Fővárosi Lapok 1868. május (101-126. szám)

1868-05-01 / 101. szám

voltam is e tévedésben, mégis lesújtott az a gondo­lat : minő színben állasz te ezen ember előtt ? Szégyen, aggodalom és harag vett erőt raj­tam; visszahanyatlottam székembe, és sűrű könyzápor eredt meg szemeimből. Martineau úr rögtön mellettem termett. Leült mellém egy alacsony székre, s igyekezett megnyug­tatni, szóhoz juttatni, hogy nyilatkozzam, vájjon csakugyan úgy áll-e a dolog ? De ebben semmi két­ség sem volt. Rohamos gyorsasággal elbeszéltem neki min­dent. Az a gondolat, hogy­­ kétkedhetnék, rettene­tes volt rám nézve, s csak akkor lettem nyugodtabb, midőn meggyőződtem, hogy annak legkisebb nyoma sincs benne. Maga volt a tisztelet és udvariasság; a leg­csekélyebb bizalmasságot sem engedé meg magá­nak ; valószínűleg fölfogta azt, a mi bensőmben vég­be ment. — Vegyük a dolgot könnyebb oldaláról, — mondá, — s engedje meg, hogy az igazi helyre kí­sérhessem. — Azonnal pakolni fogok! — kiáltom fölugor­­va, — a föld ég lábaim alatt. — Igen kisasszony, tegye azt, de nem látom át, már a­mint ez egyszer a körülmények vannak, hogy mért ne reggelizhetnénk előbb együtt. És azután nem lenne szives szüleimet bevárni, hadd lehetne nekik is alkalmuk vendégekkel megismerkedhetni? Tökéletes igaza volt, elpirultam tapintatlan­ságomon, hogy oly könnyű szerrel akartam maga­mat elhordani, — és leültem. — És most, — folytatá az ifjú könnyedebb hangon, — szívesen vennék egy csésze kávét. Nem lenne szives anyám tisztét elvállalni, s engem kiszol­gálni ? — Szívesen ! — válaszolok, s tele töltöm find­­zsáját. Ezalatt észrevettem, hogy meglátta hajamban a szegfűket. Elpirultam, s nem mertem rá nézni. De ő nem szólt semmit, a­mi zavarba s szégyenbe hoz­hatott volna; ellenkezőleg a társalgást igen ügyesen közönyös dolgokra vezette, a mi által csakugyan elérte azt, hogy elfogulatlanságom lassan kint visz­­szatért, s utóljára kalandomat is, — mint e tanácsié, — derültebb oldaláról tudom tekinteni. Hanem most eszembe jutott, hogy mily kínos helyzet lenne az, ha szülei együtt találnának ben­nünket. Átalában féltem minden nyilatkozatok és magyarázatoktól ez idegen emberekkel szemközt. Milyen emberek lehetnek ? Gyanakodók ? Pe­dánsok? Talán fösvények, s barátságtalanok ? Majd­nem egyedül ettől függött, hogyan fogják tekinteni házukban létemet. Nem tudtam, fognak-e hitelt adni szavaimnak, nem fognak-e isten tudja mit gondolni, s átalában nem valami megszégyenítő jelenetnek nézek-e eléje? Ennélfogva úgy 10 óra tájban szobámba távoz­tam, s elkezdtem pakolni, az ifjú Martineaura bízva, hogy szüleit a történtekről értesítse. A becsomago­lás helyett azonban iszonyú zűrzavart csináltam málhám közt. Leirhatlan izgatottságban valók, s minden szóra figyeltem, mely a házban hallatszott. Most kocsizörejt hallottam; a kapu kinyílt, s idegen hangok üték meg kémlődő füleimet. Egyes szavakat ki is tudtam venni, s megértettem, hogy tegnap este elkéstek, de táviratozni szükségtelen­nek tartották stb. — Ekkor egyszerre csend lett, a a szobaajtó betevődött az érkezettek mögött. De én lázas izgalommal vettem részt az alant folyt be­szélgetésben, s egy színész virtuozitásával alkottam magamnak mindenféle rettenetes jeleneteket. Mily borzasztó hosszúnak tetszett ezen beszélge­tés ! mily sóvárogva vártam annak végét! s menyire megdöbbentem, midőn egészen tisztán kivehetem, hogy a szoba ajtaja fölnyilik s valaki a lépcsőn feljön. Én egész komolyan bűvhely után néztem a szo­bában, s valóban megerőltetésembe került azt a balgatagságot el nem követni, hogy az ágy függö­nyei mögé bújjak. Ajtómon kopogtatást hallok. A „szabad“ torkomban fuladt, de nem is vár­ták azt, hanem belépett egy mosolygó arcú szőke hölgy, kétségkívül Louis anyja. Nehéz kő esett le szivemről, midőn a nyájas, barátságos arcra tekintek, de még anyira izgatott valék, hogy elkezdtem keservesen sírni. — Ej, kedves kisasszony, hisz pompás mulat­ságos kis eset, mely önt hozzánk hozta! — kezdé a hölgy, miközben kezemet megfogta, — mi van ezen sírni való ? Remélem, semmi rész sem történt önnel házunknál! — Oh madame, mit fog ön felőlem gondolni! — Egyelőre csak azt gondolom, hogy fiamnak tökéletes igaza volt, midőn azt mondá, hogy ön egy igen csinos kedves lányka, kivált ha könyeit föl­szántja. Mosolyogva tettem meg, a­mire célzott: forró köszönetet mondok neki a jóakaratú előzékenységért, s elmondám neki a véletlent, mi házukba hozott. Figyelmesen hallgatott, egyet-mást kérdezett, s a dolgot csupán és egyedül csak tréfás oldaláról fogta föl, a­mi által engem sokkal jobban megnyugtatott, mint bármenyi vigasztalással tehette volna. — Mily jó — mondá, — hogy nem jöttünk meg az este, akkor a dolog felényire sem lett volna ily mulatságos, s ön aligha aludt volna oly békén és nyugodtan. Ha nem szerettem volna azt a bámulást látni, midőn ön és fiam ma reggel meglátták egymást. Festői lehetett! És most kedélyesen fölkacagott, s magamnak is nevetnem kellett, ha visszagondolok, hogy a be­tolakodóval szemközt mily igen magas lóhátról be­széltem. — Ez az a kalap, — kérdé a nő kalapomra mutatva, — melynek köszönhetjük tulajdonkép e szerencsét ? — Igen, a kegyed fia, ifjú Martineau úr----------­— Tudom már, tudom ! Pauvre garzon ! Ő kü­lönben nem oly ügyetlen. Remélem, lesz alkalma en­nek még más oldaláról is megismerni őt. —- Oh már is volt! — felelek egy kicsit zava­rodottan, s öntudatlanul egy gyors pillantást vetet­tem a tükör előtti virágbokrétára. Látni véltem, mintha a hölgy egy mosolyt foj­tott volna el.­­ — És mit gondol most kedves kisasszony, ven­dégünk akar-e maradni ebédig, vagy helyesebbnek tartja édes­anyja barátnőjét azonnal fölkeresni? — Ezer köszönet, hanem félek, hogy mme Martineau már nyugtalankodni fog ; bele is kezdtem már málhám összecsomagolásába. — De a­mint látom, még nem sokra ment vele kegyed, — jegyző meg mosolyogva, — tehát indítvá­nyozok valamit. Hagyjon önt itt mindent nyugodtan, és öltözzék föl. Egy óra múlva kész vagyok önt az illető helyre kisérni. Csak útitáskáját a legszüksé­gesebbekkel vigye magával, s holnap jöjjön el is­mét, akkor több nyugalommal s eredménynyel vé­gezheti ön. Azonfölül úgyis bizonyos vagyok benne, hogy ön többször is szerencséltet bennünket. — Oh madame, —­ felelém, megfogva a hölgy kezét, — higyye meg, magam fogtam volna enge­délyt kérni, hogy önt meglátogathassam. Ön oly jó hozzám, pedig én anyira féltem öntől. — Na, most legalább tudja, hogy még­sem va­gyok oly rész ! — felelt ő nevetve. — Persze, per­sze, képzelem, hogy dobogott önnek szive! Én pe­dig örülök, hogy egy ily kedves, szeretetreméltó is­meretséget köthettem. Ezzel magamra hagyott. Én egy dalt dúdolgatva, öltözni kezdtem. Mi­dőn egy óra múlva lementem, mire Martineaut csak magát találtam a salonban. — A férfiak dolgaik után látnak, — mondá a madame, — férjem azonban reméli, hogy holnap szerencsére leend önnel megismerkedhetni. A­mi fiamat illeti, öt erővel kelle elparancsolnom, min­den áron el akarta önt kisérni a Trokay utcába. De kijelentettem neki, hogy ezt magam fogom tenni, s remény­em, meg van ön velem elégedve. Valóban megvoltam, mert beláttam, mennyivel illendőbb, ha nem az ifjú, hanem a nő kisér el. A kocsi készen állott, fölültünk, s ugyanazon úton mentünk vissza, melyen tegnap jöttem. Egy csinos alacsony ház előtt megálltunk. Én kisérönömet mellőzve, a pitvarba siettem. Egyik ajtón kilépett egy karcsú barna nő, ki alig hogy en­gem meglátott, e kiáltással: „Helén!“ — karjaiba zárt. Megismert, — hisz anyám hasonmása voltam. Most egy sereg kérdés és felelet, sajnálkozás és csodálkozás következett, utójára pedig átalános derültség és jó kedv állt be, hogy minden ily jó vé­get ért. Valóban a mastrichti pályaudvarnál vártak, s meg nem foghaták elmaradásomat. — Ha ma sem jöttél volna, — mondá mme Martineau (a trokay­ utcai), úgy táviratoztam volna anyádnak. Jó, hogy meg nem történt. A két Martineau család ez eset következtében megismerkedett s összebarátkozott egymással. Most meg már épen egy harmadik Martineau család is lé­tezik ; t. i. Louis Martineau, fils de Henry Martineau, és Heléne Martineau, született Wildenfeld. Kiss Elek: Horváth Mihály székfoglalója, sat. (A Kisfaludy-Társaságban.) (..) Szerdán nagyobb érdekeltség volt a szép­­irodalmi zöldasztal körül, mint máskor. Sok tag je­lent meg, s a hallgatóság most nem csupán fiatalság­ból állt. Toldi Ferenc vezeti be Horváth Mihályt, üdvö­zölvén benne a történetírás művészét, s elmondva, hogy a művészi történelem a költészet hatásával bir : erényre buzdít s szivra hat, egyszerre oktat és gyönyörködtet. Horváth Mihály egy szép irányú s igen érdekes tárgyú elmélkedést olvasott föl arról, hogy napjaink­ban mért meddőbb a művészet, mint a történetírás remekebben. Előre bocsátva azt, hogy a szellem e kétféle foglalkozása miben érintkezik és tér el egy­mástól, a történet világánál — idézve a görög klas­szikus kor és Olaszország 15 dik századának példáit — mutatta ki, hogy a művészet akkor és ott virág­zik, mikor és hol az ész és kedély fejlettsége egy­forma magas fokra jutnak, s ez által a civilizáció eléri tetőfokát. Ész és kedély azonban nem fej­lődnek párhuzamos együttiségben. Néha egyik túl­szárnyalja a másikat, de akkor az előrehaladot­tabb megáll, s tért enged a másik fejlődésére. A mi korunk az ész , ipar , tudomány fejlődé­sének kora. A kedély messze maradt az ész fejlődé­sétől, s e miatt az ész és érzelem közt harc támadt : kétely, lázas anyagi törekvések, melyek közt eltűn­tek a művészeti eszmények, s az ihlet forrása kiapadt. Ellenben a történettudomány egy minden eddiginél magasb fogalmat talált: fajunk, az emberiség egy­ségének fogalmát, mely a történészt ép úgy lelkesíti, mint a művészt az eszmény. Tehát a történetírónak van miért lelkesülnie, míg a művész a mai vajúdó korban nem találta még meg új eszményeit, a régieket pedig elveszíté. Ez az oka, mert meddőbb most a művészet, mint a történetírás. De Horváth Mihály hisz a jövőben, midőn az értelem még nagyobb elő­­haladása után a kedély meg fog nyugodni, eszmé­nyeket talál, s az ihlet forrásai újra megnyílnak. Mindezek csak egyes magszemek ama mélyelmű fettegésekből, melyeket a beköszöntő tag igen sze­rényen csak „elmefuttatásnak“ nevezett, s mely el­nevezés ellen később Gyulai Pál is tiltakozott. Lelkes éljenek követék ez elmélkedést, mely­nek azonban több pontja kifogás alá eshetik. Pél­­dául Horváth M. nagyon élesen elkülönzi a költé­szet, a képzelem munkáit az ész munkáitól. A mű­vészet nem a kedély gyümölcse csupán; abban az észnek, értelemnek, ítéletnek ép oly nagy fokú része van. Továbbá a mai kor művészete nem is oly­anyira aláhanyatlott, mint a­hogy e festő. Igaz, hogy sok a vásári, lapos munka, melyeken e kételyes, anyagias idő hatása látszik, de szintén most élnek Longfellow és Hugo Viktor, Kaulbach és Wagner Rikhárd. Ne­künk is van Arany Jánosunk. Horváth Mihály után Abonyi Lajos fog­lalta el székét egy érdekesen írt elbeszéléssel: „Egy név, mely tart mától holnapig.“ Miután lapunk fogja közleni, ezúttal csak anyit mondunk róla, hogy nagy figyelemmel hallgatták e jó beszélyb­e beköszöntő művét. Greguss Gyula is nyújtott be székfoglalót: „Ha­tárkérdések a szép- és természet­tudományok közt,“ de ezt jövő hóra halaszták. A titkár jelenti, hogy Radnótfáy úr egy színi előadás jövedelméből száz ftot küldött (melyért kö­szönő levelet is fognak írni) a Kisfaludy K. sírem­léke kijavítására. Ez azonban 147 ftba kerülvén, e célra Bartalus István — több taggal együtt — még pünkösd előtt egy jótékony célú, érdekes hangversenyt is fog rendezni. A történelmi társulat május 14-diki közgyűlé­sére hívta meg a társaságot. — Lőrincz­i-L­ehr Zsigmond azt kérdezteté meg, hogy „Lalla-Roukh“ fordítását, melyet megdicsértek, kiadná e a társa-

Next