Friss Ujság, 1935. szeptember (40. évfolyam, 198-222. szám)

1935-09-20 / 214. szám

6 IMS IBM­ ­ NAPIREND: Szeptember A Nap kel 5 óra _­­ 30 perckor, nyugszik vall 17 óra 43 perckor. /,|| A Hold kel 0 óra fia 3­0 perckor, nyugszik . 15 óra 25 perckor. Péntek IDŐJÁRÁS: nBt-EUSZiaH Budapest csütörtök déli hőmérséklete 18 Celsius fok volt. A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor. Várható időjárás a követ­kező 24 órára: Nyugati szél. Növekvő felhőzet, helyenként eső. A hőmérsék­let nem változik lényegesen. VÍZÁLLÁS: A Duna Passaurg és Stein—Duna­­remete között árad, másutt apad, ala­csony vízállású. — A Tisza végig apad, igen alacsony vízállású. SZÍNHÁZAK: OPERA: A Nemzetközi Dermatoló­giai Kongresszus tiszteletére. Ünnepi előadás (8). — VÍG: Szerelemből elég­telen (8). — MAGYAR: Pityu (8). — BELVÁROSI: Az esernyős király (8). — KIRÁLY: Viktória ('A5, 8). — VÁ­ROSI: Aki mer, az nyer (8). — AND­­RÁSSY ÚTI: Nem ismerlek többé (9). — TERÉZKÖRÚTI: A nevetés műsora (9). — BETHLEN TÉRI: Apróhirdetés (J/76, V29). — KOMÉDIA: Megnyitó mű­sor (9). - ERZSÉBETVÁROSI: Postás Katica (S/16, SA9). — JÓZSEFVÁROSI: Három grácia (’/16, %9). — KISFALU­DY: Csókos asszony (%6, ’A9). — MA­GYAR MŰSZÍNKÖR: Csodahajó (J/­5). — FŐVÁROSI CIRKUSZ (Busch). Na­polta két előadás: délután 4 és este V19 órakor. Pestkörnyék polgársága évek óta panaszkodik, kéri a várm­egyét, kéri a fővá­rost, hogy csináljanak már ren­det és könnyítsék meg a megélhe­tést azoknak a kispolgári csalá­doknak is, akik túlnyomó többsé­gükben Budapestnek is adófizetői, hiszen itt bent dolgoznak, vagy idehozzák munkájuk eredményét. A főváros pedig, mint rossz mos­toha, drága kövezetvápsokkal, meg­fizethetetlenül drága közlekedéssel nehezíti életüket. Most a várme­gyeházán ankétsorozat kezdődik, amelynek keretében a kisterme­lők, a környékben lakó iparosok, munkások és gazdák­­ egymás után teregetik ki gyógyítatlan sérel­meiket. Sok szó esik a piac szer­vezetlenségéről és a központi vá­sártelep elhibázott rendjéről, amely szinte lehetetlenné teszi, hogy a környék gazdanépe a főváros élel­mezéséből a maga részét munkája arányában kivehesse. De a közle­kedésen, a kövezetvámon túl mennyi olyan baja és sérelme van a főváros környékébe telepedett városoknak és községeknek, ame­lyekre hiába kérnek orvoslást. Se rendes ivóvizük, se rendes, olcsó világításuk, se csatornájuk nincs. Saját erejükből mindezt előterem­teni kétszeres áldozat. A fővárost pedig hiába kérik, hogy közművei­nek hálózatát terjessze ki a kör­nyékre is. Pedig Budapest köz­művei és közszolgáltatási telepei is érzik, hogy az olcsóbb termelés és olcsóbb üzemköltség érdekében fokozni kellene úgy a villany-, mint a gázfogyasztók számát. Ha a környéket bekapcsolnák, a fo­gyasztók száma megkétszereződ­nék, most mégis inkább a gáz-­ és a villanyüzemek közös vezetésé­ről és egységesítéséről tanakod­nak, ahelyett, hogy egy nagyvo­nalú terv szerint a környékre is kiterjesztenék a kultúra és civili­záció mindama vívmányának ál­dását, amelynek fedezetére a kör­nyékbeli kispolgárság is teteme­sen adózott. De közegészségügyi szempontok is parancsolóan sür­getnék, hogy a vármegyeházán most folyó tanácskozások végre a közszolgáltatások egységesítésére vezessenek s hogy ne maradjanak ezek a községek továbbra is a vármegyének és a fővárosnak egyaránt elhanyagolt mostohái. — A francia képviselők a kor­mányzónál. A Magyarországon időző francia képviselők csütörtö­kön hosszabb látogatást tettek a miniszterelnökségen, ahol a távol­levő miniszterelnök nevében Fabi­­nyi pénzügyminiszter fogadta a vendégeket. Részletesen ismertette előttük az ország pénzügyi és gaz­dasági helyzetét. A miniszterelnö­ki palotából a­ francia képviselők csoportja a Hősök emlékművéhez ment, amelyet megkoszorúzott. In­nen gépkocsin Gödöllőre utaztak, ahol a kormányzónál tisztelgő lá­togatást tettek.­­ Esküt tett a törvényszék új elnöke. A budapesti törvényszék csütörtökön délben teljes ülést tartott, amelyen a legutóbb kine­vezett Petöcz Gyula elnök és Mól-I­doványi István másodelnök letette­ az esküt. Petöcz meghatott han­gon mondott köszönetet és vázolta azokat az irányelveket, amelyeket, mint a törvényszék új elnöke meg akar valósítani. Moldoványi Ist­vánt Petöcz Gyula üdvözölte. — Drágul a bőr, drágul a cipő. Haladunk a tél felé és­­ még mi­előtt a szép fehér hópihék szállin­­ganának, éppen nem szép és nem fehér hírecskék röpködnek a téli gondokkal küzdő fejek körül. Szi­lárd a nyersbőrpiac, szilárd a kész­­bőrpiac, az olaszok mindenhol buzgón vásárolják a bőrt, mindez azt jelenti, hogy drágul a bőr egyelőre 5—10 százalékkal és, bár a cipőgyárak még nem ebből a drága bőrből dolgoznak, már­is elhatározták a „cipőárak mérsékelt áremelését". Sohasem ilyen für­gék a tisztelt gyárak, amikor a bőr olcsóbb lesz, akkor még utó­lag sem határozzák el a cipőárak mérsékelt árcsökkentését. A gyá­rak határozata nem más, mint kar­­telszerű megállapodás. Van kar­­teltörvényünk, árelemező bizottsá­gunk, meg lehetne és meg kellene vizsgálni: jogos-e a cipődrágítás, szabad-e a mezítlábas, vagy lyu­kas cipős divatot a hűvös ősz és hideg tél hónapjaiban rákényszerí­teni a szegények millióira, akik nem tudnak drága cipőt vásárolni. — A dombóvári választás ügye a bíróság előtt. A dombóvári vá­lasztókerületben őrgróf Pallavicini György volt képviselővel szemben Rainiss Ferencet választották meg. Kiderült, hogy az ajánlások során igen sok választó mindkét jelölt ajánlási ívét aláírta. Ezek ellen a választók ellen bírói eljárás in­dult. A dombóvári járásbíróság most tárgyalja a kettős aláírások ügyét. Igen sok választó­ tagadja, hogy ő két ajánlóívet is aláírt volna, úgyhogy most a járásbíró­ság írásszakértő meghallgatását rendelte el és csak azután lesz íté­let a tömeges választási bűnügy­ben.­­ Kétszeresére emelik a Beszkárt alaptőkéjét, amely évi 54 millió pengő bevétellel szemben mind­össze 1.250.000 pengő. A polgár­­mester tárgyalásokat folytatott e kérdésről a Beszkárt vezetőségé­vel és a pénzügyi bizottság, vala­mint a közgyűlés elé a polgármes­ter javaslatot nyújt, hogy a Beszkárt részvénytőkéjét 2.500.000 pengőre emeljék fel.­­ Halálra ítéltek 53 albán láza­dót. A katonai törvényszék Fieri­­ben befejezte a legutóbbi albán zendülés bűnperében a tárgyaláso­kat. 539 vádlott közül 53 lázadót halálra, 39 vádlottat örök rab­ságra, 121-et 10—20 évig terjedő börtönre ítéltek. A többi 300 vád­lottat pedig felmentette. A kül­földi diplomaták közbe akarnak lépni az ítéletek enyhítése érdeké­ben, de előre jósolják, hogy ennek nem lehet eredménye, mert el­rettentő példát akarnak teremteni. A 222-es Orion-rádió a hang min­den szépségét érvényre juttatja. Hangszórója egy ferdén elhelye­zett hangfalra van szerelve, me­lyet most alkalmaztak először két­­lámpás készüléknél. Az Orion­­rádiók 1935—36-os sorozatát min­den Orion rádiókereskedő készség­gel bemutatja. — Rejtélyes haláleset a mentő­kocsiban. Kispesten, a Szent Imre herceg út és a Rákóczi út sarkán eszméletlen állapotban találták Kubik György iparos feleségét. A mentők a Szent István-kórházba akarták szállítani, de útközben meghalt. A rejtélyes haláleset ügyében megindult a rendőri nyo­mozás. A Herceg Coburg Fülöp Józsiás Magyarországra költözik és Co­­burg-Koháry herceg nevet veszi fel. A csehszlovákiai Coburg hit­­bizományért hosszas örökösödési per folyt herceg Coburg Józsiás és a Cyrill hercegek között, amely mindmáig nincsen befejezve. A per folyamán Józsiás herceg, aki eddig német és magyar állampolg­­ár volt, felvette a csehszlovák ál­ampolgárságot. Coburg Józsiás most elhatározta, hogy elköltözik Csehszlovákiából és véglegesen Magyarországon telepszik le. Ez­zel egyidejűen újra felveszi a ma­gyar állampolgárságot és nevét is megváltoztatja. Az eddig viselt Coburg Fülöp Józsiás nevét (mint csehszlovák állampolgár nem hasz­nálhatta a hercegi címet) Coburg- Koháry herceg névvel cseréli fel, mivel anyai ágon az 1815-ben ki­halt magyar hercegi család iva­déka.­­ Meghalt a nagyköveti tanács volt elnöke. Jules Cambon, Fran­ciaország volt nagykövete, a há­ború utáni béketárgyalások egyik sugalmazója és a nagyköveti ta­nács elnöke 90 éves korában meg­halt. Fontos szerepe volt a jóvá­­tételi kérdések rendezésében. — A karcagi vonat darabokra tépett egy fiatalembert. Csütörtö­kön délben a Karcagról Budapest felé haladó személyvonat a 75-ös jelzésű őrháznál egy mezítlábas, 20—22 év körüli fiatalembert el­ütött. Amikor a mozdonyvezető a vonatot megállította, rémülve látták, hogy a kerekek a szeren­csétlen fiatalembert derékban tel­jesen kettészelték és a test két részre várva legurult a töltésről. A pályaőr bejelentése szerint egy hasonló korú férfi napok óta bo­lyongott a pályatest mentén, egy ideig szemmel is tartotta, de az­után eltűnt előle. Valószínű, hogy ő az öngyilkos.­­ A beomlott ház eltemetett egy munkást. Az ócsai szőlőkben egy kispesti építőmérnök házat épített. Az állítólag laza föld megmozdult és a ház beomlott. A pincebolto­zaton dolgozó Komsa Pál 31 éves kőműves a romok alá került. A mentők életveszélyes állapotban szállították a Szent István-kórház­ba. A helyszínére kiszállt csendőr­ség megállapította, hogy az épí­tést elvállaló mérnök nem volt jelen a munkálatoknál.­­ Megalakul a NÉP országos tanácsa. A kormánypárton belül érdekes szervezeti változás követ­kezik be. A pártvezetőség elhatá­rozta, hogy megalakítja a NÉP or­szágos tanácsát, amely a képvise­­lőkö kívül a vidéki szervezetek vezetőiből és élharcosaiból áll. A párt összeállítása szerint e pilla­natban 76 ezer élharcos működik az országban. Az országos nagy­tanácsban csak a vezető élharco­sok foglalhatnak helyet és még így is háromszáznál több tagja lesz a tanácsnak. Az ünnepélyes meg­alakulás október 10-én lesz, ame­lyen megjelenik a miniszterelnök is. FRISS UJSÁG 1935 szeptember 20, péntek Ha jól és olcsón akar ruházkodni, akkor keresse fel László úriszabót (Erzsébet körút 1. szám, I. em.), ahol mérték után rendelhet divatszövetekből mesteri szabású férfiöltönyt 40 pengőért imimiiiiimiiimiiiiiiiiimini Véres összeütközés az osztrák­­bajor határon. Az osztrák-bajor határon egy német rohamosztagos osztrák területen igazoltatott két osztrák állampolgárt, Schettler Márton csendőrségi felügyelőt, aki szolgálaton kívül volt és polgári ruhát viselt és Köberle Lipót ta­nítót. Amikor ez ellen tiltakoztak, a rohamosztagos osztrák területen rálőtt Schert­erre, akinek a golyó a combjába fúródott. Az össze­tűzés miatt az osztrák kormány diplomáciai lépést szándékozik tenni Berlinben — Izületi csúznál és lschiásnál, neu­ralgikus és arthritikus fájdalmaknál egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz reggel éhgyomorra hévéve, gyorsan előmozdítja a gyomor és belek működését , igen könnyű, lágy szék­letétet, jó emésztést és kellemes köz­érzetet biztosít. Nagykőrös emlékérmet küldött a Friss Újságnak Nagy és megérdemelt sikerrel zajlottak le Nagykőrösön az Arany-napok. Arany János, a hal­hatatlan magyar költő nem kapha­tott volna szebb, méltóbb, kegyele­­tesebb emlékezést, mint Nagykőrös lakóitól. A város most művészi kivitelű érmet veretett az Arany­napok emlékére, a nagy költő kép­másával. Az Arany János emlék­érmet azok számára ajánlották­ fel, akiknek szerepük volt az ün­nep sikerében. A polgármester a Friss Újság szerkesztőségének is megküldötte az érmet, a következő sorok kíséretében: „Nagykőrös vá­ros a Friss Újság szerkesztősége részére az 1935. évi augusztus hó 15—18. napjain tartott Arany Na­pok propagálásáért hálás köszönete kifejezéseképpen a 30 mm-es Arany János emlékérmet ajánlotta fel, miről a jelen értesítést a város pe­csétjével ellátva kiadja. Kelt Nagykőrösön, 1935 auguszt. 18-án.“ 'rcv'vrona a KWKmv Kmw rcvia —­ínségm­­unkára indult, össze­esett a síneken. Sebestyén György 65 éves állástalan géplakatos csü­törtökön délben a Rákóczi útról a Tisza Kálmán tér felé tartott Amikor a sínekre ért, hirtelen összeesett. Éppen akkor robogott arra egy 69-es jelzésű villamos. A vezető az utolsó pillanatban meg­állította a kocsit és így sikerült a szerencsétlenséget elkerülni. A járókelők az eszméletlen embert az egyik kapu alá vonszolták, ahol néhány pillanatra magához tért. „Istenem, nem bántottam senkit, miért hoztak ide?" Akadozva mon­dotta el, hogy napok óta száraz kenyéren élt. Ma kilátása volt in­­ségmunkára, a Tisza Kálmán térre indult, hogy jelentkezzék, de köz­ben összeesett. „Pedig én még tudok dolgozni, — suttogta alig hallhatóan — csak adjanak mun­kát". Majd újból eszméletét vesz­tette. A mentők a Rókusba szállí­tották. A mosás, a tisztítás problémáié valóságos rémként jelenik meg valahányszor sor kerül rá. Meg­váltást jelent az új csodamosó az első lúg- és szappanmentes gyorsmosó TAX. Jó műselyem selyem, harisnya, keztyű stb. mo­­sásához nélkülözhetetlen. A TAN használata által az anyag való­sággal felfrissül, visszanyeri lát­szólag­­kifakult színét és a szálai is kaszálatlanok maradnak.

Next