Friss Ujság, 1898. február (3. évfolyam, 33-59. szám)

1898-02-02 / 33. szám

.2 FRISS UJäAG i898. feLruár 2 OrJi'ün a fővárosban. Azok a bizonyos »legöregebb« emberek sem igen emlékeznek olyan viharra, mint az, mely az este látogatta meg a fővárost. Repülő kalapok, kifor­dult esernyők, pusztuló háztetők és egy Sodorna és Gomora pusztulására emlé­keztető üvegeső jelezte az utczákon rémesen végig fütyülő oruán nyomát. Való­­sigos raktárakat lehetne berendezni elvesztett holmikból, amelyeket a vihar boldogabb tájakra vitt magával. Mai képünk azt a mozgalmas jelenetet ábrá­zolja, amelyet a tegnapi vihar alatt a főváros valamennyi utczája mutatott. h rendőrség a képviseiüházban. — A képviselőház ülése. — lép föl. Ö erre majd a beszéde végén tér vissza; most pedig azt keresi, hol vannak az objektiv bizonyitékok, hol a léiektani in­dokok, melyekkel Pettkó állítólagos nagy bű­nösségét be lehetne bizonyítani. Kérdi, hogy Imi volt az országos törvénytári szerkesz­tőség, mi volt itt Pettkónak a föladata? Érre mindjárt meg is felel, hogy ez a gyűjteményes törvények kiadása volt, mely á hazai nyelven kívül olasz, tót és román ínyei ven jelenik meg. Hivatalos ügyvitelre, pénzkezelésre semmi utasítása nem volt vádlottnak, aki oly viszonyban állott az állammal, mint akárhány magánvállalat. Ezután Tokaji Nagy Kálmánnal, a föl­jelentővel foglalkozik, aki mint szegény, éhező fiatal ember, állást kapott Pettkótól, mit azzal hálált mer, hogy jóltevőjét orvul följelentette. Jegyzeteket vezetett Pettkó bevételeiről, de ezt, mielőtt a fegyelmi bizottság megkezdette működését, össze­tépte. Ennek a terhelő tanúnak a vád­lottak padján lenne a helye. A sik­kasztásnak meg álomban levő kör­vonalait sem látja fönnforogni. Gya­núja az, hogy ezt Gogolák találta ki, a kinek szótárából került ki a félre tett és visszacsempészett kifejezés. Kegyetlen visszaélés az igazscig szolgáltatás külső formáival, ezért egy embert a börtönbe vetni. A számtisztek esze szerint — úgy­mond védő — vannak hivatalok, ahol akasztani lehetne, ilyenek a szerkesztők, a főispánok, intendánsok. Különös zseniali­tás kellett a szakértőktől ahhoz, hogy eb­ből vádat kovácsoljanak. A védő ezután még hosszasan fejtegeti védencze ártatlanságát s négy órakor, te­kintettel torokbajára, a tárgyalást rövid időre felfüggeszteni kéri. Az elnök helyt ád a védő kérelmének s a tárgyalást felfüggeszti. Szünet után Eötvös folytatta védbeszé­­dét, melynek végén védencze fölmentését kéri. Az ítélet. A közvádló rövid válasza után maga Pettkó csak ennyit szólt: — Igazságos, kegyes ítéletet kérek! Ezután a törvényszék visszavonult s egy órai tanácskozás után Fekete elnök a következő Ítéletet hirdette ki: A törvényszék Pettkó László drt az első csoportbeli vádak közül két hivatalos sikkasztásban, a második csoporttól három ókirathamisitásban bűnösnek nyilvánította, a csalások, valamint a lak­sértés vádja alól pedig őt felmentvén, őt összbüntetésül négy évi fegyhással súj­totta. Ebből öt hónapot kitöltöttnek vesz­nek. Kiróttak ezenfelül 450 forint pénz­büntetést is a vádlottra, továbbá 6 évi hivatalvesztést. A kincstárt követelésével a törvényszék polgári perre utasította, megállapítván Pettkó kártérítési kötelezett­ségét. Úgy a kőzvádló, mint a vádlott és vé­dője felebbezést jelentettek be. A tárgyalás este 8‘/i óra után ért véget. A keleti válság. — Saját tudósítónktól. — Köln, febr. 1. A Kölnische Zeitung mai száma a következőket Írja: Oda jutottunk, hogy a nagyhatalmak a legközelebbi jövőben már nem annyira Kréta, mint inkább a Balkán országainak belső forron­gásaival lesznek kénytelenek foglal­kozni. Anélkül, hogy a rémlátás vádjá­val lehetne az embert illetni, konsta­tálható, hogy a helyzet a kelelen a legválságosabb. A keleti bonyodalmak legfontosabb jelentése, hogy Oroszország az ázsiai kérdésből lehelő gyorsan kivonni igyek­szik magát, azt az elvet vallva, hogy >ami késik nem múlik.« E helyett a czári birodalom külső politikájának súlypontját újra Európára helyezi át. Nem is marad számára egyéb hátra, ha György herczeget minden áron krétai kormányzóvá akarja tenni. A nevezett lap ezt a törekvést a mohamedánizmus legnagyobb meg­­gyalázásának nevezi. Ennélfogva a szultán csak a végső kényszer utján desz arra rávehető, hogy annak en­gedjen. Alig képzelhető el, hogy az összes nagyhatalmak ilyen igazságtalan kény­szer-politikának alávetnék magukat. Ha pedig ez mégis megtörténnék, akkor remélhetőleg már nem lesz német hajó a krétai vizeken. Konstantinápoly febr 1. A szultán pénteken ismételten kije­lentette Maximov orosz nagykövet­inek, hogy György herczcgnek a krétai |lkormányzóságra való jelölését nem Ifogadja bl. _______ A belügyi táreza menti meg az idei budget-vita becsületét. Már három nap óta tárgyalják s még nem fogytak ki belőle. Örvendetes jelenség, — csak tartós lenne a buzgóság. A mai ülésen szóba kerültek a rend­őrség botrányai. Pichler szólt a kérdés­hez igen helyesen, aztán pedig Visontai beszélt. Képviselői mivoltát most is alárendelte prókátori mivoltának. Mint ügyvédnek érdekében áll, hogy jó ba­rátságban legyen a rendőrséggel és ezért nyakra-főre dicsérte Bérczyéket. A folyosón aztán mentegetőzött, hogy nem úgy értette, ahogy mondta. Általá­ban ez szokása. Semmit se úgy mond, ahogy érti, és semmit se ért úgy, ahogy mondja. Különben fölösleges volt a mentegetődzés, mert úgy sem veszi senki komolyan, amit Visontai mond. A néppárt és a lelenczügy. A napirend szerint a járványok költ­ségeinek tétele következik, s itt Mócsy Antal tart hosszabb beszédet a járvány­kórházak hiányosságáról. A lelenceügynét Major kérdésére Peresei belügyminiszter kijelenti, hogy a lelenczek felnevelésére a fővá­ros körül fekvő egészséges falvakat szemelte ki, mert az helyesebb, mintha a gyermekeket az egészségtelenebb és drágább fővárosban építendő állami ielenczházban akarnák felnevelni. De azért egy nagy állami országos lelencz­­ház felépítésének tervével is foglalkozik' A Fehér Kereszt egyesület e téren telje­sen betölti hivatását s igy azt meg­felelő állami segélyben részesíti. A rendőrség botránya. A közbiztonsági kiadások tételénél Pichler Győző kér szót. Első sorban az indilja itt felszólalásra, mert e tétel alatt tárgyalják a budapesti államrend­őrség állal felveit összegeket. E tételt nem szavazhatja meg, mert itt elvei mellett az is lehetetlenné teszi a tétel megszavazását, mert a fővárosi állam­rendőrség nemcsak hogy nem bizio­­sitja a személyi és vagyonbiztosságot és szabadságot, hanem azt megsérti. A budapesti államrendőrség mindennel foglalkozik, csak azzal nem, ami köte­lessége. Puszta, rideg tényekkel fogja ezt bebizonyítani. Nem kétli, hogy a belügyminiszter rendelkezésére egész ezáfoló apparátus áll, melyet éppen az érdekeltek bocsátanak rendelkezésére. Szerezzen közveleílen informácziókat. Mivel azonban az államrendőrség mégis nélkülözhetien intézmény, arra is kell utalnia, hogy az államrendőrség jelenlegi személyzeti létszáma nem felel meg az igényeknek, A tolonezügy teljes rendezése is nagy fontosságú. De nem ez a főoka annak, hogy a tételt nem fogadja el, erre főkép a rend­őrségnek minden emberi jogot eltipró brutalitásai, erőszakosságai, indítják melyekkel családi viszonyokba avatkozik A rendőrség, mint házasságbontó' akadály elősegit.ője szerepel. Ilyes­mire csak a magyar kir. államrendó'r­­ség vállalkozik. Egy gentry-ifju egy szegény leányt akart elvenni, s a le­ánynyal a fővárosba utazott. A rendőr­­főkapitány a fiú anyjának kívánságára maga elé hurczoltatta a párt, a leányt a folyosón hagvta, ahol síró görcsöket kapott, az ifjúra pedig reáparancsolt, hogy ha nem mond le arról, hogy a leányt elvegye, azt tisztességtelen elő­életéért eltolonczoltatja, Hol vannak az uzsorások. / A rendőrség a tanukkal embertele­nül jár el. Egy semmis kihágási ügy­ben négy Ízben reggeltől éjjelig tartott, a rendőrség egy szegény asszonyt a főkapitányság épületében. A rendőrség példátlan könnyelmű­séggel jár el. Egy előkelő család sarját csalásért jelentett fel egy uzsorás egy kerületi őrszobában, s a rendőrség ki­­hurczoltatta ágyából s ott hajnalig tar­tották, amíg kitűnt, hogy az egész csak — tévedés. A rendőrség a nagy tolvajokat soha­sem bántja. Az uzsorások a fővárosban elszaporodnak, a csaló pénzügynökők grasszálnak, de az ilyen hírhedt alak bün­tetlenül — szökhetik meg, ott a túloldalon sok urnák a fia siratja ezek megszökését, — szól Pichler derültség közt a jobb­oldal felé fordulva. Schreiber ur Abbáziából pontos lak­­czimét táviratozza meg Budapestre. A megszökött uzsorások a Japán-kávé­­hazban találhatók délután háromtól négyig, — jelenti ki Pichler viharos derültség közt. Pichler ezután azt fejtegeti tovább, hogy a rendőrség még akkor is a leg­­brutálisabban jár el, ha hibát követett el. Egy Kret nevű fővárosi háztulajdo­nos 17 éves fiát lopásért fogta el a rendőrség s átadta az ügyészségnek. Amikor az ügyészség 3 heti vizsgálat után meggyőződve a gyermek ártatlan­ságáról megszüntette az eljárást és -a gyermeket formaságból visszaküldötte a rendőrséghez. S a rendőrség ekkor az ártatlan gyermeket még három napig a tolonezházban tartotta. Elmondja Pichler azt is, hogy egy nő ellen, aki a »rendőrség gondos fel­ügyeletét állandóan élvezi«, egy kihágás miatt bizonyításra két delektivvel egy fiz és egy tizenegy éves kis leányt az elemi iskola második osztályából ve­zettette ki hatvannyolez gyermek közül. — Gyalázatl — kiáltja Major Fe­­rencz megbotránkozással. — Megvizsgálják az ügyet és avanzsáltatjákí — kiáltja Szabó István. — Akármit merészelnek, mert Perczel a főnökük! kiáltja Hentaller. A nagyzási hóbort. Pichler rámutat arra, hogy ha egy detektiv valakit tanúnak idéz be, s az egy szóval tiltakozik, rögtön életbe lép az idézési formula szerint a «különbeni letartóztatás», s a detektiv nyakoncsipi a tisztességes hivaialnokot, iparost, ke­reskedőt, s elhurczolja, — Igaz! ezer esetet tudok! — kiáltja Sima. Az egész államrendőrség nagyzási hóbortban szenvedi — jelenti ki Pich­ler. Az államrendőrség olyan érdeklődést tanusit a Balkán félsziget iránt, melyet a legutolsó magánember sem tűrne el. Vannak bármily magas államférfiak, kiknek bizonyos belső ügyeibe senki beavatkozását nem tűrik. Esek a szív­ügyek. így járt el a magyar államrend­őrség midőn rászolgált némely szerb lap ama vádjára, hogy a magyar állam­rendőrség a Karagyorgyevicsokkal szövetkezve meg akarja gátolni az Obrenovics-dinasstia jövendő fejlődését. A rendőrség az agent pro vokateur sze­repét vállalja el. A rendőrség a leg­hitványabb, bocsánatot kérek, a leg« kvalifikálhatlanabb módon járt el. — Helyes! Helyes! — hangzik fel a baloldalon. Olay Lajos is beszél a tétel ellen. Helyteleníti, hogy az uj bűnvádi eljá­rásban az előzetes nyomoíás teljesíté­sét a rendőrségre bízzák. Hiszen mindenki tudja, hogy Hehler fejtegetései egy rendőrtisztviselő állítóla­gos mulasztásai és tulbuzgalma ellen irányultak. Azt nem lehet eltagadni hogy bűnügyi rendőrségünkben s az egész rendőri intézmény működésében nagy fejlődést kell konstatálnunk. A rendőrség védelme. Visontai Soma nem csatlakozik ulay szempontjához. Az előzetes nyomozást a rendőrség kell, hogy teljesítse, mert az a legnagyobb mértékben veszélyeztetné a szabadságot, ha a vádhatóság teljesítené az előzetes nyomozást. Különben nem helyesli azt, hogy egyes túlkapásokból az egész rendőri intézményre vonjunk le hátrányos következtetéseket. Sajnálatos jelenség, hogy a rendőrség egyik másik közege az utóbbi időben nem respektálja a személyi szabadságot. De azt sem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy a rendőrség bizonyos el­harapódzott büncselekménynyel szemben köteles előzetesen is kutatni a bűn forrását. Ha a rendőrség meg megismét­lődő bizonyos bűntények vagy cselek­mények sokaságának forrását kutatja, pl. észreveszi, hogy bizonyos osztályban a zsarolásnak bizonyos tendencziái nyil­­ványulnak és megtámadják egyes embe­rek becsületét, s ő ennek nyomára akar jutni ; vagy ha azt látják, hogy az általános erkölcsi rendészettel kanca í

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék