Fővárosi Közlöny, 1942 (53. évfolyam, 1-22. szám)

1942-02-20 / 8. szám

Tisztelt Közgyűlés! Az 1941. év a Délvidék örvendetes vissza­foglalásának esztendeje, intézetünk 24. üzletéve. Ez évre vonatkozó jelentésünk számadatai hitel­szolgálatunk újabb jelentős fejlődését mutatják. Ebben az esztendőben új folyósításaink összege 13.887.183-84 pengőre emelkedett és így az előző év végén fennállott 17,684.841-88 pengő hozzá­adásával adódó 31,572.025-72 pengő fejezi ki azt a hitelösszeget, amelyet az elmúlt esztendőben kezeltünk, illetőleg gondoztunk. A lefolyt évben is a termelési hitelek nyújtásá­nak számadatai mutatnak kiemelkedő fejlődést, amely hitelszolgálat a kisiparosság legnagyobb támogatását jelenti, viszont ugyanakkor a leg­nehezebb feladatokat rója az intézeti adminiszt­rációra. Ebben a hitelszolgálatban, amelyet 1938. végén kezdtünk meg, 1941. december 31.-ig 21,163.760-36 pengőt bocsátottunk a kisiparosság rendelkezésére, amivel nemcsak jobb és könnyebb boldogulást tettük lehetővé, hanem képesítettük őket arra, hogy állandóan fokozódó mértékben vehessenek részt a nemzeti termelés munkájában, különösen pedig a honvédelmi és a közületi be­ruházási programra lebonyolításában. A kisiparosság megbízhatóságát, teljesítőképes­ségét és hitelre való érdemességét semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az 1941. december 31.-én a termelési hitelekből fennálló követelésünk mindössze 7,458,201-96 pengőt tett ki. Erre a tényre azért kell különös hangsúllyal rámutatni, mert a termelési hitelszolgálatban a fedezet, amely a hitelezés egyik fő feltétele, csak a kihelyezés után teremtődik meg, mégpedig csak abban az esetben, ha a meghitelezett kisiparos nemcsak becsületes és megbízható, hanem kifogástalan munkát tud végezni és jól tud kalkulálni, tehát ha egyben jó szakember is. Ez a hitelszolgálat tehát egyrészt lényegesen magasabb kockázattal jár, másrészt az intézeti adminisztrációt fokozottabb mértékben terheli meg nemcsak azzal, hogy szük­ségessé teszi a gondos és alapos információt, a kisiparos üzemének, teljesítőképességének és szak-éi képzettségének előző, valamint munkavégzés köz­ben történt ismételt vizsgálatát, hanem a munka­végzés előrehaladásának megfelelő részfolyósítások­kal, engedményezésekkel és az engedményezett összegek behajtásával kapcsolatos nyilvántartások­kal, elszámolásokkal és egyéb adminisztratív munkával rendkívüli módon felfokozott és kompli­kált munkaterhet ró az intézet tisztviselőkarára. Jelentésünk múlt évi számadatai igazolják, hogy a kisiparosság állandóan fokozódó mértékben ismeri fel a vállalt kötelezettségek pontos teljesítésé­nek fontosságát, hitelszolgálatunk fokozása és a fedezeti és egyéb hitelfeltételek könnyítése szem­pontjából. Mind jobban és jobban erősödik az az egészséges kapcsolat, amely a kisiparosság és az ő boldogulásukat szolgáló intézetünk között fennáll. Ennek kitűnő tanújelét szolgáltatta az iparosság az Erdélyi Nyereménykölcsön jegyzése alkalmával. Az iparosság által az intézeten keresztül jegyzett kölcsön összege­­ugyanis 255.000 pengőt tett ki, ami a négyszeresével haladta meg az­ előirányzatba vett jegyzési összeget. A kisiparosság ezzel tanújelét adta annak, hogy érdemes a kormány, valamint a főváros és az intézet támogatására és hogy számítani lehet a kisiparosságra akkor, amikor az ő igénybe­vételükre szükség van. A magunk részéről is fokozott mértékben óhajtottunk a kormány rendelkezésére állani nem-csak azzal, hogy az amúgy is erősen megterhelt adminisztrációnkkal az Erdélyi Nyereménykölcsön lebonyolításában is készséggel működtünk közre, hanem azzal is, hogy a már addig átvett 870.000 pengő névértékű kincstárjegyen és beruházási kölcsönkötvényen felül a lefolyt évben még további 170.000 pengő névértékű államadóssági kötvényt vettünk át. A kormány és a főváros iránti előzékenységből, valamint az egészen kis exisztenciák érdekében a lefolyt évben is folytattuk a bankszerűleg nem fedezett úgynevezett kamarai hiteleknek, valamint a vásárcsarnoki kereskedők és piaci árusok egészen kistételű kölcsöneinek és egészen kis (heti és havi) részletekben történő törlesztésének lebonyolítását, amely kölcsönök a rentabilitás teljes hiányában nemcsak rendkívüli munkatöbblettel, hanem igen jelentékeny költségáldozattal is terhelik intéze­tünket. Jelentékeny mértékben fokozódott a kis­iparosságért vállalt kezességi kötelezettségünk összege is. Ez a kezességi összeg, amellyel a kis­iparosság munkavállalási lehetőségeit pályázati és biztosítéki garancialevelekkel előmozdítottuk és különösen a közmunkákban való részvételét lehetővé tettük, az 1940. évi 1.718.281-01 pengő összeggel szemben az 1941. évben még további 761.317-29 pengő összeggel 2.479.598-30 pengőre emelkedett. A pénzügyminisztérium a Pénzintézeti Központ javaslata alapján a kisiparosság fokozottabb támo­gatása érdekében hozzájárult ahhoz a kérésünkhöz, hogy a vállalható garancia maximális összege munkánként és egyénenként 15.000 pengőről 50.000 pengőre emeltessék. Intézetünk 24 évi munkásságának és kiemelkedő teljesítőképességének elismerését fejezi ki az a tény is, hogy a gazdasági és politikai közvélemény­ben az a felfogás jutott különböző helyeken és módokon kifejezésre, hogy a kisemberek lakóházhoz juttatása problémájának megoldásával, illetve az építőtakarék intézményének megszervezésével inté­zetünk bízassék meg. A polgármester úr fel­szólítására az erre vonatkozó előterjesztést meg is tettük és az építőtakarék intézményének adminisz­tratív megszervezése is folyamatban van. A szerve­zet felállítására azonban csak az új székház el­készülte után kerülhet sor, amikor erre a célra megfelelő helyiség fog már rendelkezésünkre áll­hatni. Múlt évi jelentésünkben ugyanis beszámol­tunk arról, hogy intézetünk állandóan fokozódó forgalmával már régen túlnőtt jelenlegi helyiségünk keretein, amiért is Budapest Székesfőváros a VIII., Vas­ utca 2/d-e. sz. alatt ingyentelket bocsátott rendelkezésünkre. Az építkezés 1941. tavaszán meg is kezdődött és a 7 emeletes székház még a tél beállta előtt tető alá is került. Reményünk van arra, hogy 1942. első felében új székházunkba át­­is költözhetünk, ahol fokozott mértékben fogunk a kisiparosság rendelkezésére állhatni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék