Függetlenség, 1944. május (12. évfolyam, 98-121. szám)

1944-05-03 / 99. szám

/ Minden szállítóeszköz igény­bevehető a légitámadásokkal kapcsolatban . A községi fizetett tűzoltóság szervezetének szabályozása A hivatalos lap keddi száma u­gyebek között közli a belügym­!­. Hiszi el rendeletét a légitám­adások­­kal kapcsolatos kiürítés céljára közúti fogatolt szállítóeszközöknek honvédelmi szolgáltatás címén való igénybevételéről. E szerint honvédelmi szolgálta­tás címén ideiglenes használatra i­génybe lehet venni azokat a sze­mély- vagy teherszállításra alkal­mas fogatos járóműveket és állato­­kat, valamint az azok vezetéséhez szükséges kísérőszemélyzetet, ame­lyekre, illetőleg akikre a légitáma­dások folytán kitelepítésre kerülő személyeknek és málkáiknak, köz­hivataloknak, közintézményeknek a részére kijelölt felvevőterületen fekvő új szállásukra való elszállí­­tásához szükség van. Az igénybe­vételről a kiürítési kormánybiztos rendelkezik.­ Ha az igénybevétel előrelátható­lag 48 óránál hosszabb, időre ter­jed, a szállítóeszközök átvételének és visszaadásának bizottságilag kell megtörténni. A honvédelmi szolgáltatások igénybevételéért té­rítés jár. A rendelet kihirdetésének napján ,nyomban hatályba lép. Ugyancsak a belügyminiszter adott­­ki rendeletet a tűzrendészet újabb szabályozásáról szóló 1038. évi belügyminiszteri rendelet egyes rendelkezéseinek kiegészítéséről és módosításáról. E rendeletben a községi fizetett tűzoltóság szerve­zetét szabályozza és meghatározza a nagy és a kisközségek, továbbá a megyei városok segélynyújtási kö­telezettségét és a költségek vitelét. A pénzügyminiszter a kizáróla­gos dohányárudák záróráját most megjelenő rendeletével 17 óra 30 percben állapította meg. (MTI.) Feloszlatták a Magyar Unió Clubot és a Belvárosi Polgári Kört A belügyminiszter a Magyar Unió Clubot alapszabályel­lenes működése miatt az egyesületek feletti főfelügyeleti joga alapján feloszlatta. Feloszlatta továbbá a Belvárosi Polgári Kört, minthogy működése állam- és közbiztonsági szempontból nemkívánatos és ag­gályos. (MTI.) Textil feketeüzletért A közellátási detektívek bravú­ros nyomozás után fellepleztek egy feketéző textilkereskedőt. Nemrégi­ben feljelentés érkezett a közellátási hivatalba, dr. Bails Pálné buda­pesti textiles ellen, hogy fekete­árut tart raktáron és nagy tételben árusítja megfelelő felárral. Detektívek mentek ki a hely­ségébe és egy cég részére 2002 méter bársonyt és más anyagot rendeltek, majd mikor pontosan megállapod­tak az árban, kifizettek a textilez­ő hőnek 800.000 pengőt. Dr. Balláné hozzákezdett a pénz­­ zs­ám­olásá­hoz, ezalatt azonban a n­­un­k ás­ruhába öltözött detektívek a raktár­ból a teherautóra rakták a felhal­mozott dugárut, majd megkérdez­ték az asszonyt, hogy megvan-e a pénz. Mikor azt­ a választ kapták, hogy minden rendben van, leleplez­ték magukat és az asszonyt beki­­nézték a főkapitányságra. Árdrágító visszaélés büntette cí­mén indult meg kellene a bűnvádi eljárás. Az­­ügyészség ezenkívül még láncolás miatt is vádat emelt több kereskedő és ügynök ellen, akik ez üggyel kapcsolatban ugyan­csak textilfélékkel szérkeztek. A büntetőtörvényszék Kristóff-tanácsa kedden tárgyalta az ügyet. Az as­­­szony beismerő vallomást tett, a többiek ellenben tagadtak. A törvényszék lefolytatta a bizo­­nyítási eljárást, majd Bal­ámét másfélévi börtönre, 1000 pengő pénzbüntetésre és 5000 pengő va­gyoni elégtétel megfizetésére ítélte. Perde Jenőt, Vrousek Alajos fe­­hérneműszabászi vétség címén 2000 pengő pénzbüntetés, Joó Já­nos kereskedő 4000 pengőt, özv. Neu Samuné alkalmi ügynök és Bátori Gyula 1000—1000 pergő pénzbüntetést kaptak. Az ítélet nem jogerős, másfelévi b­izton miimiiinniiimlitimiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimmHtRfl' Gerhart El’e­rts ATTII a v npv. hun feji .lem: Attila alakjával a világirodalom min­­ dig élénken foglalkozott. Gerhart Eiert, a kiváló törté­netíró e drámai sodrú művé­ben Attila emberi arcát vará­zsolja elénk. Széleskörű történelmi tájéko­­zottsággal, megragadó jel­lemző erővel a«ui mésfélévez­­red távlatába fieryve amelyet vitéz Kolosváné-Eéresn Mihály fordított magyar’a komoly iro­­dalm­i érték' A 325 oldalas mU ára kötve 12. P Xanhati' éa medijen ebe O Xta-Vi­um Könyv­kiadóvállalatnál VT Rózán-utca fill (tei HI­VO) St 1 ('um K nove boltban József körút 5 Pfifet Ferdi­­nand, IV Kossuth l,aJos­u . fc minden könyvkereskedés­­­­ben. y­ villam­oson ne olvass! Villamoson ás vasúton sokan Sze­retnek útközben olvasni. Egy né­met Szaklap azt a tanácsot adja, hogy jobb ettől óvakodni, mert ez rontja a szemet. Gyakori eset, hogy az illetők utána fejfájásról panasz­­kodnak. A fejfájást bizonyos szem­­izmok túlságos megerőltetése okoz­­za. Ugyanolyan természetű fejfájás ez, mint amilyet ak­kor érez az em­ber, ha hosszabb ideig tartó film­vetítést néz, vagy pedig, ha szem­üveg használata esetén túlságosan erős az üvege. Aki hajlamos az ilyen fejfájásra, az jól teszi, ha lá­tásának épsége érdekében tartóz­kodik utazás közben az olvasástól és a villamoson vagy vasúton pi­henteti a szemét. színhazla»aosor Mimii nimnnir irr 1** mt inni mi mi ma ig JEGYRENDELŐ JEZJCFONOR: Stádium—Corvin 14 50-56 Kultur Stádium álarcosbál. 046): Ar. OPERAHAZ (VIII II.) NEMZETI SZÍNHÁZ (%­): LUlomfl. (XI. 10.) NEMZETI KAMARASZINHAZ. Minden este, szombat, vasár- és ünnepnap d. u. (2, %6): Fatornyok VÍGSZÍNHÁZ 0/26): Ak! fBi8aIes«L MAGYAR MűVEIröDÉS HÁZA (%6): Bectheren-fest. FESTI SZÍNHÁZ: Szünet.­­ UJ MAG­YA­R SZÍNHÁZ (5): Minden este: őfelsége e­nsim. ANDRASSY SZIMIAZ (2. (43) Min­den este: vasárnén és ünnepnap délután: A péni nem boldogít. FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZ: Szü­net. • VIDÁM SZÍNHÁZ. Minden este (’4SZ. vasár- és ünepnap . a.: Tarjátészek KAMARA VARIÉT®: Nincs előadás. NEMZETI BABSZINJÁTÉK. Május 15 te­ssenat REVOPALOT ZirTa. ,­ ­ CORVIN MOZOrt (Telefon: 1SS-9SS. I 83,9-554), 3, 5, 14­-kor, V.. . 11-kor is. . Asszonyf­rfug. 2-ik hétre prolongálva! DEÁK O­RCSI) FILMSZÍNHÁZ (Tel.: 121-343, 125-152). S. 5, 7. Sz. 1. V. és UI. 11-kor is: Az első címek (Danielle Da­­rieux). Híradó. (Biztonságos óvóhely.) FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Tel : 189-707, 139-­431, 3, 6, I.: Anyaszív. (Nézők ré­szére modern óvóhely.) HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet­­körút 13 T.: 222-4 A) A tirbesi Clí. Uj egyezség, új élet (kulturfilmek) Ma­gyar- UFA. éa Európa-h­iradók Foly­tatólagos egyórás előadások S—21 óráig. .JASZINO FIT,MOZINHÁZ (Esüü-út I ) (Tel : 185-229 . 383-102). Ártatlan (Ma­deleine Robinson, Noéi Noéi). ’A4. 146. ’48, Sz. ’42-kor is, V. és V. d. e. 11, 1, d. u. Vi4, 146, ’48 órakor. NEMZETI APOLLO (Tel.: 222—012). 3, 5, 7 órakor, Sz. 1. V. és O, 11-kor is- Kék álarc. — Modern 800 személyes óvóhely! -OMNIA FIL­MSZINHÁZ (Tel : 130 125­) a, 5. ”, Sz 1-kor, V., U 11 és 1-kor is: Viharbrigád. Híradó. — 2-ik hétre pro­longálval RADN­'® (Tel: 1» —QDB 120--6641 V.4 ,40 Sz 1*3 Vas és t­­a e 11-kor la: A fekete ember (Harry Baur). A radé. — óvóhely van! SCAT,A FILMSZÍNHÁZ (Televi* 11-44 11) ’A4.­­4«,­­(,* Sz . V és C. ’42- kor la: Ártatlan! (Noel-Noel.) Híradók SZITTYA (CITY) FILMSZÍNH­ÁZ (Telefon: 111—140). m. 0 46. ’4*. Si., V. éa v. ’42-kor 18. Caodarepölt URANIA (Tel.: 14S- 046). I, 5. fii * és t) 11 kor­­* Forgószék­ (Kristina Söderbaum). — 5-ik hétre prolongálva! UTAM* rsZc) MOZIK: BAR­­A­I, (Telefon 422 722' 1 42. ’A4 ■í.6. )S órakor Andante. — 3-ik hétre prolongálva BELEZNAI (Tel : 225-276) ’A4. %6. V. NI­­év kor is: A férfi mind őrült CAPITOL FILMPALOTA . (Telefon: 134-337). 1, 3, 5, 7. Sorsok a viharban. KAMARA (Tel : 42 39-01) Előadások mindennap 11,­­ 3, 6, 7 órakor. Futótűz. (Modem 500 személyes évó­v­eÜ*T­). RÁKÓCZI (PnöNTX) mozgó (Tele­fon: 426—326) 11, 1. 3, 5, T (első mér­sékelt): Egér a palottban. FEST ITALACE) Telefon: 221—222) **12. 54 X (44. 546. %8. (Az első­ taerom előadás olcsóbb.) Egy nap a világ. MÁSODHETES MOZIK: ADRIA (ADMIRAL) (Tel.: 853—707) 3, 5, 7, V. a. 11. 1-kor la: Tonel H. , ALKOTA8 (Tel.: 855-374). 1­,4. 6. 7. V.. t­. 142. 3, 5, 7: Anyán,Manzeey kato­nája. % ANDRASS* MOZGÓ (Tel. 12-41-27) ’A4. HS­­4*. V.. ti. 11 év Vl2-kor is: Tóparti látomás. ATTILA MOZGÓ (Telefon: 222—644) A4. ti« Há Vasárnap 11. ’AJ atb : A szerelem nem szégyen. BUDAI APOLLO FILMSZÍNHÁZ (Telefon: m-JSOO). W. MiS, 148. V 42-kor 1»: monelllf GLÓRIA (Tel.: 427—521). %4. %«, 548. V. és V. 14?-kor la: Leányoknak. HOM­OROS MOZGÓ (Tel . (96—1®) »44. A46, V AB, Vas. éa ü. - kor is: Egér * paloták is IPOLY Tel.: 296-616) 144. 146. 148. Hétfő V 42 Vas. éa ü. 11-kor is: ' gaalpakslerek. JÓZSEFVÁROSI (T.: 131-316) 3, 8, 7. V.. tt­­ kor la: Egér a palotába­n. — KI ! TI ( Telefon 1*N 130) s*­­A* H?. Vés. én O. 142 kor la: A »ara bele­iről. MESETÁR (Te. : 114— 502) Előadások «»«Jete 144 tt« (4*. V. 142­ kor la: Kiviről az öreg mív. OTTHON T : 146--447). *44. >46. 148 ♦ >42 kó, |a Tan-Ili. PAT ÓTA (Tel. 15. 606, (44 m­m Sv. . V és U .*42-kor is: Komédiások — Híradó. ' -­ TURAN (Tel.: 120-no**. H3. M4. M6 ’18. V. és ü, ll-kor Is: Szerelem gyön­gyei. TINODY (Tel.: 225--602, 544, 146 H. Sz. ’42. V U 11 és 542-kor is: Megbélyegzett asszony. UGOCSA (ASTRA) (Telefon 154—422) (14. 6­4, 4)8, vasárnap 142 órakor hr­­osdrefsnek. 18-95-99 14-00 00 tyezürjaSIQEA BEMUTATÓ .»SZIKI ATRIUM FILMSZÍNHÁZ (Te­lfon­­ió­da 34. l6-It- 24) Va4. 146. V28. Sz.: V és ti 112 kor is: Viharbrifiád. Híradó. BELVÁROSI HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ, Petőfi S u. U - T.: 181-244). Szegény Hansi (új színes rajzfilm). Uj effértség:­ új élet (kulturfilm) Magyar-, UFA- és Európa-híradók. Fo­ytatólagos egyórás ituuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisuiiiiiiiiimiuumiiu 1 »x&xuoa w-a óráig. 'Amwttenm Májas! fin népség 'Kassán Ka1*», május 2. A német munka­ünnep alkal­mából a kassai honvédgyalogez­­red zendkarti hétfőn este tér­zenéit adott. Esszel kapcsolatban az itt állomásozó német katonák dalokat énekeltek. A nagy szám­ban egybegyűlt közönség lelke­sen tapsolta a szövetséges nem­zet katonáinak énekszámait. Az ünnepségén megjelent gróf Ma­­tuschka János kassai német konzul is. TvIBU családpéc­sien A török parlament elé rövide­sen törvényjavaslatot terjesztenek,, amelynek értelmében hadmentességi adót vetnek ki, amelynek összege a jövedelemadó 10 százaléka lesz. Ezt az adót mindazoknak a férfiak­nak fizetniök kell, a­kik túl­léptek a katonakötelezettségi koron egé­szen 45 éves korukig, valamint min­den nőnek 17—40 év között. Kivé­telt csupán a­ gazdák és azok­­az özvegyek képeznek, akiknek gyer­mekeiket, illetve szüleiket kell el­tartani­ Az adóból származó jöve­delmet részben az államháztartás rendelkezésére bocsátjuk, részben pedig­­az eg­zségü­gyi minisztérium kapja sokgyermekes családok tá­mogatására. Az ügetőn nem látogathatják a zsidók az első helyi nézőteret A Magyar ügetőverseny Egyesület el­­nök­e kedden rendeletet adott ki, mely szerint május 3-tól a megkülönböztető jelvény viselésére kötelezett zsidók az első helyi nézőteret nem látogathatják. Mától kezdve figyelmeztető táb­ákat he­lyeztek el a pálya bejáratainál. Miután a galoppályán a rendelet da­cára sok zsidó tartózkodott jelvény nél­­kül az első helyen, a hatósági közegért foltozottabb méntékben fogják ellen­őrizni a közönséget. Szerdán az Orosz Mikl­ós-emlékverseny és két nemzetközi verseny lesz az att­rakció. A hagyományos főszámban leg­kitűnőbb hároméveseink Indulnak a­­ rendkívül érdekes küzdelmet várunk : Estilény, Cifra, Fenegyerek, Kis Csala­­ és társai között. A nagy távelosztó ver­­­­senyben huszonhárom ló rajtol. A bősé­­­­ges választékból Bakancsos, Cabala, Dana B. és Lila az esélyesebbek. t Szerdán tizenegy futam kerül lebonyo­lításra 2 órai kezdettel. Jelöltjeink: I. Sári — Bunker — Marsehall Id. 11. fzerkes B. — Lady M. — Jobbágy III. Amatőr-verseny Nem Jelölünk! IV. I.Idézs R — Fajvédő — Zoga V. Gonosz Törpe — Bsíring — JMena VI. Eszilény — Cifra — Fenegyerek Vll Bakancsos — Cabala — Dana B. VIII. Virányosi ist — Virtu­s — Okos IX. Theknis — Csilla — H. Palo X. Mirisni — ösvény — Farnaki Barna-lány XI. Kombat — Bodak — Dinom-dám­ra Rsvncs Mihály, Kovács II. és István­­ testvére értékes sikert ért el a legutóbbi versenynapon. Az­ért Is és Mónikká, suikyápan balltána hajtást produkált s mindkét lovat győztesen hajtotta át a célon. A rendkívül tehetséges hajtó a jövő egyik ígérete. fiatal ! Szerda, 1944 május­a Az új Magyar Színház Vaszary—K­sorrman-operettjének főszereplői: Fedák Sári, Mednyánszky Ági, Palotás Imre, Kanczos Irén, Pethes Sándor Magyar ném­et bajtársi est a­­ Operában Az Operaház Igazgatósága a magyar-német fegyverbarátság elmélyít­étsére csütörtökön dél­után pontosan fél öt órai kez­dettel magyar-német bajtársi es­tet rendez. Műsorra kerül: Ko­dály, Székelyfo­nó, Laurisin; Debreceni história és Zsubay. Csárdajelenet. Beköszöntőt Szö­rényi Éva, a Nemzeti Színház tagja mond. Még ezen a héten kinevezik a színházi és filmügyek kormánybiztosait Beszámolt A Függetlenség arról, hogy a Színművészeti és Film­­művészeti Kamarát különválaszt­ják s a két kamara élére kor­mánybiztosok kerülnek. A kultusz­minisztériumban hetek óta folynak a tárgyalások ebben az ügyben a értesülésünk szerint még ezen a héten kinevezik a színházi,­llető­­l­eg a filmügyek kormánybiztosát, úgy hogy néhány nap múlva már megindulhat a teljes átszervezés a színművészet, illetőleg a filmművé­szet terén. A színművészeti ügyek kormánybiztosa Kiss Ferenc lesz, a filmművészeti ügyeké pedig­­Fáger Antal. A két kormánybiztos pro­gramját a Függetlenség közölni fogja. Itt­­ említjük meg, hogy Haász Aladár miniszteri osztályfő­nök, a kultuszminisztérium művé­szeti ügyosztályának vezetője más beosztást kap majd s eddigi mun­kakörét Lőrinczy Szabolcs minisz­­teri osztályfőnök veszi át. Kiss Ferenc ismét szerepel a rádióban Kiss Ferencet mint­ kiváló szín­művészt ismerte m meg az ország, később, pedig, mint a Színművé­szeti Kamara elnöke erős jobbol­dali beállítottságáról és nagy szer­vezőképességéről tett tanúbizony­ságot. A közelmúlt évek politikai -----------------------­ eseményeivel függ össze, hogy Kiss Ferencnek el kellett távoznia a színészkamara éléről, ugyanakkor szinte bojkottálták a filmgyárban is, a rádióműsoron pedig egy-két gramofonlemezétől eltekintve­­ négy éven keresztül nem szerepelt. A rádió,­amely évek során nélkü­lözte Kiss Ferencet és nem talált módot rá hogy az ország egyik legnagyobb színművészét a mikro­fonon keresztül szólaltassa meg, most ismét kinyitotta kapuit Kiss Ferenc előtt. Négyévi szünet után csütörtökön lép fel ismét a rádió­ban Kiss Ferenc. Két Erdélyi Jó­zsef és egy Liszt Nándor verset mond el. A magyar rádióhallgató közönség bizonyára szívesen hall­gatja majd Kiss Ferencet. K— Zenekari hangverseny Strauss r­kc­hard m­ű­veiből. Ma már Világosan és félreér­thet­ tétlenül kirajzolódik előttünk a 80 esztendős Strauss Richard művésze­tének jelentősége az európai zene­kultúrában. Egy félév szávaddal ez­előtt még­ félelmetes forradalmár­nak tanit, közhely volt agyarkodni­­művészetére és tréfát űzni az akkor hajmeresztőnek feltűnő disszonan­ciából. Mai Szemmel világosan látjuk, hogy Strauss nem forradal­már, nem­ újító, hanem betetézője és végső kihangsúlyozója a XIX. század romantikus művészetének. Művészete immár a történelemé, fel tudjuk a mi sajátot erényeit is, a ragyogó hangszerelést, a kápráza­tos technikai tudást, a fölényes iró­niát, a bőven csörgő erotikát, más­részről pedig fogyatékosságait is, a túlbit pátoszt, és a sokszor erő­szakos hatást t­­ríséri. A nagy mester 80-ik születésnapja adta az alkalmai a Székesfővárosi Zenekar legutóbbi bérleti hangversenyére, amelyet teljesen Strauss m­i ■ é'-e­­t-’nek szentelt. A „Ha­l és meg­dicsőülés” és az ,Í Egy hős élete” című sz. • f-'-u'kug költemény,i h -ny­itották el Failoni lényegbehangoló, energikus és nagyvonalú vezénylete alatt. A második mű kényes hege­dűszólóját B­erodps­ky Péter adta elő bravúros virtuozitással. .(—h —9)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék