Friss Ujság, 1927. június (32. évfolyam, 123-145. szám)

1927-06-26 / 143. szám

6 figyelik ! Az Amitié értékes kedvezménye a Friss Újság olvasói részére! Figyelje lapunknak ezt a helyét, mert minden hét bizonyos nap­ján szelvényt fog találni ugyan­itt, amelynek ellenében értékes kedvezményben részesíti az Amitié Minden héten megjelenik egy szelvény és négy szelvényből áll egy sorozat. Akinek Amitié­ gyű­j­­tőlapja van­, annak e szelvények birtokában nem kell 60 bélyeget ragasztani a gyűjtőlapra, csak ötvenkettőt, mert egy szelvény­sorozat négy szelvényét nyolc bélyeggel egyenértékűnek fo­gadja el Aki tehát gyűjti e szelvényeket, az 60 bélyeg helyett ötvenkettő­ért és a négy szelvényért meg­kapja az 500 pengős életbiztosí­tási kötvényt és a 666 pengős Forgalmi kötvényeket. ,"ir Friss tilláé ,}'soroZD{ Am!tiő-szelvénye Kam II !■!IMIIIIMI Hl lllllll '»■ hát megtámadták volna, mindhár­man megmaradtak vallomásuk mel­lett-Egész sereg tanút hallgatott ki a bíróság, közöttük detektiveket és rendőröket. Ezek a vallomások már nem úgy adják elő a történteket, ahogy a vádlott katonák. Az első áldozat vallomása A tanuk sorában elsőnek Szabó József cipészmestert hallgatják ki. Ő volt az, akibe a katonák először belekötöttek, megpofozták és ezzel kezdődött a terézkörúti csata. — A Teréz­ köruton jöttem egy hölggyel, — hangzik Szabó vallo­mása — egyszerre csak elém ugrott a három katona. Az egyik rámug­­rott, — és itt Csopakra mutatott — pofonüt­ött, majd a többiek is rám­vetették magukat, lefektettek a földre, ütöttek, vertek. Néhány perc múlva általános, óriási verekedés kezdődött. — Azt mondják a vádlottak,­ — szól közbe az őrnagy-hadbíró — hogy maguk öten voltak civilek és maguk kötöttek beléjük. — Szó sincs róla. Én egyedül men­tem egy hölggyel. Nem duplán, hanem ötszörö­sen láttak? A tárgyalásvezető most egymás­után szólítja fel a katonákat, hogy tegyék meg észrevételeiket a tanú­vallomásra. — Az öt civil támadott meg ben­nünket — áll fel az első. — Öt civil — mondja a második. — Öt civil — a harmadik. — Maguk, úgy látszik, annyira be voltak rúgva, — mondja erre a tár­gyalásvezető — hogy nem is dup­lán láttak, hanem ötszörösen. Mészáros János fővárosi tisztvi­selő a következő tanú, szintén sú­lyos fejsebet kapott a Teréz-körúti csatában. — Hölgyeket kísértem haza — mondja a tisztviselő — és az Okto­gon-téren hatalmas tömeget láttam. Alig hogy odaértem, hatalmas szú­rást kaptam. Elborított a vér, Emett szúrt meg. Mit mondanak a detektívek? Orbán György detektív követke­zik. Ő szenvedte a legsúlyosabb se­beket, agyrázkódást, idegbénulást és több szúrt sebet kapott. — Egy kártyaklubban razzián voltunk és az Oktogon-téren lát­tuk, hogy három katona egy civilt ütlegel. Odamentünk. A lakók erre kirántották szuronyaikat. Én át­fogtam az egyik baka nyakát, erre valaki hátulról lerántott a földre. Magammal rántottam a földre a szuronyával hadonászó bakát. De-­­­tektív kollégáim segítségével az egyiktől­­elvettük a szuronyt és tá­vozni akartunk. Gondoltuk: a szu­ronyban van a szám, annak segítsé­gével megtudhatjuk, kik voltak a garázda katonák. — A katonák azonban utánunk rohantak- Erre elővettem revolvere­met, megtöltöttem előttük, megmu­tattam igazolványomat, hogy detek­tív vagyok. A katonák azonban bő­­szülten rámrohantak. Én védekez­tem, de revolveremet nem akartam használni. Egymás után kaptam ütéseket, végre olyan erős csapás ért, hogy ettől kezdve nem emlék­szem semmire. Reviczky Sándor detektív ugyan­úgy adja elő a verekedés részleteit. A legaggresszívebb szerinte Kmett volt. _ Reviczky detektív elmondja azt is, hogy ő is súlyosan megsebesült. Patay László dr. és Bornemissza József báró detektívek kihallgatása után a katonai bíróság félbeszakí­totta a tárgyalást és annak folyta­tását hétfőn reggelre tűzte ki. Ak­kor folytatják a tanúkihallgatáso­kat, majd ítéletet is hirdetnek. ÓVÁSI DIT-GOT „FRUTTI“ alkoholmentes, üdítő gyümölcs­­italunk csakis „frutti" felirású címkével ellátva valódi! Óvakodjunk rokonhangzású és megtévesztő kiállítású utánzat­októl! Olerich & Sül­erül? rf. Időjárás: Hazánk­ban tegnap közel normális hőmérsék­let mellett száraz volt az idő- Ma reg­gel is az időválto­zás jelei mutatkoz­nak. Jóslat: Válto­zékony idő, hősülye­­déssel és az eső csökkenésével. __________ Vízállás: A Duna Regensburgnál, Wien—Komárom és Paks—Mohács között árad, máshol apad, Gombos—Újvidék között ma­gas, másutt közepes vízállásu- Mai vízállások: Passau 338, Stein 110, Komárom 348, Budapest 316, Baja 329, Mohács 361 cm­ — A Tisza Ti­­szabecsnél és Tiszafüred—Szeged között árad, másutt apad, alacsony vízállásu-Színházak: Vígszínház: Vasárnap este és hétfő: Az édenkert. — Ma­gyar Színház: Vasárnap este és hétfő: Oroszország. — Belvárosi: Vasárnap este és hétfő: János bácsi színházat vesz. — Király: Vasárnap este: A legkisebb Horváth-lány. (Évadzáró előadás.) — Beketow-cir­­kusz: Naponta este 8 órakor a nagy júniusi műsor. Csütörtök és szom­bat délután 4 órakor fél helyárak. Vasárnap és ünnepnap d. u. 4 óra­kor előadás-Június 26 Vasárnap R. tat és prol Ján.és Pál FRISS ÚJSÁG 1927 junius 26. -------- Egy német repülőnő szintén átrepüli az Óceánt Chamberlin és Lindberg dicsősége sok ezer embert mámorosított meg, sokan ábrándoznak arról, hogy ők is diadalmasan repüljenek át az Óceán felett. A dicsőségre vágyók sorába most egy nő is­ belépett, egy szép, merész, fiatal német lány, aki nem is reménytelenül startol, mert Németország egyik legjobb aviatikusa. Th­ea Rasche a neve en­nek a nőnek, akit képeinken bemu­tatunk. Thea Rasche: Rasche kisasszony a repülőgépe előtt, a tempelhofi re­pülő­­tér parancsnokának társaságában. A pesti lakásnyomor egyre megdöbbentőbb adatai kerül­nek nyilvánosságra, mióta a fővá­rosi lakás­statisztika munkába ke­rült. Most például a magánalkalma­zottak lakásviszonyáról derül ki, hogy a társadalom dolgozóinak na­gyobb fele egy- és kétszobás laká­sokban tengődik, négy-öttagú csa­ládokkal. Ami aztán a legszomo­­rúbb, hogy ezekben a lakásokban alig akad gyermek. Az egyszobás lakások felében már nyoma sincs a gyermeknek, a kétszobás lakások negyven százalékában sem csepere­dik a jövendő, hogyis cseperedne, mikor ezeknek a lakásoknak a ne­gyedrészében már apa és fia, vagy anya és leány családja zsúfolódott össze. Ds ezek még a szerencsések­­ezek már kényelmetlenül és egész­ségtelenül, de fedél alatt, úgyneve­zett polgári lakásokban élnek, de a családok ezrei élnek a fővárosban, lakásnak alig nevezhető kényszer­­zugokban, a Tabán düledező viskói­ban, közbiztonsági szempontból ve­szélyes menedékhelyeken, iskolák­ban. Így aztán érthető, hogy a most épülő 2800 fővárosi lakásra, melyek­nek pályázati határideje­­ június 15-ikén járt le, 12.100 kérvényt ad­tak be, míg a múlt évben az akkor épült 060 lakásra csak 9100 pályázó volt. És ilyen lakásnyomor idején ragaszkodik a kormány a lakásfor­galom novemberi felszabadításához. Most már azonban a népjóléti mi­niszter is tudatában van annak, hogy a lakásforgalom, felszabadí­tása esetén milyen tülekedés indul meg a fedélért s a háziurak mohó­sága , milyen lakbéruzsorára ké­szül és most már a szakemberek bevonásával tanácskozások folynak, hogy legalább a lakbéremelés felső határát megállapítsák. Ha ezt sem tennék, elháríthatatlan a kiszámít­hatatlan következményű lakásfor­radalom. — József Ferenc főherceg nyitja meg a rákospalotai kiállítást. Rá­kospalotán június 29-től július 10-ig gazdasági, ipari és kulturális kiál­lítást rendeznek. A kiállítást Péter és Pál napján délelőtt fél 10 órakor József Ferenc főherceg fogja meg­nyitni. A megnyitó ünnepségen a kormány képviseletében részt vesz Mayer János földmivelési, Hermann Miksa kereskedelmi és Klebelsberg közoktatásügyi miniszter. — Vitézzé avatják Kispest pol­gármesterét. Kispest város polgár­­mesterét, dr. Válya Gyulát vasár­nap vitézzé fogják avatni. Ebből az alkalomból a polgárság külön ün­neplésben akarja részesíteni a nép­szerű polgármestert, aki a harcté­ren szerzett érdemeiért és hősies magatartásáért kapja ezt a kitünte­tést. — Sárszentmihály hetven hősi halottjának szobrát most leplezték le szép ünnepség keretében, melyen Sch­önner tábornok képviselte a kormányzót, Rilkén Ferenc esperes mondott beszédet és Müller Rózsika hadiárva szavalata után Balassa Imre dr. helyettes alispán adta át a szobrot a községnek, melynek ne­vében Aram­ Mihály főjegyző haza­fias szavakkal vet le a.­.' ál megőr­zés végett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék