Fővárosi Közlöny, 1946 (57. évfolyam, 29-56. szám)

1946-07-06 / 29. szám

SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városháza, Somogyi Béla-út 28. KIADÓHIVATAL: Központi városháza, Somogyi Béla-út 28. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. — Egyes szám ára 8 oldalankint 30 ezer adópengő. — E szám ára: 180 ezer adópengő. TA­RT Oldal Polgármesteri rendeletek: A házfelügyelők igazolásának bejelentése 759 A gáz- és melléktermékei eladási árainak az adó­pengővel arányos emelése 759 Bizottsági ülések: A közigazgatási bizottság ülése június 17.-én 759 Általános rész: A hatósági vagyoni (szegénységi) bizonyítványok kiadásánál irányadó közönséges napszámbér újabb megállapítása 786 Éjszakai járatok utolsó kocsijainak indítási ideje 786 ALOM Oldal Orosz hősi emlékművek létesítése ügyében köve- 786 tendő eljárás Építési engedélyek 786 Az elektromos áram egységára 787 A víz egységára 788 A csatornahasználati díj egységára 788 Hivatalos hirdetések 788 Melléklet: A polgármester jelentése a közigazgatás május havi állapotáról. POLGÁRMESTERI RENDELETEK A házfelügyelők igazolásának bejelentése. A polgármester f. évi június hó 18.-án 145.530/1946—IX. szám alatt a következő rendeletet adta ki: A Budapesti Nemzeti Bizottság 1275/1945. B. M. sz. rendelete, valamint Budapest székesfőváros 58/1945. kgy. sz. határozata úgy intézkedett, hogy a házfelügyelők igazolás alá vonandók és szolgálatot csakis szabályszerűen igazolt házfelügyelő teljesíthet. Fentiek alapján felhívom az összes budapesti háztulaj­donosokat, hogy 8 napon belül a törvényes következmények terhe mellett az illetékes kerületi elöljáróságokon a következő adatokat szolgáltassák be: A háztulajdonos neve, házának utca és számszerinti megjelölése, a házfelügyelő neve, igazolták-e, hol és milyen szám alatt, ha nem igazolták, kérte-e igazolását, illetve azt miért mulasztotta el ? A bejelentés elmulasztói ellen a megtorló eljárást folyamatba teszem. pengő jelzőszámának az ármegállapítás napjához képest bekövetkezett változása arányában lehet módosítani, hanem csak az ármegállapítást követő harmadik köznapon érvényes jelzőszámhoz képest bekövetkezett változást szabad figyelembe venni. A közellátásügyi miniszter rendelete alapján a 237.875/1946—XII. sz. határozatomat módosítom és uta­sítom a Gázművek igazgatóságát, hogy a közellátásügyi miniszter rendeletének keltétől kezdve a szorzószám változást követő negyedik, ötödik és hatodik köznapon csak a szorzó­szám változást követő harmadik napon érvényes adópengő jelzőszámhoz képest bekövetkezett változás arányában emelje a gáz és melléktermékeinek eladási árait. A gáz és melléktermékei eladási árainak az adópengővel arányos emelése. A polgármester f. évi június hó 26.-án 238.130/1946. XII. szám alatt a következő rendeletet adta ki: A 237.875/1946.XII. sz. határozatommal engedélyt adtam a Gázművek igazgatóságának arra, hogy a gáz és melléktermékeinek eladási árait a szén szorzószám meg­állapításának napját követő negyedik, ötödik és hatodik köznapon az adópengő különbözettel arányosan emelhesse azonosan a szénáraknak a közellátásügyi miniszter által engedélyezett emelkedésére. A közellátásügyi miniszter folyó hó 19.-én kelt 60.470/1946—XI. sz. rendeletében úgy intézkedett, hogy a szorzószám megállapítását követő negyedik köznaptól kezdve a pengőösszegben megállapított árakat nem az adó­ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK A közigazgatási bizottság ülése — 1946. évi június hó 17.-én. — A közigazgatási bizottság 1946. június 17.-én (hétfőn) Szakasits Árpád, Olt Károly és Kerék Mihály elnöklésével ülést tartott. (Az ülés Szakasits Árpád elnöklésével 9 óra 5 perckor kezdődött.) Elnök : A közigazgatási bizottság rendes havi ülését megnyitom és a megjelenteket szívélyesen üdvözlöm. Távol­maradását kimentette Kovács Imre bizottsági tag úr. A jelentések tárgyalásának megkezdése előtt Bechtler Péter helyettes polgármester úr kíván szólni. (A h. polgármester kiegészítő jelentése.) Bechtler Péter h. polgármester: Mélyen tisztelt Köz­igazgatási Bizottsági Az utóbbi időben bevezetett gyakorlat szerint a polgármester úr az írásbeli jelentés elkészítése után történt eseményekről is számot ad a közigazgatási bizottság­nak. E gyakorlatnak megfelelően tehát én is beszámolok a bizottságnak azokról az eseményekről, amelyek az írásbeli jelentés elkészítése és szétküldése óta történtek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék