Függetlenség, 1908. július (21. évfolyam, 148-173. szám)

1908-07-01 / 148. szám

2. olda /. FÜGGETLENSÉG 148. szám. Gyilkosság a bál után. Agyonszurt kőműves segéd. A gyilkost elfogták. Mindent tagad, de a tanuk rávallanak. Az emberi szenvedélyek fékezhetetlen vad­sága, felszabadítva az alkohol romboló erejé­től semmitsem tekintve tör, zúz mindent maga körül. Nem tekint ilyenkor se Istenre, sem em­berre, nem szent előtte a szülő vagy a testvér, kinyílik a bicska a marokban, beleszalad annak a testébe, kire talán abban a pillanatban ha­ragszik, de egyébként legjobb barátja. Csodálatos a magyar legény gondolkozás­módja, érzülete. A régi, annyit magasztalt lova­giasság már csak mese. Nem a művelődésre, nem saját testének, lelkének erősítésére fordítja a magyar legény erejét, a régi virtuskodás, a korcsmalakó szájhősködésévé lett. Emellett ereje hanyatlik, elméje tompul, a nemzedék elkorcso­­sodik. S Ujikpi számadásra kerül a dolog, suny­­nyit, alakoskodik, tagad, nem mer szembeszállni a következményekkel. Bánja már tettét, oda­adná a félkezél, ha nem történt volna meg, de hát eső utáp késő a köpönyeg. A vasárnap reggel törtéig gyilkosság indító okai is ilyenek. ; Tudósítónk részletes jelentése a következő: A mulatság. Vasárnap reggel két óra után hangos volt a színház mögötti tér. A Beke-féle ven­déglőben szombaton este fillérestélyt rendezett az ifjúság. Az ilyen fillér estélyek nagy láto­gatottságnak örvendenek Kecskeméten. Lányok, legények nagy számban gyűlnek össze Terpszi­­horének áldozni s mivel a Beke-féle vendéglő kiválóan alkalmas báli helyiségnek, azt itt ren­dezett estélyek mindig — hogy a szokott ki­fejezéssel éljünk — a legfényesebb anyagi és erkölcsi sikerrel járnak. Ilyen körülmények kö­zött folyt le szombat esti fillérestély is, de ezt a mulatságot már az elejétől kezdve megza­varta a torzsalkodás. Egy pár legény, kik eddig jó barátok voltak, összekülömböztek néhány tündér fölött s azon dolgoztak, hogy ki tud több borsot törni a másik orra alá. Legjobban sike­rült ez egy Kun György nevű fiatal legénynek, ki csinos ember létére abban lelte gyönyörűsé­gét, hogy a lányokat elütötte táncosaik kezéről. Ezért persze nem jó szívvel nézték a legények s már előzetesen suttogtak arról, hogy megve­rik a hencegő zöldhasut. De a katasztrófa nem a bálon tört ki. A gyilkosság. Éjfél után két óra volt, mikor oszolni kezdett a táncoló publikum. A táncnak vége szakadt, mindenki sietett magára venni felső ruháit s indultak haza. A városháza felé, a Vili. és I. tizedbeliek indultak nagy tömegben. Lehettek vagy százan. Hozzájuk csatlakoztak a torzsalkodó legények is, kiknek fejéből nem verte még ki az elfo­gyasztott bor, sör és pálinka gőzét a hűvös reggeli szellő. A kavarodásban történt meg a végzetes szerencsétlenség. Világos képet nem kaphatunk az esetről, mert az elfogott állandóan tagad. Csak a tanúvallomásokból lehet következtetni bűnösségére. Kun György egy bottal megütötte Faragó Lajos kőmüvessegédet. Az irtózatosan feldühö­dött erre s rárohant támadójára ezzel a kiál­tással : — Megfojtlak, zöldhasu! . . . Erre többen a veszekedők közé léptek s az igy keletkezett dulakodásban Faragó egy- j szerre elsikoltotta magát és összerogyott. Melléből vastag sugárban tört elő a vér, befecskendezve a körülállókat. A nők, kik a jelenetnek tanúi voltak, riadtan futottak szét, a bátrabbak pedig a megsebesített legény segít­ségére siettek. Néhány ember a rendőrségre futott, hogy j bejelentse a bűntettet a bűnügyi osztály veze­tőjének. A nyomozás. A rendőrség bűnügyi osztályának vezetője, Füvessy Imre h. rendőrfőkapitány a bűntett hírére azonnal a helyszínére sietett, az inspek­­ciós tiszti orvossal egyetemben. A szerencsét­lenül járt Faragó Lajost akkorára egy kabátra fektetve találták, de már egy szikrányi élet sem volt benne. A bűnügyi osztály vezetője azonnal a tét- i tes kinyomozásához látott. Bár magát a sértet­tet már kihallgatni nem lehetett, a tanuk kikér­dezése folytán egy napi fáradságos munka után a nyomozás sikerrel járt. A bűnügyi osztály főnöke még aznap este letartóztatta a gyilkost. A gyilkos. Neve Kun György. Mindössze 22 éves. Foglalkozására nézve lakatossegéd. Középszerű testalkatú, kissé sovány alak, de azért hatalmas izmai vannak. Állandóan tagad. Még azt sem akarja be­ismerni, hogy megütötte Faragót, amit pedig a szemtanuk a leghatározottabban állítanak. Til­takozik, mikor ráolvassák néhány tanú vallomá­sát. Ezek azt mondják, hogy Faragó abban a pillanatban rogyott le és sikoltotta el magát, midőn Kun ráugrott és átölelte. De minderről a gyilkos hallani sem akar. Ma reggel átkisér­­ték a kir. ügyészség fogházába. Ügye a legközelebbi esküdtszéki cikluson tárgyalásra kerül. Az áldozat. Az áldozat, Faragó Lajos 22 éves kőmü­­véssegéd. Pár perccel tett után a kapott szúrás j következtében meghalt. A kés a mell közepén hatolt be, mintegy 14 centiméternyire s a külső felületen is mint­­egy 7—8 cméter hosszú vágás látható. Azonnali belső elvérzés volt a halál közvetlen oka. IFaragó Lajos holttestét mai nap folyamán fogják felboncolni. Temetése holnap lesz. NAPI HÍREK. Kecskemét, 1908. junius 30. — Tömöri Jenő lapunk felelős szerkesz­tője, iskolaszéki tag, ma a következő levelet intézte Szabó József anyakönyyvezető úrhoz, mint az Iskolaszék elnökéhez. Tekintetes Szabó József urnák az Iskolaszék elnökének Helyben. Mélyen tisztelt Elnök Ur! Miután gondnlkozásommal teljesen ellen­kezik, hogy az iskolaszéki tag választásoknál kicsinyes felekezeti szempontok is dominál­hatnak, ennélfogva tisztelettel lemondok iskola­széki tagságomról. Ezt teszem annál is inkább, mert meg­győződésem szerint nem nekem volt szüksé­gem az iskolaszéki tagságra, hanem az iskola­széknek volt szüksége reám s igy nem aka­rom magamat kitenni annak, hogy egynéhány illetéktelen analfabéta a nevemet törölje a vá­lasztási listából. Kiváló tisztelettel Tömöri Jenő. — Szappanos István a képviselő­házban. Ősz képviselőnk Szappanos István hosszas betegségéből való felépü­lése után ma jelent meg először a kép­viselőházban. — A közigazgatási bizottság ülése A közigazgatási bizottság ma délután 3 órakor ülést tartott, melyen a folyó ügye­ket intézték el. — A főispán kinevezése. Gulner Gyula főispán a mai napon Garzó La­jost tb. rendőrkapitánnyá, Tormási De­zsőt pedig tb. fogalmazóvá nevezte ki. — Kinevezés. A hivatalos lap tegnapi száma közli, hogy az igazságügyminiszter Kercser Ádám kecskeméti törvényszéki, Domo­kos Péter járásbirósági, Fehér László, Molnár György, Hadfaludy Jenő és Kovács István tör­vényszéki Írnokokat iroda tisztekké nevezte ki. — Előléptetés. A belügyminiszter Simo­­novits Kornél kir. telekkönyvvezelőt a IX. rangosztályba léptette elő. — Megbízás. A földmivelésügyi miniszter Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegye Kiskunfélegy­háza városa területére ifj. Kovács Ferencet a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. — Öt éves találkozás. A kecskeméti pol­gári leányiskolát 1903-ban végzett növendékei őt éves találkozóra jöttek össze tegnap. A 43 végzett növendék közül 26 jelent meg a talál­kozón. Kettő meghalt, a többi pedig külön­böző akadályok miatt nem jelenhetett meg. A távollevők csak arcképeiket küldötték el. A találkozás d. e. 10 órakor történt az intézet dísztermében. A növendékeken kivül megjelent a volt osztályfőnöknőjük: Faragóné Szalontay Margit és a tanári kar. Azután koszorút he­lyeztek két elhult társnőjük sírjára. Délután 5 órakor pedig közös uzsonnára gyűltek össze a kioszkban, ahol azt is elhatározták, hogy öt év nuilva 1913-ban újra összejönnek. — Eljegyzés. I. Szabó György nyomdász eljegyezte Körtvélyesi Mariskát Nagykőrösről. — Megüresedett fogalmazói állás A Je­szenszky Lajos községi bíróvá történt megvá­lasztatása folytán megüresedett első osztályú fogalmazói állásra vonatkozólag Sándor István indítványára úgy határozott a közgyűlés, hogy az állás betöltését egyelőre mellőzi. — Kereskedőink figyelmét jóakaratulag felhívjuk, hogy a 10 órai bezárásra kötelező vasár- és ünnepnapok utáni reggelen csakis 6 órakor kezdhetik az árusítást. Ellenkező eset­ben rendőrségi büntetésnek teszik ki magukat. — Eljegyzés. Rothfeld Vilmát eljegyezte Nyiri Béni Temesvárról. (Minden külön érte­sítés belyett.) — Magyar siketnéma oktatás, a siket­­néma-intézeti tanárok orsz. egyesülete hivata­los lapjának junius—júliusra 6—7. száma Né­meth László szerkesztésében ma megjelent. A lap tartalmazza a siketnéma intézeti tsnárok Orsz. Egyesületének emlékiratát és törvény­­javaslat tervezetét, azonkívül több szakcikket. — Halálozás. Részvéttel értesülünk, hogy hogy dr. táci Szabó Győző édesanyja özv. táci Szabó Péterné folyó hó 27-én déli há­romnegyed 12 órakor 4 hónapi kínos betegség után elhunyt. Temetése hétfőn délután 5 óra­kor volt nagy részvét mellett. — Tűz. Tegnap délelőtt 10 órakor tüzet jelzett a toronyőr. A tűzoltóság azonnal kivo­nult a Zsinor-utca 15. számú házhoz, hol egy venyigerakás égett. A tüzet csakhamar elfoj­tották. — A magyar név. A hivatalos lap mai száma közli, hogy a belügyminiszter kiskorú Deutsch Ernő kecskeméti illetőségű egyén csa­­lápi nevének Dénesre kért átváltoztatását meg­engedte. — Jutalom egy tantónönek. Kalocsáról ír­ják, hogy a közoktatásügyi miniszter képvisele­tében Grézló János tanfelügyelő Kalocsa köz­ség dísztermében nagy ünnepség közepette nyujtotia át a minisztérium jutalmát Straub Istvánná Trixler Mariska volt hajósi tanítónő­nek, aki a magyar nyelv tanítása és a nevelés terén is kiváló érdemeket szeizett. A tantestület és a nagyközönség körében ott volt Povisil Richárd dr. kanonot is, aki a kalocsai érseket képviselte az ünnepélyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék