Friss Ujság, 1921. április (26. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-08 / 75. szám

1921. április 9. FRISS UJS^CG Családi házakat kell építeni. Vilmám Gyula isjn€rtette ezután az Építési Vállallak Egyesületé­nek a kereskeMmi miniszterhez in­tézett b^adranyát, amelyben kijén­­tatjáTlíogy a lakáskérdést nem áfla­­mi; hanem magánépitkezések kezdé­sével kell megoldani. Olcsó három­­szbbás családi házakat kell építeni, ehhez adjon az állam ingyen - telket és önköltségi áron építkezési anya­gokat. , . .. Teleszky János volt pénzügymi­niszter megállapította, hogy az épí­tészeknek ez a beadványa nagyon helyes és dicséretreméltő, hanem azt hiszi, hogy az építkezések megkez­désének időpontja csak akkor fog beállani, ha a korona árfolyama öt és tiz cent között lesz. NYÍLT-TÉR. Britliámsokat tffföuíiyttket, régiségeket ímxiúenliué' ?!Í,í&<já.bb&n vészeli 8*«áSS!.*«l5sn Klpaiy.u.sí.(Teréz &SmS3 templommá szemben.) Péiiokafőző-kazánok v^PÖSFÖsbŐl kaphatót §i,CZIGLER rézmüárugyárában -é?é~~r‘i Budapest. VH. Dob-u. 101. Telefon: József 60—80 — Kérjen érj egy léket! . m| IBHIIII | -le-mr■ im-n-WJi-SW Sí gummlk, alkatrészek a KereKparoKe t^srs^sst Bpest.Németriitca.45. Telel: József 60—94. 60—95; . Árjegyzék 2 kor. levélbélyegért Olesőbb let! f f a hangszer ® Sternbere zenepalotájában 1 Rákóczi>ut 60. sz. Nem őrölnek nulláslisztet. Áprilisban megszűnik a rekvirálás. — Az állam vásárolni fog gabonát.-UégemJiéka«*1íuk arról, licgy a fövá-I^Jj^s^nxsztszükséglete nincs búto­­sTF'a. Mivel pedig nuiiáéliszt bőven van, a kezélölanezési miniszter úgy rendelkezik, hogy a malmok szüntessék be a nullástiszt őrlését és a termelési év végéin kizárólag "csak egyfajta fehér lisztet és kenyérlisztet őröljenek,.- . Alisztinség pillanatnyi enyhítésére a bányák fölös’egükből száz i'ággont 'ad­tak át jí liszíullálás céljaira.- Ez a száz vaggon a küloiiobzó Lisztekké] való ke­verés folytán n duplájára, sőt a három szorosára emelkedik és ez is mégköny nyiti a főváros lakosságának liszttel való ellátását. . , A vidékről mind kevesebb gabona ér­kezik a fővárosba. A rekvirábás alig juttat harminc vaggonnál többet na­ponként a iővárotba. E hó '-égéig akar­ják folytatni a rekvirálást, de az már ment is kizártnak látszik, hogy a kivé­tett kontingenst össze , tudják szedni. Íileteke3 heiyen a gabonavásárlás ügyét egyelőre nem szorgalmazzák, még pedig azért, mert a rekvirúlással egy­idejűleg nem vásárolhat a kormány gabonát. Valószínű, hogy msük a rekvi* rálások, befejeztével kerülhet, sor az ál­lam által tervezett gabo.navásárlásra, A gabona.gyűjtésre, amit az Árufor­galmi végez,, kétszáz milliót irányoz­tak elő a termelési uv vígéig. Ezzel szemben eddig .kétszáz milliójába ke­rült az álkpaíífak a gabonugyüjtés. lufi iíGlpeí sztrnlK fgnpgetl.i ' * -*■ A muokásság csőt!akozik a sztrájkoló bányászokhoz. — Hadláilapot Ltmdojibatt­,.__London, ápr. 8. A kormány és a bányamunkások értekezlete után a bányamunkások végrehajtó bizottsága tanácskozást tartott. A tanácskozáson líodge, a munkáspárt tagja, hosszabb nyilat­kozatot tett, amely igen engesztel­hetetlen hangú.volt. A vasutasok és a szállítómunkások külön tanácsko­zásokat tartottak. Az . értekezleten résztvevők szerint általános sztrájk áll küszöbön. .......... Ha. a sztrájk'szövetség beszün­tetné a munkát, abbán az- esetben a munkanélküliek száma '3,285.000 lesz. Minthogy Angliában, már most is 2.225.000 munkás van munka nélkül, az általános sztrájk következtében a munkanélküliek száma öt mii* hóra emelkednék. A munkások vezetői kijelentik, hogy ha hétfő déli 12 óráig a hely­zet nem változik, abban az esetben az általános sztrájk elkerülhe­tetlen. Abban reménykednek azonban, hogy a helyzet néhány" órán belül megváltözhafik.' ■ ‘ ‘ .. . x SörsföK uérés veressel szenvedték a törököktől. ^Affalánps gyász és rémület Atliénhen. Páris, április S. A Temps athéni távirata közli, hogy a görögök veresége Eski-Sekírnél meg. semmisítő volt ,8000 ember esett el* köztük igen sok tiszt. A görög főváros­ban általános a. gyász és a rémület igen nagy. A vereség hírére minden üzleti forgalom megbénult. A Temps kon. staníinápolyi tudósitója csütörtöki ke- Icttcl .jelenti lapjának, hogy a görög csapatok már kiürítették AfLunrKa­­rnhissart és Brussa kiürítése is elke­rülhetetlen. A vereség megbuktatta a görög miniszterelnököt. Athén, április 8. ’ Kalögerupulosz megbukott, helyette 'Ounqriss hadügyminiszter 'vállalta a koriá'áh yt. Msaes-as9«*ttsois«a*easMet>eaeee«eoea<t«M SZÍNHÁZ és MŰVÉSZET. * Taausr John házassága. (A. Nem zeti Színház bemutató előadása-.) Az angolok ez idő szerint legdivatosabb .és bizonyos szempontból talán legérté­kesebb Írójának, Shaw Beriiaidnak uj darabját, az ..Ember és feísöbbrendü ember"‘-t mutatta be ma a Nemzeti Színház „Tanger . John házassága18 cimmel. Shaw írói értékei minden kétségen Jelül állnak még. akkor, is, .ha ma bemutatott darabja nem is so­rolható az érdekes -és .lebilincselő szín­padi mü\ok sorába. Ez a darab inkább olvasásra szánt úrtokezés és ez érez­hető az előadás , vontat&ttságán is. Páulay Erzsi, ..Horváth Jenő. Kiss, k'iirthy, Feliér'. Hegyezi jktari és. 4 ez él Ilona" játszszák vezető-szejepc-it a .da-t .rabnak. • amely Odrg.. ry^lie^éséijéu ke­­, riíl színre................. »BDBBsaBBBBBBBBBa»BBBBBBBBBBBBBBBB«aosfc HÍREK MINDENFELŐL yk Az időjárás, A meteorologiai ijííézet jelcnté^e-'^zerint az idő az lítóbbi Sd .ői'aba.n túlnyomóan derült, Ázárgis^-yoft. A hőmérséklet alacso­­nyáhb a normálisnál. Budapesten a kü­lönbözet 1.3 fok. Minimum —2 fok Kaposváron, Debrecenben és Tapol­cán. Hőmérsékletük: Budapest 16, Szombathely 13, 1; Szeged ILM-í'lleb­­recsp/13, —2; E A „Éljen M&#y2rországi“ Kolozs­­/árxóljghijrtlK: Egyik erdélyi városkú- Bairiarománok által kinevezett tanfel­ügyelő hivatalos körútja alkalmából megkérdezte, az egyik tanulót, hogy­hogy hívják a hazáját. A fiú rögtön kész 'volt a'feleiéitől:' Magyarország. A tanfelügyelő most már idegesen kér­dezte: „és a fővárosunkat..Buda­pest!” — vágta ki a' bátor fiucská. A tanfelügyelő erre dühösen kirohant a terefbbcl, a kis diákok pedig diadal’ más kiáltozást csaptak, Ijogy: „Éljen ‘ Magyar ország!“ Az ügsdíek ősi román szokás szerint botéira lett a vége. — ElsösegéjjyHanfolyajn az újpesti Mentőiméhez Újpesti Mentőegyesii­lét Iegkü^febb az első segélynyújtás­ról j^folyanrot nyit. A n ontok veze­­v_ iörfae. arra kéri különösen a gyárak tulajdonosait és. a gyárvezetőkéit, ad­janak időt és alkalmat arra, hogy egyes munkásaik a taufolyamot elvé­gezhessék. Süriiu okoz az szerencsét­lenséget. hogy gyári balesetek alkal­mával nincs a helyszínén senki, aki az első segélyt nyújtani tudná. A tan­folyamon résztvevők Újpesten, Arpád­­ut 50. szám alatt jelentkezzenek. csomag-kocsiban Landler, népbiztos .pa­rancsára agyonlőttek. A királyi ügyész ség vádat emel Grünblatt ellen gyil­kosság büntette imáit. mért ériimos tauu bízottj-itás.1 ‘széfittt tjjjüko volt azoknak, akik a gyilkosságot végre­hajtották. A tárgyalást a szükséges iratok beszerzése és újabb tanuk be­idézem és. kihallgatása miatt elnapol­ták 30 nappal. — Elítélték a félegyházi rablógyil­kosokat. Kecskemétről jelenők: A kecskeméti királyi törvényszék szerdán hozott ítéletet- Kozma Gábor félegy­­húzi lakos és öt társa emberöléssel kapcsolatos rablási bűnügyében. Koz­ma Gábor 11 évi. Gyenes-Csösz Pétert 10 évi, Kanyó Flóriánt 11 évi, Endre Jánost, Yincze Józsefet és Horváth Pált pedig 3—3 évi fégyháznra Ítélték, amiért ittas állapotban megölték Gjjiu ba.um Miklóst s kirabolták házát!"Va­lamennyi elitéit felebbezjsUe “-4 A pincérleáiiy: - öngyilkossága. Voíel Lu jza ítShr/lfes pincérnő Kertész- Iákásán ma délután 4 órakor lugkőoldatot ivott. Tettének oka a lakók állítása szerint nagy nyo­mora. amely már hónapok óta busko­­morságbáu ,taitóttá őt. A mentők sú­lyos állapotban szállitottá^el Rókusba. f- Szemed, a drága hangutánzó. S*>mbatbelyröl j^lefitik: Á szombat­hflyi törváuyj^eu két katouatis-zt fej­­le^utett^femeti Antal kávéházi hang Ir^éWfT oki a tőle vásárolt két szál virág fejében 1000- koronát tartott meg, holott a virágért csak 100 korona járt volna. Szemeti azzal védekezett, hogy a visszajáró 000 koronát borrava­lónak gondolta, külöuben is — mond­ta — ö ezt a pénzt, leénekc-lte. A tör­vényszék Szemctit három napi fogház, ra ítélte. ’A m. kir. osztálysorsjáték mai fő­­huzá-sán 90.000, múlt héten 100.000 koronát nyertek Benkö Bank rt sze­rencsés vevői és igy nem csoda, hogy a következő uj sorsjátékra, — melyen a főnyeremények három, kettő és egy millió korona — a megrendelések tö­megesen érkeznek a népszerű Benkö Bankhoz, Andvússy-ut 60, Kacsóh Pongrác lesz az Opefa­­ház igazgatója. Kernéi’ István, az Operaház jelenlegi igazgatója' tudva­lévőén megválik a színháztól. Hiút értesülünk, az Gperuház uj igazgató­jául Kacsóh Pongl-úco’t, a „János' vi­téz” kiváló szerzőjét, a. uagytudásü és hozzáértő muzsikustj fogják szerződ­tetni, sőt egy másik értesülés szerint a szerződést már alá is írták'. . * A „Búzavirág* műiden este ■usigre kerül a jövő .hóién a Magyar Színházban,, szombat kivételével! a mikor is Pcer Gyilkol adják. Vasár­nap délután Füzese Anna veiidégíel­­léptével Fedarg, jövő vasárnap . dél­után Márkus Emíliával a címszerep­ben A névtelen asszony van műsoron. * Strindberg híveinek ünnepe a Mámor -előadása a Belvárosi Színház. bau. Kapókkal előre eladott táblás há­­zak-;k Aon:. gs könnyezi és mosolyogja végig minden előadását. Jövő héten i.'ótfeu: - Hitt pénteken és vasárnap kerül színre, míg a Buta ember ked­­den. csütörtökön, szombaton és vasár­nap délutáu van müsoná tűzve. : * Láhafes Juci, Dömötör Ilona -és D'Arrigó játszszák a jövő héten az Offenbach főszerepeit- A kitűnő da­rab. minden este műsoron van ék- jövő vasárnap délután János vMéz-t ismét­lik meg.. * Uj műsor az Andrássy-uti Szín­házban. Jövő pénteken • mutatja be az Andrássy-uti Színház áprilisi ■ uj műsorát, melynek keretében kitűnő darabok és szeibbuiél-szeibb ruagámszá­­mok fognak egymással váltakozni.. Ad. dig is mindennap és \ asárnap délútáu is a mostani műsor kitűnő darabjai: Farsangi kaland, A primadonna. Ki* gyütt az igazság stb. játszszák. * A „Luxemburg grófja" 25-ik előadása jövő vasárnap lesz a Revü­­szinházban, melyet addig is minden este megismételnek. Vasárnap ' délután a Bálkirályné-1 játszszák.- jövő vasár­­uap délután pedig a Rakosi-iskola vizsgaelőadáséul a Lili-1 játszszák rend kívül mérsékeli helyárakkal, 3-l 25 százalékkal estek a föld-, árjfli. A»"5hgatlanok értéke az .egész: orszÉ&ban a korona javulása óta miu'.- ; egy 25—30 százalékkal esett. Legérő-1 ^úbb az áresés . a Duna—Tisza köz-éu, i majd a Dunántúlon, legkevesebb föl- j det vásárolnak a Tiszántúlon A há-| zak ára a vidéken 15 százalékkal eset:.; Az országos áres»í.4Sel ellentétben a; nagy határral bíró városokban, igy; Hódmezővásárhelyen,. Kecskeméten és; Szegeden ma is drága a föld, ingat-; 'laijforgalom igen csekély és még ma i is 70—90 koronát kérnek egy négy-.| szögöl földért, ami katasztrális hol-: dakbaü kifejezve 112—1-1-1.000 koro­nának felel meg. Ezek a földek első • sorban, hílzhelyeknek valók. A szántó­földek ára ma ezeken a vidékeken ..ka­­tasztrális holdankint 75—ko­­rona., ~-Jx francia búsztii’ Párisból je­•teáítjik: A Matjjs^lmzli Liliéből: A ha­di tS^véuxsaéífelőtt három német há­borús vétkes állott vádlottként. Gott­­hilf Herberth közkatonát és Gútlierr altisztet huszévi kényszermunkára Ítélte a bíróság. Mindkettő ellen az* volt a vád, hogy mikor a népietek el­foglaltak Lillet, francia polgárokat kegyetlenül kínoztak és egyikük meg is haH. OppcMieimer Jakab kapitányt .ugyanily vétkekért életfogytiglani fegyházra ítélte a haditörvényszék. — Eljegyzés. Singer Richárd, \'u­­kováT, eljegyezte Füredi Reiiéet, lü­­redi Antal, a Fonciére biztositó főfel­ügyelőjének leányát. — Hamis dollárok. Varsóból táv­iratozzak: A rendőrség Lembergben pénzhamisito-mühclyt fedezett fel, - a melyben hamis dollárokat „.készítettek. A tetteseket elfogták., hamisitott bankjegyeket és kus^tet elkobozták,-i GvilkossággHíí vádolt orosz fo­goly. A budgffcsti bürjtetőtörvény­­szélen a hiúság ma vonta felelősségre GriTMWflít Boris 27 éves orosz foglyot, gyilkosság vádja miatt. Az elleuforra­­daloiu leverésére Landler akkori bel­ügyi népbiztos vezetésével eg,v terror­­csapat 1919. április 26:án elindult egy Í vidéki városba. A terrorcso.pat útköz­ben egy ismexetlen nevű századost a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék