Fővárosi Lapok 1871. augusztus (174-199. szám)

1871-08-03 / 176. szám

Fővárosi hírek. * A budai színkörben kedden ismét újdonsá­got láttunk: Berg „Ein Mädel ohne Geld“ című drámáját, mely „Egy leány pénz nélkül“ esetlen és magyartalan címmel jelent meg a színlapokon. Ber­zsenyi fordította, kinek — mint látszik — kevés érzéke van a magyar nyelv sajátságai iránt, mi­után a „vagyontalan“ vagy „szegény leány“ cím az eredetinek értelmét híven és tökéletesen vissza­adta volna. E roszóló megmegjegyzést nem hall­gathattuk el, mert­­— szerintünk — az ily ma­gyartalanságok a német szónál is jobban germa­­nizálnak. A nép egésséges nyelvérzékét rontják meg, mely a színpadi nyelv hanyag volta és magyar­talansága miatt máris eleget szenvedett. A darab különben Berg­nek, a „Kikiriki“ elmés szerkesztőjé­nek jobb­­művei közé tartozik, s bár egyes élcei csak­is a bécsi életet jellemzik, nálunk is hatással adták elő. Legjobban játszott Császárné s leggyöngébb volt Mindszenti Kornélia k. a. (Betti), kit kár ily, természetével teljesen ellenkező szerepek eljátszá­sára erőszakolni. A játék neki mindenkor gyönge oldala, s ábrázolása ez este is oly színtelen és héza­gos volt, hogy csodálkoznunk kellett a szerepkiosz­­tók tapintatlansága fölött, kik e szerepet neki adták, midőn Gil­day Erna k. a. bizonyára hatással ját­­szotta volna. L a t a b­á r n­é Reginát kedvvel ábrá­zolta, s Halmi élénk Bibicz volt. Meg kell dicsér­nünk még Horváthot, ki Mordi szobafestő sze­repét sok helyen valódi bensőséggel és drámai hatás­sal játszotta. Beődy és Tóth Antal szintén meg­feleltek szerepeiknek, a kis Bokor Jóska pedig korát meghaladó ügyességgel személyesítette a sütő­inast, ki mesterét mindig arra ösztönzi, hogy lásson munkához, s ne tűrje nejének zsarnokságát. * „Zeneszerző“ címen Pichler Bódog kolozsvári zongoramester 400 forint segélypénzt kapott a közok­tatási minisztertől. Erre a „M. Polgár“ azt írja, hogy ő Pichlernek csak két szerzeményét ismeri. Egyik: „Nagy viszály­kodás minden zeneegyletben, szerző Pichler mindenütt, a­hol volt.“ Ebben sok a contra­­punct.“ Másik külföldi használatra nyomott ily név­jegy: „Pichler Bódog Componist, Regens­chor­ an der Domkirche zu Klausenburg, Inhaber einer priv. Gesang- und Musik-Academie, General-Director sämmtlicher Musik-Vereine in Klausenburg.“ Ebben sok a humbug. — Ha csakugyan nincs más opusa , akkor Pauler dekretálta zeneszerzővé, holott vannak igazi derék fiatal zeneszerzők, kik megérdemelnék az állami segélyt. Nagy baj átalában a jelenlegi kor­mányban, hogy a „sógorság-atyafiság“ indokolatlan protekcióit nagyban-kicsiben egyaránt gyakorolja, kiterjesztve azt még a művészeti dolgokra is. Jó párt­fogó mellett jó koncot kap az érdemetlen is, míg a tehetség ajtó mögé kerül, ha nincs mellette egy pár befolyásos szószóló. S ez az eljárás meg fogja be­­szélni magát, s a sok indokolatlan, atyafias, mágnásos kinevezés, hebehurgyán osztott kitüntetés, segélyezés, stb. folyvást szélesebb kör hitét rendíti meg a mostani kormány igazságosságában. * Baudius kisasszonyt — mint a „P. Lloyd“ írja — K. Orczy Bódog fölszólította volna, hogy ha őszszel eljő Pestre, játsza el a nemzeti színpadon „Velva“ néma szerepét. Ezt a múlt télen Raabe Hed­viggel akarták színte hozni. Részünkről kevés szük­ségét látjuk annak, hogy minden áron (habár a né­maság árán) föllépjen a nemzeti színpadon egy német színésznő, ki ily módon tehetségének csak igen kevés részét érvényesíthetné. A dolognak van ugyan pikánt oldala, de ez még nem eléggé komoly. * Hymen: Szalay László elhunyt történetírónk bájos leányát, Szalay Zsófia kisasszonyt kedden dél­után vezető oltárhoz Havas Imre városi törvény­­széki jegyző (dr. Havas Ignác fia), a belvárosi főtem­plomban. Tanúk: Szalay Ágoston kir. ítélőtáblás ta­nácselnök s Havas Sándor min. tanácsos voltak. A menyasszony eddigi gyámjai b. Eötvös, Deák Ferenc és Csengery Antal valának. — Fischer Kálmán pesti ügyvéd eljegyezte Nádosy István baranya­­megyei birtokos leányát, a pesti bálokból ismert bá­jos Nád­osy Her­min kisasszonyt. * Azon emberbarátokat, kik a József­ utcai sze­rencsétlen család számára oly nagylelkűleg adakoz­tak, értesítjük, hogy a sokáig betegeskedett anya, Záhonyi Katalin asszony meghalt. Az ő halálával azonban nincs vége e család nyomorának. Az egyik leány még folyvást beteg, de reméli, hogy a küldött adományok segélyével kigyógyithatja magát s fön­­tarthatja szegény tébolyodott nővérét. Az adakozók ama vigasztaló tudatban lehetnek, hogy egy szeren­csétlen anyát legalább utósó heteiben megmentettek a legnagyobb nélkülözéstől, s a­kik még ezután fog­nak küldeni adományokat, a szerencsétlen két nővér súlyos sorsán könnyitenek. * A lapok írtak egy Nagy János nevű menekült­ről, ki 1841-ben, mint honvéd, Amerikába menekült s legújabban Indiana államban, La­ Porte-ban tartóz­kodott. Ő egy hazavágyó levelet írván haza, fia (ki veszprémi napszámos) a belügyérhez folyamodott atyjának hazaszállitásáért. A belügyér tett is lépése­ket, s a new-yorki osztrák-magyar konzul föl van szólítva, hogy puhatolja ki az öreg honvéd hollétét s díjtalanul szállíttassa haza. * Rövid hírek. A pesti polgári fiú­iskola első évi tudósítványa egy füzetben (szerkesztő Rol­ler Mátyás igazgató) megjelent, közölve ez iskola első évi történetét, tantervét, az intézeti jóltevők, ta­nárok és leltárak jegyzékét, s a tanulók létszámát, mely szerint harminchárom tanítvány volt: huszonöt magyar, hét német s egy olasz. — A hazai vizkáro­­sultak javára Pesten 6438 frt gyűlt be, s ehhez a svájci egylet maga 1762 írttal járult. — Wunnic Pál nyug.­kamarai könyvvivőt hétfőn temették el, nagy részvét mellett, mert derék öreg úr volt, ki bár kilencvenkét évet élt, mindvégig folyvást olvasta az újságokat, szeretett politizálni, nyolc gyermeket és sok unokát hagyott hátra. — A Terézvárosban egy ily fölirat van: „Kanzlei des Első magyar izrae­lita betegsegélyző és temetkezési egylet.“ — A vá­rosligeti „Hausknecht“ korcsmában hétfőn este egy Seemayer nevű napszámos fogadásból a szó teljes értelmében holtra itta magát, mert midőn négyórai alvás után haza akart menni, az úton eldőlt s vége lett. — A budai három fiút, kik Robinsont játsza­ni indultak, az éhség józan hazatérésre készté, a­mint előre megírtuk. — A budai „Hét választódban egy ötvennégy éves férfi (fehérneműjén A. K. betűk vannak) borotvával metszé el nyakát, ez iratot hagy­ván hátra: „Rútul megcsaltak , koldulni nem tudok, s igy nem viselhetem el az életet.“ — A vízvezetéki bizottság csak egy nyilvános kutat javasol, a Teréz­városban. — A Vámbéry tatárja, újabb hír szerint, csak kirándulást tesz hazánkból. — Eckstein Kata­lin hajhászné, harminc éves, óriás-utcai lakásán hir­telen megtébolyult s a Rókus-kórházba szállítók. — A három korona-utcai gyermekkert évi vizsgája után, a gyermekek számára tegnap nyári ünnepélyt rendeztek a városligetben. — Fischer M. L, a „For­tuna“ bank­üzlet tulajdonosának fiatal neje, tegnap, félévi betegség után meghalt. * Budai színkör. Csütörtökön, augusztus 3-kán, Bokor József javára: „Dunanan apó és fia utazása,“ Operette három felvonásban. 818 Vidék. ** Blaháné-Kölesy Lujza asszony folyvást za­jos tetszés közt vendégszerepelt Balaton-Fü­reden. Föllépett a „Szép Galathea,“ „A rokkant huszár,“ „A kékszakál,“ „Szép Heléna“ s hétfőn búcsúképpen az „Egy nő, ki az ablakon kiugrik“ című darabok­ban, mindig telt ház előtt. Koszorúk, bokréták egy előadás alkalmával sem hiányoztak. Különösen nép­dalait úgy megszerették, hogy még az operettek vé­gén is közkívánatra népdalokat kellett énekelnie, melyeket aztán szűnni nem akaró tapsok közt ismé­teltettek. Különösen az „Erdő, erdő, sűrü erdő“ és „Kimentem én a szőlőbe“ kezdetű dalokat úgy megkedveltető, hogy azóta a fogadóban és a sétányon is egyre ezeket húzatják. ** A „Kisfaludy“ gőzös — dacára keddre vir­radó éjjel történt viszontagságainak — folyvást közlekedik, szállítva a füredi vendég­e­­k­e­t. Baja korántsem volt oly jelentékeny, mint a viharban haza utazott vendégek hihették. A víz is csupán a tört ablakon át hatolt bele. Szóval ez al­kalommal bizonyult be, hogy a „Kisfaludy“ mily derék, erős hajó, miután a legnagyobb vihar sem bírta szolgálatképtelenné tenni, noha elejét a legbő­­szebb erővel dobá a kőpartra. A­ki tehát B.-Fürredre készül, mehet bátran, minden nap ott várja vendé­geit a hajó. ** Vidéki rövid hírek. A szegedi kegyes­rendi főgymnáziumnak a lefolyt tanévben 454 be­jegyzett tanulója volt. — Zomborban Türr Ibnok hétfőn délelőtt nagyközönség jelenlétében vette át a Ferenc-csatornát, melyet b. Majthényi, állami javak igazgatója, s Sedlacsek pénzügyi tanácsos adtak át, míg a jegyzőkönyvet Salvini pesti olasz konzul, La­tinovics Gábor bajai prépost s Besze János írták alá, mint tanúk; b. Majthényi és Türr beszédet is tartottak, s aztán a „Bezdán“ propelleren utat tettek a csatornán; benn a városban pedig nagy lakoma volt a vendégek tiszteletére. — A „Bihari Megyei Közlöny“ nyíltterében fölszólítják Vízvári Gyula színészt, hogy nyilvános helyeken ne beszéljen oly fenhangon, hogy csak az ő szavát lehessen hallani, hanem legyen tekintettel a közönség többi tagjaira is. — A nagy­váradi püspöki templom karnagya, Musics Sándor, hosszú szenvedés után elhúnyt. — A kolozsvári kegyesrendi gymnázium két tanára: Ol­dal János és Pálya Mihály kiléptek a rendből. — Tisza-Várkonyban egy húsz éves fiatal parasztot, ki megtébolyult, egy ólban embertelenül őriznek, kezét-lábát nehéz láncon, hogy még a legyeket sem tudja elhajtani magáról, s mindezt amaz óvatosság­ból, hogy meg ne szökjék, mielőtt valamelyik té­bolydába szállíthatják; a „Pester Lloyd“ levelezője figyelmezteti ez esetre a szolnoki törvényszéket.­­ Nyitray József honvédőrnagy Alcsúthon fölkérte József főherceget s nejét (ki zászlóanya lesz), hogy a jászberényi zászlószentelésen személyesen szívesked­jenek megjelenni, mit meg is ígértek. — Ujfalussy Sándor színész (1849-ben honvédtiszt) Kis-Várdán m. hó 28-kán meghalt. — Korponán átalános öröm­mel fogadták Plachy Lajos főispáni kineveztetését. — Zemplénben Nagy-Ruszka falu múlt hó 27-kén nagy szélben leégett, s 300 házból alig maradt meg húsz. — A pécs-belvárosi községi elemi iskolának, az érdemsorozat szerint, a lefolyt tanévben, öt osz­tályban 400 tanulója volt. — Szent-Gálon b. Dőry Karolina kisasszony jegyet váltott Reden-Husten­­beck Frigyes János báróval. *** Bécsi rövid hírek. Királyné Ő Fel­sége Ischl kórházában gyakran meglátogatta Ferenc Károly főherceg szerencsétlenül járt kocsiját, ki a kávéfőzésnél égő borszeszszel leöntvén magát, súlyos sebeket kapott. — A gieichenbergi fürdőnek jul. 25-dikéig 1761 vendége volt. — Zsófia főhercegasz­­szony hétfőn Ischlbe utazott. •— A bécsi várszínház­ban november hó folytán Weilen­től, a „Drahomira“ szerzőjétől, „Új Achilles“ című drámai újdonságot adnak elő. — Badenben e napokban halt meg a po­zsonyi születésű 80 éves Oppenheimer Salamon, ki je­lentékeny vagyonának egyetlen örökösévé a bécsi izraelia hitközség kórházát tette. M Hg Metternich Rikhárd, újabb hir szerint, a párisi nagyköveti ál­lástól visszavonul; gr. Károlyi Alajos kineveztetése pedig Berlinbe még korántsem bevégzett tény, sőt e követi állomásra újabban gr. Széchent is emlegetik.­­—­ A bécsi kiállítási hivatalt kedden nyiták meg a Práter-u­ton fekvő Klein-féle házban, a 70 tagból álló bizottságot pedig e napokban nevezik ki. — A prágai „Bokrok“ a morva zsidók ellen izgat, mint a­kik részt vettek a brünni tüntető ünnepélyben. *** Külföldi rövid hírek. A würzburgi egyetem rectorává Reiszmann tanárt választák, ki a csa­latlansági dogmának határozott ellensége. — Ró­mában Calleri Miklós papot fölmenték lelkészi állo­másától, mivel az újoncok eskütételénél közreműkö­dött, de az olasz kormány 800 frt évdijjal kárpóto­­lt. — Serajevo-ból írják, hogy összeesküvési tervet fedeztek föl és sok bosnyák szerb urat fogtak el. — Pynt Felixről most azt írják, hogy esernyős házaló­nak öltözve, ment át Belgiumon. — A metzi dóm­ban nem rég egész ujjongásban tör­t ki a közönség Monsabré atya prédikációján, ki többi közt mondá: „a merre járok, elmondom hazafias fájdalmatokat, vágyaitokat és haragotokat, s bármily sorsotok le­gyen is, franciáknak mondalak titeket amaz áldott napig, melyen egy oly „Te Deum“-ot énekelni jövök hozzátok, minőket e falak még nem hallottak soha; legyetek áldottak e boldog napig!“ — Az an­gol alsó- és felsőház Arthur herceg civillistáját tizen­ötezer font sterlingben megszavazta. — Berlinben a strike-oló kőművesek bizottsági elnökét elfogták, mivel arra izgatott, hogy a velük nem tartó, kőmive­­sek szerszámait el kell lopni. — Londonban Walter Scott születésének századik évfordulóját e he tö­kén nagyszerű bankettel fogják megünnepelni, melyre az ország összes kitűnőbb irodalmi férfiai hivatalosak lesznek. — A belga királynő, ki a télen folyvást be­tegeskedett, egy brüsszeli távirat szerint, közelebb szülőföldjére, Magyarországra jön, melynek levegője a múlt évben is sokat használt egésségének.— Favre külügyéri utódjául egy sürgöny Remusat-t, a nagy­hírű írót említi. — B. Ricnsoli (a­kit protestánsnak mondanak) a Vatikánban volt látogatáson, mint hi­szik , kiegyezési küldetésben. Felelős szerkesztő : Vadnai Károly. Iskola-értesitvény. Alelirott a t. ez. szülőket értesiti, miszerint: 1. felsőbb kereskedelmi iskolája a nyilvánosság jellegével ruháztatott fel és megengedtetett, hogy jogérvényes bizonyítványokat adhasson ki;­­ hogy azon tanulók, kik az előírt előkészület után felsőbb kereskedelmi iskolája két osztályát jó sikerrel végzendik be, azon becses kedvezményben részesülnek, hogy minden további szigorlat nélkül az egy éves önkénytesek sorába beléphetnek; 3. hogy három alsóbb osztályát akként szervezte, miszerint ezek egy önálló alreál-iskolával egyenlők legyenek, de a mellett a kereskedelmi igényeknek is feleljenek meg, miért is a 3-dik alreál-osztálylyal párhuzamosan az eddigi 3-dik kereskedelmi osztály eredeti szervezetében azon tanoncok számára fog fennállani, kik az ebben nyújtott elméleti kikép­zéssel megelégedve, azonnal a gyakorlatba akarnak átlépni. A felvételi feltételeket, a havi­­ felvételi díjakat az évi tudósítvány tartalmazza. A rendes iskolaév október 2-án,a beiratások szeptember 2­5-kén veendik kezdetüket. Pesten, országút 4. sz. 1871. júliusban. Röser Miklós 1228. tulajdonos igazgató. Tulajdonos: Tóth Kálmán, nyomatja és kiadja az „Athenaeum“ irodalmi és nyomdai részvénytársulat, 1871.

Next