Friss Ujság, 1933. május (38. évfolyam, 98-122. szám)

1933-05-27 / 120. szám

T 1933 május 28. vasárnap FRISS ÚJSÁG Négyezer pécsi munka­­nélküli vár az ínség­munkákra Ki kell bővíteni a bevált vándorszállást Pécs, május 27.­­ (A Fris Újság tudósítójától.) A májusi szép idő nem hozta meg a pécsi munkapiacon azt a javu­lást, amire hosszú hónapok óta várt az inségakciók bájtos, mun­kanélküli támogatottja. Pécs város falai között ma is több mint négy­ezer munkanélküli szorong, csupán elenyészően kicsiny százaléka tu­dott elhelyezkedést kapni a pécsi egyetemi építkezésnél és alig te­hető kétszáz emberre azoknak a száma, akik a mezőgazdasági mun­kák megindulásakor a falvakba, uradalmakba szivárogtak ki. Négyezer emberről, erről a ha­talmas tömegről, azok hozzátarto­zóiról kell gondoskodni a város ve­zetőségének, éppen ezért Pécsett a legtöbb várostól eltérően a nyáron sem szüntetik meg az insegakciót, hanem útépítés, csatornamunka és a városi foglalkoztató útján kí­vánnak a négyezer ínséges és azok hozzátartozóiról gondoskodni. A vándorszállás tovább is mű­ködik. Az egész országban egye­dülálló, hézagpótló intézménynek az elmúlt héten több mint hat­száz lakója volt, közülük négyszáz férfi és kétszáz nő. A munkakeresők vándorlása most a nyár idején még csak megkétszereződött. Es­­ténkint igen sokan érkeznek a vá­rosba, akiknek , sem éjjeli szállásuk, sem élel­mezésük nincs. Ezeket a vándorszállásra utalják be. A vándorok mindenekelőtt élel­miszert kapnak az insegakció konyháján, azután beutalják őket a vándorszállás külön fürdőjébe és minta ruhájukat is fertőtlení­tették, kiutalnak számukra egy szekrényt és egy ágyat a hálóte­remben. A vándorszállás igen szép intéz­mény, csupán egy hibája van: ki­csi. A városba érkező vándorlók nem egyszer kinnrekednek és éj­nek idején éhezve, fázva kódorog­­nak az ucákon. A hálótermek és az ágyak számát­ mielőbb szaporí­tani kell. »X\VVXXVXV,XXVVVVVVVk.VVVVV^ Kézrekerültek a doboz­gerlei főerdész támadói Három orvvadász ütötte le Tokaji Sándort Néhány nappal ezelőtt a békés­megyei Wenckheim-uradalom do­­bozgerlei erdejében vérében fekve, eszméletlenül találták Tokaji Sán­dort, az uradalom főerdészát é­leje össze volt verve, arcát­ több ütés éktelenítette el. A főerdész kutyája a támadás után hazaszaladt és a család tagjaival visszatért, a me­rénylet színhelyére. Tokaji hozzá­tartozói így tudták meg, hogy főerdész merénylet áldozata lett. Tokajit bevitték a gyulai kórház­ba, ahol már negyedik napja fek­szik eszméletlenül. Úgy a csendőr­ség, mint a rendőrség széleskörű nyomozást indított és szombaton sikerült, elfognia az erdőőr támadóit. Tokajit Tuska Antal 28 éves, Zsi­­lák Mihály 31­ éves és Veszelk­a András 22 éves békési földműve­sek támadták meg. Tuskáék orv­­vadászatra indultak a Wenck­­heim-erdőbe, közben találkoztak Tokajival, aki megállásra szólí­totta fel őket. Az orvvadászok háromfelé szaladtak, mire az utolsó, aki legkésőbb szaladt el, fegyverével leütötte az erdészt. A merénylőket­­ kihallgatták, de egyik sem akarja bevallani, hogy a támadta vo­lna meg Tokajit. Mindhármukat letartóztatták. DP. KfiJBflCSY szó Vili., Józ­sef-körút 2 Render 10-4 és 7-8 Budapest két arca Luxusparkok és lombtalan játszóterek • A szegény­­fertály gyermekei levegőre sem juthatnak A fellendülő magyar idegenfor­galom a májusban pompázó Bu­dapestet va­db­an a világ­" egyik legszebb városának találja. Hiszen a főváros­ kertészeti hivatala gyö­nyörű, mesébe illő parkká fejlesz­tette a Gellérthegyet. A hegy gyomrába barlangot­ fúrtak a.­hő­forrásokig, szines lámpákkal vi­lágítják a barlangot s külön al­kalmazottat tartanak, aki több nyelven mondja az idegeneknek, hogy a meleg forrás vize 40 fokos. A Gellérthegy hatalmas virágerdő lett, alacsony, lejtős, gondosan ka­­vicsozott sétautakkal, kényelmes padokkal és a szomszédos várhegy oldalára hódító illatban vezet az uz­sak­i vadrózsalugasok között, mintha nem is városban, hanem valami nagyon nagy ar előkelő parkjába vetődött volna a járó­kelő. A Duna közepén, a Margit­szigeten­­pedig önműködő zápor­­gépek pótolják, az esőt és favá­gó gépek bérét várjék simára minden reggel a zöld gyepet,­­­ de har­minc fillér beléptidíj ellenére. A Károlyi-pari­ se marad el a többi mögött a Belváros közepén. Egyi­ke lett a város legszebb közterei­nek, közepén gyönyörű tulipán­mező vizit, festeni sem lehetne szebbet. Viszont kilakoltatták in­nen a homokkal felszórt játszó­teret. A Margit Zlidtől Újpest felé most fejezték be a parkírozást, s aki az új Lipótváros drága bér­palotáiban lakik, igazán nem ki­­vánkozhatik el nyaralni Buda­pestről. A másik oldalon Ezze­l szemben a keskeny és fül­ledt uccák rengetegében por, füst üli meg a tüdőt. Akad ugyan né­­hány gyatra tér, de a kertészeti hivatal emberei már nem dolgoz­nak olyan gondosan. A Hunyadi­­téren, Klauzál-téren, Mátyás-téren, Almássy-téren, Mária Terézia-té­­ren, Ludovika-kertben alig van valami zöld. Három évvel ezelőtt gyermek-játszótereket építettek itt. A homokot azonban kifelejtették belőlük. A tornaszereket ősszel le­szerelték s a tavasszal elfelejtet­ték felszerelni. Csak az elmúlt hé­ten jelentek meg a munkások és állították helyükre a köteltintá­­kat és csúszdákat. No de hát, eze­ket a tereket gondosan elkerülik a főváros idegenvezető autói. Né­hány ilyen csupa­ kavícs „park­­nak“ csúfolt játszótéren igen he­lyesen kis kutakat állított fel­ a fő­város,­­ amelyeket­­ télre elzártak. Most, hogy itt a tavasz, egy né­mely helyen, így például az Erzsé­­bet­ téren is a kút, zárva maradt. Ellenben a kúttól pár lépésnyire az Országos Magyar Tejszövetke­zeti Központ tejárusító helyét ál­lították fel, ahol tizennégy fillérért kapható egy pohár tej, vagy lefö­lözött tejből készült kakaó. A tej iidit s táplálóbb, mint a víz, de vi­szont drágább. Akinek nincs 14 fil­lérje, az ne igyon semmit —■ talán ezt gondolja a főváros? Séta a tereken, ahol még fű sem nő Érdemes lenne egyszer ezekre a helyekre is elkalauzolni a Buda­pestre érkező és a­­természetadta csodákban gyönyörködő idegene­ket; lássák meg Budapest másik arcát is és csodálkozzanak azon az ellentéten, amely Budapest két ábrázatja között van. Talán akkor elszégyenlik magukat a főváros urai, akik egyik oldalon két kézzel szórják a kincseket, másfelé pe­dig a filléreket is nehezen adják. Itt van a főváros közepén a Hu­nyadi téri park és játszótér, amely jóformán csak két hosszú kiköve­zett útból áll. A teret pár méter széles fasáv övezi, a középen pe­dig sivár kavicsos térség. A hato­dik kerületi gyerekek „eldorádójá“­­nak készült ez a hely. A padokon munkanélküliek ülnek, kártyáznak és malmoznak unalmukban, a parkban pedig alig lehet látni gyereket. Mert tudja Isten miért, itt futballozni tilos és a gyerekek inkább leszorultak a parkból az utcára, ahol a közlekedés ezernyi veszélye leselkedik rájuk. A szomszédos Almássy téren már felszerelték a tornaszereket. Budapest egyik arca: A vad­virágos Gellérthegy, ahol rendőrök vigyáz­nak a pompás virágágyakra. Budapest másik arca: A lombtalan, kavicsos Mátyás tér, ahol még az ivóvizet is elfödik a gyermekek elöl. 5 Harminc év óta állandóan fejlődő villatelepen, fensikon, kitűnő leve­gővel, gyümölcsfatermő kerti földe­ken, Budapesttől 13 kilométernyire elterülő, Rákosszentmihály és Cin­­kota között fekvő Árpádtelepen olcsón, részletfizetésre telkek eladók. Ha a családfő elhal, a telek minden további fizetés nélkül meg­y utódai tulajdonába. Hely­színen az állomás mellett Freiszer Pál építész­mérnök vagy Hans Alben adnak felvilágosítást Prospektust küld . Építtetett Köz­­gazdasági részvénytársasága, Budapest, IV., Haris köz 4. Telefon : 88-7­43. de homok még mindig hiányzik­ a tornaszerek alól. Itt még fogócs­­­kázni sem lehet, mert ha valaki elesik a kavicsos talajon, hát az bizony nagyon megüti magát. A­ szomszédos Klauzál téren ugyanez­ a helyzet, két hosszú kövezett út-­ rész, sok kavics, por, de semmi zöld. A Mária Terézia téren is ezt tapasztaltuk. Egy kivétel van csak: a Tisza Kálmán tér, ahol­ valóban kitűnően felszerelt játszó-­ tér van és üde zöld park tisztítja a környék levegőjét. Szinte csodál­kozik az ember, hogy hogyan lehet ez? A ferencvárosi gyerekeknek parkokból és játszóterekből jófor­mán semmi sem jut. Nem jutnak szabad levegőhöz a gyerekek A Mátyás uccában egy kétség-­­beesett anya kiáltoz az uccán lab­­dázó gyermekei után. Épp akkor robogott el egy autó, amely elől éppen hogy félreugorh­atott az egyik kisfiú. — Kétségbe vagyok esve a gye­rekek miatt, mert még egy ökölnyi tér sincs a közelben, ahová kien­gedjem őket —­ panaszolja az as­­­­szon­y. — Szegény kicsikék még le­vegőt sem tudnak szívni. Állan­dóan a szobában tartom őket, mert tetszik látni, most is majdnem el­gázolta őket egy autó. Ha elme­gyek dolgozni, bezárom a gyereke­ket a lakásba. Milyen más lenne a helyzet, ha valami lombos kert lenne a közelben, ahová nyugodtan elengedhetném őket. Rengeteg kisember mondja ugyanezt a panaszt, hogy nem jut­nak levegőhöz gyermeket. Füst­ben, koromban élnek és amikor az éltető meleg napsugár kicsalja őket az Uccura, minden pillanat­ban ott leselkedik mögöttük a ve­szély. íme Budapest másik arca. Így él napfény és levegő nélkül a pesti gyerek ugyanakkor, amikor luxusparkok létesítésére és fejlesz­tésére áldoz a főváros. Ez nagyon helyes is, de jusson a szegény fer­tály szegény embereinek is egy kis zöld, egy kis virágillat és egy kis levegő. Stób Zoltán. — Lassan terjed a kisszakasz. Miután a Beszkart vezetősége meg­állapította, hogy a közönség szí­vesen fogadja a kisszakasz refor­mot, amely a mai viszonyok kö­zött igen megbecsülendő jövede­lemtöbbletet is nyújt a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalatnak, mindenki azt remélte, hogy ezt a célszerűnek bizonyult újítást a le­hetőség szerint kiterjesztik. Ezt ígérték is, azonban nem tudni mi okból, az ígéretet csak nagyon las­san és igen apró részletekben kez­dik teljesíteni. Ez az ap­ró részlet abból áll, hogy május 29-én, hétfőn a Nagykörúton a­­középbejáratú, 6-os kocsiban is életbe léptetik a kisszakaszt. Ezeknek a kocsiknak lánccal elzárt elülső r­észén leh­et majd kisszakaszos jeggyel utazni. Eladó földbirtok! Szatmár­ megyében, Cseniger mellett az országútnál 223 magyar hold, príma, teljesen sík szántó, igen kedvező amor­tizációs kölcsönnel, kedvező fizetési fel­tételekkel, nagyon méltányos áron el­­írhatik, egész­en vagy kisebb-nagyobb parcellákban. Részletes felvilágosítás­sal készséggel szolgál Mészáros Ferenc mérnök, Nagygéc, Szam­**r megye.

Next