Fővárosi Közlöny, 1921 (32. évfolyam, 1-27. szám)

1921-04-08 / 14. szám

hatósága területén leendő széleskörű közhírré tétele iránt alkalmas módon intézkedjék. Budapet, 1921. évi február 26-án. Tomcsányi s. k., m. kir. belügyminisz­térium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. igazság­ügyminiszter. Korniányhatósági jóváhagyások —— A m. kir. belügyminiszter jóváhagyta a követ­kező határozatokat: 729/1920. kgy. szám. A Mária Dorottya egyesü­let 1920. évi segélye. 731/1920. kgy. szám. Az V. ker., Általános Közjótékonysági Egyesület 1920. évi segélye. 732/1920. kgy. szám. A Nyomorék Gyermekek Országos Otthona 1920. évi segélye. 733/1920. kgy. szám. A Katholikus Patronázs Egyesülel 1920. évi segélye. 735/1920. kgy. szám. Az Országos Izraelita Patronázs egyesület 1920. évi segélye. 740/1920. kgy. szám. A Magyar Dalosegyesüle­tek Országos Egyesületének 1920. évi segélye. 741/1920. kgy. szám. A Magyar Történelmi társulat 1920. évi segélye. 842/1920. kgy. szám. A székesfővárosi közle­kedési vállalat forgótőkéjének fedezete. 948/1920. kgy. szám. Fülöp Gábor altiszt kegy­díjazása. 89/1921. kgy. szám. Dr. Várady László és birtoktársaitól beszedett 20.000 korona visszatérítése. 93/1921. kgy. szám. Az I. ker., Hidegkúti-úti iskolaépület átalakítása és toldalék építése költségei­nek fedezete. 211/1921. kgy. szám. Halász Mária kezelőnő korengedélye. • Megtagadta a következő határozat jóváhagyását: 1123/1918. kgy. szám. A" Budapesti Színház 1918. évi segélye. SZEMÉLYI ÜGYEK Halálozások. Hámory Zoltán nyugalmazott székesfővárosi árvaszéki ülnök folyó évi április 1-én 50 éves korá­ban meghalt. Az elhunyt huszonnégy évig szolgálta a fővárost és az árvaszéknek érdemes, köztiszteletben állott tagja volt. Halála őszinte részvétet keltett volt tisztviselőtársai körében, akik emlékét kegyelettel fogják megőrizni. Bunyitay Sándor tanácsjegyző, 1921. évi április 8-án negyvenkét éves korában, hirtelen meghalt. Az elhunyt érdemes tagja volt a főváros tisztviselői kará­nak és huszonnégy évi közszolgálata alatt buzgó és elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki. Halála kar­társai körében őszinte részvétet keltett. Zigány Zoltán polgári iskolai igazgató életének 58. évében, 31 évi szolgálat után, Héber Károly elemi iskolai tanító 39 éves korában, több mint 20 évi működés után elhunytak. Előléptetés. A tanács dr. Gömöry Albert tanácsjegyzőt 1921. évi április 1-től kezdődőleg főjegyzővé lép­tette elő. Altiszti kinevezések. A polgármester kinevezte III. osztályú altisztekké a 7. fizetési fokozatba Besnyi András napszámos sírásót, a 9. fizetési fokozatba Kovács Márton nap­számos sírásót, a 12. fizetési fokozatba Bene Gábor napszámos temetőőrt és Marton Lajos napszámos sírásót. Lemondás. Szakái Mária kisegítő id. hivatalnok állásáról lemondott. ÁLTALÁNOS RÉSZ Ingyenes jogvédő iroda. A székesfőváros tudvalevőleg 1916-ban a nép­jóléti igazgatás keretében jogvédő irodát létesített, amely a háború alatt igen szép sikerrel működött. A kitört forradalom és proletárdiktatúra által meg­szüntetett ezt az intézményt a székesfőváros most újból szervezte és értesíti a szegénysorsú jogkereső feleket, hogy ingyenes jogi tanácsért és jogsegélyért kedden és csütörtökön d. u. 5—7 óra között a Főherceg Sándor-utca 8. sz. alatt levő (Régi kép­viselőház épülete) jogvédő irodához forduljanak. A kerületi elüljárók értekezlete. 1921. évi január 24-én és február 2i-én. — A kerületi elüljárók 1921. évi január 24-én és február 21-én értekezletet tartottak. Jelen voltak: Rózsavölgyi Antal VIII. ker. elül­járó elnöklete alatt Badál Ede I. ker., dr. Szalay Sándor II. ker., Gergelyi Sándor 111. ker., Gorecky Zs'gmond IV. ker., Wigh János V. ker., Rupp László VI. ker., Dévény Gyula VII. ker., dr. Ernőd József IX. ker., dr. Szepessy Rezső X. ker. elüljárók és dr. Spannberger Alajos főjegyző, az értekezlet jegyzője. Az értekezleten a következő ügyeket tárgyalták: 1. A tanács folyó évi január 9-én 958—1. t. sz. a. kelt felhívására való utalással a kerületi elüljárók ama nézetüknek adnak kifejezést, hogy a kerületi elüljárósági számvevőségeknek külön telefon­nal való felszerelését, illetve a meglévő telefonoknak áthelyezését nem tartják szükségesnek, mert a mos­tani állapotok szerint azok oly közel vannak a szám­vevőségekhez, hogy a mai beosztás nem képezhet akadályt hivatalos értesítések gyors, azonnali közve­títésénél. Egyedül a IX. kerületi elüljáróságnál van oly helyzet, hogy az előterjesztésben említett kifogás fennforoghat, s miután ez a kerületi elüljáróság nincs elég telefonnal eliátva, javasolják, hogy ott egy, az előterjesztésben jelzett cél szolgálatára is álló, új telefon szereltessék fel. 2. Az országos munkásbetegsegélyző és baleset­biztosító pénztár 1921. évi január 19-én IV. ált. 335/2. sz. a. kelt megkeresése alapján elhatározzák a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék