Fővárosi Közlöny, 1934 (45. évfolyam, 1-30. szám)

1934-03-23 / 12. szám

304 módosítására vonatkozó javaslat tárgyalásán, foly­tatta az egységes részletes vállalati feltételek kidolgo­zását, részt vett a portland­ cementszabályzatot elő­készítő bizottság munkájában, az elektromos felvonó­szabványok kidolgozásában. Bizottsági tárgyalásra előkészítettük a Bánó-Mar­k-féle távfűtési koncessziós szervezést. A biztosításokkal kapcsolatban az elmúlt hónapban 63 épületet felmértünk és megbecsültünk. Kiosztottuk az iskolák félévi izzólámpaszükségletét, felülvizsgáltuk a legutóbbi miniszteri rendeletnek megfelelően a székesfővárosi épületek tetőzetén el­helyezett antennákat. A városrendezési és magánépítési ügyosztály elmúlt havi tevékenységéből az alábbiakat emelem ki : Az ügyosztály az említett hónapban elkészítette az I. ker., Fogaskerekű Vasút felső állomása környéké­nek, valamint a II. ker., Fenyves­ utca és Branyiszkó­utca alsó szakaszának szabályozásmódosítása, vala­mint a III. ker., Folyondár­ utca mentén fekvő 16.154. új hrsz. telken át tervezett 8 méteres út szabályozási tervét. A telekrendezésekkel kapcsolatos tevékenységi körében az ügyosztály mintegy 70 ügyet készített elő és ezeknek az ügyeknek a teljes befejezése után körülbelül 170 új és önálló, beépítésre alkalmas telek­könyvi jószágtest fog keletkezni. Az építési engedély iránt előterjesztett kérelmek közül csak 3 nagyobb építkezés érdemel említést és pedig a II. kerületben 1 darab kétemeletes és az V. kerületben 2 darab négyemeletes épület. Az építési engedély iránti kérelmeket 120 esetben vizsgálta felül az ügyosztály az építési telkek rende­zettsége szempontjából és körülbelül 600 olyan ügyet vezetett keresztül a teleknyilvántartásban, amelyek­kel kapcsolatban egyfelől az építkezésekből kifolyólag, másfelől pedig a különálló szabályozásokkal egybe­kötött osztások következtében a telkek állaga meg­változott. Az építési kérelmek egyik fontos kellékét képező hivatalos helyszínrajzokból az építtetők részére mintegy 250 darab készült el. Az engedélyezett építkezések megkezdésének feltételéül előírt telekkitűzéseket 21 esetben eszközölte az ügyosztály, egyéb kérelmek folytán pedig 5 telek határvonalait, illetőleg sarkpontjait stb. tűzte ki. Úgy az építkezések következtében hivatalból megindított szabályozásokkal, mint a parcellázások engedélyezésére irányuló kérelmek alapján végre­hajtott telekrendezésekkel kapcsolatos telekállagválto­zások folytán az ügyosztály a tiszti ügyészség részére telekkönyvi keresztülvezetés céljából 56 darab hiteles térrajzmásolatot készített, háromszögtani alapon ki­számított 38 utcasarokpontot, gyakorlatilag keresztül­vitt 3 darab új utcaelnevezést, aminek során 377 darab utcai névtáblát és 245 darab házszámtáblát függesz­tett ki. Az út- és csatornaépítési ügyosztály február havi működéséből az alábbiakat emelem ki: Az ügyosztály nyilvános versenytárgyalást tar­tott a kerületi kövezet- és aszfaltjavítási munkálatokra, valamint a fenntartási munkálatokhoz szükséges kő­anyag szállítására. Az áruhitelezéses alapon vállalatba adott mun­kák közül február hóban befejeztük az I. ker., Horthy Miklós-út és az I. ker., Zólyomi­ út melletti Névtelen­utca csatornázását. A február havi csatornázási és egyéb vízépítési munkáknál 325 munkás dolgozott. A sétányok és fasorok fenntartási munkáinál a székesfővárosi kertészet február hónapban átlag 570 embert foglalkoztatott, a kifizetett munkabér 54.354 pengőt tett ki. A Köztisztasági Hivatal az utcák és terek tisz­togatására és a szemét elfuvarozására 163 előmunkást és 2238 munkást alkalmazott. A felmerült munka­díj 407.647 pengő. Hóeltakarításra folyó évi január hó 28.-ától február hó 1 .-ig 5 napon át 2000 rendkívüli munkást alkalmazott, 42.795 pengő munkabérrel. A Kátrányozó és Bitumenező Telep átlagos munkáslétszáma 62, a hó folyamán kifizetett munka­bér 7291 pengő volt. A székesfőváros tűzoltósága a múlt hó folyamán 75 tűzesethez vonult ki, ezek közül kárral járt 31. Közmunkák: A székesfőváros hivatalai, intézményei és üzemei által az elmúlt hó folyamán vállalatba adott köz­munkákat, illetve közszállításokat az alábbiakban ismertetem : A polgármesteri II. ügyosztálynál, valamint a hatás­körébe tartozó intézményeknél .. 812.152-—« A polgármesteri VIII. ügyosztálynál, valamint a hatáskörébe tartozó intézményeknél és üzemeknél ... 802.650-— « A polgármesteri X. ügyosztályhoz tartozó intézményeknél 112.030-—« A polgármesteri XI. ügyosztálynál, valamint a hatáskörébe tartozó intézményeknél és üzemeknél ... 438.046-— « A polgármesteri XIII. ügyosztálynál­ 424.931 -— « A Vízműveknél 43.505-58 « A Gázműveknél 417.843-95 « Az Elektromos Műveknél 232.159-—« A Beszkárt-nál 317.786—« Az Autóbuszüzemnél 106.046—« Összesen tehát a székesfőváros közön­sége 3.707.149-63 P értékű közmunkát, illetve közszállítást adott a múlt hó folyamán vállalatba. Ügyforgalom : Beérkezett és elintézendő volt.... 38.608 ebből elintézést nyert 28.581 s így a múlt hó végével hátralék­ban maradt 10.027 A hátralék az egyes polgármesteri ügyosztályok között a következőképen oszlik meg : I. ügyosztályban 179 II. « * 327 III. « 650 IV. « 166 V. « 134 VI. « 181 VII. « 6.494 VIII. « 679 IX. « 353 X. « 123 XI. « 143 XII. « 131 XIII. « 1.315 XIV. « 137 XV. « 1.018 (ebből 607 darab kisipari és kiskereskedelmi hitel­akciós kérvény). Ezekben ismertettem nagy vonalakban a székes­főváros közigazgatásának elmúlt havi működését és kérem, hogy jelentésemet tudomásul venni méltóz­tassék. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1­. szám. — március 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék