Fővárosi Közlöny, 1921 (32. évfolyam, 1-27. szám)

1921-04-08 / 14. szám

Olyan egyénről van szó, akit igen nagy igaz­ságtalanságok értek a múltban, majdnem egész vagyona ráment a kommunizmusra, a román meg­szállásra, a külföldiek előtt is bebizonyította tudását, tisztán ezen érdemei és a méltányosság alapján — hangsúlyozva, hogy minden érdekeltség és függőség nélkül beszél — a bérletnek 6 évre való odaitélését javasolja. Elnök: Ha a tanács valamely bizottság állás­pontjával szemben más álláspontra helyezkedik, ezt legkevésbé sem szabad az illető bizottság vagy a közgyűlés akarata kicsúfolásának nevezni. (Úgy van! Úgy van!) A pénzügyi bizottságnak és a közgyűlés­nek módjában van a tanács javaslatával szemközt az albizottság javaslatát elfogadni. Dr. Ko2ma Jenő: Akkor miért Íratták vele alá a szerződést? Dr. Kossalka János: Mert különben ide se került volna az ügy. Elnök: Mindenkép idekerült volna, még akkor is, ha versenytárgyalást irnak ki. Más téren keresni az indokokat, mint tisztán az objektív szempontok terén, szubjektív momentu­mokat belevinni a kérdésbe, túlmegy a főváros vagyoni érdekein, (igaz! Úgy van !) Meg lehet világítani vala­kinek rátermettségét más szempontokból is, de érve­ket csak is a szaki téren és az üzletvezetés szem­pontjából lehet felállítani egy javaslat megtételénél és határozat meghozatalánál. (Élénk helyeslés.) A tanácsot se vezette semmi egyéb, mint az, hogy nagyobb objektumokat hosszabb időre most átmene­tileg nem ad ki, ha a bérlő megfelel, úgy is meg­hosszabbítják vele a bérletet. Dr. Platthy György: A Szt. Gellért-fürdőre fel­ügyelő bizottság a nyilvános árlejtést nem tartotta szük-' ségesnek, mert itt egészen különleges üzemről van szó, amelynél a bérlő által szerzett tapasztalatokat máról­holnapra megszerezni nem lehet s magának a fürdő üzemének veszélyeztetésével járna egy nyilvános árlejtés kiírása. Tekintettel voltak a bérlő által szen­vedett károkra és gyötrelmekre is és a Frenreisz-féle ajánlat részletes letárgyalása és az egyezség megkö­tése céljából küldték ki az albizottságot, amely a kérdés minden részletére kiterjeszkedett és a fürdő vezetőségének bevonásával hozta meg egyhangúlag azt a határozatát, amely a Frenreisz által is aláírt megállapodásnak szolgált alapjául, de a 6 esztendő; javasolta azon az alapon, mert az egész egyezkedés 6 évié történt, ez egyik lényeges feltétei volt úgy a bérlő, mint a főváros részéről, ezt tehát nem lehet megmásítani anélkül, hogy Frenreiszel újabb tárgya­lásokat folytassanak. (Úgy van !) A bizottság működése csak a Frenreisz-féle ajánlatra vonatkozott, de nem zárkózhatott el termé­szetesen a megtörtént Feszi-féle ajánlat elől sem, hanem a Frenreisz-szel folytatott tárgyalásoknál tekin­tettel volt erre is; az egyezség azonban mindkét felet kielégítette, és a bizottság döntését, a 6 éves bérbeadást, amelynél kizárólag a székesfőváros anyagi érdekeit tartották szem előtt, nyugodt lelkiismerettel ajánlja a bizottságnak elfogadásra. (Élénk helyeslés.) Dr. Lázár Ferenc: Hangsúlyozza, hogy az albizottság előtt Frenreisznek politikai magatartása abszolúte nem szerepelt, ott a legmerevebb üzleti kalkulációk folytak s a főváros gazdasági érdekei döntöttek csak, kéri ő is, hogy a 6 éves szerződést fogadja el a bizottság. Wolff Károly: Magánjogi szerződéseknél első­sorban a szerződő fél egyénisége, másodsorban az ajánlat jött eddig is tekintetbe, ezután is így lesz. A megbízhatóság és az egyéniségben rejlő garancia tekintetében a jelen esetben megnyugvást talál; a főváros gazdasági érdekei szempontjából is az albizott­ság a leglelkiismeretesebb számadásokat végezte és a főváros érdekeit minden tekintetben megóvta. Frenreisz ajánlata ebből a szempontból jobb, mint Feszié. Méltányolja a tanács felfogását, hogy rövid lejáratú szerződéseket akar kötni, de szerette volna látni ezt a Gundel-féle szerződésnél is. Dr. Berezel Jenő tanácsnok: Az nyári vendéglő. Wolff Károly: A 6 évre szóló bérleti szerződés elfogadását javasolja. Dr. Zlinszky János: Elvi szempontból a nyil­vános versenytárgyalás híve; az ügyosztály kellő időben lehetővé tehette volna itt is ennek kiírását. Kéri, utasítassék a tanács arra nézve, hogy ily bér­leti szerződés lejárata előtt legalább 6 hónappal tegye folyamatba az intézkedéseket, mert ennyi idő szükséges a formaságok nyugodt elintézéséhez, nehogy a főváros gazdasági, érdekeinek hátrányára kelljen intézkedni. Nagyrabecsüli Frenreisz szakképzettségét és egyéni kvalitásait, de ezt csak ceteris paribus tartja figyelembe vehetőnek. Esetleg nyilvános tárgyalás folytán is találhattak volna ilyen egyént és esetleg a főváros anyagi érdekeinek a szempontjából kedve­zőbb ajánlatot is kaphattak volna. A főváros pénzügyi és gazdasági érdekeit szemelőtt tartva, a 3 évi bér­beadás mellett foglal állást. A tanács állásfoglalását nem tudja hibául felróni, mert lehetnek olyan szem­pontok, amelyeket az albizottság nem vett figyelembe, igen hosszú idő alatt az árak esetleg csökkeni fognak, a forgalom leszáll és bruttó részesedés a bérlemény használatának nem fogja megfelelő ellenértékét képezni. Dr. Kozma Jenő: A Frenreisszel aláíratott ideig­lenes szerződést a tanács úgy adja elő, mint a Frenreisz által elfogadott javaslatot, lehet azonban, hogy ha a bizottság mégis a 6 éves bérbeadás mellett, dönt, Frenreiszszel újabb tárgyalásokat kell folytatni, de a maga részéről még akkor is a 6 éves bérbe­adást pártolja. Á fővárosnak mint erkölcsi testületnek helyze­tével nem tartja összeegyeztethetőnek azt, hogy mikor nincs nyilvános árlejtés, mégis egy másik beadott ajánlat alapján igyekeztek a bérlővel a feltételeket megállapítani. Dr. Bozóky Ádám: Az a szerződés, amelyet a főváros Frenreisszel kötött, eredetileg 10 évre szólt, ennek alapján ő mintegy jogot formálhat arra, hogy a 10 évből még hátra levő időre, vagyis éppen 6 évre hosszabbítsák meg a szerződését. A 6 évi bérlethez mérte számításait is; ennek alapján a maga részéről is a bizottságok ily értelmű javaslatát pártolja. Jajczay János: A beruházások szempontjából világítja meg a 6 éves bérlet előnyeit. Elnök: Frenreisz, ámbár beleegyezett a 3 éves bérletbe is, továbbra is fentartja azt a vágyát, hogy lehetőleg 6 évre kapja meg a bérletet, úgy hogy a bizottság szabadon nyilatkozhatík. Dr. Berezel Jenő tanácsnok: Az elhangzott közbeszólásokra megjegyzi, hogy Frenreisz nem terror alatt írta alá a 3 éves szerződést; mikor Frenreisz­nek a feltételeket tudomására hozták, ő eltávozott, a dologban tanácskozott, azután visszajött azzal, hogy aláírja. Az ügyosztálynak mindenesetre tudnia kellett, mielőtt javaslattal jön a pénzügyi bizottság elé, hogy elfogadja-e Frenreisz a feltételeket.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék