Fővárosi Lapok 1876. május (100-124. szám)

1876-05-02 / 100. szám

470 nejével és gyermekeivel, szombaton este érkezett haza Kis-Jenőről. — Mészáros Ferenc közoktatási min. tanácsos pár hónapig fejgörcsökhen szenvedi s dol­goznia még most sem szabad; de mint örömmel hall­juk, állapota jelentékenyen javúlt. — A fővárosnak nyolcvanöt olyan utcája van, melyben ezer embernél többen laknak. — A rácváros összes vizkára 11,726 írt, 69 kr, melyben a házi urak bázbér-vesztesége (3938 ft 61 kr) s a négyheti ipar és munkaszünetből eredt kár (2200 ft) is beszámitvák. — Az egyetemi olvasó-kör, jogász-segély-egylet és bölcsészethallga­­tók segélyegyletének itjusági elnökei, továbbá az egyetem számos ifja nyilatkoztak, hogy a pénteki fáklyásmenetet a két egyetem ifjúsága se nem kezde­ményezte, se nem rendezte; s egyszersmind tiltakoztak az ellen, hogy ez alkalommal néhány szónok az ifjú­ság nevében szólt. — A Sándor-utcában épülő Ádám-ház második emeletéről egy liptómegyei nap­számosnő (özv. Trizna Johanna) pénteken lebukott és szörnyet halt. — A német színházban a Swoboda társulata vasárnap tartotta utősó előadását a »Fle­­dermaus«-sal, s végűi Swoboda búcsúbeszédet mon­dott, melyben lehető visszatérését is említette; lehet ugyanis, hogy a bécsi épitő-társulat, melynek birto­kába fog valószinűleg esni 120,000 ftnyi tartozásban e színház, újra őt fogja a színházigazgató s élére nyer­ni meg. — A Margit-hid fóldiszitése nem került sem­mibe s csupán a belépti jegyek nyomtatására adtak ki 39 ftot. — Szende Béla miniszter haza jött Becs­ből, hol a királynak szombaton mondott köszönetét előléptetéséért. Vidék. ** A Berzsenyi-ünnep programmját Szabó Imre püspök elnöklete alatt megállapították. Az egy­­házas-hetyei születési házra fehér márvány emléktáblát tesznek e felirattal: »Itt született Berzsenyi Dániel.« Születésének első százados évfordulóján, 1876 május 7-én, kegyeletes emlékűi Vasmegye közönsége. Május 6-án reggel Szombathelyen mozsárlövések hirdetik a nap jelentőségét, a házakat fellobogózzák s d. e. tiz órakor a megyeház dísztermében, melyet a költő arc­képével s virágokkal díszítenek, következő műsorozatú lesz : elnöki megnyitó beszéd, a dalkar Kölcsey him­nusza, Éhen Gyula »Berzsenyi emlékezete« című köl­teménye, Fábry Pál emlékbeszéde Berzsenyi fölött, Balogh Gyula szavalata: Berzsenyi ódája »A magya­rokhoz,« s a dalkar »Szózata.« Május hetedikén reg­gel vasúton Kis-Cellig, onnan zászlós kocsin Egyhá­­zas-Hetyére. Ott d. e. tizenegy órakor Königmayer Károly kanonok tart megnyitó beszédet, a dalkar énekli a himnuszt s végűi a »Szózat«-ot; Nagy Károly k. Somlyói lelkész mond emlékbeszédet, elszavalja valaki Bercsényi »Búcsúját Kemenesaljától.« Az emléktáblát diszbe öltözött hölgyek koszorúzzák meg. Az ünnepélyre az akadémiát, a Kisfaludy-Társaságot s a költő fiait (Farkas, Antal és Lászlót) meghívják. ** A székesfehérvári színházban tartott há­rom előadás, melyet a nőegylet fölkérésére gr. Zichy Jenő nagy buzgalommal és kitűnő sikerrel rendezett, ezerhatszáz forintot jövedelmezett tisztán, mely össze­get a vizkárosultak, Deák-szobor és helybeli nőegylet közt osztják meg egyenlő részekben. A műsor nagy vonzerővel bírt. A »Saba királynője« élőképletben részt vettek herceg Thurn-Taxisné Schaffgotsche grófnő (királynő,) Szögyényi Mariska, Horhy Antalné, Neumann Arminné, Mallinarich Andrevna Sma­­ragda, gr. Gorcey Marietta, Ráder Gizela, Juris­­towsky Amma, Neumann Armin (Salamon király) s még tizenegy ur. A »Rembrandt műterme« képletben hg Thurn-Taxisné (hollandi hölgy,) Ambrózyné Flatt J Malvin (zsidó ara,) gr. Zichy Jenőné (Tizian leánya,) Horváth Ilona (Beatrice di Cenci,) Boné Géza (Remb­­randt) s még két ur. »A nyolcadik pont« vígjátékot ját- I szották : Szinovátz Gyuláné szül. Vass Irma, Medgy- I aszay Zsófia, Kovács Lajos és Flatt Gaston. »A meny megérkezése« magyar életképet ábrázolták: Szögyényi Mariska (menyasszony,) Ráder Gizela és Mallinarich Smaragea (nyoszolyólányok,) gr. Gorcey Marietta (örömanya,) gr. Zichy Nándorné, Vértessy Józsefné, Horhy Antalné, Seidel Lajos (vőlegény,) Fiáth Imre (örömapa) s még tiz ur. »Cornaro Kata­lin« képletét Ambrózi Flatt Malvin (Katalin,) Neu­mann Arminné, Boné Gézáné sz. Fogthűy Vilma, hg Thurn-Taxisné, Tsebulsné, Horhy Antalné, gr. Zichy Nándorné és Jenőné, Ráder Malvin, Detrich Lujza, Szendefi Rózsa, Ráder Gizela, b. Miske Irma, Túrják Etelka, Horhy Flóra, Posztóczky Ilona, Spitzer Etelka s tizenhat in-. Nagydiszű kiállítás volt, fényes jelme­zekkel, szép alakokkal, gazdag ékszerekkel. Gr. Zichy Nándorné fején volt látható ama diadém is, mely egy­kor a kivégzett Mária Antoinette királynéé volt, s most a Zichy-család birtokában van ötvenezer fo­rintért. A gr. Zichy Jenőné szül. Redern Hermina grófnő ékszerei nyolcvanezer ft értéket képviseltek. ** Debrecenben szombaton volt a Prielle Kor­nélia asszony jutalomjátéka: »Georges hercegnő.« Soha az ottani színházban nem volt nagyobb elragad­tatás. Hozzánk vasárnapra viradó éjjel a következő távsürgönyt küldték: »az előadás roppant lelkesedés, ovációk, virágeső és frenetikus tapsok mellett folyt végig; előadás után nagyszerű fáklyás menetet ren­deztek a művésznő tiszteletére s a férli-dalegylet karénekeket adott elő. Végül banket volt. Ennyi ki­tüntetésre aligha ragadta még művésznő Debrecen műszerető közönségét.« ** Marosvásárhelytt Tolnai Lajos ismert írónk elnöklete alatt irodalmi társulat alakúi, mely a »Ke­mény Zsigmond« nevét vette föl. Dicséretes céljai, melyeket kitűzött, ezek: székely tájszólások és dalok gyűjtése, szépirodalmi munkák készítése, felolvasása és kiadása, Kemény Zsigmond műveinek közzététele, az irodalom terjesztése a székely nép közt s e célra vidéki kirándulások felolvasásokkal és levéltári búvár­­latokkal. Felolvasó ülést minden hóban tartanak s lesznek pártoló tagok is: ötven forint letételével vagy három forint évi díjjal. Virágzást óhajtunk ez egy­letnek ! ** Vidéki hírek. Gróf Péchy Manó képvi­selő ezer forintot, Fogarassy Mihály püspök kétszázat küldtek a kolozsvári tűzkárvallottak javára. — Bn­­lyóvszky Lilla asszony a múlt hét közepén kezdte meg tordai vendégszereplését a Nyéki társulatánál. — Bihar-Diószegen vasárnap lesz Török Erzsiké k. a. esküvője Paksy Sándor jankafalui birtokossal. — Herceg Wrede belgrádi főkonzul múlt héten gróf Bissingen járni birtokára (Fehér-templom mellé) vitte nejét és gyermekeit, hogy ott biztonságban legyenek, mig maga azonnal visszatért ismét Belgrádba. — A selmeci akadémiai ifjúság »magyar társulatának« zászlószentelési ünnepe szombaton lesz, amelyen a zászlóanya tisztjét Péch Antalné urhölgy teljesíti: táncvigalom is lesz aznap este, s abből a jövedelem felét az árvízkárosultaknak adják. — Simonytornyán múlt hó 27-kén volt Lipovniczky Klementin kis­asszony esküvője dr. Horváth Géza szikszói kerületi orvossal. — Gödöllőn a régészeti muzeum-egylet évi gyűlése e hó 20-dikán lesz, s aznap ott hang­versenyt és bált is tartanak. — A nagyváradi­­nőegylet közvacsorája nem sikerűit annyira, mint a múlt évbeliek; de volt sok kitűnő vendége, köztük Olteanu püspök, Pulcz altábornagy és Lukács György min. tanácsos. — Nagy-Enyed ref. lelkészének dr. Bartók György kolozsvári egyetemi bölcsészettanárt s ref. püspöki titkárt választották meg. — Zenta köz­gyűlése fenyitőpörbe fogta volt-főjegyzőjét: Keczeli Mészáros Mihályt, városi pénztárnok korában elköve­tett sikkasztásokért. — A pozsonyi második lófutta­táson szép idő, nagyobb közönség és sok úri hölgy volt; gr. Tarnovsky »Przedswit«-je, gr.Henkel »Buc­caneer«^^, gr. Sztáray János »Bibor«-ja, Baltazzi »Blair Athole«-ja s Söllinger főhadnagy »Hindoo«-ja nyerték az öt verseny első dijait. — Boe'r Emma asszonyt családi szomorúság érte: kis fia meghalt. — Sepsi- Szentgyörgyön múlt csütörtökön tizenkét telek épületei leégtek. — A „ Veszprém“ írja, hogy Rosos Mihály nyug. főhadnagy és közbirtokos meghalt 88 éves korában ; Devecseren pedig Kovács Benő mér­nököt m. hó 28-kán ágyában halva találták, noha előtte való este egy vidám társaságban mulatott. — A parádi fürdők ez évben a közönség nagyobb ké­nyelmére nem Eger városával, hanem a magyar ál­­lamvasut Kaál-Kápolna állomásával lesznek közleke­dési összeköttetésben. Bécsi hírek. Királyné Ö Felsége e hét végén Schönbrunnba, junius 10-dikén pedig Ischlbe költözik. — A bécsi virágkiállítást közelébb meglá­togatta a királyasszony is, kinek igen szép és nagy bokrétát nyújtottak át. G. Pallavicini Mária Friderika grófnőt e napokban vezette oltárhoz gróf Van der Straten-Ponthoz, a belga főudvarmester fia; a grófnő 19 éves. — Egy bécsi lap szerint: gr. Andrássy Berlinbe megy, hogy a német és orosz kancellárokkal értekezzék.— A prágai egyetem tanácsa azt határozta, hogy nőket sem mint rendes, sem mint rendkívüli hall­gatókat nem vesz föl az előadásokra. — A bécsi rend­őrség kitiltó Ausztriából Aub Dávid bankárt, mivel a börzén sértőleg nyilatkozott Ausztriáról. — Tachau­­ban herceg Windisgraetz altábornagy meghalt. A prágai indóházban mágnás-pofozkodás történt : a 24 éves gr. K. Lipót ütötte arcon a fiatal A. Vilmos herceget, ki egy jelentéktelen ügyben megtagadta tőle a kért elégtételt; ime, még a fő-nemesség sem kötelez mindenkit az illendőségre. - Ragnsában hagymáz uralkodik. — Felső-Stájerben a st. lambrechti dyna­­mit-gyár légbe röppent s két munkást darabokra zúzott. Külföldi hírek. Mukhtar pasa kiköszö­rülte a csorbát, mely múltkor a Duga-szorosban érte vezéri kardját, s aprii 28-án teljesen megverve a föl­kelőket, bevonult Nikticsbe, bőven ellátva azt élelem­mel. — Derby grófné, szül. Skelmersdall bárónő, az angol külügyminiszter anyja, meghalt Londonban 71 éves korában. — Gr. Crenneville Lajos lovas­sági tábornok, ki az ötvenes években Erdély kor­mányzója volt, meghalt Svájcban, Montreux-ben, 63 éves korában. — Petrovesa bosnyák város környé­kének keresztyén lakói a táborokból szépen haza­tértek s a hatóság azonnal ellátta őket élelmi szerekkel és épitési anyaggal. — A párisi „Figaro“ a múlt héten lenyomatta Sandeau egyik legrégibb szép kis allegóriáját: »Az utósó tündér«-t, mely az ötvenes években egy pár magyar szépirodalmi lapban is megjelent. — A Nápoly és Róma közti vasúton, hir szerint, közelébb egy vaggonba kerül­tek volna össze Moltke tábornok és Bazaine. — Ber­linben közelébb századszor adták a következő bo­hózatot: »Utazás Berbnen át 80 nap alatt.« — ■ Gyöi gy görög királynak több értékes érdemrendjel­vényét ellopták, többi közt a gyémánt csillagot s a nagy jelvényét egy jeles törökrendnek, melyet a szul­tán ajándékozott a királynak. Felelős szerkesztő: Vadnai Károly. Nemzeti színház. Kedden május 2-ditán : Oonadio Bianca vendégjátékául: SON PASQUALE. Vig opera 3 felv. Zenéjét szerz. Donizet'i. Don Pasquale . . Kőszeghy. Malate sta, orvos .Láng. Ernesto .... Pauli. Korina .... Donadio B. Jegyző .... Széphegyi. Szohaleány . . . Fichterné. Kezdete fél nyolckor. Népszínház. Kedden, május 2-dikán : Erdélyi Marietta k. a. mint vendég. Plpogyi uram lakatja. Angol bohózat. 1 felvonásban. Ezt követi: Vénás elvonulása. Vígjáték 1 felv. írták : Meilhac és Halevy. Végűi: SZÉP GALATHEA. Operette 1 felv. Irta Trenmann. Zenéjét szerzé Souppé Ferenc. Pygmalion, szobrász Kápolrai. Ganymed szolgája Horváthné. Mydas .... Solymosi. Galathea, szobor . Erdélyi M. Kezdete fél ny olckor. ííyári Pest városligeti villák­ból két nyárilak elkülöní­tett kerttel, és a szent-lő­rinci tehenészet szomszéd­ságában 3 nyaraló elkülö­­nitett parkkal kiadók. Értekezhetni a tulajdo­nos Cséry Lajossal, ország­út 17. sz. Pesten. 200 j Fontos a t. c. szüléknek ! Gyermekek számára a francia nyelv legegyszerűbb és leggya­­jkorlatiasb megtanulása végett ‘folytonosan szerzünk,egyeDe sen Francziaországból vagy a francia Svájcból Francia társalgó leányokat vagy fiukat, 10—14 éveseket, úgyszintén francia bonnékat, 2 évi szerződés és a legelőnyösebb feltételek mel­lett. — Szt rzési előrajzokat kí­vánatra miridenl óva ingyen és bérmentve küldünk. 1 99 LÁNG LIPÓT és TARSA I. nemzetközi hirdetéseket felvevő irodájuk Budapesten, tUrdő-u. 1. sz. 2% forint egy valódi haj fonat! (Ámító, káros utánzatok ellen óvjuk a közönséget). 1 röf vagyis 7 8 centimeter hosszú, dús fonatok, betétei nélkül, fésülhetek és moshatók, egészen egészséges, hosszú, tisztán kikészített emberhajból készültek, minden hamisít­vány belekeverése nélkül. »Nem ámítás« (valódi ember­hajért kezességet vállalunk.) 201 A bécsi Zimmermai n-féle hajfonat-gyár megbízottja, »Magyar király« szálloda I. em., 28 ajtó. fl^'Csak egy hétig. Pécs 1873 érdé m-é r e 111. Moszkva 1872 a r a 11 y-é r e m. a B. is. Kitüntetve: Köln 1873 egyetlen legmagasabb kitüntetés e z ü s t-é r e mi. FARINA F. Mária 4711 sz. Hogy magyarhoni tisztelt vevőimnek egyedül valódi Kölni viz-kiYonatoinnak (Extráit d’Eau de Cologne double) vételét megkönnyithessem, elhatároztam VÉRTESSY SÁNDOR ndv. lllatswresz Mi^KrhMfter 1. sz. a. klcslnybenl raktárt fölállítani, és kérek minden megrendelést a fönebli ezég­­hez intézni. Az én EAU DE COLOGNE-SZAPPANOM a legjobb hatású a bőrnek folytonosan puhán tartására, minden bőrkiütést eltávolít, és könnyű habzása folytán mint heretváló szappan is a legjobban ajánlható. 188 Egy dbnak ára 50 kr. — Egy doboz 3 dbbal 1 fl:t 50 kr. Nagybani raktáromat NEUMANN ALBERT ur, bálvány­ntoza 16. sz. Budapesten, tartja fenn. Kölnivíz-kivonatomnak minden üvegcséje az alabbi vedjegygyel és névvonás: al van ellátva. Rendelvények utánvét mellett pontosan eszközöl­tetnek. Tulajdonos: Tóth Kálmán. Kiadja és nyomatja az »Athenaeum« irodalmi és nyomdai részvénytársulat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék