Fővárosi Lapok, 1886. április (23. évfolyam, 91-119. szám)

1886-04-28 / 117. szám

lekedés­ügyi tárca titkára, husvét­ másodnapján elje­gyezte Schmidt Ilonka kisasszonyt, dr. Schmidt Gyula ügyvéd s orsz. képviselő leányát; a kézfogó Eper­jesen ment végbe. —Hofhauser Antal, fővárosi fiatal épitész,husvét vasárnapján az erzsébetvárosi kath. templomban oltárhoz vezette Helvey Irén kis­asszonyt, a két család tagjai jelenlétében. * A jótékony célú előadás, melyet az opera­házban hús­vét első napján rendeztek, 1605 frt 30 krt jövedelmezett. Wiltné asszony és Czóbel Károly vendégdíjait és a napi költségeket, összesen 915 frt 32 krt leszámítva, maradt jótékony célra 689 frt 98 kr. Ez összegből a nemzeti szinházi Radnóth­rás-alap­­nak 314 frt 99 kr, az operaházi munkásosztály segély­egylete alapjának 172 ft 49 kr jutott, 172 ft 50 kr pedig ama 2000 ft törlesztésére fordíttatott, melyet az operaház igazgatósága annak idején a hírlapírók nyugdíjintézetének adományozott. * Munka-kiállítás. A központi kath. legény­­egylet 30 éves fennállásának jubileuma szeptember hó 8-ra esik. Ugyanekkor nyílik meg az ez alkalom­ból rendezendő munka-kiállítás, melynek bejelentési határideje e hó 30-án jár le. Tekintve a kiállítás iránt a tagok közt mutatkozó nagy érdeklődést, a rendező bizottság a bejelentési határidőt rövid idővel meg fogja hosszabbítani. Az ünnepélyre külföldi vendége­ket is várnak. * A gyógyszerészettan-hallgatók segély- és önképző egylete máj. 16-án tartja közgyűlését a vegy­tani intézetben. Az évi jelentések és választások képe­zik tárgysorát. Az egylet pályázatainak határidejét okt. 1-éig hosszabbították meg. * A Gellérthegy ügye ismét szóba került a fővárosi tanácsülésben. Azon vannak, hogy a helyet látogatott kiránduló helylyé tegyék, lehetőleg gondos­kodva a közönség kényelméről. Eddig úgy is nagyob­­bára az tette elhagyottá, hogy nehéz volt följutni a hegy tetejére s a ki fáradtan fölért, nem talált pihe­nőre. Most már kész az uj ut, van néhány pad s a mérnöki hivatal ajánlatba hozta, hogy szerezzenek be újabb negyven padot. Kamermayer Károly polgár­­mester pedig szóba hozta, hogy létesítsenek menedék­helyeket s gondoskodjanak a mostani kurta kocsma mellé kényelmesebb vendéglőről is. A tanács helye­selte az indítványokat s Viola Imre tanácsnokot bízta meg, hogy tegyen a teendők iránt részletes javasla­tot. Említék azt is, hogy az új utat még kényelme­sebbé és szélesebbé kellett s lehetett volna építeni. Lehetőleg segíteni fognak ezen is. * A Hellner-Mihajlovics-féle párbaj-ügyben a kir. ügyészség még mindig nem adhatja be vádin­­dítványát, mert Hellner Kálmán egy kihágási ügyében a kapitányság által hozott illetéktelen ítéletet a bel­ügyminisztérium eddig nem semmisítette meg. Ez il­letékességi kérdés elintézése után az ügyészség azon­nal beterjeszti vádindítványát. A honvéd­kerületi had­parancsnokság átiratot intézett az ügyészséghez a hadbírósági jegyzőkönyvek beküldése végett, mi meg is történt. * A budapesti török főkonzul cáfolatot tett közzé egy kósza kalap­ hír ellen. Több lap azt híresz­­telte, hogy Abdul-Hamid szultán h­adet adott ki, mely szerint a külföldön levő török diplomatáknak nem szabad kalapot viselni. A főkonzul nyilatkozata szerint ez teljesen alaptalan hír, ilyen parancs ki­bocsátását a szultánról föl sem lehet tenni, mert Ab­dul-Hamid oly felvilágosodott és szabadelvű gondol­­kozású, ki teljesen méltányolja külföldi képviselői­nek helyzetét. A török diplomaták tehát viselhetnek kalapot. N Agg élet ért hétfőn délután szörnyű véget a Mária Valéria-utcában. Mandl Lipót, nyolcvankilenc éves kereskedő, ki jó módban, nyugalomban élt, az utca kövezetére zuhant alá a Wurm-udvar harmadik emeletén birt lakása ablakából. Összetörte magát és szörnyet halt. Ép az esés percében dajka haladt el az ablak alatt, karján csecsemővel, de a szemközti jár­dáról látták a fenyegető veszélyt s figyelmeztették a dajkát, ki idején menekült. A szerencsétlen áldozat holttestét nagy tömeg vette körül. Az ismerősök ta­lálgatták, vájjon öngyilkosság, vagy szerencsétlenség történt-e. Ez utóbbi valószinű­. Igaz, hogy az aggas­tyán végnapjait nehéz sorscsapás keserite meg. Há­rom héttel ezelőtt halt meg neje s azóta búsan haj­togatta, hogy az életben már nem telik kedve. Hanem azért nem hiszik, hogy nem győzte volna bevárni a természetes véget, mert emberi számítás szerint, na­gyon közel állt a határhoz. Az aggastyán a konyhára küldte a vele volt cselédet s azalatt történt a katasz­trófa. Kikönyökölt az utcai ablakon s valószínűleg elszédült és lezuhant. * Az utcák elnevezése tárgyában a közmunka­­tanács elvi jelentőségű határozatot hozott. Több ol­dalról folyamodtak egyes utcák elnevezéséért. Kivált három halott nevének szerettek volna az utca­keresz­­teléssel is emléket állítani. A Táncsics-bizottságnak az az óhaja, hogy a józsefvárosi tömő-utcát Táncsics­­utcának nevezzék; a kath. legény-egylet a terézvárosi gyárutcát szeretné Szabóky-utcának keresztelni; több polgár pedig azt kérte, nevezzék el az ősz-utcát Szent­­királyiról. A közmunkatanács nem teljesítette egyik kérést sem, hanem kimondta a helyes elvet,hogy a meg­lévő utcák nevét nem cserélgeti többé, mert az új név csak zavart szokott okozni. Az utcakeresztelés iránti kérvényeket csak akkor fogják figyelembe venni, ha újonnan nyitott utcákról lesz szó. * Elzü­llött élet vége. Újpesten tegnap péchuj­­falusi Péchy József közös hadseregbeli volt százados agyonlőtte magát. Az előkelő családból származott férfiút pár évvel ezelőtt helyezték nyugalomba s egy ideig a pénzügyminisztériumban irnokoskodott, de sehol sem volt sokáig maradása. Nejétől elváltan élt, halomra csinálta az adósságot, a­mig csak valahol kapott. Mindinkább elzüllött s pár nappal ezelőtt ne­jét kereste föl, pénzt kívánva és fenyegetőzve, hogy ha nem segitene­k rajta, agyon lövi magát. Meg is tette. Asztalán több levelet találtak s egy jegyzéket, melyen vagy húsz korcsmáros volt fölsorolva, kiknek kisebb-nagyobb összeggel tartozott. A boldogtalan mintegy ötven éves volt. * »Klasszikus zene« és »hangterem«. A bel­városi kapitányság 40 frt pénzbüntetésre ítélte Ros­­ner Adolf kávéháztulajdonost, amiért zenekara, a kávéházi szabály­rendeletek ellenére, a nagy dobot is használja. Rosner, a­ki a magyar nyelvet a »hang­­terem«-mel (Tonhaller) is gazdagítá, fölebbezett s a kapitányság a pénzbüntetést, 10 írtra szállította le. A kávéháztulajdonos ismét fölebbezett,előadván,hogy ze­nekara csak klasszikus darabokat játszik, (a­mi úgy ér­tendő : tánc­darabok, operai s operettés egyveleg sat.) már pedig az ily zeneművek előadásánál a nagy dob nél­külözhetetlen. a belügyminisztérium Rosner Adolfot ez indokok értelmében a pénzbüntetés alól föl is men­tette. * Garázda katonák. A molnár­ utcában a 23-ik gyalog­ezredhez tartozó több katona, egy altiszt vezetése alatt, kivont fegyverrel garázdál­kodott. Szabó János rendőr nyugalomra inte őket, de az altiszt kardjával fejbe vágta s megszúrta. A sebesült segélykiáltására több rendőr sietett elé, de csak heves dulakodás után fegyverezhették le az altisztet s egy közlegényt. Ezeket a Károly-kaszár­­nyába vitték, a többi katona azonban megugrott. A sérült rendőrt a Rókus kórházban ápolják. * Közgyűlés: A »magyar üvegbiztosító szövet­ség« tegnapelőtt tartotta rendes közgyűlését. Az igazgatóság jelentése szerint a lefolyt év bevétele 4980 frt 13 kr volt, a kiadás 4716 frt 16 kr. A 263 frt 67 kr tiszta nyereményt az idei év számlájára vi­szik át. A tisztújításon elnökké Ádám Adolfot válasz­tották. * A főváros közegességi állapota a múlt hé­ten sem javult meg. A ragályos betegségek mindig nagy számmal fordulnak elő. Himlő 43, hagymáz 38, kanyaró 145, difteritisz 9 eset volt. A betegek elkü­lönítését, a fertőtlenítést és egyéb óvóintézkedéseket a lehetőségig megtették. A lakásokban, a­hol a ha­lálesetek előfordultak, a fertőtlenítést és egyéb óvin­tézkedéseket mindenütt hatóságilag eszközölték. * Sajátságos fejfájás bántja a huszonöt éves Szauer Jánost. A múlt héten szolgálatba állott Bu­dán egyik vendéglőbe, de tegnapelőtt már felmondott, azt adva elő, hogy haza kell mennie, mert a leányok miatt nagyon fáj a feje. Zavart beszéde és magavise­lete gazdájában gyanút keltett, bevitte a kapitányság­hoz, hol kitűnt, hogy a szerencsétlennek elméje meg van zavarodva. Azt mondogatta, hogy a leányok ed­dig mind kikosarazták, de értesült, hogy most a falu­jában van egy, a­ki hozzá menne nőül, ha ő gyorsan haza utaznék. A szegény őrültet bevitték a Rókus­­kórház megfigyelő osztályára. * Rövíd­ hírek. A országos nőiparegyesület választmánya holnap, csütörtökön, délután öt órakor saját helyiségeiben ülést tart. — A zenetanárok országos egyleté­nek közgyűlésén sajnálattal vették tudomásul, hogy Haynald Lajos bibornokérsek lemondott a díszelnökségről.­­ A ke­reskedelmi miniszter közrendeletileg hívta föl a törvényható­ságokat, hogy a budapesti új török főkonzuli, Mounir beyt addig is, míg megkapja az exequaturt, támogassák ideiglenes működésében.­­— Az első kerületi polgári kör holnap délután négy órakor tisztújító közgyűlést tart. — A nagy­körút létesí­tése végett kötött kölcsönszerződést, mely a közmunkatanács és az első hazai pesti takarékpénztár közt jött létre, a belügyminisz­ter jóváhagyta. — A levélbélyeg-gyűjtők egylete ma, szerdán, este hét órakor a pilseni sörcsarnok külön helyiségében több ország levél­bélyegeinek gyűjteményét fogja közszemlére kitenni. — A hirlapszedők köre az ünnep alatt a régi pol­gári lövőházban, a cipészsegédek önképző egylete pedig a Bakács-téri városi épületben rendezett mulatságot; mind a kettő sikerült hangversenynyel volt összekötve.­­ Az Albrecht Hildegarde-alapból újabban kilencvenhárom iparos kapott 40 —100 ftnyi kamatmentes kölcsönt, összesen ki­lencedfél ezer ftot; még mindig rendelkezésre áll vagy 15.000 ft.­­— Az országos iparegyesület malomipari szak­osztálya újra megalakult s elnökké Burchardt Ivonrádot, al­­elnökké Brüll Lipótot választotta. — A Pruggmayr-féle »Orpheum« magyarosodni kezd s tegnap lépett fel benne elő­ször Komáromy Jenő, a népszínház volt tagja. — Ismeret­len zsebtolvaj a városligetben kilopta egy kórházi szolga zsebéből az ezüst órát és láncot. — A belvárosi főzálogház ezután vasárnap és ünnepnapokon délelőtt is nyitva lesz, délelőtt nyolctól tizenegy óráig; csak husvétot, karácsonyt és pünkösdöt ülik meg teljes szünettel. — A Károly-köruti betörés gyanúja miatt másodszor is elfogott Stern Gyulát is­mét szabadon bocsátották, mert semmi bizonyítékot sem ta­láltak ellene. — A rendőrség kinyomozta és elfogta Veih Károly pincért, kinek társaságában Krausz József rajzoló meglopta a saját atyját. * Nyilatkozat. Kötelességünknek tartjuk adakozó kö­zönségünkkel tudatni, hogy az 1883 évben megindított gyűjtés a szabadságharc-szoborra még mindig serényen fo­lyik, s hazafias tervünk megvalósítása már csak rövid idő kérdése. Előfordult azonban, hogy vidéken eddig ismeretlen, de már­is hatóságilag nyomozott szélhámos a »szobor alak képére« gyűjtött előfizetéseket, ezekre a jegyzések után elő­legeket is vett.­­ A szabadságharc-szobor bizottsága tehát ezennel kinyilatkoztatja, miszerint ilynemű ügynököt sem nem tarthat, sem ki nem küldhetett, miután a szobor terve­zetének kérdése még egyáltalában el nem döntetett. Felkér­jük tehát különösen vidéki közönségünket, valamint hazánk összes hatóságait, hogy e kóborló csaló megkerítését előse­gítve, minden a szabadságharcszobor »képére« előfizetést gyűjtő egyént mint szélhámost és a közönség ezen hazafias ügy iránti lelkesedését kizsákmányoló csalót feljelenteni ha­zafias kötelességének ismerje. Budapesten 1886 ápril­iában. A szabadságharcszobor bizottsága. * Időjelzés. A tegnap reggeli táviratok szerint: ha­zánkban nappal derűs, éjjel felhős-borússal változó, kissé szelesebb időt várhatni, itt-ott esővel. y idé­k. *'•' Kossuth régibb alapítványához csatolja az erdélyrészi közművelődési egyesület a »Kossuth és Er­dély ügye« című füzet jövedelmét. Kossuthnak Herman Ottó orsz. képviselő bevezetésével ellátott két levele tudvalevőleg közelebb második bővített kiadásban fog megjelenni. Sándor József egyesületi titkár jegyzetekben sorolta fel, hogy Kossuth postulátumait az egyesület a­nélkül, hogy ismerte volna, egytől egyig létesítette. Aztán történelmi jegyzetekre volt szükség, hogy Erdély helyzete megvilágíttassék. Vé­gül pedig sokan kívánták az előforduló idegen szók és idézetek fordítását, melyet most szintén hozzácsa­toltak. ** A trónörökös pár a »Greif« yachton hús­véthétfőn a fiumei öböl nyugati partján vonult végig a leggyönyörűbb időben Abbázia felé, hol a gőzös megállóit. A rendkívül látogatott üdülő­hely összes vendégei a partra siettek, hol a katonazenekar a nép­himnuszt játszotta. A »Greif« később Abbáziából Volosca felé fordult, aztán nagy kanyarodással a fiu­mei kikötőbe befutva, a Szapáry-rakparton kikötött. Ekkor Lipót főherceg, a kormányzó gr. Zichy, Ram­­berg táborszernagy és Schaffer ellentengernagy a ha­jóra mentek. A fenségeik a hajó fedélzetén hosszasan beszélgettek a tisztelgőkkel, mialatt a rakpartokat a lakosság tömegesen elbob­ta. Este 7 órakor az udvari vonat a rakparton közvetlen a hajó elé vonult, úgy hogy az átszállás csak pár lépésnyi távolság volt. Az indulás 8 órakor történt. Klotild főhercegné leányai­val együtt kevéssel az indulás előtt a hajóra ment, ő fenségeiket üdvözölni. Midőn a trónörökös pár a ben­­gáli fénynyel kivilágított hajóról a vonatra szállt, a nagy tömeg hatalmas éljenzéssel kisérte. A fenségek tegnap délelőtt érkeztek meg Bécsbe. Mára Albrecht főherceget várják Fiuméba. Tegnap utazott el Bécsből I. Beck táborkari főnök, Spinetti és Malovetz tábor­nokok kíséretében boszniai szemle­ útjára, melyre Fiuméból a »Greif« gőzösön indul Dalmáciába. József főherceg családja még Fiuméban maradt. ** A honti viszály kiegyenlítésére megindított kísérletben újabb lépés történt. A szabadelvű párt, mint annak idején említettük, elfogadta az ellenzéki párt indítványát, hogy közös bizottság próbálja meg az ellentétek kiegyenlítését; meg is választották a bizottságot, az utasításban kikötve, hogy ez nem bo­­csátkozhatik érintkezésbe Ivánka Zsigmonddal, az ellenzék vezérével, csak más ellenzéki tagokkal. E határozatot hírlapi utón hozták nyilvánosságra. Az ellenzék e napokban tárgyalta ez ügyet. Nem találta ugyan kielégítőnek a szabadelvű párt nyilatkozatát, de nehogy a béke­kísérletek meghiúsításával vádol­­tassék, az alkudozások megkezdésére hajlandónak nyilatkozott s szintén választott öt tagú bizottságot. Ivánka Zsigmond pártelnök, Szabadhegyi Géza, Vi­­szolajszky Károly, S­íghy Benő és Kádár Kálmán let­tek a bizottság tagjai, de közü­lök Ivánka Zsigmond a választást nem fogadta el, kijelentve, hogy ő a béke helyreállítását őszintén óhajtja s a tárgyalásokban azért nem kíván részt venni, nehogy a személye ellen netán támasztandó kifogások meghiúsítsák az ered­ményt. A párt Ivánka Zsigmond helyére aztán Ivánka Lászlót választotta meg. ** Táncmulatság Alsó-Dabason. Husvét hétfő­jén sikerült mulatságot rendezett néhány fiatal em­ber Alsó-Dabason, az ottani kaszinó könyvtára javára. A környék több előkelő családja gyászban lévén, nem jelenhetett meg és igy az anyagi siker nem lehetett nagy, de a fiatalság jókedvének csak a magasan járó nap szabott határt. Ott voltak: Halász Béláné, Mády Ferencné, Pataky Jánosné, Segesváry Lászlóné, Vin­­cze Miklósné, Vörösmarty Károlyné úrnők; továbbá 851

Next