Fővárosi Lapok 1884. július (153-179. szám)

1884-07-20 / 170. szám

1107 sévres-i porcellánkészletet kapott. — A Covent­­garden-szinházban, Londonban szereplő német opera az idén is anyagi bukással végződött, mint tavaly. — Rómában a pápa egyházi emlékérmeit az olasz királyi pénzverő-intézetben szokta készíttetni, melyekért utó­lag fizették a dijat; de az idén a hivatalfőnök előre követelte a pénzt (25,000 lírát) s ezért most ki akar­ják zárni a pénzverő hivatalnokait a vatikán kertjé­ből. — Érdekes hadi zsákmányt hozott egy francia hajó Tonkinból, tudniillik egy bronz harangot a bac­­ninhi pagodából; a harang súlya 700 kilogramm és oly finom, hogy a leggyengébb érintésre ezüst han­got ad; nyelve nincs és fakalapácscsal kell meg­szólaltatni. — Monteritóban van Kalifornia leg­nagyobb szőlőtőkéje; az óriás tő 25 éves és hetedfél láb magas, ágai pedig 25—30 lábnyira terjednek ki; 1882-ben három tonna szőlőt vágtak le róla. — Mozart hat zongora- és hegedű-szonátájának kéziratát árverezték el közelébb Londonban; az 1778-ban Párisban irt füzet 27 font sterlingért keltei. — Coursban, Lyon mellett, leégett a Belle-fréres-féle nagy paplangyár; a kár egy millió frankra rúg s 300 munkás maradt kereset nélkül. — Labiche, ki korül­­belől hetven éves s az élők közt a legvidámabb vígjá­ték- és bohózat-iró, oly súlyos beteg lett, hogy féltik életét; több jeles színdarabja forog a nemzeti színház játékrendjén is. __________ Szerkesztői üzenetek. „A névjegyek“ (S. B.) Elég eleven rajzocskas kö­zölni fogjuk, mihelyt a sor rákerül. Szegedre P. F-nak. A »hartyáni kakas«-ra már egy he't alatt rávirrad. Kérünk többet is küldeni, mert ily apró sütetből nem elég egy lepény. Párisba (B-nak.) A szünet sokáig tart. R. Zs-nak (V—be.)A fordítás jó, de más az aggo­dalmunk. Twain e rajza annyira speciáliasan amerikai, hogy a magyar olvasó nem szatírát olvasna benne, hanem képte­lenséget. A „Kis tap44 XXVII. köt. 3. sz. tartalma: Éviké története. Elbeszélés. (Folyt.) — Nagy dísz (Vers, kép­pel.) — A kővágó kívánságai. Japáni mese. — Az öröm, árnyai. (Vers, képpel.) — A rigó barátja. (Képpel.) — Éhes cicák (Vers, képpel.) — Bóka komáról. Csevegés képpel. — Nyelvedző versikék. — Megfejtések és megfejtők. — Forgó bácsi postája. — Jótékonyság. A »Borsszem Jankó« 29-ik(jul. 20-iki) szá­mának tartalma: A civilizátorok (Kép.) — Kánikulában. (Vers.) — Kánikulai hírek. — Hrvát diákgyerekek orditvá­­nya. — Gyerek-játék. (Kép.) — Óvó intézkedések. — Tűnő­dések Seiffensteiner Salamontól. — Tinike Bilikéhez (Kép­pel.) — Marseillaise. — (Kép.) — Kraxelhuber Tóbiás preschpurgi házi ur és sopronyi lakosnak okoskodásai. Pos­tások küldöttsége a miniszternél. (Képpel.) — Vízvezeték­­tanulmányok. — Cholerás véleményezések. — Kathedrai bölcseségek. — A magyar pandúr. — Nyilt tér. — Csoda­bogarak. — Szerkesztői üzenetek. Megjelenik hetenkint. Előfizetési ár : negyedévre 2 ft. Budapest, Athenaeum. Népszínház. Julius 20-án: Utazás a föld körül 80 nap alatt. Látványos színmű 13 képben, zenével, éneskel, tánccal. Jules Verne regénye után irta Csep­­reghy F. Fogg Phileas . . Tihany1 Paszpartu . . . Eőry Fix, rendőr. , . Kassai Flanagan, serfőzö Rónaszéki Sulliván, bankár . Benedek Gotyié, bankigazgató Rónai Fallentin, mérnök ErődL Forszter, komornyik Szabó Nanett, franczia leány Tóth I. Konzul Szuezben Sánta Kromárty, dandárnok Prielle Auda hercegnő . Rákosi Sz. Ramana, rabnő . Klárné Vonatvezető . , Erődi Indus...................Izsó Indus fiú . . . . Pintér Obadiah, bíró . . Horváth Ojszterpuff, írnoka Újvári Angol tiszt . . . Bónis Indus főnök ... V. Kovács Spidy, hajóskapitány Szabó Főbrahmin . . . Magyari Az előadásban részt vesz »Posz­­kói az úgynevezett „Csoda­elefánt.“ — A 9-ik képben »Kokuszdió-tánc.« Kezdete fél 8 órakor. Holnap ugyanez Budai színkör. Julius 20-án : Csicsöné. Eredeti népszínmű 3 felvonás­ban. Irta Hetényi Béla. Zenéjét szerzó Szabados. Kárász Mátyás, csizmadia Balassa J. Biri, leánya Pajor E. C.icsó András, kádármeater Mezei P. Varga Tamás, kertész Deréki A. Katicza, leánya Tolnainé Hajnal, ispán Tolnai A. Gyuri, kádárlegény Kiss Pista Kőhegyi, árendás Kövessi Gy. Móricz, fia Follinus A. Papp Pista Veszprémi J. Vörös, ügyvéd Boross L. Körmös, borbély Beczkói J. Kezdete 7 órakor. Holnap, hétfőn: Németh János jutalomjátékául: Szép Heléna. Felelős szerkesztő: Vadnai Károly. Fertőtelenitésre! Karbolsavat, Karbolmeszet, Zöldgálicot ( meszet ajánl gyári árakon : i Chlor-MAKLARY GYULA vegyészeti terménygyára Budapesten. Raktár : VII. Dohány-utca 12. szám. 379 A Budapesti asztalos-társaság (Fürdő-utca O.) ajánlja das készleteit szilárd és jó asztalos­ra m. kárpitos-bátorokban, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig, legjutányosabb árak mellett. — Eladás készpénz fizetés mellett. Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve küldetik. 346 HAZAI IPAR ■ RIGLER JÓZSEF EDE ■ffl budapesti gyártelepének legújabb készítményei : P „A„ADRIA“ eimű csontszinü sima angol modorban készült igen finom és elegáns levélpapír, diszes dobozban. 50 levél és 50 boríték. 339 Humorisztikus levélpapír, a »Bolond Istók« és »Borsszem Jankó« című humorisztikus élclapok alakjaival. Ezeken bivül ajánlom szintén saját készitményü, sárgás angol modorú »STUART« vagy francia modorú színes levélpapírjaimat jelvényekkel, u. m. Pasztái élet, Hangjegy, Népdalok és Virág posta ciműeket, vagy pedig jelvények nélkül, melyek szintén nagy választékban kaphatók ■foelTT-árosi ra,Ictára:na."foa,n.: kecskeméti-utca 13. sz. Árjegyzékek kívánatra bérmentve. Gyártelep; VI. Bézsa-utca 55. Sugárútról jobbra Aliasmaciclfii. A legcélszerűbb és legkellemesebb szoba-fertőztelenitő-illatszer. Szétfúva, a levegőt tisztitó s ragályos anyagokat meg­semmisítő és felfrissítő illat keletkezik. Kapható IVet zasek Adolf Klotild főhercegnő ő cs. k. Fenségéhez címzett gyógyszertárában. Budapest, váci-körut 76. sz. Egy üvegcse ára 1 forint.387 XKMXKÄXXX Triest. 1882. arany érem. Erdélyi borok. Traminer, finom, ára palackon­kint.............. 65 kr. Som (Furmint) igen finom, ára pa­­lackonkiut.. . 85 kr. Teutsch B. Józseftől Segesvárott, Erdélyben. 324 Budapesten : I Brúzai Kálmán | nagykereskedőnél, 'Muzeum-körút 23. X»XXXX»X« 500 aranyat fizetek annak, ki a Dr. Greensill-féle salycilsav-szájviz (1 flacon ára 40 kr.) használata után valaha még fogfájást kapna, vagy szája kellemetlen szagu lenne. Dr. Greensill Róbert tanár Pá­risban. Főraktár: Dankovszky Ist­vánnál Budapesten, V. Jó- Z8ef-iér 2. sz. Raktárak léte­­sittetnek. 385 384 reresIeoelTiTradémia folyó évi szeptember hó 1-jén huszonnyolczadik évfolyamát nyitja meg. Midőn ezt a szülők és gyámok figyelmébe ajánljak, megjegyezzük, hogy az intézet czéijai: a kereskedői pályára lépő fiatal embereket az általános műveltség alapján a keres­kedői hivatásra, még pedig ennek felsőbb ágaira is, minden tekinletben alaposan előkészíteni, őket nemcsak értelmi és szaktudományi, hanem erkölcsi és nemzeti irányban is nevelni, és még mielőtt a kereskedésbe lépnének, az iskolától tel­­he.őleg, gyakorlati tekintetben is kiképezni. A három évi tanfolyamból álló intézet igazgatását, szervezetét, tantervét, a felvételi feltételek tárgyazó értesítőt az igazgatóság kívánatra bérmenteSSB megküldi. Ugyancsak az igazgatóság készséggé ad felvilágosítást az intézetben fennálló és a fővárosi kereskedői testü­letek, valamint az intézet vezérbizottsága által alkotott alapítványi tandíjmentes helyeket és a tandíjmen­tesség elnyerését illetőleg. Azon ifjak, kik az intézetben érettségi vizsgálatot tesznek, fel vannak jogosítva, hogy hadkötelezettségöket mint egy évi önkéntesek teljesítsék. Az intézettel egy évi kereskedelmi szaktanfolyam áll kapcsolatban olyan ifjak számára, kik gymnásiumi vagy reáliskolai érettségi bizonyitványt nyertek és tisztán a kereskedelmi szaktudományokat egy év alatt elsa­játítani óhajtják. E tanfolyamról valamint a vasúti tanfolyamról részletesebb felvilágosítás egyszerű megkeresésre adatik. Budapesten, váczi-körut 23. sz. l»t4. julius 20. 1229 938A KERESKEDELm AKADÉMIA ______________________igazgatósága.______________ Az ATHEJíAEÜM könyvkiadó-hivatalában (Budapest, Ferenciek-tere, Athenaeum-épület) s általa minden könyvkereskedésben, Bécsben Szelinski Györgynél (Stefansplatz 6.) kapható : fiit rr PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES KÖLTEMÉNYEINEK negyedik illusztrált diszkiadása. Nagy negyedrétű album-alak, 825 lap, uj diszitésü kötéssel és aranyvágással. Ára 12 forint. Halhatatlan nagy költőnknek eddig ismert és négy ismeretlen versével együtt összesen 811 költeménye van összegyűjtve e nagy kötetben, melyre a teljes szó most már bízvást ráilleszthető. A régebben készült illusztrációkon kivűl 14 aj kép fokozza e nagy diszmű értékét. A képjegyzókben csillaggal jelölt uj illusztrációk közűi »A helység kalapácsé «-hoz négy Böhm Pál, a »János vitéz«-hez három Jankó János, az »Apostol« és a »Tündórálom«-hoz kettő Székely Bertalan, a »Nemzeti dal« (Talpra magyar !) »Föltámadott a tenger«, »Farkaskalan 1« és a »Borús, ködös őszi idő« ciműekhez négy Zichy Mihály mesteri keze alól került. Zichy Mihálynak első helyen említett két rajza nemcsak mint geniális kivitelű kép, hanem mint sza­badságharcunk két nagyjelentőségű mozzanatának föltüntetése is vonzó és megra­gadó. A nagyterjedelmű, de azért könnyen kezelhető kötet elejéhez a költőnek Unger Vilmos tanár által készített rézkarcolatu arcképe van mellékelve. Ára a fényes kiállításhoz mérve jutányossá régibb kiadások árához képest 4 írttal olcsóbb. BELFÖLDI ASZTALOS- KÁRPITOS- BÜTOMESZITMENYE. A legnagyobb választék mindennemű kész asztalos-, kárpitos- és esztergályos bútorok­ból olcsóbb árak mellett, mint bárhol is. Miután mi mindent magunk készítünk, s a nyers anyagnak készpénz melletii bevásárlása mellett több száztóli árleengedésben részesülünk, ennél fo.'va azon kellemes helyzetben vagyunk, hogy t. ez. megbízóinknak olcsóbb árak mellett szolgálhatunk szilárdjó munkával. Ez alkalommal bátorkodunk raktáraink asztalos- és kárpitos-bútor dús készletét a leg­egyszerűbb, a legfinomabb kivitelig, úgy szalon-, ebédlő-, háló és uri-szobák berendezésére dió- és tölgyfában, u. m fekete (Boule) berakott munkákban, nemkülönben dús ké<zletein­­ket a legdíszesebb kor- é< divatszerübb szalon ülőkészletekben (garniturok) atlas*, brooat, selyem, peluche (bársony), creppe, jute és rips »zövetekkel továbbá ottomane, díván és más ülő és egyéb a házi berendezéshez szükségiendő bútorokban dús készleteit szilárdság jót­állása me lett a legjobban ajánlani. Árusítunk készpénzfizetés mellett. 2 Chiffon fényesiteit diófából egy aj aju......................... 32 fit 2 Chiffon fényezet diófából kettős nyilassal................... 40 frt 2 ágy fényesítve, diófából............................................ 24 frt 1 széthúzható asztal, 12 személyre............................. 16 frt 1 Íróasztal léuyes.tve........................................................ 14 frt 1 pamlag, 4 kis, 2 nagy zsöllyeszék jutakelmóből......... 70 frt I >i 4 „ 2 „ „ crep...................... -t 1 „ 4 „ 2 „ „ ripszkelméböl............ 75 frt 1 „ 4 „ 2 „ „ selyemkelmébSl ... 115 frt. 1 „ 6 szék ripsz és jutakelméből......................... 40 frt 1 ottomane „ „ „ ......................... 30 frt1 Képes árjegyzéket ingy n és bérmeutve küldünk. — Vidéki megrendelések 10 °/o-nyi felpénz mellett teljesítettnek. — Csomago­lás 4 «/„. A botor jóságáért kezeskednek az aszta­­___ losmesterek. !^-E1eő belföldi kárpitos és asztalos butor-gyár. BMapest Gizella-tér 2. szám, a Deál- és váczi-ntcza sarkán, Mocsonyi-féle 4 emeletes házltan- aso

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék