Fővárosi Lapok 1883. június (126-151. szám)

1883-06-07 / 131. szám

közt: Farkas Mariska, Ilka és Katica (Budapestről), Egressy Etelka és Margit (Tassról), Bereczky Ka­tinka (Tassról), Halmy nővérek (Apostagról), Hor­váth Mari (Adonyból), Both Kamilla (Ráck­evéről), Hegedűs Sándorné (Duna-Vecséről), Horváth Béláné (Adonyból), ifj. Szilágyi Jánosné, Földváry Éva ur­­hölgyek s még többen. A fővárosból jelentékeny szám­mal jöttek táncosok, köztük a »Hunnia« csónakázó­egylet öt tagja négyevezős csónakon s evezve mentek vissza is, egészen megkerülve Csepel szigetét. A bál tiszta jövedelme 36 frt s többen fölül is fizettek a jó­tékony célú egylet javára. ** Az erzsébetvárosi törvényszék a napokban megdöbbentő mérgezési bűnperben ítélt. A vádlottak társadalmi miveltséggel biró egyének vol­tak s anyjukat mérgezték meg. Hutterer József özve­gye, gyermekei és unokái iránt a legnagyobb kímélet­lenséggel viseltetett s a férfi halála által megnyílt örökségben nem részesítette őket. Ennek folytán két gyermeke, Bruknerné s Keszlerné és unokája, Ohler­­né rendkívül mostoha anyagi körülmények közé ju­tottak. Tavaly húsvétkor Szász-Kézben Brukner Mi­hály házánál összegyűlt az érdekelt rokonság s közös megállapodással Ohlernét bízták, meg azzal, hogy az öreg asszonyt láb alól eltegye. Ohlerné első ízben az öreg nő borába kevert mérget, de az a bort zavaros­nak találta s nem itta ki. Másod ízben arzenikumot kevert az öreg asszony kávéjába, melyet az megivott, de egyúttal másik unokájának, Keszler Magdolnának és macskájának is juttatott belőle. A macska rögtön kimúlt, az öreg­asszony pedig rosszul érezvén­­magát, Keszler Magdolna orvosért akart küldeni, de Ohlerné addig halogatta ezt, míg nagyanyját már nem lehe­tett megmenteni s az meghalt. Magdolnát az orvosi segély megmentette s a végtárgyaláson szüleivel tanú­ként szerepelt. Ohlerné mindent töredelmesen, bűnbá­­nólag megvallott. A többi rokonok azonban részben tagadták a bűntényt, részben azt állították, hogy Ohlerné szándékáról semmit sem tudtak. A törvény­szék mind a mellett több vádlottat bűnösnek talált s Bruknernét, mint bujtogatót, kötél által való halálra, férjét életfogytiglan való fegyházra, Ohlernét 15 évi fegyházra s 10 évi hivatalvesztésre, férjét pedig, mint bűnsegédet, 2 évi fegyházra s három évi hivatalvesz­tésre ítélte. Az elitéltek fellebbeztek. ** Vidéki hírek. Pozsonyban az arisztokrá­cia hölgyei pompás misemondó ruhát ajándékoztak a székesegyháznak; a költségeket önkénytes adakozá­sokból fedezték s ezekhez a királyi család ezer forinttal járult. — Bajára utazott Simor János hercegprímás székhelyéről. — Hadház városának református egyháztanácsa a főgondnoki állás kér­désében Tisza Kálmánra adta szavazatát. — Whi­­teh­ad Iván, az argentínai köztársaságnak Fiuméba kinevezett konzula, megkapta a legmagasabb exe­­quaturt. — Makón nagy tetszéssel vendégszere­pelt Vizváry Gyula; a »Pry Pál«-ban, a »Kísérteti­ben és a »Szeleburdi«-ban lépett fel. —Marosvásár­­helytt Paczor tábornok a napokban szemlét tartott a honvéd-sátor-táborban s jelen volt a harc- és céllövési gyakorlaton, azután visszautazott Kolozsvárra. — A szegedi kerületi kiállítási bizottság megalakult. — Nagyváradon elfogtak egy Stiermayer Ferenc nevű, zirci születésű egyént, ki életének 45 évéből tizen­­nyolcadfelet töltött börtönben. — A veszprém-jutasi szárnyvonal építését, mely 60.000 forintba kerül, még e hóban megkezdik; Nagybecskereken pedig kö­­zelebb értekezletet tartottak és négy vicinális vasút építését határozták el, még pedig Pancsovára, Ver­­secre, Módosra s onnan Csákovára és Zsombolyára s onnan Perjámosra. — Veszprém vármegye közgyű­lése egyhangúlag elfogadta Fenyvessy Ferenc or­szágos képviselő indítványát, hogy vasár- és ünnep­napokon az isteni tisztelet tartama alatt a korcsmák zárva legyenek.­­ A szerb egyházi kongresszus költségei fejében a szerb községek 145,819 írttal tar­toznak az egyházi alapnak, mely eddig a képviselők napi díjait előlegezte. — Tüzesetek: a kassai indó­­ház csarnoka három helyen is kigyuladt, de a tüzet idejekorán eloltották. Görgő szepesmegyei és Enyicke abauj megyei községben nagy tűz dühöngött, mely a házak legnagyobb részét elhamvasztotta; Lenti-Ká­polna községben pedig a tűz három házat pusztított el. Bihar megyében a múlt év második felében 133 tűzeset fordult elő, közel 72.000 frtnyi kárt okozva. — Felcsiken, Erdélyben, az Ajnád patak úgy meg­áradt, hogy épületeket sodort magával; az Olt is újra kiöntött; Darányban, Somogym­egyében pedig nagy zivatar és égiháború volt s a villám Szülök község ha­tárában egy cselédet agyonsujtott. — Aradon egy nyolc éves fiú, Schosser Géza, gyámszüleitől pénzt csent s mikor erre rájöttek, szégyenből felakasztotta magát. — Tisza-Szt-Miklóíson Sárcsed Miklós jó­módú földmivelőt felesége s egy férfi rokona álmában megrohanta; a nő négyszer lőtt férjére s a rokon az­után kötéllel megfojtotta, elfogták és vasra verve ki­sérték be őket N.­Kikindára. — Debrecenben az ott állomásozó 39. ezred egyik káplárja a gyakorló téren kapitányára lőtt, de nem találta; a káplár részegségé­ben követte el tettét, mint állítja, boszúból, mert a kapitány lopásért szigorú büntetést rótt rá. Ausztriai hírek. *** A király ő felsége személyesen jelen volt a bécsi csillagvizsgáló intézet új épületének zárkövé­nek letételénél. Az ünnepélyre Bécs tudományos kö­reinek tagjain kívül megjelentek a külföldi követek is, mind nagy érdeklődéssel szemlélve meg az intéze­tet, mely e nemben most Európa legnagyobb és legtö­kéletesebben fölszerelt intézete. Ő felsége örömét fe­jezte ki, hogy a tudományok előmozdítására hivatott intézet ily tökélyesítést nyert, aztán aláírta az építési oklevelet és bejárta az épület főbb helyiségeit. *** A népszínház primadonnáit a bécsiek sze­retnék elhódítani. Blaha Lujza asszonynak az an der Wien-színház igazgatója ajánlatot tett, hogy a jövő télen legalább vendégszereplésre menjen ismét Bécsbe.­­ Fényes föltételeket ajánl s a művésznő tetszésére bízza, hogy magyarul vagy németül énekeljen-e. A bécsi közönség, úgymond a »Fremdenblatt«, a legélénkebb megelégedéssel fogadná a téli idényben Blaha Lujza asszony vendégszereplését. Pálmai Ilka asszonyt meg, ki hétfőn lépett fel először a »Kertészleány«-ban, a »Neue Freie Presse« szeretné állandóan Bécsben látni. »Pál­mai Ilka asszony a társulat második tagja, kit színigaz­gatóink irigyelhetnek a magyar társulattól,« úgy­mond. »A fiatal és kedves művésznő mindjárt első felléptével meghódította a közönséget, mely a művésznő szép meg­jelenése,a pikáns játéka által megvesztegetve, zajos tapssal és számos kihívással jutalmazta. Ha igaz, hogy Pálmai Ilka asszony tud németül, érdemes volna a művésznőt állandóan megnyerni.« A »Fremden­blatt« hasonlókép nagy dicsérettel szól, csak hangja gyöngeségét említve fel hiányul. A »Tagblatt«, »Presse«, »Extrablatt« egyhangúlag magasztalják Pálmai Ilka asszonyt, de épp oly egyhangúlag és ke­ményen elitélik a »Kertészleány« frivol szövegét is. Az operette nem is kerül többé színre s helyette teg­nap a piros bugyillárist ismételték. A színház a »Ker­tészleány« előadásánál üres volt. Az első előadásból 900 frt, a másodikból 400 frt jutott osztalékul a nép­színháznak. *** A bécsi jockey-klub ez idén fogja fennállása óta először tiszta nyereséggel bezárni számadásait. A most lefolyt tavaszi és nyári versenyek rendkívül láto­gatottságának köszönheti ez eredményt. A keddi ver­senynél azonban már látszott, hogy a közönség egy­előre megelégelte a mulatság e­lemét, vagy tizenkét versenynap volt. Kedden a kétévesek ezer frtos díját gróf Schlick »Fiamettá«-ja nyerte, Bécs városa díját pedig gróf Esterházy Miklós »Lehetetlen«-je; ez utóbbi díj 1955 frt és egy gyönyörű ezüst szobor-cso­­portozat. A Duna-handicapben (3000 frt) herceg Es­terházy »Parsifal«-ja, a nyeretlenek versenyében gr. Sztáray »Metallist«-je, az eladó versenyben Baum­gartner »Loup-Garon«-ja győzött. A gátverseny 1200 frtos díját Jankovicsnak »Bízza reám«-ja nyerte el, az eladó-akadályverseny 800 frtos díját pedig Schoss­­berger Nándor »Etelká«-ja. A legnagyobb díjak te­hát e napon magyar futtatóknak jutottak. Ausztriai hírek. A király ő felsége hír szerint jóváhagyta a közös hadügyminiszter ama ja­vaslatát, hogy ez évben a szokásos nagy hadgyakorla­tok elmaradjanak s az ezekre előirányzott összeg a hadsereg újjászervezésének költségeire fordittassék.— A delegációkat, mint hírlik, ez évi október 20-dikára fogják Bécsbe összehívni. — Gróf Chotek Antal cs. kir. kamarás Groszpriesenben hosszabb betegség után elhunyt, 61 éves korában. — Léon Say, a fran­cia hírneves államférfiú e napokban több heti időre Marienbadba érkezik. — A bécsi állatvédő-kongresz­­szusra, mely ez év szeptember havában lesz, eddig 23 állatvédő-egylet jelentkezett. — A nemzetközi evező­­versenyben, melyet a bécsi csónakázó-egylet rendez, Mihálkovics, a magyar bajnok is részt fog venni. — Bodaunban meghalt Vogel Hermann, a bécsi »Frem­denblatt« dolgozótársa s tehetséges publicista. — Bolgár főhadnagy és segédei ellen az esküdtszéki tárgyalást e hó 28-án vagy harmincadikán tartják meg; az ügyészség Bolgárt párbaj vétsége miatt kí­vánja büntettetni, idézve a törvényt, mely szerint ily bűntettre tíztől húsz évig terjedhető súlyos börtön ro­vandó. — Lehmann Gusztáv, a dunagőzhajózási tár­sulat turn-szevermni felügyelője engedélyt nyert, hogy a szerb Takova-rendet elfogadhassa. — Csehország­ban nagy a szárazság s minden oldalról nyugtalanító hírek érkeznek, a takarmányszükség pedig már is oly nagy, hogy a gazdák eladogatják marháikat. *** Nászuti kaland. Dr. Hampel József, mú­zeumunk régészeti osztályának őre, nejével, Pulszky Polixéna úrnővel a görögök klasszikus földjére men­tek nászutra. A tudós régésznek s ritka műveltségű nejének gazdag élvezetet nyújtott a klasszikus föld, de egyúttal gyakorlatilag tapasztalniok kellett, minő világ váltotta fel a dicső hajdankort. Spárta mellett utaztak, mikor a modern görög nép három szálas fia állta útjukat. A kérdésre, kicsodák, a marcona alakok egyike megható nyíltsággal tudatta, hogy ő rablófő­nök. A fiatal házaspár tisztában volt a helyzettel s tudta azt is, milyen váltságdíjakat szoktak a hős gö­rögök prózai utódai követelni hatalmukba esett uta­sokért. Dr. Hampel azonban igyekezett a legnyugod­tabb arcot mutatni. »Mit akarhatnak tőlünk, szegény régiségbuvároktól ?« kérdé. A »régiségbuvár« szó hallatára a rablófőnök igen mérsékelt árt szabott. »Antiquariusok tizenöt drachma váltságdíjt fizetnek«, mondá határozottan. A fiatal pár ezt szívesen meg­fizette s bántódás nélkül utazott tovább. *** Világ folyása. A francia miniszter­­tanács, mint Párisból írják, legutóbbi ülésében a Khina elleni háború eshetőségével és a hadjárat mó­dozataival foglalkozott. — Poroszország és a Vatikán közt a tárgyalások, mint látszik, végkép meghiúsultak. A porosz kormány tegnapelőtt javasla­tot nyújtott be az országgyűlésnek a katholikus lel­­készi ügyek újabb szabályozása végett. Az indokolás egészen röviden csak annyit mond, hogy miután a szentszékkel megegyezni nem sikerült, tehát a kor­mány egyszerűen életbe akarja léptetni a szentszék­kel folyt tárgyalásokban megajánlott engedményeket. Rómából viszont újra jelentik, hogy a pápa a világ összes püspökeit fel fogja szólítani, hogy véleményt és ítéletet mondjanak.­­ Egyptomban folyton nő az angolok elleni ingerültség. A forrongás oly mérve­ket öltött, hogy Viktória királynő születésnapján a kairói angol helyőrség jónak látta elhagyni a terve­zett üdvlövéseket.­­ Az albán hegyi lakosság Skutari környékén ismét zavarog s legutóbb hir sze­rint a tuzsi helyőrséget rohanta meg és lefegyverezte, hatalmába ejtve az ágyukat is. A skutarii török pa­rancsnok hat zászlóalj katonasággal indult Tűzi felé. *** A vörös herceg most ájtatossá lett, pedig mint ismeretes, azelőtt tüntetett atheizmusával. Aze­lőtt soha sem ment be a templomba s neje kedvéért is csak annyit tett meg, hogy a napóleoni emlékna­pokon künn várakozott a szentegyház ajtajában, a­mig véget ért az istentisztelet. Csak egy ízben volt a Saint-Augustin templomban s akkor is csak azt mu­tatta közönyös magaviseletével, hogy neki a templom annyi, mint bármely más politikai gyűléshely. Chisle­­hurstben azonban az Eugenia császárné által fia emlékére tartott gyászmisén már nagyban ájtatosko­­dott, sőt az oltár elé is térdelt. *** Gladstone a párbajról. O’Kelly angol kép­viselő, mint említettük, párbajra hívta ki M’Cloant, Wiklow képviselőjét, egy a parlamentben tett nyilat­kozat miatt. M’Clean azonban a ház elé vitte az ügyet, mely aztán akkér nyert elintézést, hogy O’Kelly a ház előtt befejezettnek jelentette ki a párbajügyet. Az e fölött folyt vitában Gladstone kormányelnök egyebek közt így szólt: »Nem szabad megfeledkez­nünk arról, mily nagy és merem mondani üdvös és jó­tékony változás állott be a ház tagjainak társadalmi érintkezései és szokásai tekintetében. Hajdanában állandó elv és általánosan elfogadott szabály volt az, hogy aki az elégtétel adását ily módon megtagadja, az megtagadja saját társadalmi állását. De az utóbbi harminc esztendő óta a viszonyok teljesen és gyökere­sen megváltoztak. Mindenki tudja és senki sem fogja tagadhatni, hogy a közvélemény ez idő óta határozot­tan ellenzi a párbajokat. A társadalom ez országban ellensége a fegyveres elégtételnek. Ha Wiklow képvi­selője ezelőtt 30—40 évvel tagadta volna meg a fegy­veres elégtétel adását, kétségtelenül kizárta volna ma­gát a társadalomból; jelenleg eljárása olyannak te­kintendő, mely az angol társadalom közvéleményével összhangzásban van. Éppen azért nem eltérés a rendes gyakorlattól és a szokástól, hanem annak egyedül megfelelő azon eljárás, hogy ő a háznak oltalmát kérte ki.« Külföldi hírek. Daudet Alfonz hír szerint nem igen kívánja, hogy most bejusson az aka­­démiába, mert egy nagy regényen dolgozik, melyben éppen az akadémiát igen hevesen támadja meg. — A brit múzeum közelebb Pekingből nyolc nyomtatott könyvet kapott, melyek a tizenharmadik századból, tehát kétszáz évvel előbb nyomattak, mintsem Euró­pában a könyvnyomtatás feltaláltatott. — Velencé­ben az Ongaria-cég díszművet ad ki, melyből egy példány ára nyolcszáz frank. — Thurn-Taxis Miksa herceg Berlinben időzik s hír szerint, a német trón­örökös második leányát, a 17 éves Viktoria hercegnőt, akarja megkérni.— Jules Verne szintén fellépett jelöltül a francia akadémiának Sandeau halála által megüresedett helyére; tőle most a Gallé-színházban­­ új színművet fognak előadni »Kéraban le Tuta« cím­­mel. — „Mention honorable“-lal tüntették ki Blau Tina osztrák festőművésznőt a Salonban kiállí­tott tájképeiért. — Bismarck herceg, megint a 853 külföld. *** Coguelin, a theatre franc­ais jeles művésze, elégedetlen, mióta Delaunay a becsületrend keresztjét kapta. Befolyásos pártfogója, Gambetta halála óta Coquelin némileg vesztett nimbuszából, mely őt a tár­saságban környezte. Ritkábban is fordul meg a kép­viselőház csarnokában, melynek azelőtt mindennapos vendége volt. Hir szerint azonban nem sokára telje­sülni fog a művész szívének vágya, a­mennyiben július 14-én, a nemzeti ünnep napján, elnyeri a kitüntetést. Coquelin már azzal is fenyegetőzött, hogy kilép a Co­médie Française kötelékéből, ha nem nyeri el a rendjelt.

Next