Fővárosi Lapok, 1886. április (23. évfolyam, 91-119. szám)

1886-04-28 / 117. szám

­­lül . 852 — Gaál Irén és Gizella, Halász Margit, Pataky Irma, Segesváry Erzsike és Margit, Szucsánszky Gizella és Róza, Szívós Erzsi és Terka, Till Ilona kisasszonyok s még többen. ** Tanulmányi ut. A budapesti kereskedelmi akadémia hallgatói, dr. Koós Gábor tanár vezetése alatt nagyobb kiránduláson voltak Erdélyben. Egy heti út alatt bejárták Erdély bánya- és ipartelepeit, a Királyságon túl legregényesebb pontjait. A román határon átlépve, elmentek Sinaiába s megtekintették a román király nyaraló kastélyát. Az ifjak áthajóztak a Vaskapun Turn-Severin felől s azután Belgrádba érkeztek, honnan visszautaznak Budapestre. ** Hymen. Veszprémben Koller Sándor megyei árvaszéki ülnök ma vezeti oltárhoz Gentsy Leontin kisasszonyt, néhai Zsoldos Ignác váltótörvény­széki elnök és akadémiai tag unokáját. — Duna­­pentelén Ramzer János, az ottani csendőrőrs parancsnoka, jegyet váltott Králl Irén kisasszonynyal Králl Ferenc folyamfelügyelő és földbirtokos leá­nyával. — N­a­g­y-E n­y­e­d­e n Varga József, a Beth­­lenefőiskola és ref. tanképző intézet zenetanára, e napokban tartotta esküvőjét Vájna Janka kisasz­­szonynyal, a verespataki leányiskola tanítónőjével. — Debrecenben Szalay József kir. alü­gyész jegyet váltott Béressy Gizella kisasszonynyal, Béressy Sá­muel érsemjéni tekintélyes földbirtokos leányával. — Pécsett Gyöngyi Izsó fiatal színész jegyet váltott Wallerstein Janka kisasszonynyal. — Esztergom­ban dr. Szende Adolf bátorkeszü­ körorvos Kovács- Hoffmann Gizella urhölgygyel. ** Az athléta-versenyek jókora élénkséget ve­gyítettek Salgótarján húsvéti ünneplésébe. A verseny iránt több vidéki egylet tanúsított érdeklő­dést s részvételre jelentkezett négy budapesti sport­kör is: az Achilles-egylet, kerékpár-egylet, velocipéd­­klub és torna­klub. A vasparipások derekas gyakor­latot végeztek Budapesttől Salgótarjánig is. A száz­­huszonnégy kilométernyi hosszú utat nyolcadfél óra alatt tették meg. Salgótarjánban sziveslátás várt a vendégekre. Ebédre voltak hivatalosak Barella An­dor városkapitányhoz s a vasgyári kaszinóban ismer­kedési estélyt rendeztek tiszteletökre. ** A debrecen-fü­zes-abonyi vasút iránt, mely Hajdumegye nagy és népes részét fogja érinteni, a megyében élénk érdeklődés nyilvánul. A megye ál­landó bizottsága azzal az indítványnyal lép a köz­gyűlés elé, hogy 100.000 frt erejéig szerezzen Haj­dú megye törzsrészvényeket. A közvetlen érdekelt községeknek pedig engedjék meg, hogy a községi köz­munka erejét e vasút létrejövetelére fordíthassák. Egyes községnek még azt is engedjék meg, hogy a községi legelőből egy részt esetleg a vasút céljaira át­adjon. ** Hertelendyfalva ref. csángó lakosai, mint említők, elhatározták egy templomnak építését. E szándékukat a betelepített lakók azonban csak úgy valósíthatják meg, ha a templomépítés tetemes költ­ségeire nagyobb segélyt gyűjthetnek össze. Kérel­mükre a belügyminiszter megengedte az egész ország­ban könyöradományok gyűjtését. Torontál megye tör­vényhatósága pedig meleghangú felhívást intézett a hazai összes törvényhatóságokhoz, hogy e célra terü­letükön gyűjtést indítsanak. ** Osztrák párbajozók Pozsonyban. A múlt héten Pozsonyban két bécsi emlegetett egyén állott egymással szemben. Dr. Pattai Róbert antisemita képviselő hívta ki Langgasznert az »Unverfälschte deutsche Worten című lapnak szerkesztőjét. Pattai segédei Dobner Károly őrnagy és Mehringer Károly hivatalnok voltak, míg Langgassznernek Cordier Ar­mand tengerészeti felügyelő és Sommer Rezső hiva­talnok segédkeztek. Valamennyien a délutáni vonat­tal érkeztek Pozsonyba, honnét bérkocsikon a vaskut­­hoz hajtattak, 25 lépésről egyszerre lőttek a felek. Sérülés egyik oldalról se történt s a felek szokásos kézadás után elváltak és visszautaztak Bécsbe. ** Halálozások Huszton e napokban el­hunyt Ágoston Lajosné szül. Keresztes Józa asszony, élete 29-dik évében. Férje, négy gyermeke és nagy számú rokonság gyászolja.­­• Aradon nagy részvét közt ment végbe May Gusztávnak, az első magyar általános biztosító társaság aradi főügynökének, Agai Adolf írónk apjának temetése. Az elhunyt, néhai Nagy Sándorral, a későbbi törvényszéki elnökkel együtt ve­zette legelejétől fogva az első magyar biztosító társu­lat ottani ügyeit, tehát e társulat legrégibb tisztvi­selői egyike volt. Közbecsülést vívott ki nemcsak mint derék tisztviselő, hanem mint a társaskörök kedvelt, mivelt tagja is és mint buzgó előmozdítója minden hazafias ügynek. Részt vett a szabadságharc­ban is a Zaránd vidékén folyt harcokban. — Szege­den meghalt Mihálovits Ferencné szül. Zombory Kornélia asszony, élete 25-dik évében. — Körmöc­bányán Hajla Mátyás kath. segédlelkész, főreális­kolai hittanár, a múlt héten elhunyt, élete 36-dik évében. — Ottományban meghalt Szilágyi An­tal nagykárolyi ügyvéd, a megyei és közigazgatási bizottságok tagja. ** Nagy tűzvész pusztított a napokban B­o­d­­zás-Újlak zempléni mezővárosban. 56 lakház, 43 kamara, 54 istálló, 16 szekérszín, 34 sertés-ól és három csűr hamvadt el. Hasonló csapás érte a bod­­zásújlakiakat tavaly is, mikor a városka jórésze leégett. Mondják, hogy nagy baj a rendetlen építkezés. A házak egymásra zsúfolvak s tűz esetén gondolni sem lehet a mentésre. Az újabb kár nagy s csak 8782 frt térülhet meg a biztosítás révén. ** Vidéki hírek. Nagyváradon általános öröm­mel fogadták a hirt, hogy Sál Ferenc polgármester királyi tanácsossá lett s a tiszti kar testületileg üdvözölte őt a ki­tüntetés alkalmából. — Dalestély lesz május elsején Piskite­­lepen, az erdélyi kultur-egylet javára; az állami iskolák ta­­nító-testülete rendezi, gyermek-szinielőadással s tánccal ösz­­szekapcsolva azon alkalomból, hogy a vajdahunyadiak oda rándulnak.­­ Topolyán a bácsmegyei gazdasági egyesület jövő szombaton gépkiállítással egybekötött szán­­tás-versenyt rendez. ■— A veszprémi uj megyeház épí­tése oly serényen halad, hogy az uj székház ez év őszére alkalmasint tető alá kerül. — A kalocsai székesegyházban nagyszombaton dr. Burger Adolf és gyermekei kikeresztel­kedtek ; a szertartásnál Haynald bibornokérsek is jelen volt. — A nagyszebeni »Tribuna« sajtópereit május 11. és 12-dik napjain fogják a kolozsvári esküdtszék előtt tárgyalni.­­— A kecskeméti törvényszék Tolnay Antal szinészt, ki leányának volt­ jegyesét, Lévai szinészt, pisztolylövéssel meg­sebesítette, egy havi fogházra és öt forint pénzbírságra ítélte.­­ A pótharaszti pusztán egy Anderlik István nevű közös hadseregbeli szekerészhadnagy, ki egy szomszéd bir­tokosnál vendégségben volt, lóháton megtámadta a gulyáso­­kat tilosból visszaterelő bojtárokat s egyiken, Horváth Pál nevű fiatal legényen, kardjával halálos sebet ejtett; a vizs­gálatot megindították. — Paraszt­ zavargás volt h­usvét va­sárnapján Vuka horvátországi faluban, összebeszélés után megrohanták az ott volt két csendőrt s az egyik oly súlyo­san megsebesült, hogy életbenmaradása kétséges. — Az egri törvényszék beleegyezett az ügyészségi indítványba, hogy a Gazdagh-féle bűnügy elitélésére a budapesti törvényszék delegáltassék. — Járványos köhögés, úgy­nevezett szamár­hurut, lépett föl a Csömör községhez tartozó Szentmihály pusztán, a miért az iskolákat be kellett zárni. Ausztriai hírek. *** A király ő felsége, mielőtt Budapestre utazott volna, meglátogatta a bécsi nőipar-kiállítást, hol egy óránál tovább időzött. Különösen sokáig tartózkodott a magyar házi-ipar osztályban, melyben a Budapestről érkezett Herich Károlyné úrnő kalau­zolta. Ő felsége teljes elismerését nyilvánítá ez osz­tály fölött. A király a húsvéti ünnepek alatt jelen volt a burgban az arany­gyapjas-rend nagymiséjén, melyben gr. Szapáry Gyula is részt vett. A főherce­gek közül Lajos Viktor, Ferdinánd toscanai nagyher­ceg, Salvator Károly és Lipót, János, Albrecht, Jenő és Rainer főhercegek jelentek meg. Ő felsége a mise alatt áldozott. A Raab-kiállítás, melyet az osztrák mű­­egylet Bécsben rendezett, oly művész emlékét újita fel, a­kinek festési módja a mai ízlésnek már meg nem felel, de a helyes rajz és gondos kidolgozás tekinteté­ben mindenka mintaszerű marad. A jobb körök ked­vence volt régente a festő, kit nem csak elegáns fest­ményeiért, hanem társaséleti tulajdonságaiért is egy­formán szerettek. Jól értett ideje értékesítéséhez, nagy számmal festett,,úgy hogy a kiállított 184 szám csak kis töredékét képviseli munkásságának. Olajfestmé­nyei kissé édeskések, hanem miniature-jei, tulajdon­képi specialitása, még ma is az elismerés és csodálat kijelentésére ragadják a nézőt. *** Érdekes hangverseny lesz e hó 30-án a bécsi zenekedvelők egyletében a stry-i tűzkár­o­­sultak javára. A rendezés élén Croy-Sternberg hercegné, Czartoryski herceg és gr. Wodziczki buz­gólkodnak. A hangversenyben Lucca Paulina asszony dalok, Mierzyinski pedig opera-áriák éneklésével mű­ködnek közre. Az utóbbi csak úgy ígérhette meg rész­vételét, hogy a budapesti operaház intendánsától en­gedélyt kapott vendégszereplését három nappal ké­sőbb megkezdeni. *** Solmenthal prágai vendégjátékait a »Wallenstein« trilógiában fejezte be, melyet ugyan egy délután és este adtak elő. A művészt ez óriási szereplésért a közönség számtalan kihívással, virág­gal és koszorúval tüntette ki. Az előadás végén Son­nenthal megköszönte a tanúsított rokonszenves fo­gadtatást és zajos tapsok közt ígérte meg mielőbbi visszatérését. *** A cseh bankó nem jut a valóságok orszá­gába. Az osztrák-magyar bank szabadalmának meg­újítása alkalmából a jó étvágyú csehek tudvalevőleg sok követelni valót találtak és szenvedélyes izgatást kezdtek, hogy Csehországnak ép úgy legyen külön főintézete, mint Magyarországnak, a bankjegyen cseh szöveg is legyen, a cseh fiókok dotációja határoztas­­sék meg sőt. Mindebből azonban semmi sem lett. A két kormány és a bank közt, egy lényegtelen pont kivételével, létrejött a megállapodás, mely kisebb el­téréseket mellőzve, csupán egy lényeges pontban mó­dosítja az eddigi alapszabályokat; abban, hogy a 200 milliót meghaladó bankjegy-összegnek eddig arany­nyal vagy ezüsttel kellett fedezve lenni, jövőre pedig az összes bankjegy-forgalom két­ötödének megfelelő ércfedezetet kell kimutatni. Egyébként lényegében marad minden a régiben. *** Törvényhozó háziúr. Egy bécs-külvárosi háziúr közelebb a házalók ellen általános derültséget keltő ukázt adott ki, mely utóvégre is a rendőrség be­avatkozását tette szükségessé. Ugyanis a háziúr há­zain ily hirdetményt függesztett ki, furcsa fogalmat nyújtva jogfelfogásáról: »Védelem az iparnak! E házban tilos a házalás. A lakóknak joguk van a házalóktól elszedni és megsemmisíteni az árukat. Labus Vencel:« Egypár házaló elég meggondolatla­nul megpróbálta a tilalom dacára a házakba hatolni s mikor a lakók a háziúr felszólításának praktikus érvényt akartak szerezni, a rendőrségnek kellett közbe lépni. A háziurat aztán felvilágosították, hogy nincs joga külön törvényeket alkotni s most a plaká­tok már nagyon megszorított tartalommal dísze­legnek. *** A galíciai bajok kezdenek fenyegető mérveket ölteni. Úgy látszik, gonosz szándéku izgatás és szeren­csétlenség egyesültek, hogy növeljék s kitöréshez siettessék a zavarokat. A paraszt-forrongás egyre tart, egyes falvak népe köszörüli a kaszát s táma­dásra készül az úri osztály ellen. Mondják, hogy a bujtogatók a népfölkelési törvényt is fölhasználják gonosz céljukra s beszélnek idegen befolyásról is. Újabban el is fogtak négy oroszt. Azzal vádolják, hogy lázították a népet s megtagadnak minden fölvilágosítást arra nézve, hogy miért tartózkodtak Gácsországban. Tarnov mellett pedig egy paraszt há­zában két láda kaszát foglaltak le. Különben a kedé­lyek sok mindenféle ok miatt forronghatnak. Nem ritkán árulnak el antisemita érzelmeket is. Mások meg különösen a munkásnép nyomorában kere­sik a baj fő okát. Kivált a petróleum-bányákban uralkodó állapotokról festenek sötét képet. E szerint, a boryszlavi és volantai iparkerület 1350 aknájában mintegy tizenegyezer munkás nyomorog. Kora reg­geltől estig dolgoznak s alig tudnak megélni, hozza őket minden, a bányaszemélyzet is, az élelmező válla­lat is. Egy-egy szobában hatvan-hetven munkás alszik,összezsúfolva piszokban, nemi különbség nélkül Nem csuda, ha ilyen viszonyok közt kihal belőlök minden nemesebb érzelem s a tudatlanság erkölcste­lenséggel párosul. Mind e régi bajokhoz, most uj veszedelem is járult. Lisko városa leégett. A tűz vasárnap éjjel, nagy szélben, ütött ki s hétfő éjjelre alig tudták lokalizálni. Égett még tegnap is. Mintegy háromszáz ház hamvadt el. Lisko városa a przemisl-lupkovi vasút mentén, a sanoki kerületben fekszik. Gróf Krasickis tulajdona, hatezer lakossal, alatta foly a San, a kerületi kapitányság és törvény­szék székhelye. A város nagy részt elpusztult, leégett a törvényszék s irattára is; de a templomokat s a grófi kastélyt, melyben hires kép- s könyvtár van, megmentették. Sokan kaptak égési sebeket, az elke­seredés nagy. A veszedelmet kapcsolatba hozzák a paraszt forrongással, beszélnek gyújtogatásról. Azt hiszik azonban, nem gonoszságról, csak szerencsétlen­ségről lehet szó. A lakosság azonban mélyen el van keseredve. Maga a helytartó készül bejárni a fenye­getett vidéket s szó van arról is, hogy a közigazgatás személyzetében nagyobb változások várhatók. *** Egy Maper újabb fázisa képezi most be­széd tárgyát Prágában. Povolny Vencelt, »Az osztrák császárhoz« címzett vendéglő tulajdonosát elfogták s a feltűnést keltett hir egy régebbi botrányt juttatott az emberek eszébe. Fölmerült ugyanis a vád, hogy a most elfogott Povolny csalásokat követett el a kato­nai kincstár s a község ellen. Hogy a nála elszállásolt katonatisztek ellátása fejében a törvényesnél nagyobb összegeket számított föl s hogy fizettetett olyan tisz­tek ellátásáért is, a kik nem is laktak nála. Ez üzel­mek állítólag Ludwig térparancsnoksági kapitány tudtával folytak volna. Ez utóbbi gyanú csak meg­erősödött a Ludwig öngyilkossága által, melyet akkor követett el, mikor az említett vádak a katonai tör­vényszék elé kerültek. Povolny ellen megindították a bűnvádi eljárást s az csöndesen folyt, az emberek csaknem elfelejtették. A pénteki elfogatás ismét föl­idézte s beszéd tárgyává tette. *** Házassági akadályok. Bécsben húsvét­hétfőre volt kitűzve Schiff Miksa bankár leányának és K. Levy földbirtokos fiának esküvője. De nem tör­ténhetett meg, mert pár nappal előbb Schiff fia ame­rikai párbaj következtében agyonlőtte magát Majna- Frankfurtban. Különös végzet! Néhány hóval ezelőtt a vőlegény atyjának hirtelen halála már egyszer meg­akadályozta a kitűzött lakodalmat. Kétszer kellett a násznépnek oltár helyett a ravatalhoz sietni. *** Ausztriai hírek. A »Cigánybáró« húsvét vasárnapján került először színre a brünni színházban s na­gyon tetszett. — Nemzetközi baromfi-kiállítás nyilt meg vasárnap a bé­csi Práterben; hétszáz pár galamb s négyszáz más szárnyas­ faj van együtt, köztök hazánkból s a külföld­ről is. —­ Elhunytak: Bécsben Stummer udvari tanácsos, szívszélhírdésben. Prágában báró Peche József Károly, a takarékpénztár igazgatója, a­ki képviselő s prágai színházi intendáns is volt, szintén szívbajban. — Az osztrák-magyar tisztviselő-egylet pénteken Bécsben tartja huszonegyedik —

Next