Friss Ujság, 1921. április (26. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-08 / 75. szám

X FRISS U 'SA© m á«ríBs 9. Apa és fia együtt gyilkolták meg < a haragosakat. Schüle letváj}, riSeeseielyi földműves ki« 3aizik6j^^ag>- tiz esztendővel eas-1 •Ifót jeégiott. Abban az időben Schüle István gyújtogatás miatt följelentette Koiári Istvánt, akit le is tartóztattak. Ham árosain kiderült azonban Kazán ártatlansága és az eljárási megszün­­tették ellene. Ettől az időtől kezdve állandóan, ádáz gyűlölködés volt a két földműves között. A uralt év során Schüle István fölbiztaita 21 éves Péter nev ű fiát. hogy tegyék el láb alól Kozárit. kia­gukhoz csalták, iddogáltak vele, majd egyszerre Schüle Péter hátulról agyon­lőtte- Kozárit. A nagykanizsai törvényszék az apát és fiát 15—i5 évi {egyházra Ítélte eJ. A budapesti Ítélőtábla Schü-le Péter büntetését 10 évi fegyházra szállította le. Schüle István büntetését pedig 5 övi f egyházban állapította meg. A semiiniségi panaszok folytán az %nr a kir. Kúria elé. került, ahol el­utasították a semmiségi panaszokat és igy a tábla ítélete jogerőssé vált. KÖZGAZDASÁG. Az értéktőzsde. Teljes az üzlette­­lensóg, az arak legnagyobbi-oszt nem változtak. Jegyzések: Magyar hitel 1640—010, Magyar-angol 862—50. Magyar-olasz 870-—(iö, Osztrák hitel 800—StO. Beocdui 4450—-500, Ált. Szén 6525, Salgó 4650—750. Adria 5000, Atlantiba <1600—050, Trö. 2300—2250, Közúti 1000, Déli 1440- 00, Ál lant va*ut 2350. Kóburg 2350 500. Csáky 1010—1070, Lipták 455—. 70, liima 2200—250, Schliok 020—40 Nasici 9300—9800, Lichtig 10S0— 115 O-Fa 1560—010, Izzó 3475-—525. Papír 2850—25. Spódium 1875, Flóra' 2325, Műtrágya 3550, Cukor 12.650, Gumi 2850. A valutapiacról. Az irányzat ma kissé megszilárdult, különösen a lei emelkedett. Árak: Napóleon 980—55, font 1135. dollár, 2S5—78, frank 23.5 —23, márka 480—69, líra 13.00, Bóca 45—45.5. rubel 128, lei 411—423, szóiról 404—399. Svájc 49.5—51. k. dinár 760—770, lengyel márka 37— 3/.J, A magyar korona Zürichben. Zürichből táviratozzak, hogy ott ma a magyar korona 2.02-öu állott. A mezőgazdasági munkabérek megállapításáról a ’tóídmivéiésüsryi j miniszterrel egyetértőén a miniszter-, elnök rendeletét adott ki, amelyet megküldött a vármegyék alispánjainak Az alispánok, amennyiben a mező­­gazdasági munka pontos bevégzésének biztosítására szükséges, a fizetendő munkabéreket munkanemenként ta­vaszi. nyári ás őszi munkák uián a folyó évre, ép igy az aratási, cséplési | béreket, bércséplésért járó munkabére­ket, illetve jutalékot külön-külön sza­bályozhatja. A megállapítás a megye egész területére, vagy a helyi viszo­nyokhoz képest az egyes járások, e-jat­­leg egyes községek területére szólhat. A szőlészeti cikkek ára. Akác- és fenyőfa szőlőkarókat ezrenként 5— 6000 boronáért 3000 hektoliter űr­.italomban, használt és át javított ordókat 20—25 hektoliteres nagy­ágban títerenkint 2—S koronáért lé­iét vásárolni. A szón ára 3000—5300 alőriát véve alapul, ab hánya feladó állomás 100 mótermázsánkint 14.000, illetve 18.000 korona. REGÉNY. „Fekete könyv.** — R^éay a szabadságharc idejéböL — A Fnts Újság ezáméra irta: Péterfy Tamás. 3a A megkötözött őszhaju Juon fel­emelte szemeit az ég felé és úgy bá­multa a csillagok fényes táborát, hogy a legszelídebb oláh szentek is szégyenben maradtak volna mellet­te. Arca szent ártatlanságot, jám­borságot, nemes érzületet hirdetett, mig ajkán a szent beszédeknél szo­kásos vontatott hangon, reszketve ejtette ki a szavakat. — Hogy a legszentebb hitii román nemzet vért onthasson hazájáért, tetszett a mindenségek urának az ő szent seregeit népéhez küldeni se­gítségül, hogy az ő áhitatos buzgó népe vitézül harcoljon. Az Ur pedig elszenderedék, hogy ne lásson, ne halljon és kijelentette az ö szent szolgái, papjai és pátriárkái által, hogy a mindenek Ura, a szentek szentje dszunwyadott, nem látja, ha talán vért ont az ö szent hitü népe. Nem is fog tudni róla, mert hat hó­napig alszik az Isten. Janku megborzadt, mikor hallotta ezt a rablás és gyilkolásra kitalált szent palástot, népámitást. Ez a ha­zug lepel takarja le tehát a kereszté­nyek lelkét, hogy a takaró alatt ké­pes legyen az emberhez nem méltó tettekre, hogy lelkifurdalás nélkül öljön, gyilkoljon, égessen a különben jó nép. Janku hallgatott Megdöbbenve lőtt. Az öreg oláh folytatta szent bei szódét. — Amiket teszünk, a mi vér ei pa­ta kzik kezünk alatt hat hónapig, azt sohasem fogja számon kérni tőlünk a legfelsőbb Ur. Isten szereti legbuz­góbb népét és látva harcait, behuny­ja szent szemét. Nem látja, nem akarja látni tetteinket bölcs kegyel­­mességével, hogy ez az idő eltelve, szent szemei előtt a régi buzgó nép legyünk. így van az. hogy hat hó­napig alszik az Isten. Janku megrázkódott a borzongás­tól. Az ámításnak ezt a nemét még sohasem hallotta keresztény népek­től. Csendesen állott még egy ideig. Nézte a megkötözött ősz Jüant, aki úgy elforgatta szemeit azalatt, hogy szemgolyóinak csak a fehérje lát­szott . Azután a szent borzalmak után a fővezér szólt recsegő kora ' ’■ ra­gon: — Vancsa Györgye! (Folytatjuk.) ■■■■•■■■■■■■» ^*aa«Bw«aaeis»» a A szerkesztésért felelős: ERDŐSI DEZSŐ. Í Kiadótulajdonos ■ Hazai Hírlapkiadó Részv.-tánaiág> Kőznapokon nintan síé K a.—, vastagabb estükből n 6.­­Vasar- és ünnepnapokon minden síé K 5.—. vastagab betekből K 8— A legkisebb hirdetés 18 Kéig. Apróhirdetések felvétetnek s a központi kiadóhivatalban — a flókkiadóbivsíalban — — — a flókkladókivatalban------— Bonneowtrtb Ármin, — — — — Általános beszerzési ée titílltáet r.-t. Hírlap ée könyvkereső Szántó , doháirytőzedébao — — — Hailasey Jóreaf tőzsde — — — Orv Dús Acneldné tőzsde — — Kémet Márkus tőzsde — — — Webei dohánytözsde — — — — Tolnai tönyv. papirkereskedő ­­Prágai Henriimé dohánytözede Hajós dohánytózsdo — — — Adlei Károly tőzsde — —----­Antal Bacsó J.-ré. dohánytözsde Gyulay László----------------------­Ööv. Mirth Fareircné — — — — GBrlieb dobánytőzedében — — — Orv Magazinéi Eáláné dohány tőzedéjéeeo MSJler A.m<n« tózsdéiében — — Kőbányán: ­GraáwoM Gyula — — — — — — és eienUvSl minden na Hirdetési Biaebner 3. — — — — — — — Mezei Antal ——————— Teneze? Gyula — — — — Bokor, Beokő és Tea — — — Jardns Ab Társa--------------— Klein Simon — — — — — — — Leopold Cornél — — — — — — Mossa (Faragó) — — — — — — ÉSebwarca József — — — — — Sikray hirdető-iroda — — — — BIsn hirdető---------- — — — ­Eokstein Bernát — — — — — — Győri éa Nagy — — — — — — V* Bonvéd-otcs 18 V.. Andrássy-nt 8. VII. Hékóci-ut M. HL. Flórián-tér IS. IV.. Váol-atea t—t-IV. . KeoskemAll-utea U< V. LIpótkörut 32. VI. , Teréz-körul K Ankerköz 2 VI- Andrissy ot M. VII. Rottenbillsr-utca SS. VII. Garay tér 17 VI. Bötvös-utca 21 VII. . Rékóci-ul 88 VII. Király-utca 78. VIII. Nagyfuvaros-!'. 27. VB JózseÜrömi *8. IX. . Cilii ut SVA U|pesten. István-ot. Városházává szemben. Árpád-ut ll Róna Liget-tér l Újpest tstván-nt IS eyobb dohinytőzsdében Irodákban: IV. SemmelweUa-utca «. IV. Bskü-ut 1. IV Szervita-tér A V. . Dorottya-utsa 7. V. Dorottya-otca 8. V. Bank-utca 5. VI. Taréi körút 8. VI. Andrássy-nt 2. VI. Andrássy-nt 7. VL Vilmos osássár-nt 38. VH. Király-utca 48-45. VII. Erzsébet-kőrul 88. VII Kertész álca t( Állást keresd nők díjtalanul vezetném magányos ur hirtartását. hol délutánom szabad. Jelige .Varrtad'* Ráióezi-utl kiadó. __________________zom KÉT JOBB Nő BEJÁRÓNŐ- nek aJáallBOZiií. Alsóerdösor .14. fldezt. 6.______________72006 Betöltendő Állások (Bölc részér*) KÓRHAZAKBAN ápolonö­­ket. mindeneseket, takarítónő­ket ée tíagyvendóglökbea. intő setékben konyhalányekat. kézi lányokat í elvetőnek. Üllől-ut 88. attó 1. ___________38248 URA«ÁGT HÁZHOZ' komorja, Bzobaltay. förönö felvétetik. Fétoeténé Lujza, rtrene-körut B7nlm. 45155 Nőj SZABÓSÁGHOZ kereaz­­tőny öirálló fel kéailáinyoik fel­­vétetnek. Reáltanoda-utca j4. I. 7,_________ 10132 CSOMAGOiLOLÁNYOK. TAK.A- rttóuö felvétetik. Tokaji, Nete Tejtő-utca 59. I. 8.________73011 ÁGYAT ADOK HÁZASPÁR- tvöik beteg&po! fiiért. Elemér­­utcei 14, ajtó lő. ._______72őa Betöltendő állások (férfiak réaiéra) BOYPTT’K AZONN'Al FELVÉ- tefnet. lixprezá Bo> VáHalat. t'-ercB PiiüB-utca ). 101 is KERESEK AZONNALI BELÉ­­Pésro egy kovácssegédet. aki lévasaláefoau és minden kocsl­­inunkában jártai, ' teljes ellá­tással, fizetés egyezuég szerint MolnáT János kooáosmester. Főtér HáTomrőzsa-épület Gyöt erős, 31588 BOLTISZOLGA. CSOMAGOLÁS hoz értő. felvétetik. Vegyészeti gyár. Elemér-utca 24._____ TANCLOFIUK MECHANIKAI műhelybe felvétetnek. Vaspöri Hunyadi-tér 12,___________110630 SSZOLGA ÉS EGY kifutóim felvétetik. KosteliU, Dorottya­utca 12. 90632 ÜZLETISZOLGA. KERTÉSZET her le értő. nő*, felvétetik jó bizonyt tválnyrikkal. szabad la­kás. fizetés. Weíabersér. Vö­rösmaTty-uitva 16.______ 90835 PORTÁST ASZTALOST. SZE- relőt. óvadékkal telveaa rétim Kabaré.___________________1WB7 KIFUTŐFIU FELVÉTETIK Furcórraktir Feranc-kórut 21 ________________________ 90639 HÁZMESTERNEK GYERMEK télén házaspár felvétetik. Kor tfisz előnyben. I.. Soml<jl-ut 4. __________________________90640 KIFUTŐFIU FELVÉTETIK Schwart Simon ‘őda. RAkő­czl-ut 2, 90641 V1 CÉH Á ZMES TE'R AZON N A L felvétetik szoba konyha, vil­, lavpynl. Aggtelek!-utoa 17. sr. 7! 021 FIATAL KIFUTŐFIU FELVÉ HASZNÁLT VARRÓGÉP, cse­­teílk. Panirüzlet, Bakát.s-tér 2. répkályháJ;. virágoserepek el­___________ 90642 adók. Mecteklu hető délutánoo PARÁDÉSKOC3IS JO BIZO- ként 8-tól. Zugló. Gyarmat-ut­­ulátványokká 1 felvétetik. Deák ca 9°- , 18011 i-ereac-iirea 12, I._________90643 TŰZIFA. FORGÁCS. KAROK HÁZMESTER FELVÉTETIK állandóan kaphatók. Budapest 1,1a csaiidu. kőmives földszln- Pacnénla-utca 14. Suhaida. ^ tes házban, kinek ceorobe ta- , 906-q kása van, Wetoz J. Gyula, DESZKA. AJTO'K ABLAKOK NaKp-utós 21. • 72964 hordóik, karók', vesszőikosajak. HÁZASPÁR" lakás-és' ' EL- Lür?zpoí 4Bnand6JS ^phaiők. látá»al felvétetik. Bálvány- ®uhdaÁMt- Panttítaie-utca 14. utca 8. II. 2. 72031 £»í.a-l<lilr__________________222=1 háziszolga, fiatal. er,». «LNvYAvSS^°ÜYV, .L;STÉ,LY1 éloltneróeseí felvétetik. Cuk- ruhf,lt- \'*í6do1< kolcatabe kap­­rá»7„ P»terdT-i:tca 72029 hatók* Alma«sy-utca 4. Stei­—...., .. i^gji on'.o.'l VICE HÁZMESTER FELVÉTS- -JTv ~Ö?5pÜftcyp~"Őiy“-----ut” tik azonnal. Kertfcz-utca 23. “Av CSÉPLŐGÉP UJ. bázfelögyelő. W3 “fTM1 . „hiánnyal. kiegészttóa-----------■ ■ -■ ----- után teljesen ui gép nagyon VICEHÁZMESTER FBLVÉTE- olcéőn kapható. Fehér Miklós l‘k TV., Váci-utca 11-h. 720(18 gépgyár részvénytársaságnál, KIFUTÓ FIZETÉSSEL FEL- Budapes , V., Váciut SQ. 904Ö0 vétetik. Plck. Váci-nt 33. 72016 uj NYOLC LÓERŐS, modern. KIFUTÓ FELVÉTETIK. Pro- E'Ztwil ’tíüuCS'íiu" iectosraph. Ráikóczd-ut 59. I. kézzletek jutányos áron kan­hatók: Fehér Miklós gépgyár réezvénytáraaeágnál Budapest. iMUtln V. Váci-ut 80.___________90467 3 NAGYOBB ASZTALI SPAR­KIS-B IRT OK Budán, Rőzaa- j,er(j aludó. V. Visegrádi-utca dombon. HL, Zoldmáli-ut 68-. is.a_________________ 90626 Sóo '£r%&££'8L IguhgUa-térat8 Habá'° Ala10^,j nézett őpitukezés: szoba, kony­ha, veraada olosóc eladó Bő- KiaOO UZtótSK vebb felvilágoaitáad. nyújt: VEatRÉGLÖ FORGALMAS he- Hohonberg Ferenc, Nagymező- iye„, közvetlen lakással. pagy utca 46. Telefon 15—70. 3S252 Italfogyaeztással. csinos bérén­deséssel. sürgősen olcsón eladó. BUtOf Haupt, Rá.k6czl-ut 66. 96115 JO KARBAN LEVŐ 8HELON ráVÉMÉRÉS LEGFORGALMA olcsó® eladó. RöJc6czl*oi S2. Rabb helyen, oeinoi benecdeaé^ rv 34. 73923 iakíS.sal olcsón eladó Rá “>pTM" raA-f#,# kóczl-ut 66. Haupt. 9őjl6 l*eri«I BOR> gQjj PA UNKA MÉRÉS SZOBA KONYHA CL03ETT1EL tosgatmas saroklielyeo. csinos kiadó. Értekeztsl vasárnap dél berendezéssel nagy forgalommal után 2—6-ig Dob-utoa 106. I. sürgősen olcsón eladó. Haupt. 15. 7200T7 RékóPít-Ut 66.__________ 90117 ■___­­ÉLELMISZERÜZLET LEGFOK _____ galmasabb helyen, biztos meg. FOLYTONOS lÜCsERE MEG- őijetéssel. sürgősen olceón ei­­szflnt! Stablltüt Iemervevólnk ad4_ Haupt_ Rákóczl-ut 68. Ingyen kapják. Stornberg hang 90118 v'íí'nt-1 ŐÜKORKAüZLET FORGALMAS ZONGORA HÚSZEZER, Plani* tlí;iyen elegánsan berendezve nó huszonötezer Storuberg zon- siirgűaei) 0iCSÓ0 e!atl(i Hau„t coratermében. Rakőczi-ut ^0^ Rakőczi-ut 68.___________90114 tARÖGATOISKOLA syüuyorü hBÍv'BlakÍ;ZEtator^r1futar;; magyar dalokkal lsnJ&t miatt olcsó árban eladó. V. tó Wá«cer Han^sMrklrilynil visegrádi-utca 92. S4»fl Józeef-ktaut 15. Árjegyzék^ KÁVÉCSARNOK LAkIÍSU i eladó bérbeadó. Élelmiszer­­—üzlet lakáwral eladó. Clpéezüz­­■aat«veves le; «.ot»-ért aladó. Aradi-ut-VAREOGÉPEKET ÚJAT, barz- <aa 3d. kávéosar- rk, OW'., náKat. mindenféle családi, uői. SZATÓCSÜZLETEMET EL- férfisznbő, cipészvarrógépeket utalásom miatt szép bersede- Icgolceóbhaa árosit Kranw Hen- zéssel. Olcsó házbérrel fövtma­­rik Budapest Veres PAlué-utca Ujb Í3.00Ö koronáért eladom. 80 VtszcmteladékaaV árengeJ Kardos impatlaniíorgaltti, Ül­­mfoy,______________________90388 lől-tu. 56. 282ts BALKAROS MINDENFÉLE s A R OK V E N D ÉCLÖ ME T LA- c&a,3? . J6rrógépek ol- társa!, napi forgalom 3000 lro c»f»bban. nitQt birlioi. viszont* ronai go.ooo koronáért elatLor* i eledőknak árengedmény -*n“ Kardos Ingatlanforgalmi. Üllői; ver József-krirut 35. 90449 ut ^ 282ift TŰZIFA SZÁRAZ. HÁZHOZ KÁVÉMÉRÉSEMET SZÉP LA szállítva, pincébe rakva 180 k«a.*a1 30.000 korona óvadékkal korona. Budapest. Pannónia- a-<nnal átadom. ■'■',..il(re ingat­­utea 14. Suhalda. 9063? ’ orgalmi üllői 56. 38348 BOROZO NAGY ITALFO- gvaez lássál csaJddi ügyek miatt sürgősen Bzáztlzezerért eladó. Párdy. Kazinczy-utca 5, 2611(1. MINDENNEMŰ ÜZLETEK la kieaal Igaz olcsón vehe:űk. capibérbe. részletfizetésre. — Rökk Szilárd-utca 21. Budik Iroda Iában.________________72069 VENDÉGLŐMET LAKÁSSAL, Italfogyasztással elutazás miatt átadom. Bővebbet Dob-utca 52. vendéglőmnél.______________72r>w ÉLELMISZERÜZLETEM utcai lakással 30 ezerért eladom Megtudható Békebeli Kováos­­nál Aradi-utca 16. káv*mérés­­bőn. 72015 NéztartAsi alMalmasott keresleliN (szobai eáovl KÉTTAGÚ ÚRI CSALÁDHOZ szobal áuy kér este: Ük. Bíró. GyAr-utca 35. II-__________90820 ÉLELMISZERÜZEM VEZÉR- tsazfiató fogadó erobalányt. szakácsáét keres 1000. Mu-j zeuim-körút 8ö. fWszt. 12. T2018Í (szakácsnő) MINDENES SZAKÁOSNÉ két­­*a?:u családhoz felvétetik Jó­­zsef-kömt 13. I. ll. 71970 FELVÉTETIK FIATAL REN- des szakácbné. szobalány. V.. Csdky-rjtra 12. I. 7._______ mindenes, ki főzéshez: keveset ért. felvétetik, fize és 600 korona. Ssenea. Alkotmány1 utca 12. IV. lépcső III. 24. 1 90688 MTÉGTTAGU finom uricsa­ládhoz ió bizonyítványokkal rendelkező srakácsné és szoba, lány azonnal fel vételik. Bemu­tatkozó® 2—-4-is Deutsch Igaz­gató. Visegrádi-utca 15. IV. 4. 90641 URASÁGI SZAKÁOSNÉ. Szo­balány helyben és vidékre ke festetik. Szóbél Veres Pálné­­utoe 42_________________10121 SZAKÁÖSNÉ. SZOBALÁNY ke rééetttk urihdzhoz. Pórttr-nál. Kinizsi-utca 25. udvarban. . 12009 (taknritónől BEJÁRÓNŐ FIZETÉSSEL ÉS koszttal felvétetik. VI. Hu­­■yady-téT 8. III. 16. M460Í GYERMEKLÁNY FELVÉTS- tik. Hermaan Albert. Német* utca 31. fétem. 2. 72017 HA DIKORHÁZBA. SZANATO- rlumba, tiszti konyhára mLade-? ues kézilányok felvétetnek 1000 Muzoum-körút 35. fldszt. 12. 72019 (mindeoM) FŐZŐ MINDENES KÉT 6ZE- mélyhez ió báaásoal felvétetik. Kecskeméti-utca 14. doháBy­­tö7»de. 708 MAGÁNYOS SZÍNÉSZNŐHÖZ mindeneslány 900 koronára fel vétetik. Febérvárl-u 21. Mar­­ti-povit? ti zletébect.________71999 ÓBB LEÁNY MINDENEDNEK felvétetik^ könnyű helyre károm tagú családhoz jó ellátással, Ba­­ros.3.tér 20. festékiizíet. , 71614 FŐZŐ MINDENES KÉT SZE- mélyhez felvétetik. Andrásiy-ut 1. II. 8._____________346Q4 MINDENES FÖZÖNÖ KIS ca Iádhoz felvétetik. Eotvős-utca 24 III. 26. 34607 MINDENES JO’ FIZETÉSSEL felvétetik. Főzni nem kell. — Nacy Jánot-uti-a 2. I, 7. S 4609 Szóm LÁNY ÉS SZAKÁOSNÉ jő bizonyitváuayal íelvétetük. Václ-u. 34. III. L Ferdinánd­­hiddal szemben.___________34693 BEJÁRÓ MINDENES LÁNY. 15—16 évea. felvétetik háztar­­tfisi munkdra. Errsébet-körút 17. rukorkaiizlet.__________90627 TISZTESSÉGES MINDENES- lány felvétetik. Gyár-utca 37 Hl__lő._____________________72612 MINDENES J0L FŐZŐ 3 ei*­­mélyhez magas fizetéssel fel­vétetik. Jő Snásmód. Dohápy­­utca 37, I. 4. ffélemeleti 72020 magányos színésznőhöz mindeneslány 900 koronára fel vétetik. Jözsef-körut 66. föld­­sutnt 1. ________ 72024 FIATAL MINDENESLÁNY JO fizetéssel két személyhez felvé tetik. \TI. Rákóczl-ut 14. II, 1:________________ 72022 megbízható takarítónő. gyakorlott, egész napra koszt­tal felvétetik. Horn. Lövölde­­tér 2-a. _____ 90633 TAKARÍTÓNŐ HABOM SZOBA i’AKARITASHOZ TELJES EL LÁTÁSSAL ES FIZETÉSSEL FELVÉTETIK, SECESSIO­­ARDHÁZ, BAKOCI UT 30. sz. 720061 TAKARÍTÓNŐ MŰTEREM ré­­nt-re felvétetik. Jelentkezés dél aán kettőtől. Kossak, Kosevrtb ajóa-uroo 12, -"-77 (vágyni GYERMEKLEÁNY VAGY dada urihelyre Jó flzété'teel azonnalra felvétetik, Siondy-utca ll. I. 17 S rn Rudolf. 707 ÜGYES. LEHETŐLEG KÉME tül beszélő mindenes fözőuő ki* családhoz Jő fizetőssel fel vétetik. Baross-utca 88. IV. 4. ____________________9 nm KÖNNYŰ IIELY! MINDENES három felnőtthöz, vlxelés. va r-sora fő zés nincs. Roseciber?, Károly-körwt 17. I. 17. Je­í-ntke/ni 1—9- lg._______71978 MIN D E N E S L A N Y AZON N ALI belépésre felvétetik. Wesselé­nyi-utca 23. kávémérésben. •máz Siépségipoíis KÁMFOROS DERMAKENÖCS a bőrt finomítja, szeplőf el­­holvSnyitla. börvtazketegjégel megazüntetl. Ara 24 K Ké­zit! Csillag gyógytfir Buűapesi Rákftczl-nt 39 (Józsefkörut sár kán) kapható a gvOgvazertftral­­han. 2824-1 Belegipolii SZÜLÉSZNŐ HÚSZÉ VI OYA- korlattal hölgyeknek ajánlko­zik szerény díjazásért. IIai03- lé Ncfelejtit-utca 8. _ 7!M7 HnauS^A rftUM IwMOnrt í* *nmM ÜmtelUsmÍH lliiütib Vj, Honvéii*Btc« 1», 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék