Friss Ujság, 1898. február (3. évfolyam, 33-59. szám)

1898-02-02 / 33. szám

III. évfolyam. 33. szám. Ara 1 krajczár. A muszka nagynéni. Eddig csak a gazdag amerikai nagybácsik voltak hiresek arról, hogy a kellő időben itt hagyják ezt az árnyék világot és az unokaöcscsük­­nek szereznek ártatlan örömöket. Ezentúl már a muszka nagynénit is gyakrabban fogjak emlegetni, aki nemkülömben képes unokaöcscsei­­nek apró örömöket szerezni. Ez a muszka nagynéni: a czá’­­nak az édes anyja. Az ő gyöngéden szeretett és e szeretetre igazán rá­szoruló unokaöcscsei: Konstantin, György és Miklós, görög királyfiak. Az ő ártatlan örömük pedig fehér, mint a hó, avagy mint a kréta. Igen. igen a Kréta szigete motosz­kált mindig ő fenségeik fejében. Kréta szigetét birni: e gondolattól hízlak évek hosszat a görög király­fiak. írtak is a nagynéninek. A nagynéni azt irta vissza még tavaly, hogy ott van előttetek, csak a ke­zeteket kell érte kinyújtanotok. Két kézzel kaptak utána ő kelmék, de mind a tiz körmükre olyat ütött a betegnek vélt török, hogy azóta azt se tudják a görög királyfiak, hogy unókaöcscsi czimük mellett megmaradnak-e királyfiaknak, vagy pedig a görögök egyszerűen véget vetnek a pünkösdi királyságnak. Szorult helyzetükben a királyfiak megint a nagynénihez fordultak. Eddig csak nyalánkság gyanánt kellett nekik az a sziget a Földkö­zitenger közepén. Most már úgy kérték, mint mindennapi kenyerü­ket. Megírták szívhez szólóan, hogy ha Kréta nem lehet az övék, akkor fucs lesz az ő eddigi zsíros hiva­taluk. A levél ment, beszélt és győzött. Az orosz czár kimondotta, hogy Krétának György királyfi lesz a kormányzója. A szegény szultán majd hanyal. esett ijedtében Szegény azt gondolta, hogy Európában az a közmondás járja: jaj a legyőzői­teknek! E helyett az járja: jaj a győzőnek. Az egészben mi vagyunk a leg­nagyobb bajban, mert éppen az oszlrák-magyar-orosz tüntető ölel­kezés állította meg a hódi tő törö­köt útjában. Szinte azt mondtuk egymásnak holtomiglan, holtodiglan, legyen béke a Balkán szigetén és maradjon minden úgy, amint annak­­előtte volt. Egész Európa minden állama hónapokon keresztül ezt hajtogatta és még mindenki azt mondogatta magában: ez a szegény török érdemelne valamit a vitézség geért. És ime jutalmul: elveszik tőle Krétát és odaadják legyőzött ellenségének. Azt hiszszük a muszka nagynéni hatalmas fiával, a czárral együtt megint elszá mi tóttá magát. Azt hiszi, hogy a török sokkal betegebb) mintsem hogy ezt a pofoncsapást nem tűrné el. Egyszer már ráczáfolt a török erre a hiedelemre, pedig ak­kor egyesegyedül volt. Most pedig még egy csomó állam van Európá­ban. amelylyel hónapokon át hamis játékot űzött Oroszország és igy, ha háború talál lenni abból a lel­ketlen eljárásból, amit az oroszok a törökkel elkövetnek, akkor Euró­pán túl még az újabban nagyon is gyúlékony Ázsia is lángbaborul. A muszka nagynéni, azt hiszszük, nem tagadja meg asszonyi mivoltát és két világrésznek katona fiuk után síró anyáit megsajnálja és ha már minden áron a más jószágából akar ajándékot küldeni unokaücscsei­­nek, hát kérje mpg jó barátjait, a francziákat, hogy adjanak a prin­­czek számára egy nagyobb szabású franczia pezsgőgyárat. így a princzek is megvigaszta­lódnak és egy világbéke csak megér egy pezsgőgyárat. Bérezi kapitány újabb botránya. — Saját tudósítónktól. — A rendőrség botrányainak ma újabb folytatásai voltak. Bérezi) Béla rendőr­­kapitány, Schaeffer József ügyvédet, aki védencze érdekében nála járt, tudva­levőleg kiutasította. Erre Schaeffer nyilat­kozatot adott ki a lapokban. A nyilat­kozatban foglalt sértésekért Bérezi ki­hivatta Sehaeffert. Bérczy, segédei Saceüary Mihály belügyminiszteri ta­nácsos és Rósa Vilmos, Schaeffer segé­deivel, Kenedi Géza dr. és Hartmann Elek drral kardpárbajban állapodtak meg. Természetes, hogy ezek az urak azt hitték, hogy daczára azoknak az erő­szakoskodásoknak, amelyeket ez a hír­hedt rendőrkapitány elkövetett, lovagias úriemberrel van dolguk. Azonban kese­rűen csalódtak. Mert, bár Bérezi) be­jelentette a párbajt a belügyminiszternél, mindazonáltal az első összecsapás után egy rendőrtiszt élén detektívek rohan­tak be a terembe, ahol párbajoztak. A párbajnak este kilencz órakor kellett volna a Fodor-féle vívóteremben le­folynia, súlyos feltételekkel. Bérezi azonban úgy látszik, hogy a mások becsületével szívesebben játszik, mint a maga bő'rével, mert eleve gondoskodott róla, hogy valamiképen kárt ne te­gyenek benne. Abban a pillanatban, amikor az első lapos vágást kapta, a rendőrség közbelépett és abba kellett hagyni a párbajt, amit állítólag holnap folytatni fognak, hacsak a kellő pilla­natban Bérezi segédei meg nem jelen­nek és meg nem mentik a kapitány drága bőrét. Kovács F. Sándor, akit tudvalevőleg Bérezi a Bewfcó'-ügyben letartóztatott, most boszuból egy röpiratot adott ki, amelyben a lehető legsúlyosabb váda­kat hozza fel a hírhedt kapitány ellen. így nevezetesen felemlíti, hogy Bérczit annak idején zsarolásért 5 évi fegyllázra Ítéltél: volna, ha Lévai Regina ki nem menti. 1. M. butor­­szállitót 300 forint erejéig megzsarolta egy alkalommal. Felemlíti továbbá, hogy a Morzsányi-Béri-féle ügyben 2000 forintot zsarolt ki Beillői. Azon­kívül megemlékezik egy 400 forintos zsarolási ügyről is, amelyet Bérezi egy bordély iulajdonosnőn köve­teit. el. A röpirat ezekkel a szavakkal végzi bünlajstromot.-- Bérezi Béla, neked a f egyházban a helyed'. Súlyos vádak ezek egy köztisztviselő­vel szemben! Nincs itt más hátra, mint a legszigorúbb vizsgálatot indítani. Ki­deríteni mi igaz ebből a vádaskodásból. Mert nem lehet azt eltűrni, hogy egy köztisztviselői állást egy a legnagyobb piszokba, szenybe meghurczolt tisztvi­selő tölthessen be. Ezt követeli a rend­őrség jól felfogott érdeke, de paran­csolja a közönség érdeke is. POLITIKA. A MaUyasovszhj Gyula halálával megüresedett rózsahegyi mandátum­ért ma folyik a választási küzdelem, a szabadelvüpárt. és néppárt között. A szabadelvüpárt jelöltje Angyal József miniszteri tanácsos. A rend íentartására Lőcséről érkezett két század katona. Délután két óráig Angyalra esett 635 szavazat, Hlinkára pedig 334. A vá lasztási elnök este hét órakor tűzte kj a zárórát. Eddig az időpontig Angyalra szavazott 1031 választó, Hlinkára 881. A záróra kitűzésekor már kevés sza­vazó volt hátra. A választás eredménye a következő: Angyal József, a szabad­elvű párt jelöltje 150 szavazattöbbség­gel győzött, A szegedi szabadelvüpárt a szegedi I. kerületbeli mandátumot mint jelentettük, Tisza István grófnak akarta felajánlani. Egy kormánypárti estilap ma megbízható oldalról arról értesül, hogy a szegedi szabadelvüpárt elejtette ezt a kombinácziót meggyőződvén arról, hogy Tisza István gróf, aki jelenleg az ugrai kerület képvi­selője, nem hajlandó a mandátumváltoz­tatásra. A szegedi központi választmány ma délután öt órakor ülést tartott, és a választást e hónap 15-ére tűzte ki. A szabadelvüpárt jelölő gyűlése a legköze­lebbi napokban lesz, Bécsből telefonozzák nekünk, hogy a király ma kihallgatáson fogadta Wlassics Gyula vallás és közoktatás­­ügyi minisztert, aki a többi közt elő­terjesztette a bevett vallásfelekezetek kongruáiáról szóló törvényjavaslatot. Essterháey Móricz gróf Veszprém­mé,gye főispánjának lemondását jelen­tette ma a kormány egyik félhivatalos újságja. Utódjául Benyvessy Ferencz kép­viselőt emlegetik, akinek nevét nemrég az intendási á/íás közeli betöltésével hozták kombináczióba. Petiké Lászlót elítélték. — Saját tudósítónktól. — Ma hatodik napja tárgyalja a budapesti büntető törvényszék Pettkó László bűnügyét. A tárgyalás iránt már némileg megcsap­pant a közönség érdeklődése. Tudják, hogy a por már végére jár és igy kevés érdekes része lehet. A közönséget pedig csak az érdekes részek vonzzák. A bíróság elnöke már kevésbbé volt ide­ges, mint tegnap. De azért a tárgyalás vezetése még mindig olyan, hogy a tény­állást alig lehet megérteni. A beszédek. A tárgyalás megnyitása után Eötvös Károly bejelenti, hogy Salamon Ferencz­­nének, a vádlott anyjának kihallgatásától eláll. Ezt azzal okolja meg, hogy Salamon Ferencznének, különösen menyének tegnapi viselkedése után, végtelenül rosszul esnék a bíróság előtt megjelenni. A biróság tudomásul veszi, és miután még egy pótkérdésre nézve meghallgatja Fáik Zsigmond nyomdai igazgatót, rátér a nyomdai szakértők kihallgatására. A nyomdász szakértők azt a véleményt terjesztik elő, hogy Pettkó a számlákban sokkal több ivet számított fel, mint amennyi tényleg nyomatott. Á védő kérésére a biróság felolvastatja az összes szakértői véleményeket, ami közel niásfél órát vesz igénybe. Ezután befejezik a- bizonyítási eljárást és az elnök átadja a szót a köz­vádlónak. Atányi József dr., királyi alügyész azzal kezdi beszédét, hogy az utóbbi időben nagyon elszaporodtak azok a bűnesetek, melyeknek nem a nyomor, minden bűnnek legnagyobb rugója, hanem a fényűzés fo­kozása volt az indító oka. Ilyen ez az eset is. Az ügyész részletesen bizonyítja ezután Pettkó bűnösségét és vádat emel ellene 8 rendbeli hivatali sikkasztás büntette, 3 rend­beli magánokirathamisitás büntette, 2 rend­beli csalás büntette; mag nlaksértés vét­sége nvatt és ezért szigorú büntetés kisza­bását kéri. Löry József dr. az államkincstár ré­széről 48889 forint kárigényt emel Pettkó ellen. A királyi ügyész közel 2 óra hosszat tartó vádbeszéde után az elnök félórai szü­netet rendelt. Két órára járt már az idő. midőn Eötvös Károly megkezdette védő­beszédét. Eötvös beszéde. Eötvös Károly védő két órakor délután kezdette meg védőbeszédét. Nem feszegeti, úgymond, azt a társadalmi kérdést, hogy az úri gonosztevők osztálya mily tömeggel általános biztosító részvény-társaság Budapesten, V., Dorottya-utcza7. sz elvállal Baleset és betörés elleni biztosításokat előnyös teltételek mell tt. Biztosítással foglalkozók avagy bánhely szakruáju ügynökök kik betörés elleni biztosítások szerzésével a fővárosban, vagy vidéken — foglalkozni akarnak állandó al kaJmazást nyernek a Budapesti főügynökségucl Dorottya-utcza 7. szám a. 352 k. rí; j Budapest, 1898. szerda, február 2. ■ ^ POLimAl NAPILAP. ..................... ................ .................................................. .................................................................................................. _______

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék