Friss Ujság, 1935. október (40. évfolyam, 223-249. szám)

1935-10-29 / 247. szám

1835 október 29. kedd FRISS ÚJSÁG IRIS HÍMEK ---------------- NAPIREND: Október A Nap 6 óra­­ _ 23 perckor, nyugszik || || 16 óra 33 perckor.­­ A Hold kel 8 óra mi 27 41 perckor, nyugszik 17 óra 11 perckor. Kedd IDŐJÁRÁS: Kát. nárcisz Budapest hétfő déli Prot.Anaszt hőmérséklete 8 Cel­sius fok volt. A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor. Várható időjárás a követ­kező 24 órára. Erős északnyugati szél. Változó felhőzet. Főleg az ország ke­leti felében záporesők. A hőmérséklet süllyed. VÍZÁLLÁS: A Duna Linznél és Bécs—Duna­­remete között apad, másutt árad, ala­csony vízállású. — A Tisza végig árad, igen alacsony vízállású. SZÍNHÁZAK: OPERA: Lohengrin (­7). — NEM­ZETI: Krisztin (V18). — VÍG: Nagy Szerelem (8). — MAGYAR: Mindenki lépik egyet (8). — PESTI: Érettségi 8). — BELVÁROSI: Az esernyős király (8). — KIRÁLY: Marica gróf­nő (1/75, 8). — VÁROSI: De Sabita zenekari hangversenye (8). — ROYAL: Három ember a hóban (8). — BETH­­­ LENTÉRI: Nincs előadás. — ERZSÉ­BETVÁROSI: Sulamith (*/i6, %9). — •JÓZSEF­VÁROSI: Százhuszas tempó 5/46, 3/19). — KISFALUDY: Csúnya lány (s/i 6, %9). Kai nárcisz Prot.Anaszt Október 29 Kedd Ki gondol rá? és ki érzi várjon a városházán, a jótékonysági egyesületekben, az országos politika intéző köreiben, hogy mit mesél és mit kérdez a lelkiismeretektől ez az október­végi csendes, szomorú eső. Kér­dezi, hogy mi lesz a pesti közleke­déssel? Mi lesz az ácsorgásokkal, a környékbeli fűtetlen vasúti ko­csikkal, mi lesz a­ késedelmes, ne­hézkes átszállásokkal, mi lesz a nép egyre dráguló, körülményes élelm­iszer ellátásával, a piaci drá­gulással? Gondolnak-e rá, hogy el­múlt a nyár anélkül, hogy a szük­séglakások évek óta kísértő, nehéz kérdését megoldották volna. Most már becsorognak azok az ínséges odvak és nyomorlakások, ahol az agyonmentett magyar családok ez­rei és ezrei tengődnek. Vájjon megállnak-e a könyörtelen kila­koltatások, gondoskodás történt-e arról, hogy az ínségesek számára legalább idejében megnyíljanak a melegedőszobák és a gyermekek számára a napközi otthonok? És így vége-hosszatlanul kérdezi a lelkiismeretektől ez az október­végi eső, hogy történik-e valami átgondolt népmentő és népgondozó politika, hogy ne legyen annyi ál­dozata a téli járványoknak. Mert a rossz közlekedés, az ácsorgások, a ruhátlanság következtében ilyen­kor lopózkodik be a rosszul táplált szegénység tüdejébe a­ gyilkos be­tegség. Ilyenkor telnek meg zsú­folásig a kórházak. Mindezekkel a vigasztalan kérdésekkel szemben átgondolt, tervszerű cselekedetek­re volna szükség. Az eső kérdez, az eső gondolkodásra indít és re­méljük, hogy az eső kérdésen nem­csak mi tolmácsoljuk az illetéke­sek előtt, hanem ők maguk is kez­denek számot vetni, hogy hamaro­san itt, lesz az első fagy és a csa­ládok százezreinek keserves téli küzködésén könnyíteni kellene. — Megjelent a 3. sz. ingyenes biztosítási szelvény. Vasárnap kö­zöltük a Friss Újságban a 3. sz. ingyenes biztosítási szelvényt és ezzel befejeztük a legutóbb indí­tott biztosítási akciónkat. Kérjük olvasóinkat, hogy az otthon meg­őrzött három darab szelvényt most már olvasható írással kitöltve, pontos névvel és lakcímmel el­látva minél gyorsabban küldjékt be a Friss újsághoz (Budapest, VT., Nagymező utca 3.), hogy cse­rébe megküldhessük minden olva­sónk címére az 1000 pengős ingye­nes biztosítási kötvény-ajándékun­kat. A Reformáció emlékünnepe és Mindszentek ünnepe miatt a Friss Újság pénteken és szomba­­ton nem jelenik meg, ezért a Friss Rádióújságot már a csütörtöki számunkhoz csa­toljuk. — A belügyminiszter körútja Békésben. Kozma Miklós belügy­miniszter kedden Gyulára utazik és Johan Béla belügyi államtit­kárral bejárja a megye minden községét, hogy tájékozódjék a vár­megye lakosainak gazdasági hely­zetéről és egészségügyi viszo­nyairól. — A temetők rendje a közeledő ünnepekre. November 1, 2 és 3-ik napjára, a temetők közlekedési rendjének biztosítására, a főkapi­tány kiadta minden évben szoká­sos rendeletét. Megállapítja, hogy november 1-én, 2-án és 3-án a te­metők környékén virágot, koszo­rút és egyéb sírdíszeket reggel 7 órától délután 5-ig szabad áru­sítani. Testületek csoportosan csak délután 4 óráig vonulhatnak ki a temetőbe. A rendelet ezután rész­letesen felsorolja azokat az út­vonalakat, ahol a járművek az egyes temetőkbe behajthatnak és amerre távozniuk kell, továbbá közli a járművek tartózkodási­­he­lyét is. A temetők igazgatósági irodájában ügyeletes rendőrtisztek fognak tartózkodni, akiknél a kö­zönség panaszt és feljelentést te­het, ha erre oka van.­­ A sajóbábonyi csendőrgyilkos új tárgyalást kér. A borsodmegyei Sa­jóbábony község utcáján Papp Arzén csendőrtiszthelyettes az éj­szakai órákban igazolásra szólítot­ta fel Várady Imre községbeli le­gényt. A legény igazolás helyett futásnak eredt. Papp Arzén és csendőrtársa üldözőbe vették. Vá­rady hosszú menekülés után föld­re vetette magát és a csendőrök, akik ekkor már közvetlenül a nyo­mában voltak, keresztül estek raj­ta. A legény izgalmas dulakodás után kicsavarta Papp Arzén kezé­ből a fegyvert és ismét futásnak eredt. Amikor a tiszthelyettes me­gint beérte, rálőtt, majd a fegyver szuronyát hasába döfte. A csendőr­­tiszthelyettes sérülésébe belehalt. A miskolci törvényszék rögtöni itélő bírósága Várady Imrét ha­lálra ítélte. A büntetést azonban a kormányzói kegyelemmel élet­fogytiglani fegyházra változtatták át. Várady most újrafelvételi ké­relemmel fordult a miskolci tör­vényszékhez. Új bizonyítási eljá­rást kíván, amelynek során iga­zolni akarja, hogy a véres tragé­diának nem pusztán ő volt az oka. Fél az ágytól Egy asszony irtózata a rheumától Hála a Kruschen sónak megjött a gyógyulás A rheuma erre az asszonyra egész különösen hatott. Annyira irtózott attól a merevségtől, mely elárasztotta, amikor rheumás fáj­dalmai jelentkeztek, hogy nem mert este lefeküdni. Tapasztalatairól az alábbi levélben számol be: „Évekig rheumában szenvedtem. Volt idő, amikor jóformán járni sem tudtam, bal kezem pedig olyan merev volt, hogy csak a jobb kezem segítségével tudtam némileg behaj­­lítani. Este féltem ágyba menni, mert­­jobb kezem és karom egészen könyökig megmerevedett és rette­netesen fájt, amíg­ végre a vérke­ringés újra megindult tagjaimban. Elkezdtem azután Kruschen sót szedni oly módon, hogy minden nap reggeli előtt fél teáskanálnyit vettem be belőle egy pohár forró vízben és h­igyjék el nekem, ma már teljesen megváltozottnak ér­zem magam. Mindenkinek elbeszé­lem, hogy mi a gyógyszerem és milyen jót tesz nekem.“ — W. Á. B. A rheumás fájdalmak okai azok az apró, tű­hegyes húgysavkristá­­lyok, melyek az izmokban és ízüle­tekben lerakódnak. E kristályos le­rakódások leghatásosabb oldószere éppen a Kruschen só két alkat­része. A glauber-sók csak nátriu­mot és ként tartalmaznak, míg az epsom-sók egyáltalán nem olda­t A kormányzó és felesége az egészségügyi kiállításon. Vasár­nap délelőtt Horthy Miklós kor­mányzó és felesége megtekintette az egészségügyi kiállítást. A dél­előtt folyamán Darányi Kálmán földművelésügyi miniszter is vé­gignézte az ifjúság kiállítását. Va­sárnap folytatta a Turul Szövet­ség az Orvosegyesü­let székházában a népegészségügyi kongresszus ülését. A lelki egészségüggyel fog­lalkoztak, dr. Fabinyi Rudolf, a lipótmezei elmegyógyintézet igaz­gató-főorvosa azt fejtegette, hogy nyilvános tanácsadó állomásokat kellene a lelki betegek számára fel­állítani az egész országban.­­ A munkaadó felelős a munka­helyen hagyott kerékpárért Ko­vács György kerékpáros küldönc volt Ivanovszky Adolf borkeres­kedőnél. A kerékpárját gazdájá­nak üzlete előtt leláncolva hagyta­­nak, tekintettel arra, hogy a vér nem absorbeálja őket. A Kruschen só viszont olyan hatóanyagok ke­veréke, amelyek többirányú hatást fejtenek ki és így feloldják a bugysagkristályokat. A Kruschen só egyéb alkatrészei azután segít­ségére vannak az emberi termé­szetnek abban, hogy a feloldott kristályokat a szervezet természe­tes csatornáján kivezethesse. Még további alkatrészei a Kruschen só­nak megakadályozzák az elfo­gyasztott ételek erjedését és a be­lekben való bomlását és ezáltal nemcsak a húgysavkristályok, ha­nem egyéb az egészségre káros testi mérgek keletkezését is meg­gátolják. Kruschen só minden gyógyszer­­tárban kapható P 3.80 és P 2.30 árban. A cipőkisiparosok panaszgyűlése A Budapesti Cipő­gyártók Egye­sülete vasárnap délelőtt szakma­közi értekezletet tartott. Dávid­ Fe­renc éleshangú beszédben feltárta a kisiparosok és munkások összes sebeit. Azt hangoztatta, hogy­ a nagykereskedők diktálják az ára­kat, amelyek eredményeként a munkabérek minimumra, zsugo­rodtak, hogy a kisiparosok tönkre­mentek. A szegény ember kényte­len áron alul munkát vállalni, mert pénzhez kell minden áron jutni, hogy esetleg az árveréstől megmeneküljön. Vezessék be a szakmába a legkisebb munkabére­ket, a negyvennyolcórás munka­időt és adjanak egységes zárórát. Bejelentette, hogy a napokban kül­döttségileg keresik fel az iparügyi minisztert és tőle kérnek orvoslást a sérelmekre. Szóváteszik előtte azt is, hogy akkor, amikor a kicsi piaci árusokat egyfilléres drágí­tásért az uzsorabíróság elé állít­ják, akkor a bőrgyárak felemelhe­tik minden különösebb ok nélkül a bőrárakat. — Képünk a gyűlés résztvevőinek egy csoportját ábrá­zolja. Mire visszatért szolgálati útjáról, a kerékpárt ellopták. Mivel kerék­pár nélkül a gazdája tovább al­kalmazni nem volt hajlandó, állá­sából kiesett. A munkaügyi bíró­ságnál kétheti felmondást, továbbá kerékpárjáért kártérítést követelt. A­­járásbíróság elutasította kere­setével. A törvényszék az alperest elmarasztalta azzal az indokolás­sal, hogy a munkaadó köteles gon­doskodni arról, hogy a szolgálat­ban álló kifutó a munkahelyen hagyott és munkaeszközül szol­gáló kerékpárt olyan helyen he­lyezhesse el, hogy azt más szemé­lyek el ne lophassák. Köztudomás szerint - mondja az ítélet - a kerékpárnak lelakatolása és az üzlet előtt felügyelet nélkül való hagyása a kerékpár ellopását nem­ akadályozza. Az ellopott kerék­párt négy esztendővel ezelőtt álló pengőért vette a felperes s a bíró­ság azt most 80 pengőre értékelte. Megítélt még kétheti felmondásra járó fizetés címén 36 pengőt s 50 pengő perköltséget is.­­ Nyilvános versenytárgyalás után is a Községi Élelmiszer­üzem szállít a kórházaknak. A közüzemek elleni támadások egyik eredményeként elrendelték, hogy a főváros kórházai és népjóléti intézményei számára ne a Köz­ségi Élelmiszerüzemtől rendeljék az élelmicikkeket, hanem nyilvá­nos versenytárgyalás útján szerez­zék be. Ki is írták a versenytár­gyalást, amelyen a Községi Élel­miszerüzem is részt vett. A kór­házi élelmiszerszállítás ügyével most foglalkozott a közegészség­­ügyi bizottság s a több mint egy­millió pengő értékű élelmiszerek túlnyomó részénél a Községi Élel­miszerüzem ajánlatát fogadta el. Kedden a szociálpolitikai bizott­ság elé kerülnek a versenytárgya­lás ajánlatai. Premier a Bethlen tér­i, Színház­ban, A Bethlen téri Színház szer­dán este mutatja be Branislav Nusic A miniszter felesége című vígjátékát, amelyet magyar szín­padra Tarján György dolgozott át. A miniszter felesége egyik leg­kitűnőbb munkája a híres szerző­nek, rendkívül elmés politikai sza­tíra. A darab főszerepét Kökény Hana játssza, Gellért Lajos, Fenyő Emil, Dán Etelka, Hertay Gizi, Tamás Benő, Sándor Böske, Kézdi- Kovács Antal, Bánhidy László ké­pezik a kitűnő együttest. !)1 fiapes -Rákóczi út 32. I. 90. 1. vér-, hír-­ólt betegeknek rendel egész nap. ISókossal szembeni

Next