Függetlenség, 1944. április (12. évfolyam, 74-97. szám)

1944-04-02 / 75. szám

12 ZUaaetfcméá Vasárnap, 1944 április 2 Báró Kemény János, a kolozs­vári Nemzeti Színház főigazgató­jának ,J>éter” citnü Székelyfb'.­­dön lejátszódó színmüve, amelyet áprilisban Szándékozott bemutatni a Nemzeti, egyelőre lekerült a Színház műsortervéről'. A bemutató azért marad el időlegesen, mert felújítják a nagy magyar népsrin­­piüíró, Tóth Ede egyik legiamer. | , Somogyi Eras! I fycVh €s legnépszerűbb darabját, a gJFalu rosszá”-1. A felújításra idő- Szerűséget az ad, hogy a magyar Színpad irodalom most ünnepli TófA Ede születéséneik százéves évfor­dulóját. Április 2r-in kerül -színre a Nemzeti Színház színpadán már régenlátott darab éspedig Galamb Sándor rendezéseiben, aki az elmúlt években már több népszínművet vitt stílusos beállításban a Nemzeti, közönségé elé. Feledi Gáspár, Abonyli Géza lesz, fia Lajos Ujfrky László, Bátki Tercsi Somogyi Er­zsi, Finom Rózsit Lukács Margit alakítja, Göndör Sándor, a falu rosszát pedig Jújor Pál. Szath­­máry Margit, Márkus Tamara és Ihász László játszanak még vezető­­szerepet Tóth Ede népszínművében. Az első próbákat már meg is tar« tottáik. 'A Pesti Színházban nagyban ké­szülnek André Picaíd francia író „Hattyúlovag” című vígjátékénak bemutatására, amely Felkay Ferenc fordításában és átdolgozásában hús­­vétra kerül a közönség elé. A há­borúelőtti francia politikai erkölcsö­ket figurázza ki maró szatírával az újdonság, amelynek női főszerepére Simor Erzsit szerződtették le. Az eredeti szereposztásban egyébként változás történt. Simor Erzsi egyik partnerének, ugyanis Dénes György volt kijelölve, néhány nappal ezelőtt azonban kisebb szerepet osztottak ki rá és -helyébe 'Delly Ferencet szerződtették le az Andrássá Szín­ház együtteséből, akit kölcsönadtak a Pesti Színháznak. Mihályi Ernő, Sármássy Miklós, Pogány Maráit és még többen mások játsszanak a francia újdonságban. ¥ Jubileum volt Szombaton este a Vígszínházban, ahol csütörtöktől ke. rüi színre Hcrczeg Ferenc történel­mi Színmüve, az „Aranyszárnyak”. A Zrínyi Ilona életének drámai epizódjait igen hatásosan megele­venítő színműben, -r- mint ismere­tes __ Lázór Mária játssza a női főszerepet, akiiek értékes alakítása nagyban hozzájárul a darab sikeré­hez. Az „Arányszárnyak” termé­szetesen első jubileuma után is mű­soron marad. 1Y/M4DÓ hály írt. A 200-lk jubileumát túl­haladó ,gl2 első“ s.kere miatt, a bemutató időpontjáról még nem döntöttek, 0 A Fővárosi Operettszinfcázbán Fényes Szabolcs igazgató most tár­gyai „A ki álynő coókjá"-t kővető új operett bemutatásáról. Megír­tuk, hogy Szilágyi László „Zizi" című, eddig még Magyarországon nem játszott daljátékára esett a választás. Változás állott be azon. ban az igazgató ág elhatározásé tan és úgy döntöttek, hogy Szilágyi László daljátóka ha'ystt más z:rtü darabját hozzák ki. Hogy kiét, ah­­ban még nem állapodtak meg, erre vonatkozólag most fc^ ak a tár­gyalások. Hétfőre azonban már ki­derül, hogy ml lesz a színház so­ron következő operettje. £3 Vasárnap este utoljára kerül színre a Vidám Színházban Jean Letraz ,JSallépés jobbra” című zenés vígjátéka. Az évad eleje óla műsoron szerepelt a mulatságos zenés játék és több mint 275 elő­adást ért meg. Hétfőtől kezdve szünetelnek az előadások a szín­házban, mert esti. próbákon ké­szülnek Bihari Nándor ,fVarjú­­fészelc“ című népihangulatú, vígjá­tékának bemutatására, nagyszom­baton lesz a premier és ekkor lát­juk majd viszont hosszú idő után a népszerű magyar nóta énekest, Cselényi Józsefet a színpadon, aki, mintegy tíz évvel ezelőtt vált meg a, Nemzeti Színháztól és azóta a Cselényi József magyamóta kultusznak szentelte képességeit. A szintén már hosz­­szabb idő óta nem szereplő Dajbu­­kát Ilona játssza mellette a női fő­szerepet. A szerző Bihari Nándor, Fábry Éva és vitéz Madarász László elevenítenek meg érdekes figurákat a „Varjúfészek“-ben. Kétszázadszor ,,/ís Pénteken este kétszázadszor fu­tott szét az Uj Magyar Színház bordópiros függönye „Az első“ elő­adása előtt, kétszázadszor telt meg a nézőtér az utolsó szögletig, hogy tapsoljon Kerecsendl ftiás Márton népi drámájának és gyönyörködjék Páger Antal, Day ka Margit, Bulla Elma és Juhász József, meg a töb­biek remek játékában. Nem vélet­len, hogy most, ezekben a mozgal­mas időkben, amikor minden nap új eseményt hoz,, már hosszú idő óta a közérdeklődés előterében áll ez a drámai. „Az első“ megvívta a maga kemény és elszánt harcát az időközben elnémult zsidó sajtó vi­csorgó ellenkezéseivel, gúnyos főiéi­­nyével és vad indulataival. Nem ér­dektelen foilapozni a darabról szóló kritikákat, a baloldali sajtó a be­mutató után szinte taglóval ron­tott a szerzőre és a darab rendező­jére, Páger Antalra. „Hogy. juthat eszébe egy falusi tanítónak, hogy darabot írjon?“ — olvastuk az egyik „magasröptű“ . elmemöben, amelynek szerzője a maga körúti észjárásával képtelen volt felfogni, hogy a színházi publikumot más is érdekelje, mint a századik felöntés­ben feltálalt szerelmi háromszög, vagy pedig valamely divatos kül­földi giccs, amelynek sokszor még 'a szerzője sem bizonyos. Az egy­szer már a startnál megbuktak a nagyhangú jósok, „Az első“ a pre­mier tomboló sikere után a szezon nagy eseményévé nőtt. ö, pem a zsidóság karolta fel tévedésből, ez a darab száz százalékig a keresz­tény publikumnak köszönhette si­kerét. S ez a publikum levizsgá­zott, mégpedig kitűnően. Ez a két­száz előadás mutatta meg, hogy a zsidóság nemcsak a színpadon fe­lesleges, hanem a nézőtereken is. Csak Üljön be bárki egy este a színházba és látni fogja, hogy eb­ben a színházban az igazgatótól a leg'dsebb jegyszedőig, a nézőtéren pedig a páftolysortól a karzhti ülő­helyig mindenki egy világnézetet vall s ha a színészek játékára illik ez a jelző, hogy az igyekezetüket a lelkesedés fűti, ugyanezt a lelkes szellemiséget láthatjuk a nézőkö­zönség soraiban is, amikor kipirult arccal - figyelik a színpadról fel­hangzó mondatokat. Ez a kétszáz előadás több, mint siker, próbatéte­lét jelenti a keresztény magyarság­nak, amely egyetlen fenntartója és felvirágoztatója a magyar színházi kultúrának. \­(U. V.) Kertay Lili, Haász Joli és Serényi Éva a „Gyanú“ című új magyar film főszereplői. , •tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiiimiiiniliiiiiiiiiiiiiiiíHiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiimiiriiiin Kiket zártak ki a Szinészkamarából a zsidó taíreviz’ó soráéi? A hét végén megjelent egyik kor­mányrendelet — mint ismeretes —, úffy intézkedik, hogy a Kamarák­nak, így d Színészkamarának: is, psidó tagja nem lehet, A rendelet értelmében nyomban megindult a tagrevízió az egész vonalon és a zsidókat a tagok sorából „haladék­talanul kizárják. , A Színművészeti és Filmüvészeti Kamarában ár. Cziffra András mi­niszteri biztos hajtotta végre a tag­­revíziót. A tagok származási lapja mellett a fennálló törvények értel­mében mellékelve van:iak az ere­deti okmányok, illetve azoknak hi­teles másolatai, így tehát mindenki­ről megállapítható volt a vizsgálat során, hogy a tag származása -meg­felel-a ’a fennálló rendelkezéseiméit. Több mint háromszáz tagot tö­röltek a közel ötezres taglétszám­ból éspedig. százhetvenöt zsidót és szdzharminckilenc zsidószármazás ii — a régi zsidótörvények szerint ke­reszténynek számító tagót. A töröt­tek legnagyobbrésze már hosszabb ideje nem mülcödött, mert a Ka­mara volt elnöke, Kiss Ferenc mű­ködése alatt a zsidótörvényt nem­csak bclü Szerint, hanem a"n k szellemében is végrehajtották. A legutóbbi időkben azonban a most kizárt tagok egyrésze már ismét megpróbált közeledni a szí liázi és filmvilághoz és szinte ugrásra ké­szen (Viták abban a hiszembcú, hogy rövidesen ismét elfoglalhat]ék elvesztett pozícióikat. Most, hogy ezek az egykori színházi és filmnagyságok végle­gesen nyugalom.bavonultak, n m érdektelen egy kis seregszemle: kik azok, akik a közelmúltban még a magyar művészvilág fontos őrhelyein állottak. A törölt tagok között találjuk Básti-Bcrger Le­­jóst, az operáit orrú hpsszerelmest, Gombaszögi Ellát, Lendvai-Lcopold Andor operaénekest, Törzs Jenőt, Bársony Erzsit, Gőzön Gyulát, Szé-Előrehaladtak az előkészületek az Uj Magyar Színházban Vaszäry Gábor „A mama őfelsége’1 című vígjátékának röVidesen esedékes bemutatójára. Turay Ida, aki né­hány napig betegeskedett, nem ve­hetett részt a próbákon, de hogy fennakadás ne történjen, Fülöp Viola tanulta be' a szerepét, aki ha szükség van rá, Turay Idát az - előadásokon is helyettesíteni fogja. Maga a szerző is résztvesz a pró­bákon, amelyek 1Aladár ve­zetésével folynak, ói-nt «'ár meg­írtuk, Fedők Sári játssza a cím­szerepet, egy elképzelt ország, anyakirálynéját, a királykisasszony lesz a fiatal Mcdnyánszjcy Éva, Palotás Imre, a zenésdarabban Pesten először bemutatkozó ^ új bonvivan pedig mint a trón váro­mányosa lép a színpadra. ^ A Vasznry-vígjátékhoz zenét és éne­kes betétszámokat Eisemann Mi-SZINHAZIáiMOSOR ii ni imii in - nriwi - tv** 11 íiiiif iwii um ■ OPERAIIAZ. Vasárnap (*/2): Pillangó­­kisasszony (bérletsfc.). Hétfő: (Y2Q): Az álarcos bál. (VII. 12.) NEMZETI SZÍNHÁZ. Vasárnap d. u. (1): A kaméiiás hölgy; este (%6): Hon­talan nép. (VIII. 9.) Hétfő (5): A l&o. születésnap. (XX. 8.) NEMZETI KAMARASZÍNHÁZ (2, %6). Péntek, szorhbat -kivételiével .minden este -és vasárnap délután: Fatornyok. MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZA. Vasár­nap délelőtt (%11): János .vitéz (Opera­házi., V. 3. 4.). VÍGSZÍNHÁZ (2, %6). Vasárnap dél­­után: A mi kis városunk; este: Arany­szárnyak. Hétfő: A mi kis városunk. PESTI* SZINIIAZ (2, V26). Csütörtökig minden este és Vasárnap délután: Fecske és denevér. MADÁCH SZÍNHÁZ (2, 546). Minden este vasárnap és ünnepnap ae.uta*. Első Anna és Harmadik Károly. UJ MAGVAK SZÍNHÁZ (2, %6> Min­den este, vasárnap és ünnepnap délután: AANHKASSY SZÍNHÁZ (2, %G). Min­den este, vasátntip és ünnepnap aélu.an: A pénz nem boIdORÍt. FŐVÁROSI OPEKETTSZINHAZ (2, y,.6) Minden este, vasárnap |s ünnep-’ nap'délután: A királyné csókja. Vasár­nap délelőtt (11): Lntyi Matyi . VIDÁM SZÍNHÁZ (543. H$). Vasárnap délután és este: Ballépés jobbra. Hétfő­től péntekig nincs előadás, Itl VCi’AUOTA ('/44. 1 »7). Minden este. hétfő," szomoat és vasárnap délután: i A u to math óhí ’ KAMARA-VARIETÉ. Vasárnap és ün­nepnap (2, %6. 7). hétfő, szombat (%4, y27), kedd. szerda, csütörtök, péntek (1^7): Schmarnltz-parádé. NEMZETI BABSZINJÁTÉK (%3, V26). Vasárnap és kedd este: Panoptikum. Hétfő szerda, csütörtök és gombát este: Angyalt vettem feleségül. Péntek este: Tölti i. Csütörtök, szombat és vasár lap délután: Gyermekeíőadás. EKZSi I5ETVARDS1 SZÍNHÁZ (^5, 7. trasir- Ünnepnap '^3 *45. 7). Minden* ap: Fehérvári huszárok. KISFAM’I)\ SZiNMAZ (V25. 7. vasár 63 tinnepnar !/~3 V&5, 7). Mindennap Keméüás hölgy. JOZSKFYÁIÉHSI SZÍNHÁZ (W- 7. vasfir- és Onnopnen !/7 ’£5,s7). Minden4 nap: Kata Kilty-Katínjyfe * ATRIUM FILMSZÍNHÁZ (Margit-krt. 55 Telefon: 15 -30—34 15—40-24). W, »V26. Yz ’. Sz,. V és-ü.v V22 kor is- Egy nap a világ (Páger. Murát?V Híradó. BELVÁROSI HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ (Petőfi Sándor-u.tca tí Tel.: 181—244) Lángoló hegy (kulturfim a Vezuvről). Rajzos híradó a nagykőt műveletéről. Sziklamászók (kulturfilm). Magyar-, UFA- és Európa-hfradők. Folyt, egyórás előadások 10—21 óráig. CORVIN MOZGÓ tÜ!H5i-m és József körűt sarok) iVd.r 138—988 339—534:) 3. 5, ViS órakor: És a vakok látnak (Nagy I., Erényi O.) V. d. e. 11-kor: Mcltőságos kisasszony. DEÁK (BÉCSI) FILMSZÍNHÁZ (V , Teréz-körűt 28 Tel.: 121—343 125—952) M»2. i/>4, V06 V28. V d. e. 11-kor is: Futótűz (Szilassy. Szabó Ilonka). — .V íradó FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Tel.: 139-70?, 1P9-543). V24. V2f),' V28. V. és ü. 11-kor is: Fedora — 3-ik hétre pro ongálva! II2RADÓ FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet­­körút 13. Tei.: 222 409). Lángoló hegy (kulturfilm a Vrzuvről).- Rajzos híradó a nagyhót művészetéről. Tava^.7? zson. gás (kulturfilm). Magyar-, UFA» és Eiirópa-hírndók. Folyt] egyórás előadá­sok 9—21 óráig /r ' KASZINÓ FILMSZÍNHÁZ (Eskü üt 1. Tel.:' 383-102 185-329). *M. V*6. V«8. Szombaton ,42kor is. Varár és ünnep­nap d. e. 11, d. ti */i4. 146. M8 órakor: Futótűz (Szabó Ilonka. SzHassy). NEMZETI APOI.LO* VII.. Erzsébet • kőn'it 45 Telefon: 222—002) V,4 V9«. ué. Sz Ví.2 s' é« 'I 11 U2-kor ’s- És a vakok látnak (Nagv I . Eszenyi O.) Modern'”800' kzierpélves óvóhely! OMNIA FILMSZÍNHÁZ (Te! : IRQ 125). /{*4 V26. Vf° ,Sz V.2 V 11. Vo2 kor is: A látszat esflil kf??mor. TÍ3lm4ssry)B — Híradó — 2-ik létre nrolongáiya! RADII’S (TeÜ 122—O08 120—564) Vjő *48' S? »/. 2 1T,,C <*s ü d e 11-kor is: Forgószél ,(Kristina Sóder­ja um) — Híradó SCALA .FILMSZÍNHÁZ (Telefon-11 44 11) Előadások kezdete hétköznap Mj4 R-6 Vj« Sz V fi* ft 1A2 kór I?* A Renedeh-ház (Szörényi. Somlav Nagy r.ctvén) SZITTYA (CITY) FTIAfSZTNH AZ (Telnf ■» 1 • 1L!—140> 'JA4 *A6 V2S Sz. V és ü Uf-Vnr f••RANT A Tel< 146—046) 3 5. Vt8. V fi* t) 11 kor is: Forgószél( (Kristin?' cj;V1orV:?iPn). p 5 T»t ^rpoTr>er«Ti • 4?? 1A4 iAg TA9 érakor • THrlrpl az örog szít O '1- !■»(<*-*•*> nrol O" r* éJ o t SKimiH iisl'ÚDIő) (T.: 225—276). .0, */22, %4, W, ^8 órakor Kíirbinfa; UAPiTOI. ♦ FILMPALOTA (Telefon: 134-337>. ;/22 V2-* ^6 V28. V . ü. 11 kot is: Tonelii. - 2 ik hétre prolongálva! KAMARA (Tei.: 42-39 91). BUöadások mindennap W'a %2. ,Mj4, V26. M28-kor:. Gróf Monte Christo. II. rész: A bosszú. Modern 500 sze'mé yes óvóhely ÜAKOCZI (PHÖNIX) MOZGO fón: 42#—326» 11 i, 3 5 V48. (Első mólokéit: Rákóczi induló. PEST (PALACK) Telefon: 221—222) M»12, (A2. lA4. V26. V2S. (Az élső három előadás olcsóbb) Boldog Idők. ADRIA (ADMIRAL) (Te!.: 353—707). ‘.M, V46, Vió. V. ü. és hétfő 11, 1 -kor is: Szalmt-Jáng. — 3-tól: Akróbat óok! ALKOTÁS (Te! : 355-374) <4. *46. ^8 V. és Ü. 11, 3/42-kor is: Régi keringő. V. d. e. 11 kor is. — 3-től: Magyar kí­ván «hágk an gversen y. ANDRASSY MOZGÓ (Tel.: 12 41-27). 1A4. M?6. V28, Ve? és Ü V22-kor is; Magyar k}V;ínsAghangverseny. V. d. e. ■ 11-kor: Carl- Pettcrs. r ATTILA MOZGO (Telefon- 222 -644) »A4. 1^,6. V28 V. 11. V22 stb : Magyar kívánsághangverseny. — 3-tól: Harmin­cadik * rfLÖAl APOI.LO FILMSZÍNHÁZ (Te'efon. 351—^00» ^4 M>6. »A8 V Mi2-kor is: A fekete hajnal. V. d e. 11: KísK'Viet n vadonon keresztül. — 3-tól: Boldog ember GLORIA T^i • 427 -521) (A4. M>B »A8 v- és tt. *%2-kor is: Rajongás. — 3-tól: Örök álarc \IIOMERO« MOZGÓ (Tel.; • 496—178) 1/a4 *4€' .(^8 Vas és O. Vs2 kor is: Fekete angyal JÓZSEFVÁROSI (T,: 131-316). lM. %6. F.g. V. és Ü. Vígkor is: Fekete hajnal. V. d. e. 11-kor: Varjú n toronyórán. KI LTI’R <Telefon 188—120• M*4 VzB. Vas és t) 1/^2-kor is: Magyar kí­­vánsághangversen>. MESE VAR (Tel’: 114—502). Előadások kezdete V24. 4A6. V28, V. %2-kor is: FeVít». ha tudsz. OTTHON (T.: 14É—447) *44, V46, *48. V ‘ti? kor is: Akrobat óoh! PM.OIA 1 Te; 156 -606) w>4. lA6 Sz., V. és Ü %2 kor is: Magyar kíván­­sá "hangverseny — Híradó TUIMN .'Nnrvm^fl 21 T 1^Orf>03> il. 1 2 U4 *46 Vq8: Ahvnhnt fi oh! TTNÓDY (Tel • 225—602) *A4 *A6 *A8 -S’z. Va2. V ü 11 és V22 kor is: ^afnal ráncS > t ^S J n» > rTelpfon 154 422v •04 ) : 6 1/<H sj'ícfiT'nnri l'O ftvgVn-r j<5-k ív :1m sá eh a n gyCrsen y V ■ d ,e. A béke angyala. — 3-tól: Hamu pipöke. kely Mihály operaénekest, Nádor Mihály zeneszerzőt, Belle Gabriel­lát, Revers Gyulát, Rub'myi Tibort, Szigeti Jenőt, Sziklai Szerénái, Halász Gittát, Rálliai Mártont, Fleischer Antalt, Góch Sándort, Kondor Ibolyái, Kondor Annii, Lóránt Vilmost, Z. Molnár' Lászlót, Svcpcs Liát, Bánóczi Dezsőt, Dénes Oszkárt, Fodor Artúrt, Hctényi- Heidelberg Albertet, Erdélyi Gézát és még egy sereg kevésbé ismert, de egyidöb&n sokat szerepelt szí­nésznevet. Az igazgatói tagnévsorból töröl­ték <*z eddig nemzsidónak tekinten­dő névsorban szereplő Föld ’ Aurélt, Brédi Pált, Wertheimer Elemért, Jóp Dánielt, Bárdos Artúrt, a fil­mesek közül Szatmári Jcnöt, Ren­ner Endrét, S'.ilas Lászlót, Engel Györgyöt, ffuszár Lászlót, Rákosi Tibort, Tuéhten Jenőt, Bajk Mi­hályt, Kovács Emilt, Lándor Tiva­dart, Gál Bélát, Vitéz Miklósnál, Boros Mihályt és még egy sereg, főként csak a sZaltma körében is­mert filmest. A tagreuizió azonban a mostani törlésekkel még nem ért véget, a tagok soréiban még vonnak szőyio.. sáp, akiknek okmányaik nem kielé­gítőnk és ezért további igazolás válik szükségessé. A mostani reví­zióval azonban általánosságban megtisztult a Kamara a zsidó befo­lyástólt a magyar színpad és a ma­gyar fim ezután szá-.százalékosan keresztény magyar alapon műkö­dik. Renffidvül meleg: és bensőséges ünneplésben részesítették Csortos Gyulát, az Andrássy- Színházban pénteken este 40 éves színészi jubi­leuma alkalmából. A kiváló művész ugyanis 1G04 március 31-"n szerezte meg színi akadémiai d piomáját és ekkor indul't sikerekben gazdag karrierjének útjára, amelynek egy­egy állomását emlékezetesen nagy­hatású alakításai jelzik. Vaszary , Janos köszöntötte az első és máso*’ dik felvonás szünetében a színház nevében a jubiláló művészt és kol­legáinak megbízásából egy értékes pecsétgyűrűvel lepte meg. Csortps Gyula öltözőjét a , babérkoszorúk tömege árasztotta el, a Színművé­szeti Kamara, a Színpadi Szerzőit Egyesülete, az Uj Magyar Színház igHzgatóeága, azonkívül még sokmás intézmény és Csortos Gyula tiszte­lői küldték babérkoszorú formájá­ban elismerésüket a művésznek. SokszáZ távirat pedig jelét mutatta a nagy népszerűségének. Legérdeke­sebb ajándékot a Vígszínház kül­dötte. egy régi fotográfiát, amely 1914-ben készült a ,.Zsuzsi k’sasz­­szony” című darab egyik jeleneté* föl, amelybenrCsorton Gyula bóbitád' frizurával női szerepet alakított.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék