Fővárosi Lapok 1868. június (127-148. szám)

1868-06-10 / 133. szám

— 532 — biró nyilatkozik, hogy az onnan címzett kérvény a község választóképes polgárainak sem tudtával, sem akaratával nem történt. Kis-Ujszállásról pedig a fő­jegyző és biró jelentik ki, hogy ott ilyféle kérvény­ről mitsem tudnak. E szerint Madarász József a vá­rosok és községek nevében ugyancsak furcsa kérvé­nyekkel állhatott elő. * Egy, több nyelvben s a zene különböző ágaiban jártas énekes, júliusi szünidejét falun óhajt­ván tölteni, valamely úri család meghívását egész készséggel fogadná, ajánlva magát zenei és ének­­gyakorlatokra. Mint igen müveit és finom modorú egyént, mi is ajánlhatjuk. Bővebb fölvilágositást az illetők a Rózsavölgyi féle mükereskedés útján nyer­hetnek. * Rövid hirek. — Léderer tenorista augusztus hóban háromszor fog vendégszerepelni a nemzeti színpadon, a „Hugonottákban“ mint Raoul, az „Afrikai nőben“ mint Vasco, és a „Troubadour“­­ban mint Manrico. — Hory Béla jogász-naptárt szándékozik kiadni Pauler tanár arcképével. — Ko cs i-Hor v áth Elek, volt honvédtiszt, Damja­nich kardját küldte be a „Honvéd“ szerkesztőségé­hez, s ha e kard hitelessége meg lesz állapítva, a múzeum ereklyéi közé teszik. — Az Orczykert vendéglőse a jövő hó első felében nagy népünnepet rendez az irói segélyegylet javára. — A Pesten állomásozó gyalogság reggelenkint lőgyakorlatokat tart az Orczy-kert mellett, újonnan kapott gyorspus­káival.— Hire járt, de nem valósúlt, hogy tót demonstráció lesz Pesten; az egész annyi volt, hogy szombaton majálist tartottak, jól mulattak és meg­áztak minden tüntetés nélkül. — Hir szerint Stratimirovits György előkelő állást nyerne a hon­védelmi minisztériumban. — Vasárnap Lober Lajos, városi becslő, kolerában hirtelen meghalt; meghűlés okozta, s nem járvány, mely nem létezik. — A város a reáliskolát kiépítteti a cukor utcára is, húsz tanteremmel, s leányok és fiúk számára elemi iskolák lesznek benne. — Gr. Péchy Manó er­délyi kir. biztos B.-Füredre útazott, s onnan Baden- Badenbe megy. — Arégi füvészkertben egy 17 mázsás magyarországi fajú Ökröt mutogatnak 10 kros belépti díjjal a gazdasági egylet javára. * Népszínház. Szerda, junius 10-én, először : „Nesze semmi, fogd meg jól“, eredeti új énekes víg­játék 3 felvonásban Bulyovszki Gyulától. Kezdete fél 8 órakor. Y 1 ű é k. ** N.-V áradon, a regényes Felix fürdő árnyas tölgyei alatt, e hó 4-én a gymnasiumi ifjúság majálist tartott, melyen — a tanúló ifjúságot s meghívott ven­dégeket egybevéve — majd ezeren jelentek meg, s az éj beálltáig mulattak. A házi asszony Mezey Mi­­hályné úrbölgy volt, ki szives modora által minden­kit lekötelezett, s két szép lánya segítsége mellett az ebéd s uzsonna körül egész gazdasszonyi pontosság-1 gal ügyelt föl. ** Péter András, egy egyszerű székely atyafi müvének pártolására hívja föl Imreh Sándor, marosvásárhelyi nyomdász az olvasó közönséget; az ö foglalkozása: borviz-, deszka- és a vásárhelyi pia con való fakereskedés. Most ő: „Gráston és Krina indiai uralkodók és szüléik történetei“ címmel szép históriát irt, melynek előfizetési ára 30 kr. * Kolozsvárit pünkösd első napján neveze­tes emlékünnepet tartottak az unitáriusok. Három­száz év előtt ép e napon mondta ki a tordai ország­gyűlés, hogy hitéért üldözni senkit sem szabad. E naptól fogva számítja törvényes létesítését e feleke­zet. Az ünnepélyre Kriza János püspök (lapunknak is tisztelt munkatársa) hymnuszt és könyörgést ké­szített. ** Vidéki rövid hirek. — Lenkey tá­bornok síremlékét Aradon fölállitutták. — Szé­kács József superintendens múlt hét végén egy­házi látogatásban Aradra érkezett s ünnepélyésség­­gel lön fogadva. — A n. k állói gyilkosságot nem százados követte el, hanem Schram hadnagy; az j agyonlöttet már eltemették s a tettes elfogatására | kiadták a parancsot. — Zágrábban hétfőn dél­ben végezték ki Vucsetich rablót; három társát pedig 20 és 15 évi fogságra ítélték. —Gr. Nádasdy Ferencet s ifjú nejét utjokban és Nádasd-Ladány­­ban szeretetteljes ünnepélyességekkel fogadták. — Malonyay adóhivatalnokot, ki a 8000 frtnyi bé- j lyeggel N. Becskerekröl megszökött, Losoncon el- | fogták. — A temesvári képviselőválasztás e hó j 18 ikán lesz. —Ujegyház, szász város, Binder! képviselőt bizta meg, hogy a város díszpolgári okle- ; velőit Deák Ferencnek, gr.^Andrássy Gyulának és b. Beustnak átnyújtsa. — Ötvös Sándor madocsai agg lelkész, a protestáns papok egyik példányképe, e hó 2-ikán elhúnyt. — K e r e k-E g y h á z o n, mint a „Hon“ Írja, egy úr iszonyú gyilkosságot követett el a | molnáron egy főrangú hölgy jelenlétében, sőt némi­leg közreműködésével. Bécsi hírek. »** Napoleon hercegről írják, hogy szom­baton Prágába útazik, s csak aztán jő Pestre. Innen pedig Bukarest és Belgrádba megy. *** B. Kondelka táborszernagyot e napokban kisértéic el Laibachba, a nyolc évi várfogságra. A kelet-ázsiai expeditióra induló hajók, hir szerint, augusztus végén kelnek útra a trieszti ki­kötőből. Fölhívás a színműírókhoz. A nemzeti színház drámabiráló bizottsága elhatározta, bogy jövőben — az Írók iránti tekintetből —■ az elfoga­dásra nem ajánlott színmüvek cimeit sem fogja nyilvános­ságra hozni, hanem a bírálat eredményét — a vélemények megküldésével együtt — magán úton juttatja a szerzők tudomására. Ennélfogva a t. színműírók fólkéretnek, hogy neveiket és lakhelyeiket vagy a színdarabra pontosan föl­jegyezni, vagy alúlirt jegyzőhöz külön levélben beküldeni szíveskedjenek. A nyilvános értesítés csak oly müveknél leend foganatba véve, melyeknek szerzőjéről és lakhelyéről a bizottság tudomással nem birand. A bizottsági működés eredménye jövőben évenkinti számkimutatásban leend min­dig közzé téve. Kelt Pesten, jun. 9. 1868. Vadnai Károly, a bizottság jegyzője. Szerkesztői üzenetek. K. D. „Emlékezet.“ Vannak benne találó képek, s a végső hasonlat is igen jó, de a költőnek jobban kell figyelni a kül- és belformára. A belforma rovására esik e vers né­mely fölöslege. Felényi elég volna a gondolat kifejezésére. A technikai hibákat, a rósz rímeket, egy-egy sorban az eről­tetett nyelvet sat., kerülni kellene. Az oly rím, mint: kín­jait ,— segit, igen rósz. A két szótag magánhangzóinak össze kell hangozniok. „Don Femaudo" épen nem haladás. A tárgy, a fel­fogás, a hang, a menet, szóval minden utánzat. Viszhangja oly spanyol balladáknak, minők maguk is ehablon szerint vannak irva. A költő legyen saját maginak tükre, ne pe­dig a mások gyönge viszhangja. Pr. tíjula. „Szülőföldemen“ sat. igen gyönge versek, melyekben a hivatásnak nyoma sincs. Ennél az iskolabeli poétáknak is jobbat kell irniok. Ennélfogva nem kérünk az emlegetett beszélyekből sem. CS. Józsefnek. A Salzburgból és Ischlböl írandó le­veleket szívesen vesszük. Zólyomi Sándor szerelmes verse igen gyönge munka, és nem méltó a kinyomatásra. „B—Vári dalok.“ Egy egy dalban van pár sor, mely igaz képet ád, de a nyelvezet nem költői, a zengzetesség hiányzik, s a külforma is pongyola. E miatt nem is közöl­hetők. R. 0. A költészetről Írandó elmélkedéseket elfogadjuk. ! Reméljük, hogy inkább a valódiság, mint eredetiség szem­pontjából lesznek irva. Például mindenesetre eredeti volt minap az az idézet, mely szerint csak a lyra az igazi költé­szet, mig az elbeszélés, a dráma csupán mese, forma, cse­­lekvény; de nem való ám, mert például a dráma és re­gény sem egyéb, mint több személy lyrája, cselekvény által mutatva föl. A szépmütan célja az igazság, mint a legfőbb szépség. Ennek tanait kell hirdetni. A paradoxok nem oly irodalomba valók, hol a szépmütan még nincs eléggé kifejt­ve. Eszközöljük elébb ezt, s aztán veszély nélkül fogjuk megbirhatni a különc tanok nyilvánításait is. Felelős szerkesztő: Vadnai Károly. Előfizetési fölhívásunk a mai számhoz lévén mellékelve, ajánljuk az olvasók figyelmébe. 53. szám. * mb JLmúta. Bérlet jár® ® jl Pest, szerda, junius 10 kén, 1868. Angyal és Daemon. Vígjáték 3 felv. Courcy és Deperty után németre fordították Forst é3 Leutner; magyarra Zsivora József, (a m. t. t. k.) Rendező: Paulay. Merinville Ernest — — — — — — Paulai. Clarissa, neje •— — — — — — Prielle Korn. Kornadey asszonyság — — — — — Szathmáryné. Ducoudray, egykor a kereskedési törvényszék elnöke — Szilágyi. Godard Narciss, házbirtokos * — — — — Benedek. Savigny Athenais költönő, özvegy, Clarissa unokanővére — Paulainé. Jenny, komorna — — — — — — Dulka S. Inas — — — — — — Korcsek. Lait antéphélique a legkitűnőbb szer minden, bárminemű bőrbetegségek ellen, mint: pör­­se tusok, szeplő, máj fojtok, nap?zurások, szülési f ltok, durva arcbőr sat. Egy üveg ára 4 forint. Valódi minőségben kapható Candis és társánál Párisban, St.­­Denis, Nr. 26. PESTEN Vértessy Sándornál, Kristóf-téren a „Vcnuslioz.“ Levélbeli megrendelések azonnal teljesittetnok utánvét mellett. 93 (6—6) ■ CIRCUS RENZ. Feldunasoron a Ganz-ház előtt. Ma, szerdán junius 10-kén, Ismétlése a f. hó 6-án, szombaton, oly nagy tetszésben részesült nagyszerű disz-liölgy előadásnak ugyan is az első szabászban a legjelesebb művészek es a másodib szabászban egyedül csab hölgyeb fognab föllépni, Ez utóbbiban a lovászmesteri teendöb is hölgyeb által teljesittetneb. — Musketier-manöver 12 nö által lovagolva, ésCaroussel 4 nö által lovagolva, melynél a ba­riba és fejszúrás és a céldobás fog végbezvitetni. — Orlando, iskolaló, '1 ampé asszony^ által lovagolva. — Rendkívüli mutatványok egy szabadon idomított ló elővezetésével Bridges Agnes k. a. által. — Két jockey versenye, Tampé és Hager asszonyok által. — Elbedavy, iskolaló, Renz E. által lovagolva. Kezdete fél 8 órator. vege órakor. Holnap csütörtökön, f. hó 11-én két előadás fél 5 és fél 8 órakor, a tiszta jövedelem egy része a ferencvárosi plébánia építési alapjának, egy ré z pedig a Józsefvárosi bölcsödé javára van határozva. Vasárnap, f. hó 14-én két előadás fél 5 és fél 8 órakor. — A délutáni előadás jövedelme a honvéd segélyzö-egylet javára fbrdittatik. igazgató. PITS» W. zongora-tára ári és zsibárus ntezák szegletén 8 i- száma hál első emeletén létezik, a hol nagy választé kban vannak a leghiresb mesterek által készített zongorák és igen jutá­nyos áron megszerezhetők. 7G2 Roger ur hangveríenyóben egy pompás külsejű és jóbangu zon -o­­rát hál ái k, a lipcsei Blü'hncr jeles készítményét. Ez a zongora Peter W. úri utczai raktárából való, s t rmészeb sen — eladó. Tulajdon >s: Tóth Kálmán. Kiadja és nyomatja Emich Gusztáv, magy. akad. nyomdász. 1868.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék