Friss Ujság, 1936. október (41. évfolyam, 224-250. szám)

1936-10-21 / 241. szám

4 FRISS ÚJSÁG 1936 október 21, szerda Győztek a magyar szakácsok Berlinben A magyar konyha világhíre uiabb dicsőséggel gyarapodott a berlini szakácskiállitáson. ahol az egész világ konyhaművészei kel­tek Ínycsiklandó versenyre. A hi­deg tál nagyversenyében 7 magyar is első dijat nyert. A győztes szakácsok vezetője, Gundel Ká­roly, örömmel beszéli el, hogy milyen óriási sikere volt a ma­gyar szakácsok főztjének a német birodalom fővárosában. Óriási Az aranyérmes hét magyar szakács. Balról jobbra: Sei tz Gusztáv, Vári Lajos, Rehberger Elek, Vietor a Ferenc, Heinrich Antal, Ma­rék András és Rákóczi János. szakács nyert aranyérmet: Hein­­rich Antal, a Hungária főszakácsa, Marék András, a kormányzó ío­­szakáesa, Rákóczi János, a Cím­eiéi Gellért-szálló éttermi konyha­­főnöke, Réhberger Elek, Gundel állatkerti étterem konyhafőnöke, Vári Lajos, a Vadászkört-szálló konyhaíönöke, Victora Ferenc, a Britannia-szálló konyhafőnöke _ és Seitz Gusztáv, a Gundel Gellért­­szálló cukrásza. Ezenkivül Marék András a hústalan ételversenyben bográcsokban állandóan főtt a gulyás és naponta 150 kiló bús fogyott el. De nagyon kedvelték a németek a töltöttpaprikát, töl­töttkáposztát és székelygulyást is. Akármennyit főztek, minden el­fogyott. Jellemző, hogy a magyar konyha napi bevétele 1500 márka volt és utána a francia követ­kezett 350 márkával. Borzalmas vérengzés a császtói erdő mélyén Ásóval ütötte le barátját, majd átvágta annak torkát egy munkás — Az áldozat haldoklik, a merénylő önvédelemre hivatkozik Titokzatos gyilkossági kísérlet ügyében indított nyomozást a szombathelyi rendőrség. Féges Miklós 33 éves és Németh István 27 éves szombathelyi munkások, a kik jóbarátok voltak, kedden reg­gel együtt mentek ki a császtói erdőbe, hogy ott Németh megfelelő ásónyelet vágjon magának. Hogy a két jóbarát között mi történt, azt egyelőre nem sikerült ponto­san megállapítani. A járókelők hatalmas vértócsában, eszmé­letlen állapotban akadtak rá Végen Miklósra, aki­nek a koponyáján hatalmas seb volt, torka is fel volt metszve. A szerencsétlen embert életveszélyes állapotban szállították a szombat­helyi kórházba. Amikor itt pár percre magához tért, elmondotta, hogy amikor Németh az erdőben ásónyélnek megfelelő ágat talált, odafordult hozzá, hogy uincs-e késet Öuála nem volt kés. . Erre Németh szóváltásba elegyedett vele, amelynek hevében ásójával úgy verte fejbe, hogy elvesztette eszméletét. Amikor pár perc múl­va magához tért, Németh borotvával elmetszette a torkát, majd elmenekült. A rendőrség elő­állította Némethet, aki önvéde­lemre hivatkozott. Azt állította, hogy Féges becsmérlő ki jelenést tett a nőkről általában. Ö kikérte ezt magának, mert neki felesége van. Erre Féges kijelentette, hogy a becsmérlő kijelentés Féges fele­ségére is vonatkozik. Erre össze­vesztek. Féges rátámadt, mire ő előbb az ásóval fejbeverte, majd amikor Féges újból rátámadt, elő­kapta kését s azzal megsebesítette ellenfelét. Németh ezután elmene­kült. A rendőrség széleskörű ny mozást indított a való tényálló I kiderítésére. Féges állapota rendkívül súly Fején három, csontig hatoló mély vágás van. Jobb fülétől nyakán áthaladó, bal füléig terjedő mély seb éktelenkedik. Némethet letar­tóztatták. Halálra szabdalta gazdája feleségét egy béreslegény Óriási érdeklődés a Friss Újság filléres előadásai iránt Jegyek rendkívül olcsón három színházba szombatra és vasárnapra Borzalmas gyilkosság a mezőn Szeged közelében, Csány te­lek község határában a mezőn borzalmas kegyetlenséggel elkö­vetett gyilkosság történt. Itt dol­gozott Fejér Mihályné csányte­­leki gazda felesége férjének bére­sével, Kormos Illés 26 éves le­génnyel. Az asszony valami miatt összeszidta a legényt, mire az rá­­támadt és kapájával több ütést mért rá. Az asszony meneküld próbált, de a legény mindenütt nyomában volt. Korom Illés be­érte az asszonyt és több kapaütés­sel hátulról leteritette. Majd a földön hatalmas vértócsában fek­vő asszonyt elvakult dühéban va­lósággal összekaszabolta. Fejér Mihályné a helyszínen meghalt. A gyilkos legény elmenekült, de hamarosan elfogták. Letartóztat­ták, majd beismerő vallomása után átkísérték a szegedi ügyészség fogházába. Aznnn spanyol elnök Barcelonába menekült Marokkói csapatok és asturiai bányászok élethalálharca Oviedoért Asana spanyol köztársasági el­nök négy madridi miniszter tár­saságában váratlanul Barcelonába, Katalonia fővárosába utazott, a hol Companis katalán köztársa­sági elnök fogadta vendégeit. Hi­vatalosan azzal magyarázzák ezt a látogatást, hogy a spanyol kor­mány ilyen módon akarja megkö­szönni a katalán kormánynak a polgárháborúban nyújtott eddigi segítséget. Tényleg azonban nem ez az ok, hanem az, hogy Azana minisztereivel együtt ezzel az ürüggyel menekült a szorongotolt fővárosból Barcelonába. A kor­mány egyre jobban látja, hogy helyzete tarthatatlan és most már a segítséget nyújtó Szovjet sem bízik abban, hogy Madridot hosz­­szabb ideig tartani lehet A spa­nyol kormány kiáltványt is adott ki, amelyben közölte a csapatok­kal, hogy most már egész Asturia is veszélyben forog és hogy a kormányhű katonáknak meg kell balniok, de hátrálniok nem szabad. Madrid maga készülődik a dráma utolsó felvonására. A nemzeti elő­őrsök már csak 30 kilométerre állnak a fővárostól. Most közölnek részleteket arról az elkeseredett küzdelemről, amely Oviedo birtokáért folyt és amely a nemzeti felkelők győzelmével végződött. Szombaton hajnalban kaptak parancsot a marokkói csa­patok s az idegenlégionisták, hogy induljanak Oviedo felszabadítá­sára. A város előtt gyilkos ágyútűz fogadta őket a várost ostromló kormánycsapatok részéről. Ez a harc csak akkor kezdett dűlőre jutni, amikor megjelentek a fel­kelők bombavető repülőgépei és elnémították a , kormán ycsapa tok ágyúit. Ekkor a felkelők előőrsei behatoltak a városba és ott szu­ronyharc kezdődött a marokkóiak és az asturiai bányászok között. Ugyanekkor Oviedo várának vé­dői A randa tábornok vezetésével kirohantak és visszaszorították az asturiai bányászokat, akik közül 5000 meghalt a csatában. Oviedo már a nemzeti felkelők kezén volt, amikor a bányászok dinamitbombákkal újabb ro­hamot intéztek a város ellen, de ezt az ostromot is visszaverték, ügy tudják, hogy a bányászok parancsnoka, Gonza­­les Pena szocialista vezér ugyan­csak elesett. Rendkívül nagy érdeklődést kel­tett az a bejelentésünk, hogy 24-én, szombaton este és 25-én, vasárnap délután három színházban rende­zünk filléres előadásokat. Az Erzsébetvárosi Színházban a nagysikerű Csárdás című operet­tet játsszák szombaton esti 6 órai és vasárnap délután fél 4 órai kezdettel. A Józsefvárosi Színház (Kálvá ria tér 6.) az Egy asszony hazu­dik című Fodor László vígjátékot játssza szombat esti 6 órai és va­sárnap délutáni fél 4 órai kezdet­tel. Az Óbudai Kisfaludy Színház {Lajos ucca 11.) A Csavargólány című operettet mutatja be szom­bat esti fél 6 és vasárnap délután fél 4 órai kezdettel. Az összes előadásokra a jegyek 30 fillértől 80 filléres áron csak a Friss Újság kiadóhivatalá­ban válthatók (VI., Nagymező ucca 3.) az alábbi szelvény elle­nében. oooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i SZELVÉNY jj J A. Fri*« Újság szombati és vasár- n J népi filléres előadásaira. R 0000000000000000000000006* Kedden kezdte tárgyalni a gyu­lai törvényszék a kőröstar csal sik­kasztó községi tisztviselők bűn­ügyét. Petneházy László pénztári ellenőr, Vályi László pénztáros, valamint Kozma Sándor községi rendőrbiztos a vádirat szerintiéi­től folytatólag elkövetett sikkasz­tással a községet 2568 pengővel káro­sították meg. A bűncselekmény kipattanásakor Kozma Sándor főbelőtte magát. A sikkasztást úgy követték cl, hogy az adózóktól beérkezett adópénze­ket tartották meg maguknak, de az adózók befizetéseit elkönyvelték. A károsultak között van Budapest VI. kerülete is, mert az onnan ér­kező 44 pengőt is elsikkasztották. A személyi adatok felvétele után Petneházy László kihallgatása kez­dődött meg. Petneházy, amikor az elnök elébe tárta a vádirat reá vo­natkozó huszonhat vádpontját, megtörtén ismerte be valamennyi bűncselekményét, — Miért csinálta ezeket? — kérdi az elnök. — Nem tudom megmagyarázni. Megélhettem volna a fizetésemből: de megkezdődött a baj és ezután csúsztam lefelé a lejtőn. Nem kártyáztam, nem ittam, nem tudom, mire ment el a pénz... Eltemette a beomlott Söld a vájárt Halálos szerencsétlenség a farkaslyuki kő,szénbányában Hétfőn este tíz óra tájban az Ózd melletti farkaslyuki kőszén­­bányában négy négyzetméter terü­leten földbeomlás történt. A bá­nyában dolgozó Fürjes (Fejes) Béla 35 éves, nős vájárt, aki két gyermek apja, a föld maga alá temette. Mire kihúzták, már halott volt. A felelősség kérdésének meg­­állapitáv'ra a csendőrség nyomo­zást indított. Házat, földet vásárolt a köröslarcsai sikkasztó ellenőr Megtörtén ismerte be bűnét a törvény előtt Az elnök megállapítja az iratok­ból, hogy a sikkasztás ideje alatt a vádlott házat és földet vásárolt, amelyet a feleségére ivatott, majd ismerteti Petneházy nak a vizsgáló­­bíró előtt tett vallomását, amely szerint nem a sikkasztott pénzbői, hanem a fizetéséből vásárolta a házat és a földet. Ezután Váry László kihallgatása következett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék