Fővárosi Lapok 1871. február (26-48. szám)

1871-02-21 / 42. szám

li s meghívják rá az országgyűlést, a hatóságokat, az akadémiát, Kisfaludy-Társaságot, stb. * B. Eötvösről adatokat közöl a „Reforméban Ráth Mór. Többi közt mondja, hogy a pengetett zeneakadémiára nézve igy nyilatkozott: „Megkérem 0 Felségét, hogy Lisztet engedje teleakgatni rend­jelekkel, nevezze ki legmagasb főfőzeneigazgatónak ; de azt ne kívánják tőlem, hogy oly intézetet állítsak az országban, melyhez minden életföltétel hiányzik.“ Részünkről nem óhajtjuk, hogy e nézetben az új kultuszminiszter is osztozzék. Inkább kövesse Csen­­gery véleményét, ki ily akadémiát hasznosnak tart. A világon szerteszét működő hires magyar zenészek és operisták bő száma mutatja, hogy a magyarban nagy mértékben megvan a zenészeti képesség, s ha ez megvan : akkor ily akadémiához nem hi­ányzik az életföltétel. Egyébiránt e vonakodás­hoz kulcsot ád egy másik adat. E szerint: b. Eöt­vös a zenében konzervatív volt, s csak Beethovent szerette szenvedélyesen, mig Wagnert és iskoláját (s ekkép Lisztet is) csupán a kilencedik symphónia kis epigonjainak tartá. Mindenben senki sem lehet­vén tökélyes: e kis elfogultság nem vehető rósz né­ven ily nagy és fényes szellemnél. * Beküldetett. „Egy nem rég keletkezett napi­lap Bulyovszky Lilla asszony közelébbi magyar elő­adásáról oly önfeledt modorban ir, hogy a magyar sajtó terén aligha fordult elő még ily hang — művelt n ő ellenében. Ha e lap az illető művésznő iátékát, vagy eddigi színi pályáját vette volna bármily erős kritika alá: az ellen nem volna sem ok, sem jog fölszólalni, sőt a jelen esetben sem a Bulyovszkyné asszony érdekében szólalunk föl, miután a megfeled­­kezés ily hangja soha sem annak árt, a ki ellen in­­téztetik ; hanem mivel az ily kirivó személyes tárna* dás átalában a nyilvános illemet sérti s a sajtó iránti tiszteletet csorbítja: nem helytelen legalább egy lapban hangsúlyozni azt, hogy a tolinak hasonló modorban való kezelése legkevésbé mozdítja elő a hirlapirói foglalkozás tekintélyét, miután sokan azok közül, kik ily cikket olvasnak, nem az egyes megfeledkezőt, hanem átalában a sajtót szokták kár­hoztatni. Megjegyzendő különben, hogy e támadás Írója aligha volt jelen az előadáson, mert akkor— sa­ját lapja hitelének érdekében — nem állíthatta volna azt, hogy a t. művésznő drámai előadását kacagták, miután egy nagy nézőtér közönsége tudja saját ta­pasztalásából, hogy ez merőben valótlan állítás. Az ellenszenvnek tehát ildomosabb lett volna oly han­got adni, mely mind az igazsággal, mint a nők iránti lovagiasság átalános szabályaival jobban összefér.“ * A nőképzö-egylet javára e hó 15-kén a né­met részvény-tár sulat színházában rendezett szini előadásból a bevétel 1,350 frt volt. Az egylet vá­lasztmánya ez alkalommal nyilvánosan is köszönetét fejezi ki Bulyovszky Lilla asszonynak, Toperczer Ilka k. a. s Náday Ferenc úrnak, kik egyedül a jó tékony cél iránti buzgalomból szíveskedtek közre­működni. Köszönetét mond továbbá a német színházi részvény társulatnak, mely 100 frtot a nemes célra ajándékozván, 500 írtért engedé át ez előadásra szín­házát ; nemkülönben a légszeszgyár tisztelt igazga­tójának, ki a világítást dij nélkül teljesité. A vá­lasztmány. * Rövid hírek. Az akadémia tegnap-esti ülésén két értekezés volt szőnyegen: „A magyar 1 és z denominativ igeképzőkről“ Budenz Józseftől, S/ „A defterekről“ (tőrök adókönyvekről) Szilády Árontól. — Máttyus Arisztid helyére, mint a „P. L1.“ hallá, Ybl építészt szándékoznak kinevezni. — Kunig Leopolda kisasszonyt, egy köztisztelet­ben álló pesti polgárcsalád tagját, tegnap temették el. — B u 1 y o v s z k y Lilla asszony holnap a böl­csőde javára ismétli múltkori előadását, s e hét vé­gén utazik vissza Münchenbe, hol búcsúelőadásait kell megtartania. — Szende Béla min. tanácsos, hir szerint, államtitkárul volna kiszemelve a belügyi tár­cához.— József főherceg országszerte megengedé a honvédeknek, hogy farsang utósó három napján az éji szolgálattól fölmentessenek. — Csendes Benő Jó­zsef pesti ügyvéd Kossuth Lajos egy íróasztalát bírja, melyet 1849-ben koboztak el. — A Dürr-féle ka szinóban vasárnap népgyülés volt, s aláírásokat gyűj­töttek a végett, hogy az országgyűlést Franciaor­szágra nézve kedvező diplomáciái beavatkozásra kérjék.—A pesti részvénynyomda-társulatközelébb tartott közgyűlést, mely megelégedve a sikerrel és osztalékkal, Falk Zsigmondnak a gondos és buzgó igazgatásért köszönetét szavazott. — Gr. F o r g á c h Antal képviselő kijelenti az „Ellenőr“ téves állítá­sai ellenében, hogy ő „muszka sereget soha sem veze­tett, s muszka táborban nem járt soha.“ — A koro­naőrséget újra szervezik egy kapitány, két had­nagy, nyolc altiszt és ötven közemberből, kik mind kiszolgált, honvédek lesznek s a szolgálati nyelv ma­gyar leend.— B. 0 r c z y B. a színházhoz rendes évi fizetéssel alkalmazá Schunda József hangszerkészítőt, hogy a zenekar hangszereit rendben tartsa, s a szin­­pad katonai zenéjét a zenekaréval összehangolja. — F r o h n e r promontóri sörgyárát Haggenmacher vette meg 220,000 írtért. — Amagyargőzha­­jótársulatnak egyesülése megtörtént, s az „egye­sült magyar gőzhaj ótár saság“ cime alatt alakúltak egygyé. — Aziparegylet Keleti Károlyt kérte föl, hogy b. Eötvös fölött emlékbeszédet tartson. — A budai első kerület vasárnapi értekezletén egy­hangúlag Pauler minisztert kiálták ki jelöltnek, hozzák üldöttséget indítva. — A népnevelők pesti egylete ismét Zichy Antalt választá elnökké. — Pán ez él Éva rákos-palotai pórasszonyt tegnap reggel a Rumbach-fürdőnél az eltolt waggonok földre teríték s két lábát összezúzták.- 198 ­** Vidéki rÖTid hírek. Az eszterga­mi „Deák-kör“-ben Wimmer Imre egyleti al­jegyző emlékbeszédet tartott báró Eötvös fölött. — A vajda-hunyadi vár újítási munkáit jelenleg Steindl építész vezeti. — Rákos-Pa­lotán e tavaszszal kezdi meg Lukácsy Sándor gyü­mölcs- és fatenyésztési előadásait. — Erdélyben a borászati és szőlőszeti érdekek emelésére 200 frtos részvényekre pinceegylet alakúit, b. Bornemisza Já­nos elnöklete alatt.— Pozsonyban valami dr. Julius Lang „Die deutsche Wacht an der Donau“ cimü porosz szellemű közlönyt indított meg, örven­dező verseket irva Páris elestére, s kijelentve, hogy (ha a pozsonyiak megtűrik!) a német szellemet és érzelmet fogja hazánkban terjeszteni. — N a g y- Szalontánehó 11-kén tartottak bált a franciák s a helybeli ref. gymnázium könyvtára javára, s a díszes női közönségből Ercsey Vilma kisasszonyt említi névszerint egy tudósitó. Bécsi hírek. Király Ö gFelsége tegnap d. e. 11 órakor tért vissza Meránból Bécsbe. Rögtön miniszteri ta­nács volt. #* • Az árvíz, az utóbbi napok előjelei után ítélve, nem okoz oly szörnyű károkat, mint a minők­től a bécsiek rettegtek. Ajég tükrén nagyobb nyílá­sok támadtak, s a lágy időjárás következtében a jég, habár lassan, olvadni kezd. Igaz ugyan, hogy a Duna­­csatornában a jég állása szombaton este még nem változott, de remélni lehet, hogy mire soraink meg­jelennek, már ott is kedvezőbb fordulat állott be. — A bécsiek a tüzelő-szerekben szenvednek legtöbb szükséget, mivel Hirschl egyik gőzfavágó intézete szintén viz alatt áll, s a lakosság nagy része innen födözte szükségleteit. — Dr. Innhauser, városi fő­mérnök, fiókkórházak fölállítását indítványozta azok számára, kik az árvíz következtében netán ragályos betegségekbe esnek; egy más valaki pedig a város­tanács elé azzal a tervvel lépett, hogy az árvizkáro­­súltak javára a hidat használóktól 2—5 kr. vámpénzt kell venni. — A harmadik kerületben, hol a gázcsö­vekbe viz vette magát, már előkeresték a régi olaj­lámpákat. A hol a gázláng nem használható, ezekhez fognak folyamodni. Bécsi lapok a következő táviratot közük Prá­gából: „Taxis Rudolf hercegnek utósó, 201,346 írtra becsült jószága: Cetno, most ment át végrehajtás útján Freud kereskedő birtokába, 120,000 forintért. *** Brátzban a 70 éves Steinnach grófnő — mint kijelenti, — kilép a katholika egyházból, mivel — úgy mond — a kathedrán most nem a felebaráti szere­­tetet, hanem a másfelekezetüek gyűlöletét hirdetik a politikai szónoklatokat tartanak. A' csalhatlanság dogmája is igen elidegenité. A prágai bohóc-estélyen ki akarták paro­dizálni a német császár koronázási ünnepélyét. A rendőrség azonban betiltá, mivel Németországgal ba­rátságos viszony áll fönn. „*# Morvaország Schöllschitz nevű helységében egy fiú nem rég megölte atyját, de a hatóság nem tudta kézre keríteni, miután a véres tett elköveté­se után megszökött. Az apagyilkost közelébb a ha­jam erdőségben, szivén keresztüllöve, megtalálták. A vizsgálat kiderítette, hogy lelkiismeretének furdalá­­sa tette öngyilkossá. Külföld. Thiers, ki a végrehajtó hatalom feje lett, a mi ellen csakis az egy Louis Blanc próbált meg be­­| szélni, azt nyilvánitá, hogy a béke absolute szüksé- I ges, s van reménye, hogy az alkudozás „tisztességes föltétel“ alapján fog lehetővé válni. De mily rugal­mas szó ez: „tisztességes!“ Elzász sohasem fogja an­nak tartani elszakittatását. Megható lehetett, midőn a nemzetgyűlésen (hol már Gambetta is megjelent, a legszélsőbb baloldalra ülve) Keller képviselő a rajnai és moseli megyék nyilatkozatát nyújtá be,égre­­föídre kérve társait, hogy semmisnek jelentsék ki elő­re Elzász és Lothringia elszakitását, melyek franciák akarnak maradni, s készek tovább folytatni a hábo­rút. A képviselők szeme könyekbe lábadt e fájdal­mas szavakra, s az indítványt azonnal tárgyalták. De mit tehettek végre is egyebet: tudomásúl vették az indítványt s átadák a megbízottaknak, kik Po­roszországgal fognak alkudozni. A nemzetgyűlésben — hir szerint — csak a béke és háború kérdésében fognak dönteni,a kormány formát ezúttal nem vitatják. Mondják, hogy Thiers is azt akarja, hogy a sanyarú békét a köztársaság kösse meg, mert azután jobban boldogúlhatnak az Orleansok. A poroszok azonban nem igen óhajtják az Orleansok uralmát, miután azok esküdt ellenségei a németeknek. — Thiers fölve­szi a kabinetbe Jules Favre-1 és Jules Simon t. — Bor­­deaux-ban szombaton már 580 képviselő volt együtt. — Ausztria, Olasz-, Angol- és Spanyolország s Por­tugál siettek elismerni a Thiers elnöksége alatt meg­­alakúlt új francia kormányt. — Faidherbe tábornok lemondott a képviselőségről, s seregéből a 22-dik had­test Dünkirchenen ment át, hogy hajókon menjen Bordeaux-ba. — Rochefort a nemetgyülésben (hol 120 köztársasági képviselő van) indítványozza, hogy a Bonaparte-családot trónvesztesnek nyilvánít­sák. — Vilmos császár márc. 6 kán tér vissza Berlinbe. — A német csapatok febjr. 24-dikén vonúlnak Pá­­risba. — Jules Favre és Thiers ma (21,-dikén) talál­koznak Sceaux-ban, Páris mellett. — Újabb hir sze­rint: Bismarck hétmilliárd frank hadi kárpótlást követel, továbbá Elzászt, német Lothringiát Metzig, Diedenhofot és Belfort erősségét. — Gambetta Strassburgot fogja képviselni, hogy Elzászt annál inkább védje. Felelés szerkesztő: Vadn&i Károly. Bérlet NEMZETI 228. szám. SZÍNHÁZ. Pest, kedden, február 21-kén, 1871. E R N A N I. era 4 felvonásban. Zenéjét szerzetté Vrrdi. Fordította Egressy Bem. Ksr mester: Erkel Gyula. nani, banditafönök —* na Carlos, spanyol király “ m Ruy, Gomez de Silva, spanyol grand — vira, unokahúga és jegyese — - — ovanna, Elvira dajkája —> — in Ricardo, a király lovásza — — — go, Silva lovásza Hajós Zs, Láng Fülöp Odry Lehel. Kocsis Irma. Humann Alexa. Korbay. Bognár. ;o, Olíva uivasza — ­­— “ft—*• , , gyi lakosok. Banditák. Silva szolgái. Elvira hölgyei. Don Carlos lovagjai Tulajdonos: Tóth Kálmán, nyomatja és kiadja Városi vigarda. Kedden, február 21-kén: A bolondok estélyének ismétlése, valamennyi díszlet megtartásával és az egész programm ke­resztülvitelével. Egy páholy 10 frt. Karzati ülés 3 frt. Belépti dij 1 frt 50 kr. — Este a 1—1 pénztárnál 2 frt. 41-Athenaeum8 irodalmi ia (\r-í »i/ «st í'ílomríín'Dtái’Oiilat' 1 ft7 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék