Friss Hirek, 1919. február (3. évfolyam, 26-49. szám)

1919-02-01 / 26. szám

Hódmez©-Vásárhely, 1919. Eli. évfolyam 39. szám. Szombat, február 1. FtGGETLEK- POLITIKAI NAPILAP. HÖDMEZÖ VÁSÁRHELYI Ara- 1 Szerkesztőség, kiadóhivatal és könyvnyomda I Előfizetési ára helyben negyedévre 15 kor., I Ara: 1 Hódmezővásárhely, Szent Antai-utca 7. szám. I *" Felelős szerkesztő: félévre 30 korona. — Vidékre negyedévre | 20 I Megjelenik hétfő kivételével minden nap. I BARABÁS ISTfÁM 15 korona, felévre 30 korona. 1 ZU miér. I Telefon szám: 22. 1 vauavntt itJi9a.it. Hirdetések a legolcsóbban közöltetnek. I fillér. Csodálatos utakat tud megjárni a nép képzelő tehetsége, a sem­miből szinpompás légvára­kat emel s bearanyozza azt fantáziájának ezerféle ra­gyogásával. így születnek a legendák, amiknek gyö­kere mélyen lent van a nép szivében. A természettudo­mányos iskolák bölcsei fej­csóválva állnak meg egy ilyen rej tély előtt, amit szik­kadt elméjük megérteni se­hogy s megmagyarázni még úgy se képes. Most ismét fölóledt a Ru­dolf királyfiról szóló le­genda. Itt is, ott is hallani, amint két-három ember összedugott fejjel biztatja egymást, hogy nem veszett még el Magyarország, él még az eltűnt királyfi, aki úgy szerette a magyart. — Mert lám, akármit monda­nak is azok, ők tudják, hogy Wilson nem más, mint az elüldözött trónörö­kös. Vannak, akik arcában kétségtelenül megtalálják a királyfi arcának vonásait. És ezt a népet nem tud­ta szeretni a Habsburgok háza! Négyszáz esztendő alatt hasztalanul árasztotta feléje lelkének szeretetét a magyar nép, ő mindig ri­deg, mindig dacos, mindig érzéktelen maradt a feléje áradó jósággal szemben. A trónját vesztett királynak jnt-e eszébe vájjon most a magyar népnek nagy ál­dozata, vérének hullása, hős fiainak korai halála? Bol­­dogy a nép, amelynek ilyen gazdag a lelke és százszor koldus a király, aki ilyen kincset veszített el! .. Románia nem helyesli az áiitáiit rendeletét. Budapest, január 31. Románia budapesti megbízott követe, egy újságíró előtt kijelentette, hogy az ántánt kiürítési rendelete nem kötelezheti Romániát, mert Ro­mánia az ántánttal nem áll szerződéses viszonyban. Apáthyt sorsáról a következőket mondotta: Apáthyt nem hogy szabadon bocsátották volna, hanem tudomása szerint hadbíróság elé állítják, mert rá bizonyították, hogy bolseviki üzelmekkel az Erdélyt megszálló román csapatok biztonságot veszélyeztette. Wilson O titkos szerződések ellen. Budapest, január 31. Párisi jelentések szerint, Wilson elnök arra való hivatkozással, hogy a népek szövetségének fogalma kizárja azt, hogy az egyes államok között ezután is titkos szerződések lehessenek — követeli a titkos szerződések felbontását. Wilsonnak ez az állásfoglalása súlyos próbára teszi a szövetségesek között amúgy is gyenge lábon álló egyetértést. Ez az egyetértés ugyanis, a német gyarmatok sorsának kérdése miatt nagyon vitás értékű. Wilson és a szövetségesek között a helyzet annyira kiélesedett, hogy Wilson a napokban olyan kijelentést tett, hogy ilyen körülmények között kénytelen lesz Európából eltávozni. Wilson hajthatatlansága Párisban óriási konsternációt keltett és attól tartanak, hogyha az ellentéteket kiegyenlíteni nem sikerül, a béketárgya­lásokat meg kell szakítani, sőt hosszabb időre elhalasztani. Újabb forradalom Bajorországban, München jan. 31. A munkás- és katonai tanács elnöke kijelentette egy gyűlésen, hogy Bajorországban az uj forradalom alig kerülhető el. Amerika kényszeríti Csehország got a szénszállításra. Prága, január 31. A cseh fővárosban időző amerikai bizottság, amely Csehország gazdasági kérdéseinek tanulmányozásával foglalkozik, kötelezte Csehországot arra, hogy Magyarországnak szenet szállítson. A bizottság viszont kötelezettséget vállalt aziránt, hogy Csehország­­nak Magyarország részéről élelmiszerrel való ellátása iránt érintkezésbe lép a magyar kormánnyal. Franciaország támogatja a dunai-konföderáció eszméjét. Budapest, jaouár 31. A kormányhoz közelálló körökben kedvező ha­tást keltett az a hir, amely szerint Franciaország hathatósan támogatni óhajtja a dunai konföderáció eszméjét. E szövetségbe tartoznának a következő országok: Németország, Né­­met-Ausztria, Csehország, Magyarország, Szerbia, Bulgária és Románia, A nagyvilágbúi. Apáthy István erdélyi fő­­kormánybiztost az oláhok két heti rabság után szaba­­donbocsátották. A szerbek Temesmegyét és Torontáli kiürítik. He­lyükre francia csapatok mennek. Az erdélyi városok kö­zül az oláhok legutoljára Ivézdivásárhelyt szállották meg. A megszálló csapat katonái a Mária királyné háziezredéből valók. Balassagyarmatot csapa­taink saját kezdeményezé­sükre visszafoglalták. Az antant elrendelte a demarkációnális vonalon túl levő megszállott területek kiürítését. Egyes lapok ilyen híreit azonban megcáfolják. A szegedi függetlenségi párt a Hock csoporthoz csatlakozott. A budapesti egyetem ta­nácsa törvénysértésnek mi­nősíti Kunfi közoktatásügyi miniszter eljárását. Anglia és Japán között egyenetlenség tört ki. Ame­rika Angliával tart Japán ellen. A szerbek nagyszabású gazdasági és kereskedelmi programmot dolgoztak ki, amelynek tengelye eg3^ a Dunától Szalonikiig húzódó csatorna lenne. Az olaszok nem ismerik el a délszláv követeléseket.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék