Fővárosi Közlöny, 1921 (32. évfolyam, 1-27. szám)

1921-04-08 / 14. szám

Kimutatás a székesfőváros köztemetőinek forgalmáról 1921. év március hónapban A teinetö megnevezése Balparti köz­temetők : Kerepesi-úti temető Új temető . . . . Gratis hullák. (Az új temetőben) . . Együtt . . főbb parti köz­temetők : Kerepesi Izraelita temető X. ker. Izraelita újtemető . . . . Együtt . . Németvölgyi temető Farkasréti temető . Tabáni Vízivárosi . . . . Óbudai Együtt . . Ezek közül gratis hullák Németvölgyi Orto­dox temető . . Farkasréti Izraelita , temető Óbudai Izraelita temeiő Ezek közül gratis hullák Együtt . . Felnőtt férfi nő 66 286 54 52 61 299 406 412 95 91 2 ; -37 42 134 13 133 0 Gyermek fiú ; leány 6 132 7 98 66 59 204 164 19 19 12 ! 15 31 3 34 5 Halva született fiú leány 141 827 24 i 12 267 Összesen 33 ! 16 1235 10 1 4 11 3 6 236 2 109 347 36 HIVATALOS HIRDETÉSEK 103.208/1920—IX. szám. Pályázati hirdetés. 1-3 Budapest székesfőváros törvényhatósága által alapított Mária Valéria kir. hercegnő és Gizella kir. hercegnő nevét viselő alapítványok kamataiból körülbelül tíz-rendbeli, egyen­kint 1000 korona leánykiházasitási ajándékösszeg állván ren­delkezésre, a tanács ezeknek kiosztása céljából pályázatot hirdet. Pályázni kívánók minősítésüket a következő okmányokkal tartoznak igazolni. 1. Illetőségi bizonyítvánnyal helybeli illetőségüket. 2. Születési bizonyítvánnyal törvényes származásukat és azt, hogy 18 éves korukat már betöltötték. 3. Erkölcsi bizonyítvánnyal feddhetlen előéletüket. 4. Szegénységi bizonyítvánnyal teljes vagyontalanságukat és szegénységüket. 5. Hatósági bizonyítvánnyal azt, hogy jegyesük, illetve leendő férjük szintén kifogástalan erkölcsi keresetképes egyén. A kiházasítási ajándék az adományozás napjától számí­tandó egy éven belül azonnal kiadatik, mihelyt a házasság megkötése házassági (esketési) anyakönyvi kivonattal igazol­tatott. Egy éven túl a biztosított adomány az alap javára elévül. Fővárosi árvaleányok és főleg Erzsébet-leányárvaházi volt növendékek elsőbbséggel birnak. Felhívatnak tehát mindazok, akik ezen kiházasítási ajándékokból részesülni óhajtanak, hogy a fentiek értelmében kellően felszerelt kérvényeiket folyó évi április 23. déli 12 órájáig a székesfőváros tanácsának iktató hivatalába (Köz­ponti városház, I. em.) nyújtsák be. Később érkező, vagy kellően fel nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. Budapest, 1921. évi február 19. A székesfőváros tanácsa: Rényi alpolgármester. 3046/1921 -IV. szám. Pályázati hirdetmény. 2-3 Alulírott ker. elüljáróság ezennel közhírré teszi, hogy a székesfőváros IV-ik közigazgatási kerület területén meg­üresedett 2-ik kéményseprői alkerületben (Kossuth Lajos-utca, Kígyó-tér, Kigyó-utca, Váci-utca, Türr István-utca, Mária Valéria-utca, Deák Ferenc-utca, Deák-tér, Károly király-ut, Kossuth Lajos-utca által határolt terület) a kéményseprömes­teri állás betöltendő s ennek elnyerésére pályázatot hirdet. A kéményseprő munkakerület beosztására vonatkozólag megjegyezzük, hogy a kéményseprőipar gyakorlása tárgyában alkotott szabályrendelet 8. §-ában Budapest székesfőváros törvényhatósága fentartotta magának a jogot arra nézve, hogy amennyiben a szab rend. 2. §-ában megállapított munka­kerüieti beosztás idővel nem felelne meg a tűzrendészet!' követelményeknek, azt az igényeknek megfelelően, a szabály­rendelet megfelelő megváltoztatása mellett, módosíthassa. A 10 (Tíz) koronás állami okmánybélyeggel ellátott pályázati kérvény 1921. évi április 30. napja déli 12 órájáig a IV. kerületi elüljáróság iktató hivatalában (IV. ker., Váci­utca 62—64. szám, I. em., 19. ajtó alatt) adandó be. A később beadott, vagy posta útján elkésve érkezett pályázati kérvények figyelembe egyáltalán nem vétetnek. A pályázók az ipartörvény 4. §-ában előírt képesítésüket igazolni kött lesek s ezért a pályázati kérvényhez csatolandó: 1. születési vagy házassági kivonat, 2. tanoncbizonyitvány, 3. munkakönyv és más, az eddigi alkalmaztatásról szóló esetleges külön bizonyítványok, 4. a rendőrhatóság (Budapesten a főkapitányság) által ilyen célra kiállított erkölcsi bizonyítvány. A Budapesten működő kéményseprőmesternek pályázati kérvényéhez csupán csak az iparengedélye csatolandó. "A kéménysep^őipar gyakorlásáról alkotott székesfővárosi szabályrendelet 4. §-a szerint, kéményseprőipar gyakorlására nem nyerhet engedélyt oly egyén: a) aki képesítését az 1884. évi XVII. t.-c. 4. §-a értel­mében kimutatni nem képes; b) aki rablás, gyújtogatás, vagy tűzvész okozása, vagy vagyon elleni más bűntett, illetőleg vétség miatt büntetve volt; c) aki az iparhatóság előtt mint iszákos ismeretes. Az iparengedély csak akkor fog az elüljáróság által a kéményseprői alkerületet elnyerő részére kiállíttatni, amikor a kéményseprőmesteri jog adományozása tárgyában hozott vég­határozatát a felettes hatóságok is jóváhagyták, illetve a kéményseprő alkerület adományozása tárgyában a végér­vényes, harmadfokú iparhatósági határozat is meghozatott. A kerületet elnyerő köteles a harmadfokú döntés alapján, 40 (negyven) korona állami okmánybélyeggel ellátott kérvényében, amelynek kapcsán iparengedély-díj cimén 40 (negyven) korona városi díjbélyegben szintén lefizetendő, az iparengedélynek részére leendő kiadását kérelmezni. Budapest, 1921. évi március 14. A IV. ker. elüljáróság: Gorecky ker. elüljáró. 59.402/1921-XI. szám. Pályázat. A Birovszky Kámánházy-féle családi ösztöndíj alapít­ványnál üresedésben lévő két, egyenként 400 (négyszáz) koro­nás ösztöndíjra az 1920/21. tanévtől kezdve ezennel pályázat hirdettetik. Ekén ösztöndíjra pályázhatnak: 1. a néhai Kámánházy László volt váci püspökkel rokon Kámánházy családból fiágon, vagy fiági leszármazók nem létében, leányágon leszármazó oly róm. kath. ifjak, akik tanulmányaikban legalább kielégítő előmenetelt tanúsítanak s erkölcsös jó magaviseletűek; 2. azon esetre, ha a Kámánházy családból az 1. pontban jelzett minősítéssel bíró tanulók nem jelentkeznének, az ösztöndijak elnyeréseért a néhai Birovszky Györggyel rokon Birovszky családból leszármazó róm. kath. vallású tanulók is folyamodhatnak. A folyamodványok a leszármazást, vagyoni állapotot, valamint az ösztöndíjért folyamodó testvéreinek számát s végül folyamodó tanulmányi előmenetelét tanúsító okmányokkal felszerelve, 1921. évi április 30-ig a m. kir. vallás- és köz­oktatásügyi minisztériumban adandók be. (Budapest, V., Hold­utca 16.) Budapest, 1921. évi február 10. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter.'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék