Fővárosi Lapok 1890. április (90-118. szám)

1890-04-06 / 95. szám

704 ostromolták, mondja el berlini benyomásait. A leg­többen bizonyítékokat kívántak a német nép francia gyűlöletéről, de Jules Simontól nem hallottak ked­vükre valót. Ellenkezőleg azt mondta el, hogy hízel­gőén fogadták, kétszer ebédelt a császár asztalánál és mindig az uralkodó jobbjára ültették; politikáról a császárral egy szót sem váltott, társalgásuk a fran­cia irodalomra, a francia kitűnőségekre és főleg a konferenciára szorítkozott. II. Vilmos császárt Jules Simon feltűnően udvariasnak találta s megjegyzi, hogy a császár oly jól beszél franciául, mint akár a született francia. Bismarckról Jules Simon csak azt tudja, hogy »távozott és nem tér többé vissza« ; Cap­­rivi követte, de nem fog uralkodni. — Gróf Münster, a párisi német nagykövet viszont Ribo külügyminisz­ter előtt igen hizelgőleg nyilatkozott a francia kül­döttek berlini tevékenységéről és kiemelte, hogy a császár is megelégedését nyilvánította. *** Dom Pedro császár nagyon elgyengült, álomkóros állapotba esett és felvette a halotti szent­ségeket. Charcot tanár Cannes-ba utazott hozzá és konstatálta a nagy gyengeséget, kijelenté azonbhn, hogy közvetlen veszély nem fenyeget. A tanár a be­tegnek feltétlen nyugalmat ajánlott. *** Sarah Bernhardt és a bibornolc-érsek. Sarah Bernhardt levélben kérdést intézett a párisi bibornokérsekhez, hogy Harancourt M. passiójáté­kának előadása nagypéntek estéjén, a rendes öltö­zékekkel és szavalatokkal, nem sérti-e a vallásos ér­zületet. Egyúttal megjegyezte, hogy szerzetesi vagy zarándok-öltönyt szándékozik használni, mely inkább áll összhangzásban a költői mű jellegével. Richard bibornokérsek e kérdésre nem adott egyenes választ, csupán azt felelte, hogy ő már elvileg is helyteleníti a miszteriumi játékokat. Ezek csak szűkebb körű katholikus társaságoknak és oly igénytelen környe­zet számára valók, minő Ober-Ammergauban vagy Brixleggben található. Japán jogtudor. A bonni egyetemen kö­­zelébb avatták fel a japáni születésű Sakuja Joshi­­dát a jog- és államtudományok tudorává. Első tanul­mányait szülővárosában, Kumamotoban és Kiotóban végezte angol intézetekben. Elsajátította az angol és khinai nyelveket, azután a skót, angol és khiuai böl­csészek műveit tanulmányozta. Öt évvel ezelőtt Bécsbe került, mint japáni követségi attaché, megta­nult németül és folytatta tanulmányait. Majd a haagi követséghez helyezték át és ekkor a jog- és állam­tudományokkal foglalkozott. A tudori vizsgálatnál »magna cum laude« érdemjegyet nyert és tudori ér­tekezése »Japán államalkotmányának és hűbérrend­szerének történeti fejlődéséről« kitüntetésben része­sült. A fiatal tudor legközelebb Szent-Pétervárra megy, mint az ottani japán követség attachéja. *% A harcra kész Bulgária. A szerb fészke­­lődésekkel szemben Bulgária résen áll, nemcsak dip­­lomaciailag. A bolgár kormány negyven millió töl­tést rendelt meg és pedig meglehetősen drága áron, mert a szállítás sürgős. A sereget Mannlicher-fegy­­verekkel látják el, a tüzérségnek pedig már is 280 ágyúja van. Bulgária most egyszerre 75,000 embert tud a harcmezőre állítani. *** Sikló a havasra. Az alpesi hegy­óriásokra, minden touristai tiltakozás dacára, egyre­­másra épülnek a gőzsiklók. A napokban olasz földön nyílt meg ismét egy, mely Luganóból vezet a San Salvatore hegyre. A hegycsúcsról tisztán látni a Monte Rosát, a Simplont, Monte Generosát, a felső-olasz­országi tavakat, sőt jó távcsővel a milánói dómot is. A vasút hossza 16444 méter, a hegycsúcs 1909 mé­ternyire fekszik a tenger színe fölött. A két kocsiba 32 ember fér. A vasút 600,000 lírába került. *** Uj államfők. Európa politikusai nem igen fognak ugyan velők foglalkozni és Klionak is-alkal­masint kevés följegyezni valója lesz róluk, de tény az, hogy egy évig a kezökben nyugszik egy önálló köz­társaság sorsa. San Marino köztársasága ugyanis, melynek összesen nyolcezer lakosa van, a napokban hagyományos módon megválasztotta a két uj »capi­­tano reggente«-t vagyis kormányzót. A választás előtt a legfőbb hatalom birtokosai zeneszóval, ünne­pélyes menetben indultak a város legnagyobb tem­plomába. Kiséretökben a nemzetőrség tizenhat vi­téze, egyébként parasztlegény és az előkelőségek ha­ladtak. A templomban a papság fogadta a kormányzó­kat és a trónhoz vezette őket. Ezután a papok elénekel­ték a »Veni creator spiritus«-t és imádkoztak a szent­iélekhez, hogy a választás szerencsés legyen. Ezt a vá­lasztás követte. A papok egyike felolvasta a megvá­lasztható polgárok névsorát és ezüst kehelybe tette a papirszeleteket, melyek a polgárok neveit rejtették. Egy gyermek két cédulát húzott ki, a pap pedig a szerencsés polgárok nevét hangosan kihirdette. Erre a zenekar rázendített a himnuszra, az orgonán egy fugát játszottak és a város összes templomainak harangjai ünnepélyes zúgással jelenték, hogy San- Marinonak van ismét két capitano reggente-je. Tor­­nini Pietro és Marcucci Francesco a nevölc és e hó elsején már átvették a kormányrudat egy teljes évre. *** Az oroszországi diákzavargások még egyre tartanak. A pétervári egyetemi hallgatók újab­ban tartott gyűléseire már kevesebben jelentek ugyau meg, mint az előbbi napokon, de ennek oka az, hogy számos letartóztatás történt. Mandeljeff tanár elbo­csátását megerősítik, a tanár mind a mellett megje­lent az egyetemen és megkisérlette a fiatal emberek lecsillapítását. De mikor Novikoff kurátor megjelent, a zajos jelenetek ismétlődtek. A letartóztatások miatt a diákok közt nagy az izgalom. A Moszkva mellett levő gazdasági akadémia hallgatói közt kitört zava­rokra az is szolgált okul, hogy az intézet igazga­tója fegyelmi büntetést mért Tolstoj »Kreutzer­­szonáta« cimű legújabb regényének terjesztőire. Gróf Tolstoj tavaly beküldte művének kézira­tát egy pétervári hetilap szerkesztőjének. De a szent szinodus elnöke tudomást nyervén a regény tartalmáról, kieszközölte a regény kinyomatásának megtiltását. A regényt azonban hektográffal sok­szorosították és most már megjelent német fordítás­ban is. Bizonyára lefordítják még több nyelvre is. A szerelem és a házasság tárgyait fejtegeti misztikus és aszketikus szempontból. Egy férfi mondja el benne élettörténetét; a regény e hőse féltékenységből meg­ölte nejét. Sokan rossz néven vették, hogy e munka olvasását megtiltották. *** Szerencsétlenség a tengeren. A Hebri­­dák partjain nagy vihar döhöngött. Több hajó el­pusztult, köztük egy munkáshajó is, mely Malikol szigeténél sülyedt el. Öt fehér ember és harminc ben­­szülött a tengerbe fűlt. Harminc embert, kik nagy nehezen kijutottak a partra, a vadak lemészároltak. *** Á szkupstina legutóbbi ülésében Tausa­­novics miniszter válaszolt a Spolyarics osztrák-magyar alattvaló kiutasítása ügyében hozzá intézett interpel­lációra. Spolyarics annak idején mint hírlapíró sértő támadásokat intézett az osztrák-magyar követség ellen. A miniszter kimutatá, hogy Spolyarics nem politikai emigráns, hanem kalandor, ki egy idegen hatalommal szemben tanúsított magatartásával Szer­biának kellemetlenségeket okozott; az intésekre nem hajlott, sőt még a szerb kormányt is megtámdta. A miniszter válasza hosszabb és helyenként izgatott vitát idézett elő Az ellenzék éles hangon rosszalta a kormány eljárását és kijelenté, hogy a kormánynak arra kellene törekednie, hogy Nagyszerbia eszméjé­nek előharcosait oda vonzza. Az ellenzék azonkívül követelte, hogy hasonló eljárást kövessenek a radiká­lis párthoz tartozó osztrák-magyar emigránsokkal szemben is. A kormánypárt szónokai egytől-egyig a kormány álláspontja mellett nyilatkoztak. Hangsú­lyozták, hogy Spolyarics visszaélt Szerbia vendégsze­retetével. O inkább agent provocateur, semmint emigráns. Ninics radikális párti képviselő összehason­lította a magatartást, melyet a szerb emigránsok annak idején Romániában tanúsítottak Spolyarics szerbiai működésével és megragadta az alkalmat, hogy ünnepélyesen kifejezze háláját Romániának a szerb radikális párti menekültekkel szemben tanúsí­tott vendégszeretetéért. *** A hála jeléül. Olpe westpháliai község lakosait egy földbirtokos tekintélyes adománynyal lepte meg, melyből kórházat szándékoznak építeni. A derék olpeiak a nemesszivű földbirtokosnak a nagy­lelkű adományért valami uton-módon hálájokat akar­ták kifejezni. Hosszas fejtörés után a többség abban állapodott meg, hogy fáklyásmenetet rendez. Utóbb mégis gondoltak egyet és a fáklyásmenet helyett elha­tározták, hogy miután a földbirtokos oly szép jelét adta nagylelkűségének és egyúttal — gazdagságának, hát előléptetik az eddiginél magasabb — adóosztályba. *** Külföldi hírek. Oszkár svéd király, ki mint iró eddig leginkább szépirodalommal foglalkozott, most katonai tanulmányt ir a svéd hadseregről. — Zola Emil kijelenté egy látogatója előtt, hogy a húsz évvel ezelőtt kezdett Rougon-Maquart regényciklushoz még három regényt ir. — Gróf Bismarck Herbert kénytelen elhalasz­tani berlini háztartása feloszlatását, mert Vilmos csá­szár jövő keddre ebédre jelenteté be magát nála. — Farkas Alice fiatal magyar énekesnő sikerrel vendégsze­repeit közelébb Trierthen mint Valentine a »Hugonot­­ták«-ban. — Belgrádban abban reménykednek, hogy az orosz trónörökös még e tavaszon meglátogatja Szerbiát. — A belga kormány ritka árverést rendez: eladja az ösz­­szes régi, sima csövű ágyukat, melyeknek értéke több millió frank. — Anglia kieszközölte, hogy a khinai kormány megnyitotta az idegenek előtt a felső Jang-Cse-Kiang és Csung-King vidékét is. — Billot, Franciaország római uj nagykövete, a hét folyamán már elfoglalja állomását. — Vanderbilt, az amerikai Krőzus, ki egyszer már felkérte Viktória angol király­nőt, adná el neki a Meissonier-féle »Vita« cimű fest­ményt, de tagadó választ kapott, semmikép sem akar tágítani s újabb levélben már harmadfél millió frankot kínált a képért. — A szófiai kormány, hir szerint, át­helyezi Belgrádból Mincsevics ügyvivőt, ki ellen ott folyton ellenséges a hangulat. —- A néhai Auguszta német anyacsászárné, mint most Írják, végrendeletileg 5000 márkát hagyott a berlini zsidó hitközség aggastyán­ápoló intézetének is. — A nagy hadgyakorlatnál, melyet a nyáron Szentpétervár környékén a cár és Vilmos császár jelenlétében tartanak, a füst nélküli lőporral is kísérle­tet fognak tenni. Nemzeti színház. l-sö rendk. bérletszünet. Ápril 6-án. Mátyás király halálának 400-dik évfordulóján ; A nemzeti színházi munkás­osztály nyugdíjintézete javára: Mátyás király lesz. Történeti színmű4 képe. Irta Szigligeti Ede. Szemeiy e k : Szilágyi ErzsébetJászai M. Mátyás, fiaNag, Imre Szilágyi MihálySzigeti I. Országú MihályTóth Rozgonyi Sebest) én Pálfi Héderváry ImreGöth VitézPintér Dóczi OrbánGyenes Újlaki MiklósNádai Gara LászlóFeleki Szeutgyörgyi gróf Faludi M odrárZilahi A lníség próbája. Eredeti vígjáték 1 felvonásban. Irta Kisfal ady Károly. Mátyás fia. Történeti dráma két képe. Irta Szigliget Ede. Személyek: Hunyadi Máiyás Nagy Imre Beatrix, neje Hegyesi M. János, Mátyás fia Mihályit Katalin, anyja Felekiué Újlaki Lőrinc Benedek Frangepán Bt atr. Eái Sz. Zápolva István Egressy Bátori István Hetényi Kinizsi Pál Szacsvay Dóczi Orbán Gyenes Kezdete 7 órakor Műsor: Hétfőn : Mukányi. Kedd : Napam-asszony. Szerda : Hozomány nélkül. Csütörtök : Lear király. Péntek: Bálkirálynő. — Ide­ges nők. Szombat: Válás után. Vasárnap : Bál után — A csAk. 31agy. kir. operaház 5-ife bér let szünet. Ápril 6-án. A nemzeti szinltázi nyugdíj­intézet javára ; Prévost Henrik föllépte : A troubadour. Opera 4 felv. Zenéjét szer­zetté Verdi. U j Romeo. Eredeti ballet 1 felv.írták Stei­ger Lajos és Sztojanovit8 Jenő. A táncokat szerzéésbetanította Mazzantini Lajos balletme9ter. Kezdete 7 órakor. Műsor: Hétfő : Babatündér. — Nürn­bergi baba. — Nap és föld. Kedd : Merlin. Szerda : Excelsior. Csütörtök : Álarcos bál; (Ber­­t ninr föllépte ) —Bab-tűndér. Nép szí ii ház. Ápril 6-án. BLAHA LUJZA assz. föllépte : A sárga csikó. Eredeti népszínmű, dalokkal 3 felvonásban. Irta Csepregby F. Kezdete 7 órakor. M íi sor: Hétfő : Mátyás diák. Feleit»» siíerkeoatő. Vadnai Károly. Húsvéti tojások és fecskendők Kertész Tódornál, (isso) A mai mellékletünkre különösen elhívjuk a t. előfize­tő nk figyelmét. A koritniezai nagy hírnévnek örvendő ás­ványvíz fényes eredménynyel alkalmaztatik a gyomor-, bél­és az aranyeres bántalmak ellen. Kiváló orvosain«, úgymint: dr. Korányi, dr. Kétli, dr. Lumnitzer és dr. Stiller egyetemi tanár és számos tekintélyes orvos a legjobban ajánlják. Borral is élvezve, rendtúvül üdítő ital. Maga a gyógyhely hazánk leg­előke őbb fürdői közé tartozik, évről évre láfogatottabb lesz ts csin, valamint a berendezés tekintetében a külföldi fürdőkkel bátran kiállja a versenyt. (1550) AMEElKü! Whitney F. C. igazgató. Az állatkertiben naponta, kedvezőtlen időben is d. u 4 órától kezdve nagy előad a .sok ; SV* a világhírű E)r. TXT". IF\ a lövészek királya által. 30 vad Sioux indiánu§ 30 30 Cow Boys 30 Mexikóiak. (1542) 100 amerikai be nem nyargalt Bocker-lorak és vad bikák Texasitól. Érdekes jelenetek Északamerika nyugatából. Beléptldij 30 kr. NYÍLT-TÉR. Csak 70 kr az ára egy doboznak a gyógyszertárak­ban, mely 50 labdacsot tartalmaz a valódi, Brandt Richard gyógyszerész svájczi labdacsaiból. Még miudenuapi haszná­latra is elég ennyi egy egész hónapra, s így egy napi kiadá­sunk alig kerül egy pár krajczárba. E szerint a keserüvizek, gyomorcseppek, sópasztillák, ricinusolaj és egyéb mindenféle néven ismeretes szerek sokkal többe kerülnek a közönségnek, mint a Brandt, Ricbard-féle valódi «vájczi labdacsok, a mellett, hogy kellemes, biztos s ártalmatlan hatásukat tekin've a gyo­mor-, mái- és epe-, aranyeres stb. bajokban, egyik sem múlja fölül. De hogy valódi, Brandt Richard gyógyszerészféle svájczi labdacsokat kaphassunk, mindig óvatosoknak kell lennünk, mert csalódásig hasonlóan csomago’t, úgynevezett svájc i lab­dacsok is vannak forgalomban. (1533) Isíéü focMk és aiflétó <-. öerster E. Miklósnál, Jó.süf-lér 14. sz. Vasárnap, április 27-én MATTONI ERZSÉBET SÓSFÜRDÖJE megnyittatik. (182) Társaskocsi-hely: Feren<*z JTtfzsef-lér. Zug-lig-etben. US® április 1-től megnyitva. Kitűnő hegyi borok. Rész vény tár-v. sági sör. Kitűnő konyha. Várostára .. (15ó3)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék