Fővárosi Közlöny, 1921 (32. évfolyam, 1-27. szám)

1921-04-08 / 14. szám

e) A tanács 1921. évi január 13-án 2306—VI. tsz. a. közli a m. kir. belügyminiszter úrnak 86.366/920. sz. körrendelete alapján a magyar háborús államadósságok nosztrifikálásának előkészí­tése ügyében hozott határozatát, mely szerint a köve­tendő eljárást a Budapesti Közlöny 1920. évi 299. számában közzétett 9390/1920. M. E., továbbá 6000/1920. P. M. és 6001/1920. P. M. sz. kör­rendeletek szabályozzák. A 9390/1920. M. E. sz. rendelet 4. §-a értel­mében azt a körülményt, hogy az államadóssági címletek tulajdonosa Magyarországnak magyar köz­igazgatás alatt álló területén lakik, helyhatósági bizo­nyítvánnyal kell igazolni. Az igazolás a bejelentési íven az idézett rendelet A) mellékleten előírt szö­vegezésben történik. A kerületi elíiljáróságokra hárul ennélfogva az a feladat, hogy a címletek tulajdo­nosának kérelmére a tényeknek megfelelően, díj­mentesen igazolják a címletek tulajdonosának rendes lakhelyét, illetőleg azt, hogy a címletek tulajdonosa a fővárosban oly foglalkozást folytat vagy itt oly hivatása van, mely őt ide köti és állandó letelepe­dési szándékát kétségtelenné teszi, továbbá, hogy a magyar állampolgárság tekintetében kétség nem merül fel. Az igazolás a felek által benyújtandó „Nosztrifikálási bejelentés" hátlapján az e célra szolgáló helyen történhetik. A magyar háborús államadósság nosztrifikálá­sához fűződő fontos közgazdasági és magánérdekre való tekintettel az idézett belügyminiszteri körren­delet alapján felhívja a tanács a kerületi elüljáró urakat, hogy a reájuk háruló, az összes idézett ren­deletekben megjelölt teendőiket pontosan és sürgősen teljesítsék. f) A tanács 1921. évi február 19-én 2307—XV. tsz. határozattal közli a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrnak 45.414/920—21. sz. körrendeletét, mely szerint az osztrák, valamint a szerb-horvát­szlovén államok kormányai a magyar állampolgárokat az iparűzés megkezdése és folytatása tekintetében saját állampolgáraikkal egyenlő elbánásban része­sítik, ehhez képest további intézkedésig elrendeli, hogy e két állam polgára részére iparigazolvány, illetőleg iparengedély (hatósági engedély) a magyar állampolgárok részéről megkívánt előfeltételek fennfor­gása esetén szabályszerűen kiszolgáltattassék. Önként értetődik, hogy a jelen körrendelet a hivatali elődje által 1915. évi szeptember 2-án 46.215/1V. szám alatt kiadott körrendeletben megállapított közrendé­szeti intézkedést nem érinti. g) A tanács 1921. évi február 19-én 12.395—XV. tsz. határozattal közli a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrnak 73.852/920—21. sz. körrendeletét, mely szerint a folyó évi január 3-án 45.514/1920—21. szám alatt kelt rendelete kapcsán annak feltételezése mellett, hogy a cseh-szlovák köztársaság kormánya a magyar állampolgárokat az iparűzés megkezdése és folytatása tekintetében a viszonosság fennforgása esetén saját állampolgáraival egyenlő elbánásban részesiti, további intézkedésig elrendeli, hogy neve­zett állampolgárai részére iparigazolvány, illetőleg iparengedély (hatósági engedély) a magyar állam­polgárok részéről megkívánt előfeltételek fennforgása esetében szabályszerűen kiszolgáltattassék. Jelen körrendelete a hivatali elődje által 1915. évi szep­tember 2-án 46.213/IV. szám alatt kiadott kör­rendeletben megállapított közrendészeti jellegű intéz­kedést nem érinti. Üzemek és intézmények A fertőtlenítő intézetek 1921. év március havi működése. Fertőtlenítések Obligát: Ázsiai kolera . . Hasi hagymáz Kiütéses hagymáz Hólyagos himlő . Álhimlő .... Vörheny .... Roncsoló toroklob és torokgyik . Gyermekágyi láz Vérhas .... Pestis .... Lepra .... Lépfene . . . Takonykór . . Veszettség . . Tüdővész . . Facultativ: Kanyaró Hökhurut . . . . Bárányhimlö . . . Orbánc lárv. agy-, gerinc­agyhartyalob . . Riihkór Ammoniakozás . . Kerületek 1. H. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. x. Allategészség ügyi: Takonykór . . . Lépfene .... Rag. száj- és köröm­fájás Riihkór Influenza Veszettség .... Kérdéses oetegség . Összesen Ammoniakozás . . Egyéni tertőtl. . • Fert. betegszállítás 10 —' 2 —. 2 -i 3 4 4 2; I — 1 20 16 19 8 4; 3 4| 4 9 —: 1 15 1 -1 21 j 19 J5j 7 14j 131 8j 1 2; — _ 2 4 1 — 24 32 2I 2 -16 I 3 28 22 58 24 112 55 18 42 44 12j-19 25 14 14 101 38 116 89 30} 25 29 119 -34 34 9 204 82 5 31 122 77 4 12 23 25 2 308 334 198 973 5069 424 Mindössze .... Gőzzel fertőtlenített tárgyak száma . . . . . 19^668 drb Gőzzel fertőtlenített tárgyak köbtartalma . . 1.643 m3 Fertőtlenített lakások űrtartalma 113.609 m3 Vegyszerekkel fert tárgyak 51.684 drb Lakásfertőtlenítésre fordított idő 1.842 óra Kimutatás Budapest székesfőváros fertőtlenítő intézetei által 1921 évi március hónapban fertőtlenített tárgyakról. Vegyes ruhanemű 1.726 drb Fehérnemű 188 „ 13 >1 557 , » <u £ Öl) 471 „ » <u <V 1.388 „ d> >> 27 „ ** C/3 O 64 jf c párna 753 „ a> 404 „ 03 Öí c« 244 „ egyébből 1.089 „ O) tollból 35 „ <L> C/5 O '3. 1.301 „ O) U C/5 O '3. egyébből 2.823 „ N Szalmazsák 1.591 „ 'O Szőnyeg 458 „ O i Különbözők 6.549 Összesen . . . 19.668 drb ! Vegyszerekkel fertőtleníttetett 51.684 drb

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék