Fővárosi Közlöny, 1934 (45. évfolyam, 1-30. szám)

1934-07-10 / 30. szám

774 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 30. szám. — július 10. álló Pedagógiai Filmgyár Rt. által igénybe vett IX., Hungária­ körút 274. számú székesfővárosi házban lakik és ezt a lakást, nevezett bizottsági tag, egyrészről a székesfőváros és a Pedagógiai Filmgyár Rt., mint bérbeadók, másrészről a Magyar Filmiroda Rt., mint bérbevevő között 1931. évi szeptember hó 19.-én létrejött s a székesfőváros tanácsa által az 1932. évi február hó 5.-én 551/1931. szám alatt kelt határozattal jóváhagyott szerződés hatályba lépte után is meg­tartotta. Az igazolóválasztmány ezen tényállás alapján megállapította, hogy Payr Hugó bizottsági tag az Ereky Károly bejelentésében említett bérleténél fogva nem jutott a fővárossal oly kapcsolatba, amely kapcsolat vele szemben kizáró­ ok megállapítására alapul szolgálhatna. Payr Hugó ugyanis lakását, nem a fővárostól, hanem a fővárossal és a Pedagógiai Filmgyár Rt.-gal bérleti viszonyban álló Magyar Filmiroda Rt.-től bérli. A vonatkozó bérleti szerződés 3. pontjában foglalt az a kikötés pedig, hogy »a bérlet harmadik személyre sem egészben, sem részben, semmi címen át nem ruházható, sem annak gyakorlása harmadik személynek sem egészben, sem részben, át nem enged­hetik — Payr Hugó bizottsági tagságát nem érinti s az említett kikötés be nem tartása a főváros, a Pedagógiai Filmgyár Rt. és a Magyar Filmiroda Rt. közötti bérleti jogviszony szempontjából bízhat csak fontossággal, abban az esetben, ha a bérleti szerződés ezen rendelkezése alapján a bérbevevőnek Payr Hugóval kötött lakásbérleti megállapodása egyáltalán szerződésszegésnek volna minősíthető. Ami a bejelentőnek azt a tényállítását illeti, hogy a székesfőváros és a Magyar Filmiroda között kötött bérleti szerződés Payr Hugó bizottsági tag lakásával kapcsolatosan rendelkezést nem tartalmaz, e tekintetben az igazolóválasztmány a fentebb kifejtettekre utal azzal, hogy Payr Hugó bizottsági tag lakása a bérleti jogviszony alapján a Magyar Film­iroda rendelkezése alá került és így ebben az irányban külön szerződéses kikötés szükségessége fel nem merült. Mindezek alapján az igazolóválasztmánynak a rendelkező rész értelmében kellett határoznia. Ez ellen a véghatározat ellen az 1930: XVIII. t.-c. 27. §-ának (5) bekezdése értelmében a m. kir. köz­igazgatási bírósághoz intézendő panasznak van helye. A panaszt az igazolóválasztmánynál, ezen vég­határozat kézbesítésétől számított tizenöt nap alatt, lehet benyújtani. Erről az igazolóválasztmány dr. Szemethy Károlyt, mint Budapest székesfőváros tiszti fő­ügyészét, Ereky Károly budapesti (1., Horthy Miklós­út 1. szám) lakost és Payr Hugó budapesti (IX., Hungária­ körút 274. szám) lakos, törvényhatósági bizottsági tagot értesíti. Kelt Budapesten, a székesfőváros törvény­hatósági bizottsága igazolóválasztmányának 1934. évi április hó 24.-én tartott üléséből. Dr. Szvoboda Endre s. k., Dr. Csilléry András s. k., az igazolóválasztmány jegyzője, az igazolóválasztmány elnöke. A kiadmány hiteléül: Csermák Károly s. k., (p. H.) az igazolóválasztmány irodavezetője. INGATLANFORGALOM 1934. évi június hó 25.-től 1934. évi július hó 1.-ig. Budai rész: /. kerületben : Zawadil Kristóf és nejéről Köcse József és nejére (I., Gazdagrét), 1933/22. hrsz., 4.000 P-ért. Weber Lipótnéról 1/4 része Wéber Mátyásra (I., Kőér­berek), 544/3—5. hrsz., ajándék. Özv. Kresz. Jánosné és birtoktársairól Zwack Béla és nejére (I., Fortuna-utca 6. sz.), 6600 hrsz., 41.750 P-ért. Böhm Ferencről 362/10000 része Celschláger Vilmos és birtoktársaira (I., Lenke-út 63. sz.), 4378. hrsz., 2.900 P-ért. Dr. Sós Ernőné és birtoktársáról 323/Joooo része Weisz Hugó és nejére (I., Lágymányosi­ utca 16. sz.), 5016. hrsz., 2.870 P-ért. Weber Antal és nejéről illetősége Ács Vilmos és nejére (I., Németvölgy), 8398/11. hrsz., 8.000 P-ért. Weber Antal és nejéről illetősége Kullmann Vilmos és nejére (I., Németvölgy), 8398/11. hrsz., 8.700 P-ért. Walner Sámuel és nejéről Trisnyai Sándor és nejére (I., Muskotály­ utca 27. sz.), 2717. hrsz., 12.500 P-ért. Oravecz Béla és nejéről Belohorszky Lajosnéra (1., Ábel Jenő­ utca 6. sz.), 4661. hrsz., 22.800 P-ért. Apenta rt.-ról Saxlehner András közkereseti társaságra (I., Őrmezői-út 29. sz.), 791. hrsz., csere. Kun Bertalanról Szelényi Ernőnére (I., Zuhatag­ utca 9/a sz.), 11493. hrsz., ajándék. Saxlehner András közkereseti társaságról Apenta rt.-ra (I., Őrmezői-út 31. sz.), 790. hrsz., csere. Winkler Józsefről illetősége Winkler János és birtok­társaira (I., Pősinger major, I., Kőérberek), 1444., 1276., 155/1., 2. hrsz., öröklés. Görbics Jánosról illetősége özv. Görbics Jánosnéra, 613. hrsz., öröklés. Gróf Pálffy Annáról Fehér Kereszt Orsz. Lelencház Egyesületre (1., Béla király­ út 20. sz.), 9525., 9555. hrsz., 130.000 P-ért. SZEMÉLYI ÜGYEK. Megbízatások. A polgármester 1. évi július hó 2.-án kelt 104.535. 1934—I. számú rendeletével dr. Unger Béla tanácsnok­nak, mint a VIII. kerületi elüljáróság vezetőjének előterjesztésére, a tanácsnoknak és állandó helyettesé­nek, Michál Jenő tanácsi főjegyzőnek nyári szabad­sága tartamára, a VIII. kerületi elüljárósághoz be­osztott Laczó Viktor tanácsjegyzőt a tanácsnok helyettesítésével megbízta. F. évi június hó 25.-én kelt 104.929—1934/1. számú rendeletével dr. Rosta János h. tanácsi fő­jegyzőnek, mint a polgármesteri VIII. ügyosztály vezetőjének előterjesztésére Kállay József h. tanács­jegyzőt az ügyosztályvezető helyettes tanácsi fő­jegyzőnek és állandó helyettesének akadályoztatása esetére a kisebb jelentőségű és érdemi elintézést nem igénylő ügyek aláírásával és kiadmányozásával meg­bízta. F. évi június hó 25.-én kelt 104.930/1934—1. számú rendeletével Schara Béla tanácsnoknak, mint a VI. kerületi elüljáróság vezetőjének előterjesztésére dr. Tereczky Tivadar tanácsi fogalmazót a tanácsnok­nak és dr. Markovich Aladár tanácsjegyzőnek szabad­sága idejére a kisebb jelentőségű és érdemi elintézést nem igénylő ügyek aláírásával és kiadmányozásával megbízta.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék