Friss Ujság, 1921. április (26. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-08 / 75. szám

Tart a kormányválság, készül a megegyezés, Friedrich 40.000 koronát kapott a Károlyi-kormánytól. / Apa és fia együtt gyilkoltak. Börtönbe / a profithajhászókfeal? A vendéglösök,u)»<f^rtársul'atáiial< elnöke ma nyijlaíf megvádolja a tné­­száxosokgVdfőgy lelkiismeretlen ár­­őrégiWf és uzsorások módjára mé? mindig oly drágán adják a husi hogy a közönség a régi borzalmas árakat kénytelen fizetni, aminek az a következménye, hogy a szegény ember megint csak nem jut heten­ként egy falat húshoz. A jól értesült elnök ur bemondása szerint a mé­szárosok 48—55 koronáért kapják az elsőrendű borjúhúst, de 90—100 koronáért adják a csarnokokban. Te­hát a tisztes polgári hasznon felül !0—15 koronát nyernek egy kilő borjúhúson. Ugyanígy szipoiyozzák fis zsarolják a mészárosok a közön­séget a marhahússal is. Ezért nem tudják a vendéglősök leszállítani a húsételei árát. Az eset oly nyilvánvaló és oly felháborító, hegy büntető hatóság után kiabál. Hol az árvizsgáló bi­zottság? Mért nem teljesíti a köte­lességét? Mért nem csap le az elbi­zakodott és szemérmetlen husiparc­­sokra, akik előtt semmi sem szent, csak a feneketlen zsebük, akik kö­zött százan és százan vannak, akik a háború alatt koldusszegényen vál­tották ki az iparigazolványukat és most millióik vannak. Mért nem csapnak le ezekre a kőzveszedelmes piócákra, akik fölényes mosolylyal térnek napirendre koronánk javulása felett. Börtönbe ezekkel a gaz, árdrágitó husiparosokkal! És ha az árvizsgáló bizottságban nincs annyi eróly, hogy a börtönbe dobassa a bűnösöket, ak-, kor távozzék a helyéről s azt egy érdemesebb, megbízhatóbb hatósági nak engedje át. Nemcsak a hassa! vagyunk igy.' Pénzünk a március elseji jegyzéssel szemben a duplájára emelkedett és ezzel szemben az összes közszük­ségleti cikkek ára csak 10—30 száza-, lókkal esett, inkább tízzel, mint har-' mincoal! Egyedül a zsír alkot kivé- • telt, amely pénzünk javulásának megfelelően engedett az árából. No meg a brilliáns! De aki fcr iánst. vesz, az nem bánja, akármilyen d rá- j ga is a hús. A cipó. a ruha, a fa, a szén, a szerszám — ha olcsóbb is 10 —15 százalékkal — ma is elér betét­jén ármagasságban lebeg s a milliók ma is éppen olya;* rongyosak és éhes k, mint mástól hónap előtt vol-j tak. Még az állam sem vett tudomást' a valuta javulásáról. A trafik ára-: gább lett s a fehér liszt kilója ma is 42 korona! A külföldi cikkek, a pet­róleum, a benzin a'ig estek 5—10 percenttel! Itt a legfőbb ideje, hogy az állam­­hatalom közbelépjen s letörje a kap­zsiságot és az uzsorát. A magyar: nép végre élvezni akarja ?. pénz ja­vulásának eredményeit, melyet csak is a maga szorgalmának és józansá-, gának köszönhet. Börtönbe a profit- i liajhá^ókkálí . * áHétfőig huzédik a válság megoldása. jjáalaknl a TFéíeki-kormány, vagy Bethlen áll a kormány élére. — A^dagazdapárt kívánságai. — Éjszakai miniszter­­/ tanács. 2. Hajlandó mds keresztény és nemzeti alapon álló vartokkal együtt­működésben részt venni a kormány­zás mink diában. Megköveteli azon­ban, hogy az alábbi programmpon­­j tok megvalósítása érdekében a kor­■ mányban a vári számarányának megielető képviseletet nyeljen. 3. A királykérdésben a pád a sza- Imdkirály választás elve alapján áll. Ezen elv sértetlen fentartása mellett ebben a kérdésben a végleges dön­tést a nemzet újabb megkérdezése után kialakuló alkotmányos képvise­letre kívánja bízni. Ezen minden ide­gen befolyástól mentes döntés meg­történtéig változatlanul ragaszkodik az 1120. évi I. t.-c. rendelkezéseihez. 4. Követeli a most tárgyalás alá kerülő pénzügyi javaslatokkal válta­kozva az alkotmányjogi javaslatok letárgyaiását és pedig lehetőleg a következő sorrendben: a törvényha­tósági és községi szervezeti reform­ról, a felsőház szervezetéről, az ál­lamhatalom főszerveirek (király és országgyűlés) jogköréről é» . egy­máshoz való viszonyáról, végül a képviselői választójog reformjáról szóló javaslatok. I „ g. Követeti 1 továbbá a pirtpro. Ar^afeág megoldatlan és valószí­nűleg hétfőig nem is oldódik meg. Alapos a remény azonban arra, hogy a válság megoldásával egy­ben elintézést nyernek azok a kívánságok is, amelyeket a kis­gazdapárt hetek óta hangoztat és a melyek állandó bizonytalanságot hoztak a politikai helyzetbe. A mo tani válság^ kapcsolatban — mint megírtuk — a :,ormányzónak ; í a felfogása, hogy a kormány a királyi érdesben teljesen az 1920. évi I. t rvéaydkk alapján járt el, a mi­­niszi : elnök a heh etilek megfele­lően viselkedett f .gy semmi ok áncs arra, hogy Te eki Pál grói ez­­idö zerint távozzék helyéröl. Az adott hely ct folytán csupán arra van szükség, hogy a kisgazdapárt tagjaival töltsék be azokat a tárcá­kat, amelyekre a párt arányszámá­­ná! ■i'.-'va igényt Ív. kávása, a . kisgazdapárt ? \A ki ,^'dSpárt intéző bizottsága ma (Meiőtt tartott lésén a kisgaz­dapárt álláspon' ít a következő pontokba foglalta össze: 1 Pártunk szolidáris lemondott miniszteréivel, * -*• ^ gramm egyéb pontjainak, kuionoseo a mezőgazdasági termények és tea. méhek szabadforgalmának haladék­talan megvalósítását és a földbirtok­­reform sürgős végrehajtását. A kisgazdapártban megvan a haj­landóság az együttműködésre, ha a tárgyi feltételeket, amelyet a párt felállított, teljesítik. Személyi akadá­lyokat nem gördítenek a megoldás elé. bár sokan vannak a pártban, a kik bizalmatlansággal viseltetnek Teleld személyével szemben, de még ezeknek az ellenkezését is leszerel­né a tárgyi feltételek tdjesitése. A mai tanácskozások. A kormányom má délelőtt kihallga­táson fogadtat nagyatádi Szabó Ist­ván íöl.dittíve!ésügyi minisztert, dél­után pedig Andrássy Gyula gróf já­rult a kormányzó elé. Nagyatádi Szabó ismertette azokat a kívánsá­gokat, amelyek teljesítéséhez a párt ragaszkodik. A kormányzó a kisgaz­dák kívánságairól és nagyatádi Sza­bó előterjesztéseiről kérte Andrássy véleményét. Andrássy részletesén fejtette ki a kormányzó előtt állás­pontját. Tanácskozások voltak ma délelőtt a miniszterelnöki palotában is, ahol Teleki Pál gróf Ráday Gedeon gróf­fal és Tomcsányi igazságügyminisz­­terrel tárgyalt. Délután a kormányzótól Telekihez ment Aíidrássy Gyula, majd nagy­atádi Szabó, később pedig Bethlen István gróf tanácskozott Telekivel. A kereszténypáriban úgy látják, hogw a vtffság megoldása böbül nthézségejy-ineriilteh fel. Hibáz­tatják, hogy' a kisgazdapárt ultimátu­, mot küld egyoldalúan " a kormánynak, ' holott a pártszövetségben benne levő kisgazda pártnak a közös intéző-bizott­ság elé kellett volna terjeszteni a kí­vánságokat. A pártban úgy tudják, hogy a kor* Hiányzónak az az álláspontja, hogy Teleki maradjon a kormány élén és Telekinek meg is van erre a hajlandó­sága, A kereszténypárt szintén Teleki maradása mellett foglal állást, vi­szont úgy látják, hogy nem maradhat Teleki, ha Gratz Gusztáv, aki szerin­tük a légkifogástáíanabbul járt eí, meg válik a külügyi tárcától. Haller István, Beniczlcy Ödön Sí a párt többi vezetői' ama meggyőződésük­nek adtak, kifejezést, hogy a válságot a. lehető leggyorsabban meg kell ol­dani, ki kell egészíteni a kormányt., be kell tölteni az üres tálcákat és aztán biztosítani a nemzetgyűlés műn* kaját. Hossz néven Veszik a kereszténypír* tiak a kisgazdapárttól azt is, hogy nem érdeklődött a testvérpártnál, hogy az uj helyzetben niucsonek-e kérész* ténypáftnak is kívánságai, sem azt nem kérdezték meg, hogy a keresztény­­pártnak mi az álláspontja a kisgazda­­párti kívánságokkal szemben. Ez a ne* heztelés azonban könnyen eloszlatható, mert hiszen a kisgazdapárt még nem döntött és csak amikor véglegesen megszövegezte kívánságait, akkor fór* dűl á terrtvérpfethpz és Telekiheg, *** Ar H8 XXVI. évfolyam 75. szám. V ____Budapest, 1921. április 9. Szombat POLITIKAI NAPILAP _ 9 823RKES2TÖ^^6t IGAZGATÓSÁS ELŐFIZETÉSI ÁRA: IPB CBB B fi fi fi Bt V„ Honvéd-utcza 10. w. H«Iyb«n: házhoz Hordva, vidéken postai MOt jjg| ffl Ssk Wt KV mt 1 1 ftf S,4 S» MP W »*erk. telelőn_____1*7—61, scétkuldéwti agy bdntpra _ K aO—. §|feí§i? IP ^ '3&S. $$e (Kg lf mim H ­­*«•»«• - - 137—61, Negyedévre--------------K 66—, SsgK&jn §p ÍHB S| K* ytógb Mf&í lü KimééUw. „ _ . SH—SS. Félívre K 110.-. Egész évreK 230.— W '•i® lg aj W ® B B 'rCA *.^1 P* B Kjomdo „ « . í4-S8. Egyes szám ára: Wk | II BJB mLfflB li MíM PuB FIÓKíutADÓHIVATALOH: én pályaudvaron 1 feo«ma» B IH Wf Ww Ptt BW VJ.,’Andráísy-o* Eecsfcemé^iMUC

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék