Friss Ujság, 1935. október (40. évfolyam, 223-249. szám)

1935-10-29 / 247. szám

0 — Gyengélkedés idején, különösen Ha a rosszullétet szorulás vagy kereszt­­fiájás fokozza, az enyhe és igen kelle­mes természetes „Ferenc József”* kese­­rűvíz mindig puha, könnyű székürülést és kielégítő emésztést szerez. — Hatalmas vihar tombolt ma Bécsben. Az osztrák főváros felett ma hatalmas vihar vonult végig. A vihar, melyet hatalmas esőzés kísért, majd szél váltott fel, a Mar­fareten-Gürtelen feldöntött egy oporsókat szállító teherkocsit. Simet János kocsis életveszélyesen megsérült. A kitépett fák több út­vonalon eltorlaszolták a villamos­­forgalmat. A Modrana cirkusz sát­rát széttépte a vihar ereje. Szeren­csére nagyobb kárt nem jelentett a cirkusznak, mert tegnap már amúgy is befejezte évadját. A holt Panaág mentén számos weekend­­házat sodort el a szél és sok csóna­kot tépett le a horgonykötélről. Átszűrt szív Vitatkoznak arról, joga van-e az orvosnak átszúrni a halott szí­vet. Az történt ugyanis, hogy a halála után az orvos megadta ezt a kegyelmes szúrást egy betegé­nek, a 73 éves Strieker Edénének. Sokan vannak olyanok, élők, akik nem tudnak megszabadulni a nyugtalanító érzéstől, vájjon a halál csakugyan befejezése lesz-e minden életműködésnek­! Kémita históriákat olvastak, hallottak az Úgynevezett ál-halálról, a „tetsz­halottról” és a borzalmas történe­­tektől nem tudnak megszabadulni sohasem. Ilyen betegek szokták azt kívánni, hogy a halál után szúrják át a szívüket. Folyik a vita, nyiltkoznak az orvosok, hozzászólnak sokan a kérdéshez. Pedig halott szívről van szó. Gon­doltak-e ezzel kapcsolatban arra, mennyien járkálnak körülöttünk férfiak és nők, akiknek élve szúr­ja át a szívét napról-napra, de sok megpróbáltatás, keserűség, gond és bánat. Bizony csak szá­­molatlan sokan vannak ma előle, akiknek állandóan szúrja a szívet a tövis. Nem tudják kihúzni ma­gából soha, pedig igyekeznek rajta szüntelen. A tövis csak feh­­jebb fúródik és hasít állandóan. Nemcsak a felnőttek. Mennyi gyermek van körülöttünk, öreg­­fejűek, sápadtak és szomorú sze­műek. Olyan korán kapják az első szúrást. Még rá sem epred­nek tulajdonképpen az élet ízére, de amikor a kenyér ízét akarják megismerni, ha a falatot követe­lik, beléjük fúródik az első tövis, az első szúrás­ nincs miből. A halott szívnek már nem fáj. Az már nem érez, mikor az orvos át­ütötte a szívet, mégis beszélnek róla. Persze, az eleven szívek leg­többször hallgatva viselik sorsu­kat Talán azért folyik erről ke­vesebb szó. — Elítéltek öt kommunistát. Né­hány hónappal ezelőtt a rendőrség újabb kommunista szervezkedés nyomára jutott és többeket­­ letar­tóztatott. Adler László, _ Szinaber Andor szerelő, Som­or József, Zsol­dos Zoltán, Kruzslák Béla iparos­segédek, Haas Sándor elektromér­nök egyéb hasonló bűncselekmé­nyek miatt is vádolva vannak és ezeknek ügyét elkülönítették. A többi 12 vádlott most kerül a bün­­tetőtörvényszék elé, „ahol­­ vala­mennyien tagadták bűnösségüket, de a törvényszék Schönmann Júlia varrónőt, Bálint Anna szabónőt és Kovács József iparossegédet há­­rom-háromhavi fogházra ítélte, két fiatalkorút egy­ egyhavi fog­házra ítélt, négy fiatalkorút pedig próbára bocsátott. Sinkovics Rezső asztalossegédet, Stern Pál vegyész­­mérnököt és Tihanyi Ernő magán­­tisztviselőt felmentette a törvény­szék. A felmentés ellen az ügyész fellebbezett. — Báró Diószeghy Dezsőné ha­lálos villamos balesete. Néhány nappal ezelőtt dr. báró Diószeghy Dezsőné, egy fővárosi ügyvéd neje, oly szerencsétlenül esett ki Kispesten az 52-es villamosból, hogy súlyos nyílt töréseket szen­vedett a lábán. Az asszonyon se­gíteni nem tudtak, szombaton meghalt. FRISS ÚJSÁG 1985 október 23. Lead Hetedhétországra szóló cigány tömeglakodalom Kiskunhalas farsangos vasárnapja Közel kétezer vendég jelenlété­ben zajlott le vasárnap Kiskunha­lason annak a 42 cigánynak orszá­gos hírű lakodalma, akiket a Ste­fánia halasi fiókjának kezdemé­­nyezésére polgárilag megesketett 35 pár közül sikerült az egyházi esküvőre is együttartani. A pesti vendégeket filléres gyors hozta. Délelőtt a Csipkeháznál volt kiál­lítás, ahol a vendégek a halasi csipkében nemcsak gyönyörköd­tek, de sokat vásároltak is. Ami készlet volt, azt félóra alatt elkap­kodták. A Csipkeháznál gyümölcs, szőlő- és borkóstoló is volt. A ven­dégek az olcsó és kitűnő borok megízlelése után hamarosan tánc­ra kerekedtek. Pestiek ropták a csárdást a bokrétás és csipkeverő lányokkal, a halasi bokrétás pász­torok pedig a pesti kisasszonyok­kal. A nap főeseménye: a cigányla­­kodalom délután 3 órakor kezdő­dött a cigányváros melletti nagy térségen. A cigánysátrak közt a morék először ősi szokásaikat és mesterségüket mutatták be, majd népdalaikkal és cigánytáncokkal szórakoztatták az ezrekre menő közönséget. Estefelé megjelent ,a láthatáron, amiről a cigányok már hónapok óta álmodoztak: a hatal­mas bográcsokban párolgó „három orrfúvásos“ birgepaprikás és ki­ki annyit evett, amennyi beléje fért. Azután csapraütötték a bo­roshordókat és bencidától bonci­dáig folyt volna a sárga lé, de 8 óra körül, amikor a dádék java része már úgyis elázott, szétreb­­benztették az ünneplő sokadalmat. A lakzin a környékbeli cigányok közül is sokan megjelentek. A ven­dégsereg Kiskunhalasról szép és sokáig felejthetetlen élménnyel távozott.­­ Eljárás indult az orvos ellen, aki átszúrta a halott szívét. A­ Rombach ucca 1. szám alatti la­­kásán néhány nappal ezelőtt meg-1 halt. Stricker Edéné 73 éves öreg-­ asszony. Strickerné mindig na­gyon félt attól, hogy tetszhalott­ként fogják eltemetni és ezért ha­lálos ágyán arra kérte háziorvo­sát, hogy halála után szúrja át a szivét A háziorvos teljesítette az öregasszony kívánságát. A tiszti­orvos, aki a halottszemlénél észre­vette a szúrás nyomát, nem adta meg a temetési engedélyt, értesí­tette a rendőrséget, amely megin­dította a vizsgálatot és a házior­vos ellen folyik az eljárás, mert a hatósági orvos halottszemléje előtt nem lett volna szabad át­szúrni a halott asszony szívét.­­ Gázolt és továbbrobogott az autó. Az Üllői út 53. számú ház előtt egy ismeretlen gépkocsi hét­főn délelőtt elgázolta Bartók Sán­dor pénzbeszedőt, aki kerékpáron haladt az úton. A gépkocsi tovább­robogott a gázolás után. Rendszá­mát nem lehetett megállapítani. Bartók súlyos állapotban volt, amikor a mentők az uzsoki uccai kórházba vitték.­­ Szabó a sikkasztó titkár házi bankára volt hivatalának. A bün­­tetőtörvényszék hétfőn tovább folytatta az illetékkiszabási hiva­talnál történt visszaélések ügyének főtárgyalását. Nemes Jenő minisz­teri tanácsos elmondotta, hogy mi­ként pattant ki a hamisítás ügye. Az elnök eléje tárta több tanúnak azt a vallomását, amely szerint Szabó a miniszteri tanácsosnak kölcsönt adott. Nemes valótlannak nevezte a vallomásokat és arról sem tudott, hogy a hivatalban Szabó többeknek kölcsönt nyújtott. — Nem felel meg a valóságnak — szólt közbe az ügyész — hogy ön baráti viszonyban volt Szabóval, akit édes Bandikámnak nevezett? — Ez sem igaz, — válaszolta a tanú — legfeljebb azt mondtam neki, szervusz Bandi. Az ügyész szerint Szabó Andor titkár az ille­­tékügyi hivatal házi bankárja volt. Az írásszakértők szerint az illeték­kiszabási hivatal könyveiben vala­mennyi hamis bejegyzést Szabó Andor titkár követte el. A tárgya­lást szerdán folytatják.­­ Közvetlen villamosjáratot kér Kispest, Pestszenterzsébet és Kő­bánya. Régi és jogos panasza Pestszenterzsébetnek és Kispest­nek, hogy bár közel vannak egy­máshoz, nincsen összekötő villa­mosuk és hasonló az eset Kispest és Kőbánya között is. Aki át akar menni a szomszédba, annak elő­ször Budapestre kell bejönnie. Természetes, hogy ez fölösleges idő- és pénzpocsékolást jelent Tobler János, a pestkörnyéki vá­lasztókerület képviselője küldött­séget vezetett a vármegye alispán­jához és Perczeli György Beszkárt vezérigazgatóhoz. Erdélyi Lóránd alispán a küldöttség meghallga­tása után kijelentette, hogy a megye tulajdonát képező útszaka­szokat hajlandó annyira rendez­­tetni, hogy azok vasúti sính­álózat építésére alkalmassá váljanak. Perczell György vezérigazgató pedig közölte a küldöttséggel, hogy a tervet megvizsgáltatja és számításokat végeztet és azon lesz, hogy a rég óhajtott kereszt­irányú villamos vonal­­ megépül­jön. Az egyik ifjú cigány pár násztánca. Lovon vonul be a cigányvajda a tömeg­ lagzira. A lovat a vajdáné vezeti. ­ Megszűnt az ostromállapot Görögországban. Görögországban hétfőn délben megszűnt az ostrom­­állapot. Az ostromállapotot a napokban lezajlott monarchista puccs után hirdették ki, hogy ele­jét vegyék a rendzavarásnak. Az ostromállapot megszüntetése után is tilos a királyságnak szóbeli vagy írásbeli megsértése és a köz­vélemény felizgatása. A kommu­nisták száműzése a szigetekre nap-nap után folyik. György Ki­rály valószínűleg november köze­pén tér vissza az országba. A nép­szavazás eredményét háromtagú küldöttség viszi majd magával Londonba. RÁDIÓKÖZ­VETÍTÉS­­ a Dreher csokoládégyárból MA, KEDDEN D. U. 5.30 ÓRAKOR — Ausztriát nem csatolják egy szomszédállamhoz sem. Starhem­­berg herceg osztrák alkancellár a haderő felvonulása alkalmával ki­jelentette, hogy ki van zárva a veszély, hogy Ausztriát hozzácsa­tolják egyik szomszédállamhoz. — Pálmaleveleket lopott. Gergely József 24 éves rovott multú kertész­segéd a MÁV kertésztelepén négy pálmáról 38 levelet vágott le, majd észrevette, hogy a kertben férfi­ruhák vannak kiterítve. Levetette a saját, kopott ruháját és az egyik öltönyt magára vette. Az éjjeliőr azonban Gergelyt tettenérte és rendőrnek adta át. A bíróság előtt azzal védekezett, hogy hónapok óta állás nélkül volt, könyöradomá­­nyokból élt, lakása sem volt. A pálmalevelek értéke 38 pengő, de a kár, amit a tolvaj levágásukkal okozott, több m­int 800 pengő. A törvényszék Gergely Józsefet lo­pás bűntettéért jogerősen nyolc­hónapi börtönre ítélte. •­ Rosszul lett és majdnem el­gázolta a villamos. A Mester utcá­­ban tegnap este úgyszólván az utolsó pillanatban sikerült meg­akadályozni egy halálos gázolást. A síneken egy nő feküdt, amikor arra robogott a 30-as villamos. A vezető fékezett és a nőtől né­hány lépésnyire le is fékezte a kocsit. Az előhívott rendőr talpra­állította a nőt, akiről kiderült, hogy Jónás Irénnek hívják és Vaskapu ucca 47. szám alatt van a lakása. A rendőrségen elmon­dotta, hogy összeveszett édesany­jával, izgatottan távozott el hazul­ról, az utcán hirtelen összeesett és így került a villamossínekre. Kihallgatása után elbocsátották. Javulás útján — Hogy áll Bér gémé őnagy­­sága a kleptomániájával? — Jelentősen javul. Most már csak valóban értékes tárgyakat emel­t.

Next