Budapesti távbeszélőnévsor 1949. december (Budapest)

Pótlás a betűrendes névsor lezárása után beállott változásokról - Budapesti távbeszélő betűrendes távbeszélőnévsor - B

Bányny LcvcIuUiflllUn uuiumuan \m\m\ zések és ragjegyek részére MUUdUUU HCII UUyjU. Bányay János latrán, super­­centrifuga specialista és készítő, VL Vörösmarty-u. 66. 0128-871 Bányay József oki. mérnök, mélyépítési vállalkozó, XI. Irinyi János-u. 4. 269-475 Bányakapitányság, n. Kunfi Zslgmond-a. 6. 161-234 Bányamunkások Szabad Szakszervezete, lásd Magyar Bányamunkások Szabad Szakszer­vezete. Bányász Gyttrgy masrántisztv. VII. Qaray-tér 11. 0425-220 'Bányász Gyula és Tsa íake­­resk, ládakészítés, X. Kőbányai­ét öl. 148-953 Bányász István dr. ügyvéd. IX Ferene-krt 38. 136-536 Bányász László, a Föv. Díj­beszedő k. v. h. vezérig.. Xlll. Róbert Károly-krt 34. 201-597 Bányász IHárta kozmetikai inté-' aete, FV. Veres Pálné-o. 16. 187-175 Bányász Nándor, villamossági váll., n. Mártirok-útja 64/b. 456-564 Bányász Oszkár, vn. Hernád­­u. 64. 228-307 Bányászati és Kohászati Egyesület, IX. Lónyay-u. 41. 189-483 Bányászati Kutatási Mély­­táró n. V. 8as-u. 19. Vezérigazgató 127-503 Vezérigazgatóhelyettes 126-435 Személyzeti osztály 127-421 Jogügyi osztály 126-478 Műszaki főosztály 125-166 Gépészeti osztály 126-560 Földtani osztály 126-494 Bánya társpénzt ár, lásd Orszá­gos Bányatarspénztár. Bányay, lásd Bányai Banyó Lajos vendéglős, Kispest, Attila-u. 63. 346-201 Baptista Gyülekezet Iro­dája, Pátit Géza lelkész, XI. Karolina-út 39. 256-261 Baptista Hltktfzség Országos Központ, VL Aradi-u. 48. 0122-382 Baptista Lelkészt Hivatalok: Nap-utcai gyülekezel!. Iroda, vm. Kistemplom-u. lg. 138-389 Pestszenterzsébeti gyülekezet. Pestszenterzsébet, Fereno-u. 6. 344-175 Újpesti gyülekezet. Újpest, Bán Tibor-u. 32. 292-452 Baptista Teológiai Szemi­nárium, VL Benczur-u. 31. 225-671 Barabás Aladár siállodásmes­­ter, Vti. Erzaébet-krt 66.423-440 Barabás Allee, a Magyar Írók Szövetsége tisztv., VIL Szövetség­u. io/i2. - 223-535 Barabás (Braun) Antal betű- és tömöntő, VI.' Izabella-u. 70. 129-797 Barabás Ármin esőkabát keresk. lakása, VII. Klauzál-tér 16. 222-753 Barabás Béla dr. ügyvéd, V. Légrády Károly-u. 19. 203-832 Barabás Dánlet oki. gépész­mérnök, V. Géza-n. 5. 126-268 Barabás Dezstt salt-, vajtermelő, IX. KOsponti vásáresarnok 462. sz. 184-872 Barabás Dezstt dr. ügyvéd, Kispest, Tarcsay Vilmos-u. 17. 146-314 Barabás Ernő zenetanár, VI. Lovag-u. 13. 0813-204 Barabás (Burger) Ferenc, fotomüszcrészme.->ter, preoiziós mechanikai üzeme, Vil. Somogyi Béla-út 7. 427-380 Barabás Ferene lakása. XIV. Amerikai-ét 89. 296-772 Barabás Ferenc korcsmáros, VI. Dessewffy-u. 6. 812-217 Barabás Ferene oki. építész­­mérnök, építőmester, O. Torockó­u. 6/a. 456-747 Barabás Genovéva, V. Ipoly­«. 18. 402-690 Barabás Géza dr. ügyvéd, VI. Andrássy-út 49. 421-787 Barabás Imre, építőmester, mélyépítő és ácsmester, a Bizto­sító Társaságok elismert szak­értője, V. Személynök-n. 19. 121-587 Barabás István, «Bakfis» mell­tartóit gyártása, V. Kiss József­it. 88/b. 202-538 VI. Bajcsy Zsilinszky-út 15/b. 0310-175 Barabás István mérnök, a Münioh és Barabás cég beltagja. V Szent Iztván-park 6.-- 201-095 Barabás István dr., bites könyvvizsgáló, n. Knnfi Zsigmond­­út 30/a. 161-203 Barabás János optikai mérnök, XI. Hamzsabégi-ilt 32. 258-609 Barabás József, Gázmüvek fő­felügyelő, Vil. Rumbacb Sebestyén­n. 12. 422-129 Barabás Kálmánná ttzv. gyógyszertára a Kemény néz. Kispest Ady Eudre-át65. 346-807 Barabás .Lajos asztalosmester, műhely, Újpest, Erzsébet-u. 8. 292-531 Barabás Lajos üveges és kép­keretező, XIV. Thököly-dt 31. 496-431 Barabás László, V. Sziget­­u. 6/7. 202-728 Barabás László oki. mérnök, XH. Hieronymi-út 42. 256-868 Barabás Magdolna, IV. Nyáry Pál-u. 3. 185-105 Barabás Menyhértné ttzv. dohány tőzsde, V1U. Bacsó Béla-n. 40. 137-407 Barabás Mihály dr., kórházi főorvos röntgen-laboratórinma, vm. Népszínház-u. 21. 335*033 Barabás (Brener) Oszkár dr. (nagyváradi) ügyvéd, VM. Üllői­át io. 0336-779 Barabás Oszkár dr.Q Ügyvéd, VI. Teréz krt 3. 420-932 Barabás Páiné autóalkatrész és műszaki keresk., VI. Jókai-u. 22. 124- 738 Barabás Sándor hat. eng. vil­lanyszerelő mester, IX. Mester­­n. 60. 186-605 Barabás Sándor hites könyv­­vizsgáló, V. Váoi-ót 28. 202-783 Barabás Sándor villanyszerelő váll., IX. Viola-u. 17. 336-735 Barabás Sándor dr. ny. min. titkár, VI. Lovag-u. 13. 813-204 Barabás Tibor, IV. Fehérhajó­it 12/14. 187-075 Barabás Tibor dr. sebészszak­orvos VH. Damjanioh-u. 7. 221-966 Barabás Zoltán, n. Hattyú-u. 1. 456-626 Barabás Zoltán, VH. Szövet­sége. 10/12. 222-108 Barabásné, Verd Lili és Szebenné Mérő Klára gyors- és gépíróiskolája, IV. Veres Pálné­n u. 0182-136 Barabási László dr. ország­­gyűlési gyorsíró, V. Váci-út_8. 125- 698 Baracs Balázs iparművész, játék­­készítő, vn. Csányi-u. 10. 424-048 Baracs Gyttrgy dr. ügyvéd, irodája, József nádor-tér 10. 188-001 Baraes János dr., a Magyar Nemzeti Bank felügyelője, IV. Deák Ferenc-u. 21. 183-186 Baraes Károlynó, a Budai Izra­elita Nőegylet elnöke, D. Nyul-u. 3. 151-984 Baracsl Ferene fogászati labo­ratórium, vm. Józseí-n. 34. 138-213 Baracskay Ilona, Pestszenter­­zsébet, Török Flóris-u. 131. 344-487 Baradlat Jánosáé dr.-né ttzv.. Batthyány gyógyszertár. V bégrády Károly n. 37. 200-465 Lakás, Újpest, Tavasz-u. 19. 0492-246 Baradlat Orbán állatbizományos, IX. Köztelek-u. 4/a. 384-192 Baraker Mátyás és Ila, kalaposmester, cégtől. Szántó Győrgyné, V. Szent István-krt 27. 0124-977 Barakonyl Imre, IV. Veres Pálné-u. 31. 385-026 Barakonyl Jentt dr. ügyvéd, VI. Szinyel-Murse-n. 1. 122-150 Barakonyl László dr. ügy véd, VI. Rózsa Fereno-u. 64. 311- 610 Barakovleh Kálmán dr. köz­kórházi adjunktus, belgyógyász­­szakorvos, u. Nyul-u. 9.160-842 Barall Nándor, V. Pozsonyi­ét 60. 200-609 Bárán Áron, a Tatai Textilmüvek r.-t. vállalatvezetője, V. Pannónia­­n. 68. 404-591 Bárán László, a Gázértékesítő n. v. főmérnöke, XI. Bocskay­­út 21. 259-406 Bárány András fehér és finom sütödéje, IX.Liliom-n.25.135-501 Bárány Elemér asztalos- és böröndöskellékoK keresk., enyv­­gyári képv., Újpest, Somogyi Béla-n. 84. 492-459 Bárány Elemér böröndös, bőr­díszműves és gyermekkooslkellék keresk.. Vm. Népszínház-u. 16. 836-671 Bárány Gyula dr. ügyvéd, VI. Teréz-krt 28. 123-141 Bárány Károly, a Bpest föv. községi takptár r.-t., ny. vezérig, lakása V. Fáik MIksa-u. 8. 121-930 Bárány Vencel, VI. Bajnok-u. 22. 312- 596 Bárány Zslgmond, IX. Lónyay­­u. 18/b. 387-016 Baranyai Elza dr. orvos, V. Fáik Miksa-u. 16. 0329-652 Baranyai Ferene, VII. Izabellá­éi. 8. 423-448 Baranyai István, konzervgyár, Xin. Szegedi-üt 22. 203-018 Baranyai István közmunkaügyi felügyelő, III. Pusztaszer'-út 12. 151-878 Baranyai József bádogos és szerelő, központi fűtés gáz-szerelő, n. Malinovszki fasor 43/b. , 468-452 Baranyai Lajos bádogos- és víz­vezeték szerelómester, fa- és szén­­keresk., n. Házmán-u. 1.164-582 Baranyai Sándor vizsgázott fo­gász, llI.Beszterce-u. 20. 162-591 Baranyay József oipöfelsórész­­készíiö, XI. Bartók Béla-út 69. 0259-761 Baranyl Ferene dr., Pest­­szentlőrinc, Bánffyhunyad-u. 29. 346-280 Baranyl Imre kováosmester, m. Béosi-űt 124. 0162-922 Baranyl István rádió műszerész­­mester, Xm. Tar-u. 10. 204-531 Baranyl Pál vaskeresk. és ló­­szerszám-veretékek, vm. Gróf Teleki László-tér 6. 389-271 Baranyl Testvérek speciális elektromos- és antogénbegesztök, IX. Ernő u. 23. 135-596 Bárányos Jenttné ttzv. dohány­­kisárus, VL Nagymező-u. 61. 0121- 906 Bárányos Tamás, szövóüzem, V. Bzent István-krt 2. 310*268 Barasits Jánosné ttzv. képes­­levelezőlap nagykeresk., VIL Kertész-n. 46. 420-247 Lakása, VI. Nagymező-u. 11. 420-771 Bárász Zoltán dr. orvos, XI. Kökörosin-u. 19. 0259-141 Barát Annie dr., XI. Bndafoki­út 9/u. 458-724 Barát Endre író, szerkesztő, VI. 8zondy-u. 93. 0810-780 Bnrát Ferene mübútorasziafos­­mester, VUL Lnjza-u. 17.136*025 Barát Gizella dr., Lunserné, orvos-fogorvos, V. Géza-u. l. 0122- 832 Barát Gyttrgy hites könyvvizs­gáló, Vn. Rottenbiller-u. 64 424-225 Barát Gyttrgy textilmérnök, V. Katona József-u. 36. 111-137 Barát Gyttrgyné, V. Pannonia­­u. 66. 204—556 Barát Imréné dr.-né, női fehérneműkészító, V. Személynök­­u. 27. 129-116 Barát Jentt, XI. Vincellér-n. 46. 256-246 Barát József, n. Forint-u. 4. . 256-909 Barát József, VIL Elemér-n. 18. 428-220 Barát Józsefné virágkeresk., koszorúkötészet, IV. Veres Pálné­u. 7. 189-185 Barát László grafikai, galvano­­teehnlkai és vegyészeti cikkek keresk., V. Koháry-n. 8/4. 0121-944 Lakása, XII. Tóth Lőrine-u. 37. 0268-768 Barát Tibor, vn. Csengery-u. 9. Barát Tibor dr. egyet, tanár­segéd, fűi-, orr-, gégeszakorvos ren­delője, V. Pannonia-u, 21. 0123-854 Lakása, V. Sziget-u. 46. 0200-716 Baráth András, fehérnemű, ágynemű, idler géphíc «és, VII. 8zövetsóg-u. 18. 222-121 Baráth Ferene, 0. Bimbó-út 3. 468-608 Barátb Ferenené dr.-né, V. Vadász-u. 33. 313-021 Baráth Jentt dr. közkórházi fő­orvos, egyet. rk. tanár, VI. Lisst Fereno-tér 3. 224-431 Barátb József és Angyal János óratokkészítö mesterek, VH. 8ip-~ n. 13. 421-183 Barátb József, IX. Ráday-n. 68. 181-175 Barázda Mezőgazdasági és Kereskedelmi k.f.t., vl Bajcsy Zsilinsiky-út 61. 122-399 Barbarles László oserépk&ly­­bás mester, üslet és iroda, V. 8zéohenyi-u. 3. 329-382 Lakás, V. Kiss Jóssef-u. 68/a. 203-588 Barber Konfekció, túl. Barber Pálné női szabómester, IV. Somogyi Béla-út 24. 0380-030 Barber Pál szücsmester, szőrme­­keresk., IV. Somogyi Béla-út 24. 0380-030 18HiidfSMD a TelsfODköDyvtieD! Hirdetéseket felvesz Állami Hirdető N. V. IV., Apponyi-tér 1. • Telefon: 181-850

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék