Friss Ujság, 1935. szeptember (40. évfolyam, 198-222. szám)

1935-09-20 / 214. szám

trSSS szeptemb­er 2ft, péntek FRISS ÚJSÁG A kövezetvám leszállí­­tását és jobb közlekedést követel a környék Visszakéri a fővárostól a jogo­sulatlanul beszedett kereseti adót A vármegyeházán a főváros és a környéki városok és községek vitás ügyeinek rendezésére érte­kezlet kezdődött, amelyen dr. Melle László pestszenterzsébeti he­lyettes polgármester elnökölt. Az értekezleten a főváros magas köve­zetvámjai kerültek szóba és azt követelték, hogy a tengelyen ér­kező áruk után a békebeli kövezet­­vám díjtételeket léptesse életbe a főváros, az átmenő forgalomban pedig mondja ki a vámmentessé­get. Ezután a piacrendezést sürgették és azt követelték, hogy a környéki gazdák ne csak a nagyvásártele­­pet, hanem a kerületi piacokat is felkereshessék, ahol most nem jelenhetnek meg kocsijaikkal. A rossz,és drága közlekedés is szóba került, továbbá elhatározták, mint a Friss Ifjság ezt már jelentette, hogy a Budapesten dolgozó, de a környéken lakó munkások és tiszt­viselők kereseti adóját is a kör­nyék számára igénylik, mert ezt az adójövedelmet eddig Budapest szedte be jogosulatlanul, holott ez a környéket illeti. A fontos kér­dések további megbeszélése céljá­ból nagygyűlést fognak egybehív­ni és a fővárossal is megindítják a tárgyalásokat. Színésznő tanú tett vallomást a Dréhr-ügyben Potorán Kornélnét Corthy Myrat zárt tárgyaláson hallgatták ki Soóky Tiblabíró Dréhr Imre volt államtitkár bűnügyében csü­törtökön Holtzspach Nándor ma­gántisztviselőt arról hallgatta ki, hogy a Holtzspach-ü­dülő megvé­telre felajánlott ingóságai ugyan­azok voltak-e, amelyeket a minisz­térium a Krausz-bankháztól ké­sőbb megvett Holtzspach Nándor kijelentette, hogy a két leltár nem teljesen azonos. Valami különbség van a kettő között, de nem számot­tevő. Bethlen István gróf nem jelent meg a tárgyaláson, titkára szerint valószínűleg _ tévesen kézbesítették ki az idézését Ezután került sor az óriási bűnper legérdekesebb tanújára, Potorán Kornélnéra. A _ terem nagy érdeklődése közben lépett a bírói emelvény elé a bűnpernek ez a sokat emlegetett, titokzatos női tanúja- Sötétszürke őszi kosz­tümben, fekete bársonykalapban, fekete lakkcipőben állt Soóky bíró elő és személyi adatainak felvé­tele során elmondotta, hogy özv. Potorán Kornélnénak hívják, leánykori neve Rassler Ilona, szí­nésznő nevén Corthy Myra, 44 éves. — Mi a foglalkozásai — Nincs foglalkozásom —,felelte alig hallhatóan az asszony. — Hát akkor miből élt — Van egy kis ingatlanom. Ekkor szólásra emelkedett Sztra­che Gusztáv főügyész és a követ­kező bejelentést tette: — Miután a tanú vallomása olyan tárgyra vonatkozik, amely­re a Tábla már korábban zárt tárgyalást rendelt el, ebben az esetben is a nyilvánosság kizárását kérem. Soóky táblabíró felszólítására a hallgatóság elhagyta a tárgyaló­­termet, amelynek zárt ajtaja mö­gött kezdődött meg az érdekes női tanú kihallgatása. A zárt tárgyalás befejezése után Soóky táblabíró közölte, hogy a tárgyalást szombaton délelőtt folytatja. Vasvillával kettéhasította fia koponyáját A merénylő bácsalmási apát veszett kutyamarással Budapestre szállították Megdöbbentő véres esemény játszó­dott le Bácsalmáson. Csák István fiatal gazda nem volt jóviszonyban az apjával, egy darabka föld miatt állandó volt közöttük a civakodás. A fiatal Csák szerdán felkereste apját azzal a szándékkal, hogy bocsánatot kérjen tőle legutóbbi veszekedésükért. A találkozás azonban szerencsétlenül végződött. Ismét összekaptak és az öreg Csák úgy vágta fejbe a vasvillá­­val a fiát, hogy annak kettérepedt a koponyája és véresen terült el a föl­di­n. A legényt kórházba szállították, ahol állapota életveszélyes. Az öreg Csákért csendőrök mentek ki a szőlő­hegyre. Amikor meglátta a csendőrö­ket, messziről kiabált feléjük: „Ne közeledjetek hozzám, mert összeharap­tak a veszett kutyák!” Hosszas dula­kodás után sikerült megkötözni. A ha­tósági orvos megvizsgálta és kiderült, hogy csakugyan veszett kutyák mar­ták meg. 1­­ehetséges, hogy a vasvitás támadást is ilyen állapotban követte el a fia ellen. Az öreg gazdát felszál­lították Budapestre. Itt állapítják meg a Pasteur Intézetben, hogy mikor ha­rapták össze a veszett kutyák s mi­lyen szerepet játszott ez a körülmény a véres merényletnél, amelyet fia ellen elkövetett. 15 évi fegyházra ítélték az üllői rablógyilkost Negyvenkét késszúrással ölte mejt áldozatát . Felesége ön­gyilkos lett, amikor a hírt meghallotta Március elején Üllő határában Tóth Márton pusztacséri fuvarost doronggal agyonverték, majd zseb­késsel összeszurkálták s 13 pengő 70 fillért elraboltak tőle. A vizsgá­lat kiderítette, hogy­­Kenyeres Ist­ván napszámos követte el a gyil­kosságot, akit gyilkosság és rablás címén csütörtökön vont felelős­ségre a pestvidéki törvényszék. A tárgyaláson kiderült, hogy Kenyeres felkéred­zkedett Tóth Márton kocsijára és beszélgetés közben megtudta, hogy a fuvaros­nál pénz van. A fuvarost egy kis poharazgatásra hívta meg Tull­maim vecsési vendéglőjébe, ott le­itatta, később pedig kegyetlenül meggyilkolta és a holttestet kirabolta A sápadt, 21 éves vézna gyilkos az elnök kérdésére kijelentette, hogy a gyilkosságban bűnösnek érzi magát, de rablásban nem, mert nem vitt el semmit Tóth Már­tontól. Tagadta az előre megfon­tolt szándékot és azzal védekezett, hogy szóváltás hevében ölte meg a fuvarost. Az elnöknek arra a kérdésére, hogy megbánta-e tettét, nem vála­szol s az elnök me­g is jegyzi, hogy amikor a fiatalkorúak bíróságánál szerepelt, akkor is ilyen konok volt. — Maga negyvennégy késszúrást ejtett az öregemberen — tért vissza az elnök a gyilkosság­ra, — mint­án bottal leütötte. — Megöltem, de n­em raboltam ki — ismételte a gyilkos. — Azután elmentünk haza. A falu előtt én leszálltam a kocsiról s a lovak hazavitték a holttestet. A ruhám véres volt s amikor a nő­vérem látta a ruhámat, azt mon­dotta, hogy feküdjek a vonat alá. Én Pestre szöktem és itt a vásár­csarnokban fogtak el. Az első tanú a meggyilkolt Tóth Márton özvegye volt, aki az el­nöknek arra a kérdésére, hogy magánjogi igényt támaszt-e, így válaszolt: — Halálért halált kívánok! Az asszony ezután elmondta, hogy a tragikus eset napján kocsi­zörgésre lett figyelmes, kiment az udvarra és szólította a férjét. Sö­tét volt, nem látta az urát, csak szürke tömeget vett észre a kocsi­­kasban , mert azt hitte, hogy az ura alszik, költögetni próbálta. A­mikor hozzányúlt a férjéhez, keze véres lett, nagyon megijedt, sikol­tozni kezdett, jöttek a szomszédok, majd a csendőrök is. Világosság­nál megpillantották, hogy a férje fejét teljesen szétverték. Arra a kérdésre, hogy ismerte-e a vádlot­tat, igy válaszolt: — Igen, ismertem s az uram na­gyon szerette, mindig Pityunak Becézte, ezzel hálálta meg. Tyllmayer vendéglős szerint a gyilkos és áldozata 2 liter bort fo­gyasztott el. Kenyeres folyton töl­tött, alig engedte szóhoz jutni a gazdát. Tóth Pál László orvos­­szakértő szerint Kenyeres áldoza­tát negyvenkét helyen sebesítette meg s a fuvaros sérülései közül négy volt halálos, 28 centiméteres vágás a hason, szúrás a fejen, a szíven és a nyakereken. A holttes­ten kü­zdelmi nyomokat nem ész­leltek és nem lehetett megállapí­tani, hogy aludt-e a gazda, amikor a halálos csapások érték. Horváth Sándor, a vádlott só­gora elmondta, hogy a gyilkos nem mondotta el a feleségének a tör­ténteket s az asszony a csendőrök­től tudta meg a gyilkosságot s szégyenében megmérgezte ma­gát. Kenyeres Józsefné arról vallott, hogy a vádlott nagyon félénk ter­mészetű volt. A bíróság az elvetemedett gyil­kost 25 évi fegyházra ítélte. Kenyeres egykedvűen mondja el a gyilkosság lefolyását. s 2-Hetővel ké­pen lódát külföldrevői a raaiö­sszinmet tss­r­a­­tóagy. kir. udv. hangszergyár VII., Rákóczi út 60. Kör­lázi ágyán letartóztatták a feleség­­gyilkos ny. századost Félig önkívületi állapotban követte el a merényletet A kőbányai úti feleséggyilkosság ügyében a rendőrség folytatja a vizsgálatot. Schüssler Ferenc nyu­galmazott katonai tisztviselő, aki századosi rangban van, mint isme­retes, a Mádi ucca 41.171 hrsz. ház­nak a kertjében két lövéssel leterítette 50 éves feleségét és azután mellbelőtte magát. A merénylő férjet­­súlyos sérüléssel szállították a Horthy Miklós-kór­­házba, ahol azonnal műtétet vé­geztek rajta és amikor utána ma­gához tért, kihallgatták. Kihallga­tása során elmondotta, hogy már régen készült az öngyilkosságra és elhatározta, hogy feleségét is megöli. Áldatlan családi életet éltek, vallotta Schüssler Ferenc, ennek ellenére is szerette azonban az asz­­szonyt és tulajdonképpen szerdán még nem is akarta végrehajtani végzetes tettét, felesége azonban rátámadt, mert italos állapotban jött haza az óhegyi uccai vendéglőből s ezért félig önkívületi állapotban követte el a merényletet. Kihallgatása után Schüssler Ferencet szándé­kos emberölés bűntette miatt elő­zetes letartóztatásba helyezték, a­mint állapota megengedi, a rend­őrségi rabkórházba viszik át, ad­dig pedig a Horthy Miklós-kór­­házban tartják szigorú felügyelet alatt.­­ A svájci bankok már keresik a pénzt. Volt idő, amikor nem­hogy kamatot fizettek volna a vii­lág minden részéből Svájcba me­nekülő betétek után, hanem még őrzési és kezelési díjat is számí­tottak fel. Ezek az idők már el­múltak és a svájci bankok bezzeg keresik már a betéteket. Jobb ka­matot ígérnek, mert kellene a pénz. Az idők fordulását figyelmébe ajánlanánk a magyar nagyban­koknak is, már régen ülnek moz­dulatlanul a pénzükön és lesz idő, amikor ők is szívesen fizetnének magasabb kamatokat i­s a betétek után. Sajnos, a bankok mindig csak utólag jönnek rá, hogy nekik életérdekük a pénz minél elevenebb mozgatása, mert a munka nélkül heverő pénz halott és elértéktele­nedik.

Next