Fővárosi Lapok 1871. február (26-48. szám)

1871-02-21 / 42. szám

s meghívják rá az országgyűlést, a hatóságokat, az akadémiát, Kisfaludy­ Társaságot, stb. * B. Eötvösről adatokat közöl a „Reforméban Ráth Mór. Többi közt mondja, hogy a pengetett zeneakadémiára nézve igy nyilatkozott: „Megkérem Ő Felségét, hogy Lisztet engedje teleakgatni rend­jelekkel, nevezze ki legmagasb főfőzeneigazgatónak , de azt ne kívánják tőlem, hogy oly intézetet állítsak az országban, melyhez minden életföltétel hiányzik.“ Részünkről nem óhajtjuk, hogy e nézetben az új kultuszminiszter is osztozzék. Inkább kövesse Csen­­gery véleményét, ki ily akadémiát hasznosnak tart. A világon szerteszét működő híres magyar zenészek és operisták bő száma mutatja, hogy a magyarban nagy mértékben megvan a zenészeti képesség, s ha ez megvan , akkor ily akadémiához nem hi­ányzik az életföltétel. Egyébiránt e vonakodás­hoz kulcsot ad egy másik adat. E szerint: b. Eöt­vös a zenében konzervatív volt, s csak Beethovent szerette szenvedélyesen, míg Wagnert és iskoláját (s ekkép Lisztet is) csupán a kilencedik symphónia kis epigonjainak tartá. Mindenben senki sem lehet­vén tökélyes: e kis elfogultság nem vehető rész né­ven ily nagy és fényes szellemnél. * Beküldetett. „Egy nem rég keletkezett napi­lap Bulyovszky Lilla asszony közelebbi magyar elő­adásáról oly önfeledt modorban ír, hogy a magyar sajtó terén aligha fordult elő még ily hang a művelt n­ő ellenében. Ha e lap az illető művésznő játékát, vagy eddigi színi pályáját vette volna bármily erős kritika alá, az ellen nem volna sem ok, sem fog fölszólalni, sőt a jelen esetben sem a Bulyovszkyné asszony érdekében szólalunk föl, miután a megfeled­­kezés ily hangja soha sem annak árt, a­ki ellen in­­téztetik , hanem mivel az ily kirívó személyes tám­a­­dás átalában a nyilvános illemet sérti s a sajtó iránti tiszteletet csorbítja, nem helytelen legalább egy lapban hangsúlyozni azt, hogy a tollnak hasonló modorban való kezelése legkevésbé mozdítja elő a hirlapírói foglalkozás tekintélyét, miután sokan azok közül, kik ily cikket olvasnak, nem az egyes megfeledkezőt, hanem átalában a sajtót szokták kár­hoztatni. Megjegyzendő különben, hogy e támadás írója aligha volt jelen az előadáson, mert akkor— sa­ját lapja hitelének érdekében — nem állíthatta volna azt, hogy a t. művésznő drámai előadását kacagták, miután egy nagy nézőtér közönsége tudja saját ta­pasztalásából, hogy ez merőben valótlan állítás. Az ellenszenvnek tehát ildomosabb lett volna oly han­got adni, mely mind az igazsággal, mint a nők iránti lovagiasság átalános szabályaival jobban összefér.“ * A nőképző-egylet javára e hó 15-kén a né­met részvény­tár­sulat színházában rendezett szini előadásból a bevétel 1,350 frt volt. Az egylet vá­lasztmánya ez alkalommal nyilvánosan is köszönetét fejezi ki Bulyovszky Lilla asszonynak, Toperczer Ilka k. a. s Náday Ferenc úrnak, kik egyedül a jó­tékony cél iránti buzgalomból szíveskedtek közre­működni. Köszönetet mond továbbá a német színházi részvény társulatnak, mely 100 frtot a nemes célra ajándékozván, 500 frtért engedé át ez előadásra szín­házát ; nemkülönben a légszeszgyár tisztelt igazga­tójának, ki a világítást dij nélkül teljesité. A vá­lasztmány. * Rövid hírek. Az akadémia tegnap­ esti ülésén két értekezés volt szőnyegen: „A magyar r és a denominativ igeképzőkről“ Budenz Józseftől, S/ „A defterekről“ (török adókönyvekről) Szilády Árontól. — Máttyus Arisztid helyére, mint a „P. Lt.“ hallá, Ybl építészt szándékoznak kinevezni. — Kunig Leopolda kisasszonyt, egy köztisztelet­ben álló pesti polgárcsalád tagját, tegnap temették el. — B u­­­y­o­v­s­z­k­y Lilla asszony holnap a böl­csőde javára ismétli múltkori előadását, s e hét vé­gén utazik vissza Münchenbe, hol búcsúelőadásait kell megtartania. — Szende Béla mint tanácsos, hir szerint, államtitkárul volna kiszemelve a belügyi tár­cához.— József főherceg országszerte megengedé a honvédeknek, hogy farsang utósó három napján az éji szolgálattól fölmentessenek. — Csendes Benő Jó­zsef pesti ügyvéd Kossuth Lajos egy íróasztalát bírja, melyet 1849-ben koboztak el. — A Dürr-féle ka­szinóban vasárnap népgyülés volt, s aláírásokat gyűj­töttek a végett, hogy az országgyűlést Franciaor­szágra nézve kedvező diplomáciai beavatkozásra kérjék.—A pesti részvénynyomda-társulat közelebb tartott közgyűlést, mely megelégedve a sikerrel és osztalékkal, Falk Zsigmondnak a gondos és buzgó igazgatásért köszönetet szavazott. — Gr. F­o­r­g­á­c­h Antal képviselő kijelenti az „Ellenőr“ téves állítá­sai ellenében, hogy ő „muszka sereget soha sem veze­tett, s muszka táborban nem járt soha.“ — A koro­naőrséget újra szervezik egy kapitány, két had­nagy, nyolc altiszt és ötven közemberből, kik mind kiszolgált, honvédek lesznek s a szolgálati nyelv ma­gyar leend.— B. O­r­c­z­y B. a színházhoz rendes évi fizetéssel alkalmazá Schunda József hangszerkészítőt, hogy a zenekar hangszereit rendben tartsa, s a szin­­pad katonai zenéjét a zenekaréval összehangolja. — F­r­o­h­n­e­r promontori sörgyárát Haggenmacher vette meg 220,000 frtért. — A magyar gőzha­­jótársulatnak egyesülése megtörtént, s az „egye­sült magyar gőzhaj­ótár­saság“ címe alatt alakultak egygyé. — Az iparegylet Keleti Károlyt kérte föl, hogy K. Eötvös fölött emlékbeszédet tartson. — A budai első kerület vasárnapi értekezletén egy­hangúlag Pauler minisztert kiálták ki jelöltnek, hozzák­üldöttséget indítva. — A népnevelők pesti egylete ismét Zichy Antalt választá elnökké. — Pán­cz és Éva rákos-palotai párasszonyt tegnap reggel a Rumbach-fürdőnél az eltolt vagyonok földre teríték s két lábát összezúzták.­ ­ 198 ** Vidéki rövid hírek. Az esztergo­mi „Deák-kör“-ben Wimmer Imre egyleti al­jegyző emlékbeszédet tartott báró Eötvös fölött. — A vajda-hunyadi vár újítási munkáit jelenleg Steindl építész vezeti. — Rákos-Pa­lotán e tavaszszal kezdi meg Lukácsy Sándor gyü­mölcs- és fatenyésztési előadásait. — Erdélyben a borászati és szőlészeti érdekek emelésére 200 frtos részvényekre pinceegylet alakult, b. Bornemisza Já­nos elnöklete alatt.— Pozsonyban valami dr. Julius Lang „Die deutsche Wacht an der Donau“ című porosz szellemű közlönyt indított meg, örven­dező verseket írva Páris elestére, s kijelentve, hogy (ha a pozsonyiak megtűrik!) a német szellemet és érzelmet fogja hazánkban terjeszteni. — N­a­g­y- Szalontánekó 11-kén tartottak bált a franciák s a helybeli ref. gymnázium könyvtára javára, s a díszes női közönségből Ercsey Vilma kisasszonyt említi név szerint egy tudósító. Bécsi hírek. Király Ö­gyelsége tegnap d. e. 11 órakor tért vissza Meránból Bécsbe. Rögtön miniszteri ta­nács volt. #* • Az árvíz, az utóbbi napok előjelei után ítélve, nem okoz oly szörnyű károkat, mint a minők­től a bécsiek rettegtek. A jég tükrén nagyobb nyílá­sok támadtak, s a lágy időjárás következtében a jég, habár lassan, olvadni kezd. Igaz ugyan, hogy a Duna­­csatornában a jég állása szombaton este még nem változott, de remélni lehet, hogy mire soraink meg­jelennek, már ott is kedvezőbb fordulat állott be.­­ A bécsiek a tüzelő­szerekben szenvednek legtöbb szükséget, mivel Hirschl egyik gőzfavágó intézete szintén viz alatt áll, s a lakosság nagy része innen födezte szükségleteit. — Dr. Innhauser, városi fő­mérnök, fiókkórházak fölállítását indítványozta azok számára, kik az árvíz következtében netán ragályos betegségekbe esnek; egy más valaki pedig a város­ Bérlet NEMZETI 228. szám. SZÍNHÁZ. Pest, kedden, február 21-kén, 1871. E R N A N I. era 4 felvonásban. Zenéjét szerzette Verdi. Fordította Egressy Bem. Ksr mester: Erkel Gyula. nani, banditafőnök —A­na Carlos, spanyol király — in Ruy, Gomez de Silva, spanyol grand — vira, unokahúga és jegyese — - — ovanna, Elvira dajkája —— — in Ricardo, a király lovásza — — — go, Silva lovásza Hajós Zs. Láng Fülöp Odry Lehel. Kocsis Irma. Humann Alexa. Korbay. Bognár. ;o, Olíva llvasza — - — “ft—*• , , gyi lakosok. Banditák. Silva szolgái. Elvira hölgyei. Don Carlos lovagjai Városi vigazda. Kedden, február 21-kén: A bolondok estélyének ismétlése, valamennyi díszlet megtartásával és az egész programm ke­resztülvitelével. Egy páholy 10 frt. Karzati ülés 3 frt. Belépti dij 1 frt 50 kr. — Este a 1—1 pénztárnál 2 frt. 41 --Athenaeum8 irodalmi ia (\r­í »i / «st í'ílomríín'Dtái’Oiilat' 1 ft7 1 Tulajdonos: Tóth Kálmán, nyomatja és kiadja is tanács elé azzal a tervvel lépett, hogy az árvizkáro­­sultak javára a hidat használóktól 2—5 kr. vámpénzt kell venni. — A harmadik kerületben, hol a gázcsö­vekbe víz­­ette magát, már előkeresték a régi olaj­lámpákat. A hol a gázláng nem használható, ezekhez fognak folyamodni. Bécsi lapok a következő táviratot közük Prá­gából: „Taxis Rudolf hercegnek utósó, 201,346 írtra becsült jószága: Cetno, most ment át végrehajtás útján Freud kereskedő birtokába, 120,000 forintért. *** Bratzban a 70 éves Steinnach grófnő — mint kijelenti, — kilép a katholika egyházból, mivel — úgy­mond — a kathedrán most nem a felebaráti szere­­tetet, hanem a más felekezetnek gyűlöletét hirdetik a politikai szónoklatokat tartanak. A­ csalhatlanság dogmája is igen elidegenítő. A prágai bohóc-estélyen ki akarták paro­dizálni a német császár koronázási ünnepélyét. A rendőrség azonban betilta, mivel Németországgal ba­rátságos viszony áll fönn. „*# Morvaország Schöllschitz nevű helységében egy fiú nem rég megölte atyját, de a hatóság nem tudta kézre keríteni, miután a véres tett elköveté­se után megszökött. Az apagyilkost közelebb a ha­jam erdőségben, szívén keresztüllőve, megtalálták. A vizsgálat kiderítette, hogy lelkiismeretének furdalá­­sa tette öngyilkossá. Külföld: Thiers, ki a végrehajtó hatalom feje lett, a­mi ellen csakis az egy Louis Blanc próbált meg be­­­­szélni, azt nyilvánítá, hogy a béke absolute szüksé- l ges, s van reménye, hogy az alkudozás „tisztességes föltétel“ alapján fog lehetővé válni. De mily rugal­mas szó ez: „tisztességes!“ Elzász sohasem fogja an­nak tartani elszakíttatását. Megható lehetett, midőn a nemzetgyűlésen (hol már Gambetta is megjelent, a legszélsőbb baloldalra ülve) Keller képviselő a rajnai és moseli megyék nyilatkozatát nyújtá be,égre­­földre kérve társait, hogy semmisnek jelentsék ki elő­re Elzász és Lothringia elszakítását, melyek franciák akarnak maradni, s készek tovább folytatni a hábo­rút. A képviselők szeme könyökbe lábadt e fájdal­mas szavakra, s az indítványt azonnal tárgyalták. De mit tehettek végre is egyebet: tudomásul vették az indítványt s átadák a megbízottaknak, kik Po­roszországgal fognak alkudozni. A nemzetgyűlésben — hír szerint — csak a béke és háború kérdésében fognak dönteni,a kormány­formát ezúttal nem vitatják. Mondják, hogy Thiers is azt akarja, hogy a sanyarú békét a köztársaság kösse meg, mert azután jobban boldogulhatnak az Orleansok. A poroszok azonban nem igen óhajtják az Orleansok uralmát, miután azok esküdt ellenségei a németeknek. — Thiers fölve­szi a kabinetbe Jules Favre-t és Jules Simon­t. — Bor­­deaux-ban szombaton már 580 képviselő volt együtt. — Ausztria, Olasz-, Angol- és Spanyolország s Por­tugál siettek elismerni a Thiers elnöksége alatt meg­­alakult új francia kormányt. — Faidherbe tábornok lemondott a képviselőségről, s seregéből a 22-dik had­test Dünkirchenen ment át, hogy hajókon menjen Bordeaux-ba. — Rochefort a németgyűlésben (hol 120 köztársasági képviselő van) indítványozza, hogy a Bonaparte-családot trónvesztésnek nyilvánít­sák. — Vilmos császár márc. 6 -án tér vissza Berlinbe. — A német csapatok feb­r. 24-dikén vonulnak Pá­­risba. — Jules Favre és Thiers ma (21.-dikén) talál­koznak Sceaux-ban, Páris mellett. — Újabb hír sze­rint: Bismarck hétmilliárd frank hadi kárpótlást követel, továbbá Elzászt, német Lothringiát Metzig, Diedenhofot és Belfort erősségét. — Gambetta Strassburgot fogja képviselni, hogy Elzászt annál inkább védje. Felelős szerkesztő: Vadnai Károly.

Next