Fővárosi Közlöny, 1921 (32. évfolyam, 1-27. szám)

1921-04-08 / 14. szám

608 fővárosi közlöny Í4. szám. Dr. Bozóky Ádám : A szálloda neve Szent Gellért szálloda és gyógyfürdő. Elnök : A tanács ezt már a szálló megnyitásakor észrevette és elrendelte, hogy ez a helyesbítés mindenütt keresztül vitessék. Az új nyomtatványokon, a Szent Gellért-téri táblákon is ez már keresztül is vitetett, a közbejött forradalmi állapotok következtében a faragványok kiigazítása halasztást szenvedett, azon­ban a tanácsnak be fogja jelenteni, hogy sürgősen intézkedjék ennek helyesbítése iránt is. (Tudomásul vétetik.) Dr. Buzsáki Rezső főjegyző ismerteti az elő­terjesztést az V. ker. eliiljáróságnál az utak jókarban­tartására az 1920. évben engedélyezett hitelen felül jelentkező 160.000 korona túlkiadás fedezete ügyében. (Elfogadtatik) Barczen Gyula műszaki főtanácsos ismerteti a kisajátítási albizottság által pártolt előterjesztéseket: Wanner Antal és neje villányi úti telkének szabályo­zása, Árpay Jolán törökvészdülői telkének szabályo­zása, Weszerle János és Társa kérelmére a Mátyás­hegy dűlőben fekvő fővárosi telek egyrészének eladása, Rausch Károlyné Szemlő-hegyi telkének rendezése, a Magyar Általános Ingatlan bank r.-t. III. ker., Cimbalom-utcai telkének rendezése ügyében. (El­fogadtatnak. Liftner Emil főmérnök ismerteti az előterjesz­tést ifj. Walla József cementárúgyár r.-t. kérvényére a X. ker., Antálfy Sándor-utcában levő gyár telepé­nek fővárosi területtel való kiegészítése ügyében. (Elfogadtatik.) Lindl Zsigmond tanácsjegyző ismerteti az ügy­osztály átdolgozott előterjesztését a székesfővárosi községi fogyasztási adó újabb rendezése ügyében. Elnök: A lényeges módosítás az, hogy a tanács nem kívánja forszírozni az első ízben előterjesztett magasabb "adót, így nem kell az igen magas adó­tételeket leszállítani, hanem a különbözet megtérül úgy, hogy hosszabb ideig tárták a mérsékeltebb adótételeket érvényben, ezt a közönség sem érzi meg. Hogy az árrészesedésnek van-e törvényes akadálya, erre nézve — a pénzügyminiszter nem lévén jelen a tárgyalásoknál — a minisztériumban nem tudtak véglegesen nyilatkozni. Hogy ne halasz­tassék az ügy tovább, elejtették az árrészesedést. (A javaslathoz a bizottság általánoságban hozzájárul.) Lindl Zsigmond tanácsjegyző ismerteti a szabály­rendelet egyes paragrafusait. Az 1. §. második bekezdésekép rendelkezés iktattatik be, mely szerint azok a fogyasztási cikkek, amelyek készletben vannak az -életbeléptetés alkal­mából, szintén adó alá esnek. Dr. Zlinszky János: Nem tudja ez rentábilis lesz-e, mert nagy kezelési költséggel jár. Csájiik László: A szesznél, a bornál ez jelen­tékeny összeg lesz. Be kell azonban iktatni azt a rendelkezést is, hogy az illetők kötelesek bejelenteni a készletüket, a bejelentés elmulasztása vagy a valót­lan bejelentés pedig a szabályrendelet 7. és 8. §-a értelmében büntetendő. (A bizottság e módosítást elfogadja.) Lindl Zsigmond tanácsjegyző ismerteti a válto­zatlanul maradt 2—9. §-okat. (Elfogadtatnak.) A 10. §. a következőkép változik: „A szabályrendelet életbe­léptetés és a végrehajtás iránt a székesfőváros tanácsa intézkedik." (Elfogadtatik.) A fogyasztási adójegyzék díjtételei a következők lesznek: 1: 8 korona; 2/a: sósborszesz, konyak, rum, arrak, whisky, gin, abszint stb. 5 korona. Lampel Vilmos: A sósborszesznek alacsonyabb tétel alá való sorolását javasolja. Czájlik László: A sósborszeszben levő szesz az állami adó szempontjából sincs megkülönböztetve, ezért a községi pótléknál se tegyenek különbséget, ezzel csak kijátszásra és a közönség felesleges zak­latására adnának alkalmat. (A 2/a és 2/b tételek vál­tozatlanok maradnak.) Lindl Zsigmond: A 3: Cukorral készített likö­rök és pálinkák hektoliterenként 500 korona. (Elfo­gadtatik.) 4: A sör a pénzügyminisztériumban kapott felvilágosítások után 3'80 korona marad. (Elfogadtatik.) Dr. Zlinszky János: Kéri, intézzenek felterjesz­tést azért a minisztériumhoz, hogy a törvény minél hamarabb módosíttessék, hogy a tétel felemelhető legyen. (Helyeslés.) Lindl Zsigmond fanácsjegyző ismerteti a többi tételeket 5 : 50 korona; 6 : 40 korona; 7 és 8 : 20 korona; változik a 9/a és 9/b, amelyből lesz 9: leszállítva darabonként 50 koronára. A növendékmarhák a vágómarhák tételéhez jönnek, viszont a 10 alatt felvétetnek a három hónapon aluli szopós borjúk a 20 koronás tételben. Dr. Zlinszky János: Nem helyesli a növendék­marhát a vágómarhákkal együvé sorozni. Dr. Csupor József tanácsnok: A közélelmezési ügyosztály véleménye alapján lehetséges, hogy majd az 1 éven aluli borjúk kerülnek véglegesen a 20 koronás adótétel alá. A főváros fogyasztási adóinak az állami adóhoz kell alkalmazkodniok. Czájlik László: Igazságos volna a marhákat súly szerint megadóztatni, de ez kezelési komplikációkkal járna, azért ezt elejtették. (A 9. és 10. tétel elfo­gadtatik.) Lindl Zsigmond tanácsjegyző: A 11. és 12. tétel leszállíttatik 4 koronára. (Helyeslés.) 13: sertések 10 korona; 14: 20 kg. felül 25 korona. A 15. tétel alól szalámi és a dobozhús kivételével kilogrammon­ként 20 fillér. A szalámi és a dobozhús kilogrammon­ként 1 korona. (Élénk helyeslés. Az előterjesztés részleteiben is elfogádtatik.) Elnök az ülést bezárja. Minősítések. 4 kerületi orvosi állásra pályáznak: 1. Dr. Breriner Károly ideiglenes hatósági orvos, IV. fiz. oszt. Szül. 1881., r. k. VI. kerületi elüljáróság. Orvostudor. A főváros szolgálatában 1920. XII. 17. Szolgálati ideje 4 hónap. — Megjegyzés: 1904. X. 15-től 1905. V. l-ig a Szent István-kórházban mint díjas gyakornok teljesített szolgálatot. 1904. I. 1-től III. 31-ig Esztergom városának közkórházá­ban mint helyettes segédorvos működött. 2. Dr. Tóth Jenő ideiglenes hatósági orvos, IV. fiz. oszt. Szül. 1876., r. k. III. kerületi elüljáróság. Orvos­tudor, tiszti orvosi bizonyítvány. A főváros szolgá­latában 1921. II. 1. Szolgálati ideje3 hónap. — Meg­jegyzés: 1903. IV. 4-től 1905. X. l-ig helyettes körorvos és 1905. X. 1-től 1921. I. 31-ig pedig mint végleges körorvos volt Pesthidegkuton. 3. Dr. Wiinsch István ideiglenes hatósági orvos, IV. fiz. oszt. Szül. 1890., r. k. I. kerületi elüljáróság. Orvostudor. A főváros szolgálatában 1921. II. 15. Szolgálati ideje 2 hónap. — Megjegyzés: 1915.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék