Fővárosi Lapok, 1886. április (23. évfolyam, 91-119. szám)

1886-04-28 / 117. szám

.közgyűlését. — A déli vaspálya tavalyi üzlete nagyon kedvezőtlen volt, a tiszta jövedelem csak 1 8/10 mil­lió ft, s csak tartalékok igénybe vételével adhatnak egy-egy részvényre hat frank osztalékot. — Dr. Prazak osz­trák igazságü­gym­inister Dalmáciában utazgat, de csak egésségi okokból. — A bécsi lóversenyen tegnapelőtt hat futam közül négyben győztek magyar lovak: a gr. Sztáray János » Remember «-e, Dőry Lajos »Ré­­mes«-e és »Gamine«-je és Capt. Bogdán »Seraphin«-je. — Alaptalan hír volt az, melyet bécsi lapok bocsátottak vi­lággá, mintha a zimony-belgrádi vasúti hid töltése meg volna rongálva s a közlekedést meg kellene szüntetni; nincs ott semmi baj. — Egy karintiai puskamű­ves olyan ismétlő pus­kát talált ki, melyből egy egy harmadperc alatt tizenkétszer lehet lőni; már kipróbálták, igen nagy sikerrel. — Egy bécsi ügyvéd, Hanisch, agyon­lőtte magát, az országos tör­vényszék épületében, a­hol hatezer forint elsikkasztása miatt folyt ellene a per. 853 — — Külföld. *** A magyar kirándulók Rómában. A ki­ránduló társaság zöldcsütörtökön a Vatikánt és a Szt. Péter templomot nézte meg, a szertartások után pe­dig a vatikáni képtárba és a sixtini kápolnába ment. Délután külön csoportokban a Lateránt, a kolosszeu­­mot, a forum romanumot és a Szt. Pál templomot nézték meg. A kirándulókat nehéz volt összetartani, noha a vállalkozók mindent megtettek e tekintetben. Pénteken Tivoliba rándultak. A pápa, gyöngélkedése miatt, nem fogadhatta a kirándulókat s azért egy ré­szük nagyszombaton Nápolyba ment. *** A görög király vendégei. Az amsterdami líceum új épületének felavatásánál, mint irtuk, több növendék Sophokles »Antigoné «-j­át eredeti görög nyelven adta elő. A görög király, a­ki hallott e sikerült előadásról, meghívta őket, hogy az ő költségén jöj­jenek Athénbe s ismételjék ott az ó-görög tragédiát. Tizenkét növendék csakugyan útra kelt. Az érdekes előadás egészen klasszikus stílben, a tragédia klasz­­szikus talaján folyt le a húsvéti ünnepek alatt. *** A londoni Liszt-ünnepélyek még mindig foglalkoztatják az ottani művészvilágot. A mester el­utazása előtti napokban pedig a »St. James Gazette« ezt írta: »A Liszt-ünnepélyeknek maholnap végük lesz. Igaz, hogy a nagy mester már két annyi időt töltött itt, mint a mennyit szándékozott, de azért szeretnék, ha tovább is maradna. Mint zeneíró, zongoraművész, kritikus, mint a társaság kedveltje s mint pap sokféle szerepre van hivatva s e különféle körökben minde­nütt megvannak az ő bámulói. Tegnap Manning érsek meghívására misét hallgatott az Oratóriumban és mise után reggelire ment báró Orczy Bódoghoz, ki honfitársa, jó barátja s egykor tanítványa volt a zon­gorázásban. Valóban Angolország főurai közt kevés van, ki oly tökéletesen el tudna zongorázni egy szép részletet »Tristán és Izold«-ból s Lisztnek egy ma­gyar rhapsodiáját, mint a mily szabatossággal és mű­vészileg eljátszta b. Orczy, ki egyszersmind a hang­­szerelésnek is mestere, a mint azt »Renegát« cimű­ dalművében bebizonyította. Természetes, hogy reá is hatással volt a nagy mester jelenléte. Mint az őskor egy híres énekese, ki nem akart dalolni, mikor kérték s ha nem kérték sokszor gyönyörködtette műértő hall­gatóit, úgy Liszt is, látva, hogy kiváló és műértő tár­saság van körülte, a zongorához ült és miként d’Arc Johanna nem tudott ellentállni, hogy fel ne öltse az angyalok hozta fegyverzetet, úgy Liszt is mintegy el­ragadtatásba jővén felségesen játszott nehány darabot.« Ugyane napról igy szól b. Orczy Bódogné úrnőnek egy levele: »Az ősz mester nálunk reggelizett s tár­saságot hívtam meg és Bódog tanítványait. Leírha­tatlan az a hatás, melyet Liszt tett, midőn e váloga­tott vendégek előtt zongorához ülve »Dante« szimfo­­niá«-jából egy részletet s nehány magyar rhapszodiát eljátszott; még lélegzetüket is visszafojtották, de mi­dőn a mester, elvégezve hűvös játékát, felkelt, oly zugó tapsvihar támadott és oly lelkesedésbe tört ki Albion hidegvérű népe, hogy beillett volna bármely heves vérű nemzetnek. Bódog azután bemutatta a mesternek minden tanítványát s mindenikhez volt egy-egy nyájas szava s Bódoghoz fordulva mondá: »Ce sont tous mes éléves de second grade.« (Ezek mind az én tanítványaim másodfokban.) Többen vol­tak, kik már hallották Lisztet játszani és mondják, hogy talán soha sem játszott oly gyönyörűen, mint ezúttal. Sokakat könyekre indított és mindenkit elbá­jolt, nemcsak nagyszerű és páratlan játékával, ha­nem rendkívül nyájas modorával és lekötelező szép szavaival is. *** Világ folyása. A keleti kérdésben a húsvéti ünnep alatt megtörtént a sokáig kétesnek látszott fordulat: Görögország meghajolt a hatalmak nyomása alatt. Az európai flotta megmozdult s több hajó megjelent a Pyraeusban, bár onnan mihamar el is távozott. Egyidejűleg a francia kabinet sürgős jegy­zéket intézett a görög kormányhoz, hallgasson a jó tanácsra, nehogy kényszerintézkedések előtt kelljen meghajolnia. Franciaország a jövőre nézve barátságát és pártfogását ígérte. Hétfőn a francia kabinet tu­datta a hatalmakkal, hogy Görögország elhatározta a rögtöni lefegyverkezést és háborús bonyodalomtól nem kell tartani. A hatalmak e kijelentés dacára, vagy talán épen ez által neki bátorodva, átnyújtották az ultimátumot, melyben a rögtöni és feltétlen le­fegyverzést követelik. A görög kormány persze azt fogja felelni, hogy ezt már az ultimátum előtt elhatározta. — Humbert olasz király aláírta a rendeletet, mely feloszlatja a képviselőházat. Az új választások május végén lesznek. — Szo­cialista kongresszus volt húsvét másodnapján Gentben. Húszezer munkás gyűlt össze s a városban nagy volt az aggodalom; a katonaság, polgárőrség fegyverben állott. Rendzavarás azonban nem történt s a gyűlés mindössze azt határozta, hogy pünkösdkor Brüsszelben általános munkás-kongresszus fog össze­ülni a munkáskérdés nemzetközi szabályozásának meg­vitatása végett. — A k­hpler a Brindisiben egyre pusztít s vasárnap öt halálozás és három újabb bete­­gedési eset fordult elő. *** Egy óriási tornyot terveznek az 1889-iki párisi világkiállítás bejáratához, mely vasból készül s alsó oszlopai magasabbak lesznek a notre-dame-i egy­ház tornyainál. Legfelül óriási erkélyt terveznek, melynek tetejéről hatalmas villámfény árasztja majd szét sugarait. A költségeket 5 millió frankra számít­ják s Eiffel műépítész akarja felépíteni. Magának a világkiállítás épületeinek tervét Alphand városi épí­tés­igazgató dolgozta ki. E szerint a kiállítás kiter­jedne a Mars-mezőre, az »esplanade des invalides«-ra a quai d’Orsayre és környékére s a Champs-Elyséesre. E területek 49 és fél hektárt foglalnak be. A Champs- Elysées-ben a közoktatásügyi minisztérium, Paris vá­rosa, a többi francia városok és a külföldi városok kiállításai találnának helyet. Az »esplanade des inva­lides« a gyarmatoknak és az állatkiállításoknak van szánva. A quai d’Orsay sátraiban a mezőgazdasági tárgyak volnának. A Mars-mezőn a tulajdonképeni kiállítási palota emelkednék egy park közepett, míg a Trocadero lejtőjén a kertészeti kiállítás lesz. A kiál­lítás szétszórt részeit szajnai hidak és utca-áthidalá­sok kötnék össze. A mars-mezei kiállítási palota épí­tésére Alphand vas­vázat ajánl könnyű tetővel és üveg s horgany befedéssel; az oldalfalak szintén köny­­nyű anyagból készülnének. A belső beosztás terve az, hogy nagy galériák fognak be fedett udvarokat, míg a palota közepén nagy központi kert lesz. Ezenkívül az emeleten folyosó fog végig vonulni. A kiállítás költ­ségeit Alphand 40 millió frankra számítja. *** Lemészárolt tudományos expedíció. A táviró ismét egy borzasztó tett hírét hozta meg. Az adeni olasz konzul jelenti, hogy a harrari szultán meggyilkolta az olasz tudományos expedíciót, mely gr. Porro vezetése alatt állt. A véres tett Arbudban (Zeilah és Gildezza közt) történt. A harrari szultán kétszáz katonával intézte a támadást, az expedíció összes tagjait s két európai szolgát legyilkoltatott, a száz főnyi angol-egyptomi helyőrséget foglyul ejtette s Gildezzát elfoglalta. Elfogták a Harrarban lévő ösz­­szes európaiakat is. A hírt egy katona hozta meg, a­ki elmenekült a mészárlás elől. Az Abesszínia melletti Harral urának különben ez nem első rémtette. Februárban szintén lemészároltatta a Barral-kara­­vánt, melyet Barral neje s Savouré francia utazó is kísértek. Az újabb kegyetlenség híte Rómában nagy felháborodást keltett. A lapok azt hangsúlyoz­ták, hogy a kormánynak ez ügyben Angliával együtt erélyesen kell föllépnie. Rómában volt is ez iránt minisztertanács, mely táviratilag tudakozódott a szin­tén érdekelt angol kormány szándékairól. *** Kalózok a kikötőben. Vakmerő tengeri rablás történt a napokban bent a konstantinápolyi kikötőben. Egy kisebb görög vitorlás hajó útra ké­szen pihent a kikötőben. A tulajdonos, ki saját hajó­ján a kapitányi szerepet tölte be, hajnalra tűzte ki az indulást, a Dunára készült, gabonával rakni meg ha­jóját. A török kikötőben töltött és azonban végzetessé vált rá nézve. Egy bárkán tizenkét rabló közeledett a hajóhoz, gyorsan a fedélzetre szökött s megkötözte az őrt álló matrózt. Ennek segélykiáltásaira fölébredt s a fedélzetre sietett a kapitány is. Alig lépett ki, a rablók egyike jatagánt emelt rá s megölte. Azután addig kínozták a matrózokat, mig megmondták, hol tartotta gazdájuk a pénzt. Magukhoz vették a talált húszezer frankot s gyorsan távoztak. A görög követ­ség másnap értesült a dologról s erélyes vizsgálat indítását követelte. A rendőrség nyomozáshoz is lá­tott s több gyanús egyént elfogott. Egyik fogolyban a megkínzott matróz gazdájának gyilkosára ismertek. Tehát nyomon vannak s azt hiszik, az ügyet rövid időn kideríthetik. Úgy látszik, a tettesek görög hajósok. *** k­ülf­öldi híreit. Gounod oratóriumát, az »Élet és halál« címűt, Páriában május második felében fog­ják először előadni, a Trocaderoban. — »La perche« címmel a párisi Palais Royal-színházban nagy sikerrel került színre Prevel és Morot háromfelvonásos új vígjátéka. — A herceg Batthyány-féle perben a londoni bíróság előtt véget ért a szakértők kihallgatása, a legközelebbi napokban következ­nek a plaidover-k s az ítélet május végére várható. — Dr. Leszlényi Imre győri ügyvéd Berlinben eljegyezte Mendels­sohn Jenny kisasszonyt, Mendelssohn Mórsis bölcsész uno­káját. — A cár hidegviz-karát fog használni s Bismarck orvosa, dr. Schweininger fogja kezelni.­­ Bodenstedt Fri­gyes közelebb érdekes irodalmi pert nyert meg; egy ki­adója két héttel a köztük fennállott szerződés lejárta előtt ötezer példányt nyomatott Bodenstedt egyik művéből, de a drezdai főtörvényszék kimondta a példányok lefoglalását, mert a szerződés ilyen kizsákmányolása a szerző világos megkárosítását jelenti. — Sándor bolgár fejdelem a slivni­­cai csatatéren összeszedett puskagolyókból Párisban íróasz­talt állíttatott össze, ezüsttel töltetve ki a közöket; az érde­kes és értékes művet sógornőjének, Battenberg Beatrix her­cegnőnek küldte születésnapi ajándékul. — A »Bohemia« hamburgi gőzhajó kapitánya konstatálja, hogy legutóbbi, igen viharos utazások alatt az olajait nagy sikerrel hasz­nálta a hullámcsapások gyöngítésé­re.­­ A brüsszeli »Theatre Royal«-ban szombaton kísérlet történt a vendég­szereplő Coquelin kifütyölésére, de a tapsok elnyomták a pisszegőket, némelyek ugyanis nem tudják megbocsátani a francia művésznek, hogy otthon Párisban egy belga színésznő szerződtetése ellen szavazott. Szerkesztői üzenetek. A »Rokonság«-ot várjuk mi is, de nem érkezik. A­ki­től sorsa függ, megkértük, hogy utasíttassa hozzánk, de az illető úgy látszik nem vette figyelembe az utasítást. Tehát megsürgetésére volna szükség. De ehhez nem a mienk a jog. Mi fájlalnék, ha a hosszas várakozás után is elhalasz­­tanák. »Emlék.« (Á. A.) Könnyű kikerülni a harmadik el­utasítást : ne küldjön többet. Mert úgy látszik, mind egy húron, még pedig oly véznya húron pendül, mely nem adhat poetikus zenét. Ilyenekkel még csak a nyomtatás Parnasszu­sára sem lehet feljutni. Nem a szerkesztő pártfogása kel­lene ide, hanem a szerző tehetsége. Nemzeti színház. Műsor: Bérletfolyam i.». ““ : Lánz16­5 J NY­­it M. ; bérletfolyam. April 28-án . Szombat: Sába királynője; Nagy Ibolya k. a. füllépteül: Wilt M. ; bérletfolyam. Rang és mód: NépSZín­ház. Színmű 3 felvonásban, irta : Szigeti József. April 28-án : Személyek: Kip van Winkle. Bajnai Gábor . . Szacsvay Regényes Operette 3 felv.Zené­­bilissé .... Szacsvayné­jét szerzé Róbert Planquette. Irma, leánya . . Nagy I. _ . , Bannai Gerö . . Szigeti J. _ 8 se­mélyek: Erzsébet, neje : Melle K. Dérnek, polgm. Sólymosi Sándor, fiók . . Hetényi Adrien, fia . H­orváth M. Auenburg gróf . Újházi „. . . ' s’zílbó Éltes Oszkár báró Benedek 7" . Victor Tauer, ékszerész Pintér Asbeth feleségei Weber, hajhász . Szigeti I. A kék hegyek I Pálmai Ilka Klein, kereskedő Komáromi . ,Sze enle 1 Szobaleány . . Vizváriné Alkce, T­.,t ' TurchányiO. Inas......................Sántha 7THY, df Bltt- orvos Kassai N ck­­ foga­ . TT. . . Kezdete 7 órakor. Jean j cjp8 Ujvan Műsor- Katrina, húga . Ligeti I. Csütörtök: A S­omfáy család . Chario‘te • ■ • J/ri Irma Tolnai és Tolnainé foll. : br. Rwhardson, hadn. Marton Péntek : Egy csepp méreg : elő- Hudson hajóskap,­­szőr . bérletfolyam. lány s­ellem­e . Erődi Szombat: Egy csepp méreg; Tisz.r ’ * Gergely bérletfolyam. Levélhordó . . Fenér I. Vasárnap : Egy csepp méreg . Kezdete fél 8 órakor. bérletszünet. --------­..........■­­.. ■ .. Holnap, csütörtökön : Magy.kir. operaház Blaha­l­assz. mint vendég. Ma, szerdán, zárva: F­e­­­h . Klári. Felelős szerkesztő: Vadnai Károly. M­­yilt-tér. ADJON VASAT GYÉR MENTNEK mondd Itt orvos egy tő­le tanácsot kérő anyának, kinek Leanya sápkórban és vérszegény­­ségben szenved­ett. De mily vaskészit­­ményt adják gyermekemnek? Kérdé az anya, BRA­VAIS vasat felelt az orvos, mert ezen készítményben a vas oly alakban van, mely legjobban megközelíti a vér vastartalmának alakját s és azért minden más vaskészítményt felülmúl hatásában. kra egy üvegnek é­s frt. so fél üvegnek: 1 frt. SOK. Raktárak: Budapest, Török J. Király utc­a 40. 30 Budapesti lóversenyek: Május 2., 4., 6 , 9., 11., 13. és 16-án; kezdete délután három órakor. Augusztus 20-án. Október 3., 5., 7., 10., 12., 14. és 17-én. Plaqueok az I. helyre: Naponként : 5 forint és 3 forint. Egész évre (15 nap) urak ... 45 frt. » » » » hölgyek . . 25 frt. » » » » katonatiszt . 25 frt. Tavaszi és nyári 8 napra: Uraknak...........................................................30 frt. Hölgyeknek.....................................................16 frt. Katonatiszteknek.........................................16 frt. Kaphatók a magyar lovar-egylet titkárságánál az orszá­gos kaszinóban. 394

Next