Fővárosi Közlöny, 1921 (32. évfolyam, 1-27. szám)

1921-04-08 / 14. szám

Az 1920. évi XXUI. t.-c. 22. §-a értelmében mindenki­nek joga van úgy a saját, mint a mások adóját illetőleg írás­belileg észrevételt tenni, amelyet a lajstrom közszemlére kitételének utolsó napját követő 15 napon belül a VI. ker. m. kir. adófelügyelőséghez (VI. ker., Aradi-utca 16. sz.) kell benyújtani. Kelt Budapesten, 1921. március 24-én. A VI. ker. elüljáróság. Hirdetés. A Budapest jogszabályai szerkesztősége, — amely­nek helyisége a Központi városháza 1. em. 130—131. sz. ajtó alatt van — 1918. évi január 1-től kezdve kiadja a főváros szabályrendeleteit, szabályzatait, szolgálati utasításait és elvi jelentőségű határozatait. A szerkesztőség ezenkívül összegyűjti, a főváros régi és még ma is hatályos jogszabályait is, amelyek „Budapesti városi jog" címen fognak több kötetben meg­jelenni. A szerkesztő a főváros jogszabályaira vonatkozóan bármely érdeklődőnek felvilágosításokat és útbaigazításo­kat is ad. A Budapest jogszabályai egyes példányai hivatalos használatra az elnöki osztályt vezető utalványára díjtalanul, egyébként pedig a füzetekben jelzett árakon a szerkesztőség helyiségében a hivatalos órák alatt kaphatók. A régi hatályos és még rendelkezésre álló joganyagot a szerkesztőség szintén raktáron tartja s abból egyes példá­nyokat az érdeklődök a már jelzett módon kaphatnak. A szerkesztőség telefon száma: Központi városház 16 alszátn. TARTALOM. 1. Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága 1921. évi április 6-án (szerdán) d. u. 4 órakor tartott rendes közgyűlése. (Első nap.) 2. Bizottsági ülések. (A budai színügyi bizottság iilése március 23-án. — A magánépítési albizottság ülése március 29-én. — A pénzügyi bizottság ülései április 1-én és 2-án.) 3. Minősítések. 4. Kormányrendeletek. 5. Kormány ható sági jóváhagyások. 6. Személyi ügyek. 7. Általános rész. 8. A kerületi elüljárók értekezlete január 24-én és február 21-én.) 9. Üzemek és intézmények. (A fertőtlenítő intézetek március havi kimutatása. — A köztemetők forgalma március hónapról.) 10. Hivatalos hirdetések. 11. Vízvezetéki kimutatás. 12. Melléklet: A Fővárosi Közlöny 1920. évi tárgy­mutatója. Felelős szerkesztő: Radó Rikárd. Szerkesztőség telefonja: Kiadóhivatal telefonja: Városháza: 14. Városháza: 245. A Székesfővárosi Alkalmazottak Lakásépítő Szövetsége R.-t. Folyó évi május hó 21-én, délután 5 órakor IV., Központi városház, II. emelet 266. sz. a. tartja rendes közgyűlését, melyre a t. részvényeseket az alapszabályok 11. §-a értelmében ez úton hívja meg az igazgatóság. Vízvezetéki heti kimutatás 1921. évi március 21-től 1921. évi március 28-ig terjedő 12. hétről. I. A balparton. Mikor ? Hőmérsék C° Szállítás (m3 ) Káposz­tás­megyer Markó­utcai telep Nép­ligeti vízmű Összesen Fogyasztás Reggel 6 órakor a medencék vízmagassága méterekben Kőbánya Torony 1921. márc. 22. „ 23. „ 24. „ 25. w 26. „ 27. 28. 143185 151812 148621 154000 155369 147632 148194 19404 17427 18059 18710 17966 18444 18015 162589 169239 166680 172710 173335 166076 166209 162724 169023 167166 172710 173335 165265 165046 7-62 7-72 7-62 7-50 7-48 7-50 7-78 7-38 7-38 7-30 7-24 7-24 726 7-54 II. A jobbparton. 6-80 6*80 6-80 6-80 5-80 5-80 5-80 Mikor ? Duna­vízállás Szállí­tás (m3) S l 2 «J c N o > Fogyasztás m3 Reggel 6 órakor a medencék vízmagassága méterekben Mikor ? Duna­vízállás Szállí­tás (m3) S l 2 «J c N o > Fogyasztás m3 József­hegyi alsó Krisz­tina­városi J2 -o oj n N 3 Lipót­mezei Szép Alsó sváb­hegyi Felső sváb­hegyi József­hegyi felső IX, X. XI. Mikor ? Duna­vízállás Szállí­tás (m3) S l 2 «J c N o > Fogyasztás m3 I. II. III. ÍV. V. VI. VII. VIII. IX, X. XI. 1921.márc.22. 1-1-51 32148 32076 0-50 2-10 3-90 030 0'— o-~ o-~ 1-10 0-— 2-50 3"— „ 23. - 1-53 31582 31582 0-60 2-10 3-80 1 "15 060 0'— 0'-1 -35 o-— 2-20 3-70 „ 24. - 1-56 31984 32092 0-50 2-10 3-20 0-50 0.90 0 — 0" — 1-40 o-~ 2-40 4"— „ 25. -1-54 31867 31831 0-50 1-95 3-50 0-20 0-90 o-— o-— 0-95 0'— 2-50 3-— „ 26. -1-48 32053 32125 0-40 1-90 3 20 0'--0'60 o-— o-— 1-30 o--2-30 3 — „ 27. -1-44 31465 31285 0-60 2-10 3-50 0-40 0'60 o-— o-— 1-30 1-30 2-50 4'— „ 28. - 1-46 32070 32142 0-90 2-30 3-80 1-30 0-60 0--o-— 1-40 0-50 2'5Ü l 3-80 1 A szállított és fogyasz­tott vízmennyiségek kőzött mutatkozó különbség a me­dence víztartalmát szapo­rítja vagy csökkenti. A medencék vízmagas­sága fenéktől túlfolyásig. Kőbánya I. és II. 8 28 m. Torony 7 méter. Jobbparti I—VII. 4 m. VIII. 2'5 méter. A Medencetisztítás. % A medence cső-, vagy géptörés következtében ürült ki. O A medence a nagy fogyasztás folytán üres. A Duna-vízállás a lánc­hídi mércére vonatkozik. A hőmérsék a volthomok­szürőtelepen vétetik. Budapest székesfőváros vízműveinek igazgatósága Budapest székesfőváros házinyomdája 1921.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék