Friss Ujság, 1909. június (14. évfolyam, 128-153. szám)

1909-06-16 / 141. szám

FRISS ÚJSÁG. Tetemrehivás. Sj család részéről a legelső vonattal kiutazott Lövőpetripe í\roö Hugómé. •'Nein hitt a halálban, főként nem hitte, ; hogy természetes és ö vállalkozott rá, hogy elviszi a koporsóhoz a gyászba ’{borult család gyanakvását. Kroónéaak latot adott a gyanú és a tépő fájdalom, •'amely még jobban biztatta. Valóságos Itetemrehivást rendezett a ravatal mel­lett. De a cselédség néma maradt, min- Henki néma maradt, a férj pedig, hivat­ta' a1 háziorvost, aki egy személyben %alottkém és gyógyszerész és aki nyom­ban a halál után szivszélhüdést állapi­­kott meg. A' család küldötte előtt a háziorvos-halottkém megerősítette a diagnózist. A diplomájára, a becsüle­tére mondta, hogy az ő legjobb meg­győződése szerint szélütés ölte meg az asszonyt. 'A halott sárgára meredt ar­­czaval két na<p óta feküdt mir teonetet­­deű. A család Intézkedett, eltamettette, •hadd legyen pihenése. De a lelke visz­­szajárt a sárból és vádolt. Még jobban megelevenedett a gyanú. A cselédség suttogni kezdett, majd hangos is lett némelyik, Az áldozat bátyja, Földvári Farkas magáévá tette az ügyet és meg­bízta ährenreich Lipót dr. szatmári ügyvédet, hogy tegyen följelentést a nyíregyházai királyi ügyészségnél gyil­kosság miatt ismeretlen tettes ellen. Ab ügyészség elrendelte a; nyomozást, kihallgatták a cselédséget, igen sok ta­nút és lassankint tisztázódtak azok n sötét, izgató részletek. Elfogatási parancs2 A nyíregyházai ügyészség rendele­tére a múlt héten kiásták Róth Al­bertnál. Mikor a holttest a'z asztalra került erős, fojtó szag terjedt széjjel, lamely annyira tipikus volt, hogy az or­vosok máris megállapíthatták: a kar­bolsav-mérgezést. A bonczolás- megsejtése Után határozottsággal foglalták jegy­zőkönyvbe, Konthy Gyula dr. és Dohnál ‘József dr. törvényszéki orvosok, hogy karbolsav-mérgezés esete forog fenn. '■Az ügyészség intézkedett, hogy az el­­mérgezett belső részeket Buda,pestre küldjék Felletőr Emilhez, aki most tejti meg a vegyv'izsgálatot. Az ügyész­ség munkája azért nemi szünetel. Róth Albert ellen temérdek terhelő adat van. Egyebek között az is, hogy körül­belül egy évvel ezelőtt, százezer koro­nára biztosította a felesége életét a ma­ga javára. Utóbb anyagi zavarok miatt nem tudta fizetni a dijakat. Ezelőtt hat. hónappal megváltoztattak a házas­sági szerződéért, mely szerint az asszony korábbi halál» esetén a hozomány äz 'asszony családjára száll vissza és egy üj szerződést kötöttek, amely sízerint halál esetéire egymásnak kölcsönösen biztosították az egész vagyont. Ezt az uj megállapodást egy családi háború- Iság után a fétj forszírozta ki. Az ügy­ben az a legszemzáeziósab'b fordulat, Az ügyészség munkája ezért nem szü­netel. Ptóth Albert és cselédje ellen el­fogatási parancsot adott ki. A család ügyvedje ma Lövőpetribe utazott, hogy a vagyonra, bűnügyi zárlatot kérjen, .. ÍELEFON-SZÁMOK; Sí, „Friss Újság“ szerkesztő­­sáfle és kiadóhivatala , . 38—58 Igas&atóság •(,*»« 8*2 A király Becsben marad. Tisza és a trónörökös, —- Saját tudósítónktól. — A mai nap igen csöndesen múlt el. A király nem jön Budapestre. Becsben marad, majd pedig, ennek a hónapnak a végével Ischlbe utazik nyári üdülés­re. A hatvanlietes sajtó egyre sürgeti, a válság gyors megoldását, mintha a függetlenségiek szabadkoznának és el­lene volnának a válság elintézésének. Részletes tudósításaink itt követ­­köznek: A király budapesti utazása, A Neue Freie Presse híradása nyö­­mán bécsi és budapesti lapokban az a hír jelent megy hogy ö felsége, a király e hónap 25-én Budapestre érkezik és itt marad körülbelül junius hónap 10-ig. Ezzel 6zemben a Magyar Tudósí­tót annak közlésére hatalmazták fel, hogy illetékes helyen miteetm tudnak a király ezen utazásáról és eziránt mind­­ezideig még semmiféle intézkedés sem történt. A trónörökös és Tisza István, A prágai Bohemia jelentette, hogy Czernin Ottokár grófnak vinorti kas­télyában egy % adászat alkalmából ta­lálkozott Ferencz Ferdinand trónörö­kös és Tisza István gróf. Mint a Ma­gyar Tudósitó értesül, ez a fair nem felel meg a valóságnak. Ferencz Fer­dinand trónörökös jelenleg Konopos­­ton tartózkodik és az eddigi értesülé­sek szerint Bukarestbe tervezett utazá­sáig ott is marad. Engedje meg a félhivatalos laptudó­­sitő, hogy idézését helyröigazitsuk. A Bohemia nem azt jelentette, hogy a trónörökös és Tisza a vinörti kastély­ban találkoztak, hanem azt, hogy ta­lálkozni fognak. A ezáíolat tehát leg­alább is korai. Justh az aradiakhoz. Az aradi függetlenségi kör csütör­tökön tartott alakuló közgyűléséből táviratban üdvözölte Justh■ Gyulát, a képviselőház elnökét.. Mint a Búd. Tud, nak Aradról írják, Justh Gyula az üd­vözlésre a következő választ küldte: Melegen köszönöm szives üdvözletüket cs szivbői kivánom, hogy a most meg­alakult aradi függetlenségi kör haza­fias működését siker koronázza. Erős és mondhatnám, döntő harcz tüzében áll must az ország függetlenségi érzet­ni ü közönsége. Bizton remélem*, hogy e küzdelem sikerén fries erővel és szer­vezetünk fiatalságához illő lángoló lel­kesedéssel fognak önök is működni. Tisztelettel Justh Gyula. Wekerle álláspontja. Egy reggeli lap jelenti: A tegnapi miniszteri értekezleten Wekerle a kö­vetkező álláspontot képviselte: —- Ha a függetlenségi párt nem akarja, hogy a kormány nyomban tá­vozzék, az „ügyek vezetésétől" is. ak­kor a pártértekezlet elé terjesztendő határozati javaslat csak általános) tar­talmú lehet. Tehát ha abban ott lesz a hajlandóság, hogy a párt kész a válasz­tói reform tárgyalására s követelik az önálló bankot, anélkül', hogy kihegyez­nék az 1911-iki határidőt, akkor a hely­zet változatlan marad. De ha a hatá­rozati javaslat követeli a bankot J911-re, vagy a választói retform azon­nal való tárgyalását, igy a válság tisz­tázásának nyomban való szükségét te­szi elkerülhetetlenné. Mit mond a Presse. A bécsi N. Fr. Pr. jelenti: Egyelőre bizonytalan, hogy miképp fog fejlődni a válság. A vezető államférfiaknak a törekvése egyelőre arra irányul, hogy a koaliczió pártjai között az egyetér­tést helyreállítsák. Ha ez sikerül, akkor Wekerlö kétségtelenül tovább is az ügyek élén marad. Azt, azonban általá­nosan vallják, hogy ilyen megegyezés­re a kilátások egyre rosszabbak. A füg­getlenségi párt magatartása az oka en­nek. Már most hangoztatják, hogy n függetlenségi párt el van Jutlrozva a legelső alkalommal, amikor katonai vagy külügyi természetű kérdések na­pirendre terülnek, alkalmazásba veszik összes parlamenti fegyvereiket,, hogy- a nemzet követeléseit érvényesítsék. Más­részt az az értesülés, bőgj’ az irányadó íjéj»í tkärökben j5 $ hatvanhete® pár­tokkal szövetségben álló függetlenségi párt korm^nyk'épességét is kedvezőtle­nebbül itejik meg, mint még nem rég' s jobban szeretnék, ha kizárólag hat­vanhetesekből álló kormány venné fel a harezot a függetlenségi párt, ellen. Odáig azonban még nem érett, meg. a dolog', hogy egyenesen ilyen miniszté­rium kinevezésén fáradoznának. A ki­bontakozásra irányuló törekvések ma is a fúzióra irányulnak. Ha azonban ezen a ponton is inkább hátrafelé, mint előre megy a dolog, lehetséges, hogy az ilyen harezos kabinet kilátásai jelentékenyen emelkedni fognak. Nyilt-tér. OT______ B*® i bírkínék, 3 ki neu P Ili 8 Sí Íí 3 iff 11 raszténiiban, ide? Üli II Sl Fii lit! gyengeségben, vér •■«>91 szegénységben, réu­mában és köszvény­­ben stb. szenved, kész díjtalanul megnevezni égj egyszerű meglepő hatású orvosságot, a melyei véletlenül ismert ^ meg. Mivel mint annyi más beteg, maga is minden lehetséges orvosság hasz­talan alkalmazása után, ettől meggyógyult, íelkiis­­méretbeli kötellősségének tartja, hogy örök hálából megtegye ezt a kijelentést, a melynek tisztán emborbaráti czélja egy fogadalom következménye. Tessék levelet írni e czimre JVItiller B. Amália asszony Albertfalva 6. Budapest mellett Gyermekek oly makacs székrekedései ellen naponkint 1-2 evőkanál valódi Ferencz József­keseriivizet adunk. — Ezen ter­mészetadta legtisztább ásványvi­zet még a legérzékenyebbek" is szívesen veszik. Gyomor-, bä- és vértisztitó hatása gyors, biztos és rendkívül enyhe. A „Ferencz József“ -keserüviznek egy család­ban sem szabadna hiányoznia. Grünfeld niugü kérte üzleti) bérén­­deresének liatö&ájfi megvizsgélási1'., aminek eredménye az lett, hogy a tisztiorvos nem állapított meg sem­miféle olyan .körülményt, amely az üzlet szabálytalan berendezésére en­ged következtetni. Fontos a vizsgálat szempontjából a* a körülmény is, hogy a? elhaltak la­kásán. talált üvegekben fekete- bors­ós paprikaüledéket találtak. A vegyi visjráiat lesz most hivatva kideríteni, van-e az üledékekben, mér­gező anyag. A tömeges pálinkamérgezés — Saját tudósítónktól. — A Józsefvárosban, a múlt héten tör­tént pálinkamérgezés ügyével ma már a büntetőtorvényszék vizsgáló­bírói a is foglalkozik. Aagy Béla dr. vizsgálóbíró1 tegnap kapta meg a bonczolá.si eredményről szóló jegyzőkönyvet, amely nem tisz­ta, amennyiben az alkoholmérgezés kizárásával csupán annyit állapit meg, hogy valamely idegen anyag ke­rült az elhunytak italába., ennélfogva csak vegyvizsgálat utján tehet tisz­tázni. hogy mi okozta a halált. Ezért elrendelték, hogy úgy. a, hűl tár ész ék, mint az elhunytak lakásán talált ital­­maradékok, valamint a Grünfeldl Ja­kab által önként felajánlott és raktárá­ban levő összes Ual mein pékről a ható­ság által vett é‘s pecsét alá helyezett minták vegyvizsgálat alá vétessenek. A vizsgálóbíró a vegyvizsgálat vég­zésére Felletar Emil dr. országos ve­gyészt rendelte és megengedte, hogy a vizsgálatot a Gúl Jenő dr. védő által bejelentett ellenőrző szakértövéi. Szi­lágyi Gyula dr. műegyetemi tanárra; együtt eszközölje. A védő indítványára a rendőrség tanukat hallgat, ki annak megállapí­tása végett, hogy az elhaltak idü’i alkoholizmusban szenvedtek és nem­csak Grünfeld üzletében, hanem niás pálinhamérésékbén is egész napon át ittak; továbbá annak megállapiViSa czéljából, hogy az elhalálozás napján mintegy 7—800 ember ivott ugyan­abból a pálinkából, amelyből az el­hunytak ittak és azoknak semmi ba­juk sem történt. így a bonczoloó orvos feltevése valószínű, hogy t. .1 nem al­­koholmérgezésröl, hanem más mérge­zésről van szó. A rendőrség tegnap hallgatta ki Grünfeldet, aki igazolta, hogy nem pá­­linkagyáros, hanem keresked.ö és ösz­­sze*s eredeti számVúnak becsatolása­ival bizonyította, hogv áruit a legelső gyárakból szerzi be. A szabadkai gyilkosság. — Saját tudósítónktól. — Ha verd a kiária bűnügyében Costán Miklós vizsgálóbíró tegnap Sternberg Fedórát, Sternberg Zebulon budapesti, dob-uíezai zsibárus húgát hallgatta ki, aki Jánossynak az amerikai szerkeze­tű revolvert eladta. A csinos leány el­mondta, hogy ősz óta bátyja boltjában elárusitónő. Biown ing-revolvert többet adott már cl; eddig azért nemi jelent­kezett, mert fogalma sem volt róla, hogy keresik. Nem emlékezik, hogy márczius havában kinek és hányszor adott el amerikai szerkezetű revolvert. A vizsgálóbíró ezután fölvezettette & fogházból Jánossyt. _ No, Jánossy — kérdezte tőle —< ismeri-e ezt a kisasszonyt? Jánossy hosszasan nézte a tanút * azután igy felelt: __ Emlékszem, hogy láttam valahol, de már nem tudom, hogy hol. — Hát kisasszony emlékezik-e erre az emberre? — kérdezte a vizsgálóbiró a tanút. A leány kijelentette, hogy. nem emlékszik rá; hogy Jánossyt vala­ha látta volna. — Arról van szó, — figyelmeztet,te Jánossyt a vizsgálóbiró, — hogy a kis­asszony volt az, aki önnek ai Brownin­got eladta. •— Igen, ő volt az, most) már emlék­szem, erőskö'dött Jánossy. A tanú azonban megmaradt amellett, hogy Jánossyra nem emlékszik. Mig a vizsgálóbiró az elárueitónőt hallgatta ki, Winckter István dr. kirá­lyi ügyésznek is volt a Haverda-ügyben látogatója. Vojtha AntaLné kereste föl bátyja kíséretében a királyi ügyészt s elmond­ta neki, hogy szeretnie férjével beszél­ni, mert válni akar tőle és a válópör ügyében szeretne vele értekezni. A ki­rályi ügyész kijelentette, hogy a láto­gatást nem engedi meg, aiz elleni azon­ban nem volt. kifogása, iliogy az asz­­szony levelet írhasson férjének. Voj­­tháné meg is irta a levelet, melyben jelenti az urának, hogy válni készül. A vizsgálóbíró tegnap még Deáknét hallgatta ki, aki Haverja Boldizsárnét a szőlőből elkísérte; ez a tanú a gyil­kosság részleteiről tett vallomást. Hol­napra még ötven tanú van beidézve, akiket arra nézve hallgatnak ki, hogy mily viszonyban volt Haverda Mariska az édesanyjával s mint viselkedett a gyilkosság után. Lujza feerczegasszony üzletei. Megszökött a herczegnő egy szállodából. .— Távirati tudósítás. —* i Berlin, junius 15, Lujza herezegasszony, Fülöp koburgí kefezeg felesége hosszabb ideje már Berlinben él és magával hozta egykori' környezetét is. Velő van Mattasiclú Géza volt főhadnagy, akitől a her­ezegasszony nem tud megválni s ez aa egyetlen oka annak, hogy Lipót ki­rály hallani sem akar a kibékülésről. Lujza lierczegnö atyjától 50.000 franki évjáradékot kap, amelyhez Fülöp kó­­burgi iherczeg tekintélyes összeggel já­rul, de ez távolról sem elégi a hsrcaeg­­asszonynak s igy történt, hogy most is meggyűlt a baja egy vendégfogadóban^ mint már annyiszor ezelőtt. * A B. Z. am Mittag közli, hogy Luj* za herczeeaasizonBr nem tudta káegwMBi a l jl|09. junius 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék