Fővárosi Lapok 1883. június (126-151. szám)

1883-06-07 / 131. szám

írta a közleményt, melynek egész tartalmát visszavonja s reméli,­hogy panaszos meg fog neki bocsátani. Jev­­rics kijelentette, hogy kész megbocsátani, ha Joanno­­vics a rágalmazásokat az esküdtszék előtt ünnepélye­sen visszavonja s megigéri, hogy őt többé bántani nem fogja. A törvényszék egy órai tanácskozás után ki­hirdette a határozatot, hogy Joannovics ellen a további eljárást megszünteti s vádlottat a 93 forint perkölt­ségben elmarasztalja. Az államügyész azonban sem­miségi panaszt jelentett be, minthogy a cikkben hiva­talból üldözendő rágalmazást lát. * Szerencsétlenség történt tegnapelőtt délelőtt a külső váci körúton, a dunagőzhajózási társulat tő­­szomszédságában levő házban, melyben Mayer Márton vendéglős lakik. A ház udvarán az épület hosszában tiz ötnyi tornác vonul végig s azt a tetőzettel együtt 12 oszlop tartja fenn. Tegnapelőtt a tornác tetőzeté­nek egy része nagy robajjal leomlott. A zajra kifutó házbeliek a meszes porjellegtől eleinte semmit sem láttak s csak később vették észre, hogy a lezuhanó te­tőzet maga alá temetett egy nőt, kinek csak feje lát­szott ki. A gyári munkások segélyével kimentették az eszméletlen nőt, ki orrán és száján erősen vérzett. A szerencsétlen nő, a vendéglős cseléde: Buzicska Bor­bála. Az előhívott orvos megállapította, hogy bal karja el van törve s a nyak és fej súlyosabb sérülést szenve­dett. A Rókus-kórházba szállították és életben mara­dásához kevés a remény. A rendőrség elrendelte az egész tornác lebontását. * Pályázat. A kereskedelmi akadémia épüle­tének tervére, a vezérlő bizottság felkérése következ­tében, a mérnök- és építészegylet hirdette ki a pályá­zatot. Három jutalom van kitűzve, hatszáz, négyszáz és háromszáz forinttal s a pályaművek ez évi augusz­tus hó 30-ig küldendők be. Csak hazai építészek pá­lyázhatnak. Pályabirák Weisz B. Ferenc elnöklete alatt Hauszmann Alajos és Steindl Imre műegyetemi tanárok, Weber Antal és Ybl Miklós műépítészek s Luczenbacher Pál és Schweiger Márton lesznek. * »L’empereur« a neve a hatalmas gőzszivat­­­tyunak, melyet a kormány a fővárosi tűzoltóságnak adott át használatra s melylyel tegnapelőtt tettek kí­sérletet. A kormány e gépet és párját, a »Belle- France«-ot a szegedi vész alkalmával vette, mikor az elöntött városból ki kellett a vizet szivattyúzni. Most azt kisérlették meg, lehet-e tűzoltásra használni s a siker meglepő volt. A hatvan lóerejü gép alig pár perc alatt már működött s vizsugara oly erős, hogy négyes osz­tóval kellett megosztani; percenként nyolcvan, órán­ként mintegy ötezer akó vizet vethet négy emeletnyi magasságra, gyárak, színházak a más nagy épületek égésénél tehát igen jó szolgálatot tehet. A tűzoltók, Kempelen Béla főparancsnok vezetése mellett, igen szabatosan végezték a gyakorlatot, mely után a gépet visszavitték a szertárba, hol párja, a »Belle-France« pihen. * Iskolai vizsgálatok. Kispesten a nem rég szervezett állami elemi iskola zárvizsgálatán a jelenvoltak ovációban részesítették Dlubos Irma taní­tónőt, különösen a magyar nyelv tanítása terén elért fényes eredményért. Tóth József tanfelügyelő hosz­­szabb beszéddel üdvözölte a vezértanítónőt, a község lakói pedig szép babérkoszorúval tisztelték meg. Arn­­dorfer Alajos vecsési esperes-plébános kiváló elisme­rését nyilvánította a bit-­s erkölcstan tanításáért. Az állami iskola felállítása óta látogatása is nagy mér­tékben emelkedett, s míg azelőtt 40—50 gyermek járt iskolába, most számuk meghaladja a 300-at. Remél­hető, hogy nem sokára a németajkú község teljesen megírnigyárosodik.­­ Az állami középipari iskolában az évi vizsgálatok e hó 15-én kezdőd­nek és 25-ig tartanak, naponként reggel 8 és délután 3 órától fogva. — Az iparegyesület iparis­koláiban a zárvizsgálatok e bő második felében lesznek, az első kerület iskoláitól az ötödik kerület iskoláiig a délelőtti, a hatodik és következő kerületek iskoláiban pedig az esti órákban. — A bülyék ne­velő és ápoló­ intézetében (Budán, alkotás­utca 16. sz. a.) a zárvizsgálat e hó 10-én délelőtt 10 órakor lesz. Közönséget szívesen látnak. * Dr. Szabó Alajos jóhírű nevelő intézete Rá­kos-Palotán, a főváros közelében, ez idén is gyakor­lati haszna lesz sok szülőnek a nyári szünidők alatt. Az egésséges helyen, nagy parkban fekvő intézet az iskolai szünidők alatt is nyitva marad s ez időre be­fogad gyermekeket, hat évesektől kezdve, pusztán üdülésre is, a mire sok fővárosi gyermeknek oly nagy szüksége van; befogad továbbá gondviselésbe oly gyer­mekeket, kiknek szülei utaznak, fürdőznek, végre olyanokat, kiknek pótló tanításra, vizsgálati előkészí­tésre van szükségök. A mérsékelt havi díj még ke­­vésbbé vagyonos szülőknek is lehetővé teszi e jó alka­lom felhasználását. Az intézet köztiszteletben álló de­rék tulajdonosa ez intézkedése által ismét sok szülő­nek tesz hasznos szolgálatot. * A Landauer-Me betörés tetteseit a rendőr­ség kézre kerítette. Mint tudva van, a rendőrséget sokszor megtámadták, hogy e vakmerő bűntett elkö­vetőit nem tudta kinyomozni; most kiderült, hogy a rendőrség jó nyomon járt mindjárt kezdetben, mikor Pospischill Antalt és Szemerád Antalt elfogta, kiket azonban akkor a törvényszék szabadon bocsáttatott. A rendőrség folytatta a nyomozást s nem rég meg­tudta, hogy Hegedy, Nemecskay és Juriga nevű cipé­szek a Józsefváros egyik házának udvarán pénzt ta­láltak. A három cipész elfogatván, azt vallották, hogy ama házban laktak, melyben az udvaron fris földhányást látván, éjjel fölásták s bádog-szelencét találtak, tele bankjegygyel. Először ott hagyták, de pár nap múlva újra kiásták. Ekkor már kevesebb pénz volt a szelen­cében, de mégis jutott mindegyiköknek 280 frt. Ugyan­ott különféle ezüst pénzeket s ezüst kardláncot is ta­láltak , a lánc meg is került. A rendőrség tudván, hogy a Landauer-féle betörés idején a Szemerád-test­­vérek ugyan a házban laktak, újra elfogta őket s most a vallatás sikeresebb volt, mert Szemerád Antal rövid tagadás után megvallotta, hogy a betörést ő követte el testvére, József, továbbá Pospischill és Svoboda társaságában. Ezek már szintén fogva vannak. Pospi­schill szintén megvallott mindent s elmondta azt is, hogy tizenháromezer forintot raboltak el s megosztoz­tak rajta. A pénzből már semmi sincs meg. * Rövid hírek. A nemzeti színházban teg­nap nagyszámú közönség nézte a »Tartufe« és »Dan­­din György« előadását és mindvégig kitűnően mulatott a jeles előadáson s a főbb szereplőket a felvonások után többször kitapsolta. — Az ötvösm­ó-kiállítás köz­ponti bizottsága külön is megkéri az ország főpapjait, hogy az egyházmegyéik birtokában levő ötvös-műkin­cseket a kiállításra engedjék át. — A hírlapírói egyesület választmánya ma az irók és művészek körében ülést tart. — A hajléktalanok menhelyét fen­tartó egyesület e hó 24-én délelőtt 11 órakor tart­ja közgyűlését a nagyon­kölcsönző társulat helyisé­geiben (Hold-utca 8. sz.) — A tíz aranyas pálya­díjat, melyet az országos iparegyesület egy a házi­­iparról szóló műre tűzött, öt pályázó közül Gel­­léri Mór nyerte el.­­ A Hansen-ünnepély al­kalmával a résztvevő magyar építészek nagy része né­hány napig Bécsben szándékozik tartózkodni, az otta­ni s környékbeli újabb építkezések tanulmányozására; ez alkalomból a mérnök- és építész-egylet gépészmér­nöki szakosztálya csatlakozni szándékozik a küldött­séghez. — A közlekedésügyi miniszter pályázatot hirdet Arad, Pozsony, Szeged és Fiume területén lé­tesítendő telefon-hálózatra, a városok kivonatára. — A Kálvin-téri közkút ez év őszére elkészül s tegnap már megkezdték a felállítási munkálatokat. — A bu­­­dai kath. legényegylet e hó 10-én kirándulást rendez a budai hegyekbe. — A főváros tanácsa a Józse­­fi árvaház és az Erzsébet-leányárvaház növendékeinek nyári mulatságra 30—30 forintot engedélyezett. — A sugár­ után Brüll Miksa háromemeletes bérházat, a kecskeméti utcában pedig Schmiedlechner Károly kétemeletes házat építtet. — Istóczy sajtóperében a végtárgyalás­ok­ szerint e hó 30-ára van kitűzve; Istóczyt Vadnay Andor fogja védeni. — A kőbányai temetőt a tervezett időnél hamarább kell használni, mert a kerepesi úti köztemetőben az olcsó helyek alig lesznek tovább elegendők három hónapnál. — Az or­szágos kiállítás épületeinek költségei, Kauser tervei szerint, mintegy nyolcszázezer írtra rúgnának. — A postaigazgatóság jelenti, hogy a tavaly visszaérke­zett ama 46 kocsipostai küldeményt, melyeket isme­retlen tulajdonosaik mindeddig vissza nem vettek, e hó 15-én nyilvános árverésen eladja. — A kúrián a bűnügyek száma oly rohamosan szaporodik, hogy majdnem kétszeresét éri el már a polgári ügyek szá­mának. — Grimm Gusztávnál megjelent: »Levél­szerinti oktatás a francia nyelv tanulására«. Tous­saint-Langenscheidt szerint, átdolgozta Sz. Nagy Sán­dor ; második levél, ára 30 kr. — Egy iparlovag, mint a »Függetlenség«-ben olvassuk, hírlapírónak adva ki magát, azzal csalja a kávésokat és vendéglő­söket, hogy ő fél áron szerzi meg a napi­lapokat s egy kávéstól a »Fővárosi Lapok«-ra csalt ki ily módon előfizetést; neve Mezei Lajos s ha valakinél ismét szerencsét próbálna, jó lesz bűvösre kisértetni. — A magyar északkeleti vasút­társaság közgyűlésén je­lentették, hogy az összes üzleti bevétel 2,885,990 ft., a kiadás pedig 2,099,965 ft.; e szerint az üzleti felesleg 876,025 forint; az állambiztosítási számlára azonban 2,408,459 ft. esik ezüstben és 130,654 ft. arányban.­­ A budavári gyilkosság tettesei: Berecz, Pitély, Spán­­ka és Jávor elmeállapotáról a kiküldött törvényszéki orvosok beadták véleményüket, mely szerint azok el­meállapota teljesen ép. — A fenyitó törvényszék Jaulus Adolf volt­ rendőrfogalmazót tegnap csalás vét­ségéért négy heti fogságra ítélte. Vidék. ** Fehértemplomban, mint levelezőnk irja, Ormós Zsigmond temesmegyei főispán tiszteletére a műkedvelő társaság sikerült díszelőadást rendezett. A tudós és művészet­szerető főispán már régen meg­ígérte, hogy Herkulesfürdőbe utaztában egy-két napot Fehértemplomon tölt, főkép azért, hogy a mű­kedvelő­ társaság előadását megnézhesse. Ez alkalomra a művezető bizottság a nem rég emelt csinos kis szín­padot bővebben és díszesebben iparkodott felszerelni, így új függönyt festetett, mely Bacchust ábrázolja, a­mint anyjával Lemelével együtt tigrisfogaton repül az égbe. A diadal­kocsi összetorlódott felhőkön halad, alatta a föld elmaradó bércei, felül a kék égboltozat látszik. E képet dr. Csengeri tanár tervezte és egy fehértemplomi festő, Putnik, festette meglepő ügyes­séggel. Az előadáson ott volt a főispán, Rácz Atha­­náz alispán és Fehértemplom város előkelősége, a törvényhatósági és közigazgatási tisztviselők, hason­lón szép számmal a tisztikar, élén a tábornokkal: Obauer Hugóval. A mindvégig összevágón s élénk­séggel előadott darabok vígjátékok voltak, még pedig: »A szellemdús hölgy« Bercziktől, »Ein kleiner Irr­thum« Angelytől s végül a »Kukli prédikációk« Mo­­sertől. A közreműködő hölgyek: Nemcsikné úrnő, ki a szellemdús hölgyet s a német darabban Helmbach nejét eleganciával és elevenséggel játszotta; Csenge­­riné úrnő Bérczik vígjátékában érzéssel, erővel sza­valt, mig Huzsikné és Tornyáné úrnők az utolsó da­rabban pompás alakításukkal sokszor megnevettették a közönséget. Az újabb siker a magyar műkedvelő tár­saság nagy előhaladásáról tesz tanúságot. Ormós fő­ispán teljes megelégedését fejezte ki az előadás sike­rén. Thália után nyomban Euterpe vette át a szót. Fehértemplomon ez már úgy szokás: »Nach der Vorstellung wird getanzt.« ** A vajdahunyadi vár restaurációja fe­lett Benndorf különös megelégedését fejezte ki. Tre­­fort miniszter újabban két szobát restauráltatott. Az egyik Hunyady János terme, melynek tetőzetéről Benndorf azt jegyezte meg, hogy egyike a legszeb­beknek, melyek azon időből fenmaradtak és hogy a rendezés tökéletes, úgy a régi anyag felhasználása, mint a helyreállítás tekintetében. A másik szoba, a­melyről Benndorf szintén nagy elragadtatással szólt, a márványoszlopzatú lovagterem. Általában látszik, hogy a restaurációt Trefort miniszter vezeti, sokkal szebb és célszerűbb, mint a korábban restaurált ré­szek, melyek közül sajnos, a Himestornyot egészen bemeszelték. Benndorf három napig dolgozott Déván. A Mithras-kultuszra vonatkozó eltört cserepeket állí­totta össze s nem kevesebb mint 29 basreliefet állí­tott össze. Ily számmal egy európai múzeum sem di­csekedhetik s e körülmény egy­maga elegendő arra, hogy európai tudósok nagy számmal látogassák a dévai múzeumot. A múzeum az ásatások folytatására a közoktatásügyi miniszterből segélyt fog kérni, hogy a Mithras-templomot teljesen felfedjék. Várhelyen is ki kellene sajátítani nagyobb területeket, mert ott a földből kivett kincsekkel még mindig meglehetős bar­bár módon járnak el. ** Maros-Vásárhelytt a Kemény Zsig­­m­o­n­d-t­á­r­s­a­s­á­g vasárnap tartotta e havi ülését. B.Apor Károly elnökölt s a tagok nagy része megjelent. Vendégek szintén nagy számmal gyűltek össze s höl­gyek is voltak közöttük. Első felolvasó Bedőházi Já­nos r. tag volt, ki »A vén kántor zongorája« című költe­ményét olvasta fel,a hallgatók teszése közt. Utána La­katos Sámuel helyettes titkár olvasta folytatólag »Aeszthetikai eszmék« című értekezését. A művésze­tek körét határozta meg ez alkalommal s figyelemre­méltó felolvasása általános tetszéssel találkozott. Vé­gül Sándor Kálmán r. tag mutatta be Jékey Aladár »Magamról« című költeményét, melyet szintén kedve­­zőleg fogadtak. A felolvasások után zárt ülés követke­zett, melyben folyó ügyeket intéztek el. ** Mármaros-Szigeten az önkénytes tűzoltó­­egylet e napokban ünnepelte meg fennállásának tize­dik évfordulóját. Ez alkalommal az egylet elnökeinek Bókkál Nándor kincstári erdőigazgatónak és Szőllősy Antal polgármesternek, továbbá Berthold János fő­­parancsnoknak tiszteletére fáklyás zenét rendeztek, mely után díszes bankett következett. A múlt szomba­ton nyári mulatság is volt a »malom-kert«-ben a csán­gók javára. A sorsjátékkal egybekötött mulatság, me­lyet a szigeti ifjúság igen jó sikerrel rendezett, díszes társaságot vonzott a szabadda s szép összeget jövedel­mezett bukovinai véreink javára. A jövő hóban is lesz még egy zártkörű nyári mulatság, melyet a Budapes­ten tartózkodó mármarosi ifjak rendeznek, míg au­gusztus hóban a tűzoltó egylet zászlószentelési ünne­pélye fogja felélénkíteni a szigeti társadalmi életet. ** Beregszászon, mint lapunknak írják, a múlt héten vidáman ülte meg a közbecsülésben álló Br­o­k­­say István királyi közjegyző ezüst menyegzőjét, ne­jével sz­ületett Buzáth Rebeka urhölgygyel,az ottani nő­egylet buzgó s művelt lelkű alelnöknőjével. A szép csa­ládi ünnepélyen jelen volt a beregmegyei és máramaros­­megyei nagyszámú rokonságon kívül e művelt uriház barátjainak nagy része is. A nagy társaságban voltak többek közt: Jakab Péterné, Gönczy Sándorné, Hu­nyady Béláné, Szabó Aurélné, Danilovics Elekné, Lehoczky Tivadarné, Polchy Mórné, Szabó Sándorné, Lehoczky Mariska stb. úrhölgyek. Csak a hajnali órákban oszlottak szét, kívánva, hogy e közbecsülés­ben álló pár megérhesse arany menyegzőjét is. ** Ráckevén e hó 2-án a fiatalság sikerűit zártkörű táncmulatságot rendezett az orsz. v­ö­r­ö­s­­kereszt-egylet javára. A vidék szépei majdnem kivétel nélkül részt vevén benne, a táncterem a szem­lélőnek is gyönyört okozott s a fiatalság pezsgő kedv­vel kivilágos-kivirradtig táncolt. Jelen voltak többek 852

Next