Friss Ujság, 1949. augusztus (54. évfolyam, 177-201. szám)

1949-08-24 / 195. szám

VÁGJA KK, havonta tizenkettő o­­ szággyűlés elnökétől levél érkezett. Olt Károly, miután a Elnöki Tanács titká­rává választották, lemondott az ország­­gyűlés elnöki tisztéről. Molnár Imre fel­olvasta Rákosi Mátyás levelét, amelyben a Magyar Függetlenségi Népfront elnöke az országgyűlés új elnökéül Drahos Lajos képviselőt ajánlja. A képviselők a levél ismertetése után ismét viharos lelkesedéssel egyhangúlag megválasztották az országgyűlés új el­nökét. Az ünnepi ülés ezzel véget ért. Az országgyűlés tagjai azonban az ülés berekesztése után sem hagyták el he­lyüket, hanem felállva, még hosszú ideig lelkesen ünnepelték a magyar nép nagy vezérét, Rákosi Mátyást, az Elnöki Tanács tagjait és a képviselőhöz új elnökét. Drahos Lajos, az országgyűlés elnöke. FRISS ÚJSÁG 1949 au­gusztus 24. szeria Mi az Elnöki Tanács hatásköre? A Tanács hatásköréhez tartozik az országgyűlési választások ki­írása, az országgyűlés összehívása, törvényeik kezdeményezése és orszá­gos jelentőségű kérdésekben nép­szavazás elrendelése. A Tanács képviseli a Magyar Népköztársasá­got nemzetközi szerződések kötésé­nél, megbízza és fogadja a követe­ket, kinevezi a fontosabb megbíza­tású állami alkalmazottakat és a fegyveres erő magasabb rangú tiszt­jeit- Adományozza az országgyűlés által alapított rendjeleket és címe­két, gyakorolja a kegyelmi jogot és dönt olyan ügyekben, amelyeket külön törvény hatáskörébe utal A Tanács felügyel a helyi állam­hatalmi szervekre, ellenőrzi, hogy ne hozhassanak olyan intézkedése­ket, amelyek az alkotmányba üt­köznek vagy a dolgozó nép érd­e­keit veszélyeztetik. Amikor az or­szággyűlés nem ülésezik, jogkörét a Tanács gyakorolja. Színházakban, üzemekben, vidéki városokban ünnepelik A VITFIATAL MŰVÉSZEIT Kiemelkedő sikert aratott a lengyel ifjúság műsora A Világifjúsági Találkozó kezdete óta minden este megtelnek a nemzeti mű­sorokat bemutató színházak. A szebb­nél szebb műsorok közül ezúttal kiemel­kedett a lengyel ifjúság szép művész­estje az Operaházban. Az ifjú lengyel művészek énekkel és tánccal szórakoz­tatták a közönséget, amely lelkesedésé­ben több számot is megismételtetett. A műsort a lengyel és magyar Himnusz nyitotta meg, majd a katto­­vitzi zeneművészeti líceum szimfonikus zenekara adott elő lengyel operarész­leteket, Tadeus Kerner Chopin-dalokat énekelt. Egymásután következtek a ra­gyogóbbnál ragyogóbb műsorszámok. Danuta Kwapiseswiska, a fiatal lengyel táncosok egyik legjobbika Szimonovszki d-moll etűdjére táncolt és a krakkói diákszövetség tánccsoportja polkát és mazurkát mutatott be. Kedves színfoltja volt az estnek a lengyel úttörők Minazurka énekkarának szereplése. A kitűnően összehangolt gyermekkar spanyol, néger és lengyel népdalokat adott elő. „ Valósággal megostromolta a közönség a Városi Színházat, ahol a moszkvai Nagy Színház balettkara szerepelt. A hatalmas színházat megtöltötték a ma­gyar dolgozók és a magyar fiatalok. A szovjet balett világviszonylatban is legkiválóbb művészei: Maja Prtszeckaja, Jurij Kondratov, Alexandr Lapauri, N. Csorohova és a többiek csodálatos mű­vészetük legjavát adták. Külföldi jóbarátok a magyar gyárakban A VIT külföldi csoportjai sorra jár­ják a budapesti gyárakat, üzemeket, is­merkednek, barátkoznak a magyar dol­gozókkal­ A zászlódíszbe öltözött gyár­telepeken párórás együttlét közben szo­rosabbá fonódik és testvériessé válik a dolgozó ifjúság nemzetközi kapcsolata és megnyilvánul harcos békevágya. A Polgári Serfőzde telepét lengyel és amerikai ifjak látogatták meg. Különö­sen a lengyel fiatalok közvetlensége nyerte meg a SzIT ifjak rokonszenvét. Az Egyesült Izzó dolgozóit a csehszlo­vák ifjak látogatták meg s vezetőjük hangsúlyozta: nem vendégként jöttek Budapestre, hanem mint a magyar nép barátai. A Csepeli Papírgyárat a román ifjú­ság küldöttei keresték fel. A dolgozók egetverő éljenzéssel fogadták őket, s a két felszabadított ország ifjai lelkes hangulatban a késő esti órákig marad­tak együtt. Szovjet művészek a rádióban Augusztus 26-án 18.30 órakor a Kos­­suth-rádió műsorában a Komszomol mű­vészei szerepelnek. A szovjet művészek műsorában kórusszámok, hegedű- és énekszólók szerepelnek. Augusztus 27-én, szombaton 19.45 órai kezdettel David Ojsztrach és Lev Oborin, a két világhírű szovjet művész a Rádió-zenekar kíséretével hangver­senyt ad a csepeli WM-gyárban. A hangversenyt a rádió is közvetíti. Szovjet fiatalok győzelme a zenei versenyekben A zsűri hajnali három órakor hir­dette ki a VIT hegedűversenyének eredményeit. Az első díjat Igor Ojsztrah és Eduard Gracs kapta. A második díjban hárman részesültek: Szobolevszki (Szovjetunió), Lecsev (Bulgária és Wilkom­irszka (Lengyel­­ország). A harmadik díj nyertesei: Goroc­ov (Szovjetunió), a magyar Bakonyi Klára és Bodonyi István. A húros hangszerek versenyében, csellón 1. díj: Rosztropovics és Safran (Szovjetunió). Brácsa: 1. díjat nem osztották ki. 2. díj: Matroszvon és Barsaij (Szovjetunió) és Lőrincz Edit (Magyarország). Hárfa: 1. díj: Erdély Nóra (Szovjetunió). 2. díj nem került kiosztásra. 3. díj: Reményi Zsuzsa (Magyarország). A fúvós hangszerek versenyének végeredménye. 1. díj: Poleh, Szovjet­unió (kürt), Granyicki, Szovjetunió (trombita), Céh, Csehszlovákia (fuvola), Trofinov, Szovjetúnió (klarinét), Nyi­­kolicsuk, Szovjetúnió (oboa), Turusz­­kin. Szovjetunió (harsona). 2. díj: Iderev, Szovjetunió (harsona), Bántál, Magyarország (oboa), Orudzsiev, Szov­­jetúnió (oboa), Matyijévi. Szovjetúnió (trombita), Nyekludov. Szovjetunió (fagott), Bosm­eszjor, Szovjetúnió (fu­vola), Szakján, Szovjetúnió (fuvola) és Kornyejev. Szovjetúnió (fuvolá), 3. díj: Szebenyi, Magyarország (fuvola), Abad­­zsán, Szovjetunió (fagott) és Dimitrov, Bulgária (klarinét). Összeült a DIVSZ végrehajtóbizottsága Hétfőn délután kezdődött meg Buda­pesten a Demokratikus Ifjúsági Világ­­szövetség Végrehajtó Bizottságának ülésszaka. A Végrehajtóbizottsá­g ré­széről Guy de Boysson elnök, M. Mi­­hajlov alelnök, J­. Hookham és B. Williams titkárok, F. Dalmon pénz­táros és J. Grohman, a Nemzetközi Diákszövetség elnöke vesznek részt az ülésszak munkájában, továbbá a Szov­jetunió, az Egyesült Államok, Kína, Franciaország, Nagybritannia, India, Ausztria, Kanada, Ausztrália, Lengyel­ország, Spanyolország, Kuba, Bulgária, Csehszlovákia, Románia, Albánia, Olaszország és Magyarország meg­figyelői. A Végrehajtó Bizottság ülésszakának feladata, hogy előkészítse a Demokra­tikus Ifjúsági Világszövetség második kongresszusát, amely szeptember 2-án kezdődik Budapesten. A második kongresszus további nagyon jelentős lépés az ifjúság és a demokratikus erők harcában a békéért és a szabad­ságért. Bemutatja az élenjáró szovjet mezőgazdaság gépeit az Őszi Vásár SZEPTEMBER 13-TÓL OKTÓBER 3-IG TART A KIÁLLÍTÁS A Budapesti Őszi Nemzetközi Vásá­ron az Állami Mezőgazdaságok Köz­pontja hatalmas anyag keretében mu­tatja be az állami gazdaságok munká­ját. Kiállítanak egy korszerűen beren­dezett szocialista gazdasági nagyüze­met és szemléltetik a különböző műve­lési ágakat, a vetésforgókat, az állat­­tenyésztést és gépesítést. A kiállí­tás nagy súlyt helyez a korszerű takar­mányozás bemutatására, szemlélteti a takarmányozás­­előnyeit és eredményeit­ A Talajjavítási Nemzeti Vállalat is bemutatja kiállítási anyagát. Térképen láthatók majd­­az ország szikes és sa­vanyú talajai. Felállítanak talaj-labora­tóriumot is, melyben a kiállítás egész tartama alatt egy vegyész dolgozik, aki az érdeklődőknek bemutatja a jó és rossz talaj tulajdonságait és javítás­módszereit. A Szovjetunió minden eddiginél nagyszerűbb kiállítási anyagot mutat be az őszi Vásáron. A tavalyi 4000 négyzetméter terület helyett az idén 7000 négyzetmétert foglal el a szovjet kiállítás. Elsősorban a nehéz gépipar legkorszerűbb gépeit mutatják be, de kiállítják a könnyűipari gépeket és kész­árukat is. Láthatók lesznek az élen járó szovjet mezőgazdaság villany­motorjai, villanytraktorai és egyéb gépei. Külön csarnokban árulják a leg­finomabb szovjet édességeket, élelmisze­reket, cigarettákat, könyveket és játék­árut. Csehszlovákia, Lengyelország, Bulgária és Románia is­ önálló kiállítá­sokkal szerepelnek. A Budapesti őszi Nemzetközi Vásár szeptember 13-ától október 3-ig lesz nyitva. Rákosi Mátyás szól a világ ifjúságához a Világifjúsági és Diáktalálkozó nagygyűlésén A Világifjúsági és Diáktalálkozó be­fejezésével a fiatal művészek magas­­színvonalú, nemzeti előadásai után augusztus 28-án a Hősök terén záró nagygyűlést rendez a DIVSz és az NDSz. Ez a nagygyűlés a VIT egyik legkiemelkedőbb eseménye lesz, amelyen a világ demokratikus, békeszerető fiatal­jai fogadalmat tesznek, hogy minden erejükkel harcolnak az imperialista el­nyomók és a háborús uszítók ellen. A záró nagygyűlésen felszólalnak Guy de Boysson és Grohman, a DIVSz és az NDSz vezetői, majd Rákosi Má­tyás, a Magyar Dolgozók Pártja főtit­kára, a magyar fiatalság nagy barátja és példaképe szól a világ ifjúságához. A nagygyűlés elé hatalmas érdeklő­déssel tekintenek a világ fiataljai. Az augusztus 28-iki záró nagygyűlés az ifjúság küldötteinek nagyarányú fel­vonulásával kezdődik. A felvonuláson a 10 ezer külföldi fiatal mellett résztvesz a magyar ifjúság is. Folytatódik a Komszomol diadalút­ja A Komszomol küldötteinek vidéki dia­­dalútja hétfőn a Dunántúlon, a Győr­­állomás Pétfürdő volt. A Nitrogénmű- A falvak lakossága mindenütt forró szeretettel és lelkesedéssel fogadta a szovjet ifjakat. A dunántúli körút utolsó állomása Pétfürdő volt. A Nitrogénmű­vek dolgozói és a környék lakosságá­nak nagy tömegei a gyártelep határá­ban fogadták a Komszomol-küldötteket. Dísznyakkendős úttörők és egyenruhás SzIT-leányok hatalmas virágcsokrokat nyújtottak át valamennyiüknek. A kom­­szomolisták művészi gárdája a gyár­telepen sokezernyi közönséget szórakoz­tatott. Az Észak-Magyarország iparvidékeit járó egyik szovjet ifjúsági kultúrcsoport a zászlódíszt öltött ózdi vasgyárban tett látogatást, majd a diósgyőri vas­gyárat kereste fel. Itt is meleg, baráti fogadtatásban és ünneplésben volt ré­szük. A VET mai műsora 0.00—13.00: Kedvező idő esetén: Palatínus- és Széchenyi-strand 9.00—13.00: Tömegsport: Városligeti pályák 0.00—23.00: Mozi: (Ady-mozi) 16.00: Zeneakadémia 16.00— 19.00: Nemzeti műsor: (Városi Színház) 16.00— 19.00: Nemzeti műsor: (Operaház) 16.00— 19.00: Nemzeti műsor: (Nemzeti Színház) 17.00— 19.00: Mozi: (Royal Apolló) 17.00— 19.00: Mozi: (Corvin) 17.00— 23.00: Mozi: (Uránia) 17.00— 23.00: Mozi: KAOSz (Jókai-u. 17.00— 23.00: Mozi: (Színműv. Főisk.) 19.00— 23.00: Mozi: (Corvin) 19.00— 23.00 Mozi: (Royal Apolló) 21.00— 23.00: Mozi: (Városliget) 20.30: Kultúrverseny (Operaház) 20.30: Kultúrverseny (Margitsziget) 20.30: Nemzeti műsor: (Városi Színház) 20.30: Nemzeti műsor: (Nemzeti Színház) 20.30: Nemzeti műsor: (Magyar Színház) 20.30: Nemzeti műsor: ÉDOSz (Vilma kir.­út 20.30: Nemzeti műsor: Vasas (Költői A.­u.) 20.30: Nemzetközi műsor: (Állatkert) 20.30: Tábortűz: (Gellérthegy) Városligeti VIT Nemzetközi Kiállítás Fürdőzés, szórakoztató Játékok Egyéni jelvényszerzés, kosárlabda, röp­labda, labdarúgás, stb. Óránként dokumentum­filmek Díjkiosztás Lengyelek programja Albánia­ küldöttei Kanadaiak bemutatkozása „Apáról fiúra” Kínai dokumentum-film Mongol műsor (tart. kivonattal) G.­„Dimitrov” Dokumentum-filmek­ínai dokumentum-filmek „Apáról fiúra” „Új Magyarország” Énekkarok díjkiosztása Népi együttesek és balett-táncosok díjkiosztása Szovjet művészek Magyar est Osztrákok műsora 43.) Angolok programja Német együttesek Népi demokráciák csoportjai Szabadságért harcoló ifjúság egész nap nyitva. Jegyek a helyszínen.

Next