Függetlenség, 1944. augusztus (12. évfolyam, 172-197. szám)

1944-08-12 / 182. szám

ma Szombat, 1944 augusztus 12 mmmmm — —intineteknjév —— Göbbels cikke e háborús latbavetés első rendszabályairól A totális háború intézkedései rövidesen jelentkeznek Berlin, aug. 11. Dr. Göbbels birodalmi minisz­ter a Dox Reich című hetilap leg­­úja­bb számában cikket írt a totális háborús lá­­b­,ívelés terén tett első intézkedésekről. Ezek az első intézk ítődések — hangoztatja dr. Göbbels­­— most mér megtörténtek, illetőleg folyamatban vannak. * Az egész aszce­ra mérvadónak látszik, hogy az teljességgel nem doktriner folyamat és semmi más célja nincs, mint az, hogy a mun. feaertik százezreit eljuttassa a fegy­verkezési üzemekbe, a katonák százezreit pedig az arcvombra vigye ki evvel a német otthon életét olyan harcszerűivé tegye, amennyire csak lehetséges. Már az a keré kezdetén hangoztattuk, hogy annak megha­tározott szabályok szerint kell le­bonyolódnia, mert annak legfonto­sabb alapelve ez igazságosság. Mi­után hosszabb fejtegetésekbe bocsát­kozik a miniszter arról, hogy ezt hogyan kell elérni, egyebek között ezeket jegyzi meg: " Természetesen egész sor olyan intézkedést viszünk keresztül, ame­lyet hosszú lejáratra tervezünk s ezeknek céljuk, hogy bizonyos ál­lami gépezetek túlságos bürokra­­tizálódását megszüntessék. Re­méljük, hogy ezzel egyidejűleg ki­k­­üszölhetünk egy csomó üresen futó papírosháborút is. Lényeges, hogy a dolgokat nem annyira pa­pirossal, hanem inkább józan éné­­ssel és rögtönzéssel érjük el. Álla­mi bürokráciánk elburjánzását tel­jesen nem fogjuk tudni eltüntetni, nagy részét azonban bizonyosan és ehhez akarjuk megadni a jelet. A közélet ma sürgős tatarozásra szo­rul, hogy a háború mai állásának megfeleljen. Ha ennek során kul­turális életünk egy részét fenntart­juk, ez főként azért történik, hogy keményen dolgozó népünknek még bizonyos épülésre és kikapcsoló­dásra lehetőséget nyújtunk, de semmiesetre sem azért, hogy az il­lető kultúrnt­ézményeknek távol a háborútól biztosítsuk további fenn­­maradását. Ez azonban többé nem is jut eszé­be senkinek. Ha nemze­tünk nagy része már egész vagyo­­nát feláldozna a háborúnak, akkor abban a tekintetben sem szabad ha­­­hoznunk, hogy nagymértékben meg­nyirbáljuk egész közélete­iket és Tiépünk általános háborús életstílu­sát Irányít­suk. — Ez nem elvből történik, ha­nem parancsoló politikai és katonai kényszer folytán, amely alól nem vonhatjuk ki magunkat többé és nem is szabad kivonni. Ennek a legcsekélyebb köze sincs az osz­tál­yh­archoz.­­ — Világos — hangoztatta a mi­­niszter cikke befejező részében —, hogy az egész berendezkedés bele­telik bizonyos időbe. Ezzel párhu­zamosan azonban egész sor olyan intézkedés történik, amely nagy erőkontingenseket tesz szabaddá az arcvonal és a hadigyártás számára . Így semmiképpen sem forog fenn annak veszélye, hogy a hatás túl sokáig várat magára.­­ Azzal kell teh­át számolni, hogy a totális háborús akció első ered­ményei most már nagyon rövide­sen jelentkeznek. Bármilyen való­­színűtlenül hangozzék is, Német­országban ma nincs népszerűbb követelés, mint az, hogy totálisan merítsék ki a nemzet minden tar­talékát a háború céljaira. (MTI) Göbbels intézkedései a sajtó és a fi­mszakma terén Berlin, aug. 11. Az újságkiadón­y elvű mélyreható korlátozásokkal kell számolni Né­metországban. A legfontosabb nagyvárosok kivételével elvben va­­lószínűleg minden városban csak egy lap jelenhet meg ezután. A folyóiratok, képeslapok és szak­lapok számát is erősen korlátoz­zák A munkaerők totális háborús bé­vé­tyének birodalmi főmegbízottja, Göbbels, szünet nélkül dolgozik 20 munkatársával, hogy minél na­gyobb tömegeket mozgósítson a hadiipar és a véderő számára. A csütörtökön közzétett új­bb intéz­kedések gyakorlatilag minden egyes német ember életét érintik. A filmszakma terén máris elha­tározták, hogy az összes színiisko­lákat bezárják s a filmszinésznö­­vendékeket a hazinemekhez osztják be. A kisebb mozikban ezentúl csak egyfajta jegy lesz, a nagyobb mozikban kettő és csak a legna­gyobb moziszínházakban adnak majd ki háromféle jegyet. Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy ne kelljen külön jegyszedőket tar­tani s a nyomdáknak se kelljen annyi mozijegyet nyomni. Ruha­­­tári személyzetet sem tartanak­­ többé a mozikban. A reklámfilmek­­ és trükkfilmek gyártását is be i­­­szüntetik. Mikolajczyk ell­agyta Messit­vát Stockholm, aug. 11. Mikolajczyk lengyel miniszter­­elnök két kísérőjével, Grabskival és Romerrel egyetemben csütör­tökön elhagyta Moszkvát, miután v­égleg meghiúsultak a tárgyalá­sok, amelyeket Sztálinnál és a Lublinban székelő lengyel kom­munista bizottsággal folytatott. A lengyeleket angol gép vitte Teheránba. A moszkvai külügyi népbiztosságok nem nyilatkoznak, hogy várnak-e újabb londoni lengyel megbízottakat Moszkvá­ba és számítana­k-e a mostani tárgyalások során előterjesztett orosz követelések teljesítésére. A Wilhelmstrasse a lengyel kowjet tárgyalások megszakításáról Bohim, aug. 11. A Nemzetközi Sajtó Tudósító je­­lenti: A Wilhelmstrassén olyan ér­tesülésekkel rendelkeznek, hogy Sztálin azt követelte Mikolajczyk­­től, hogy a londoni lengyel emi­gráns kormány mondjon le, az an­gol-lengyel szavatossági és szövet­ségi szerződésről. A moszkvai tár­gyalások során szovjet részről arra is gyakran rámutattak, hogy a ke­­leteurópai politikai viszonyok ala­kulása, különösen pedig a bizton­sági rendszer kizárólagosan a Szovjetunió ügye. A szovjet fes­m szándékozik megengedni, hogy biz­tonsági rendszerébe mások is be­avatkozzanak és ezért kimondottan a­ lengyel-angol szerződés­­ formális felbontását kívánja. A Wilhelmstrasse szóvivője ezzel kapcsolatban rámutatott arra, hogy már napokkal ezelőtt előre meg­mondotta a moszkvai lengyel-szov­jet tárgyalások eredménytelensé­gét. A tárgyalások megszakításáról szóló Reuter­ jelentés szenzációsnak minősítette. Mikolajczyk moszk­vai sajtónyilatkozata, amelyet el­­utatása előtt tett, hogy az eléje­­tárt javaslatokat Moszkvában nem tudja megvizsgálni, csupán , Lon­donban, a Wilhelm S­trass­a Szóvivő­jének nézete szerint diplomáciai nyelven ugyemazt fejezi ki, mint az az egyszerű szó: Elfogadhatatla­nok”. Mikolajczyk persz ■ misztikus ban vett búcsút Moszkvától, amidőn sajtónyilatkozatában a jövendő euró­pai béke próbakövének minősítette a lengyel-szovjet kérdést. Berlini vélemény szerint London­ban meg­kísérlik majd a tárgyalások meg­hiúsulását­ eltussolni, de majd nem­­sokára nyílt szavakat lehet hallani Moszkából. A Roosevelt által kívánt wa­shingtoni világbiztonsági értekezy­letnek német vélemény szerint nincs értelme, mint ahogyan éppen a moszkvai meghiúsult tárgyalá­sok mutatják. Alapjában véve ezt az értekezletet újra meg újra el­halasztották, mivel a szovjet nem akar leülni a tárgyalóasztalhoz. Az Országos Falu­*! Kisla­llásépí-­­ tés ai Szövetkezet igazgatósága, fel- L Ügyelőbizottsága és tisztviselő kora s mélyen megrendülve tudatja, hogy a szövetkezet elnöke,­­kisbi­ötzi Rázsda Károly! feL-rffk­á/ír • Kisalföldi MwO-i gazdasági kamara elnöke, kormány­­főtanácsos, stb., stb. 1944. évi augusztus hó 10-én hirte­len elhunyt.­­ Elhunytéval felbecsülhetetlen­­ veszteség érte szövetkezetünket,­­ amelynek elnöki szekében az irán­i nyitást kiváló hozzáért­éssel, lelki­­g ismeretes od adással végezte, de* különösen pótolhatatlan veszteséget­­ jelent elhunyta a szövetkezet al- \ ' kalmazottaira nézve, akiknek jóléte­­ érdekében fáradságot nem ismerő­­ buzgalommal és páratlan jó szívvel­­ működött. „­­ Emlékét szeretettel és hálával őriz­zük meg. . Budapest, 1944. évi augusztus hót 10-én. Az elsötétítés fél 10 órako kezdődik f és hajnali 5 óréig tart Hiiiiimiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiit A főispán látogatása a vármegye községeiben és városaiban A főispánt mindenütt nagy szeretettel és lelkesedéssel fo­­gádta a vármegye közönsége. A polgármesterek, illetve a szolga­lírák, valamint a községek ve­zetői, elöljárói, a különböző tár­sadalmi egyesületek és testüle­tek vezetői előtt tartott beszédé­ben vitéz Mérey László hangsú­lyozta: azért jött, hogy szembe­nézzen az egyes vezetőkkel s fel­hívja őket az összefogásra. Ma, amikor a Kárpátokban harcol­nak honvédőink, amikor lét vagy nemlét kérdése forog kockán, félre kell törni minden széthúzást és egységesen, vállvetett munká­val kel az ország vezetői mögött állattunk. Leverték a varsói partizán felkelést Berlin, aug. 11. Német részről most először számolnak be arról, hogy lengyel partizánok Varsóban felkelést kíséreltek meg. Egy német kato­nai szóvivő közölte, hogy Varsó­ban bizonyos partizáncso­por­tok­­ voltak, amelyek a szovj­e csapa­tok közeledtére felkelést kísérel­tek meg és kezdetben némi sike­reket értek el. A felke­lvi moz­galmat azonban leverték és Varsó ismét szilárdan német kézen van. Egy lengyel felkelő tábornok rádión kért segítséget a Szovjet­től, de ez nem járt sikerrel. Né­met nézet szerint Moszkva ezzel érthetően visszautasította a len­gyel partizánokat. Érdekes to­vábbá az a közlemény, hogy a szovjet csapatok, ahol volt lengyel területre hatoltak, a lengyel la­kosságot kényszerítik, hogy az ő oldalukon harcoljon. A «szi*rva*imnrk» be*z­13«á­tatás újabb határideje A hivatalos lap pénteki száma közli a közellátásügyi miniszter, rendeletét, mely szerint a gazdál­kodó legelőterülete után megállapí­tott szarvasmarha beszolgáltatási kötelességét július 1­től kezdődően legkésőbb október 1-ig, a közellá­­tásügyi miniszter rendelkezése alapján az Állatforgalmi Központ illetékes kirendeltsége által az egyes községekre esetenként meg­állapított időpontban köteles telje­síteni. A rendelet szerint tehát, a gazdálkodó szarvasmarha beszol­gálta­tási kötelességének a korábbi rendeletben "engedélyezett " hónap helyett, három hónap alatt köteles eleget tenni. — A bankok pénztári órája Nagyboldogasszonykor. A Taka­rékpénztárak és Bankok Egyesüle­tébe tömörült budapesti pénzinté­zetek pénztárai 1944 augusztus 14-én, hétfőn, Nagyboldogasszony napja előtti napon — úgy mint szombati napoo­n — 1 9-től hő 12 óráig állnak az ügyfelek rendelke­zésére. (MTI.) •ImKÖZELLÁTÁSI ÉRTESÍTŐ A tejjegyek beváltása A polgármester közli, hogy a budapesti és környéki tejjegyekre a kereskedők augusztus 12-én, szombaton a 13 óra, vasárnapra járó tejmennyiséggel együtt a kö­vetkező mennyiségeket szolgál­tatják ki: Az A-jegyre másfél li­tert, az A zs.jegyre 7 decilitert, a B-jegyre 1 liter, a B zs jegyre fél­liter, a C-jegyre 3 és a D-jegyre is 3 decilitert. Augusztus 14-től, hét­főtől 18-ig, péntekig a viszontel­adók a változatlan mennyiséget szolgáltatják ki. (MOT.) ---------------------------- 5- Bolsevistaellenes partizán­mozgalom az orosz csapatok hátában Berlin, aug. 11. A 260. bolsevista lövészhadosz­tály Varsótól keletre elfogott tagjainak jelentése szerint a szovjet utánpótló forgalmat ér­zékenyen zavarják egy idő óta az úgynevezett „Barba partizá­nok“ állandó támadásai. Jól szervezett bolsevistaellen­es moz­galomról van szó, amely a szov­jet hadak hátában tevékenykedik és vasutak felrobbantása mellett főleg menetelő szállítóoszlopokat támad meg a szovjet hátország­ban. Azok az ember- és anyag­­veszteségek, amelyeket a Szovjet ilymódon elszenved, jelentősek. A Szovjet utánpótló összekötte­tései ennek következtében rész­ben nagyon megbénultak. (MTI) Kegy Ispán s kerek üregpapa! TOKIÓ, aug. 11. A japán főhadiszállás közli: Mint eddig ismeretessé vált, a japánok Hengyang ellen intézett támadásuk során a következő eredményeket érték el: A foglyok száma 13.000 em­ber; köztük van a 10. kínai had­sereg­ parancsnoka, e hadsereg vezérkarának főnöke, a 3. és 190. hadosztály parancsnoka, va­lamint az újjászervezett 5. és az ideiglenesen megszervezett 20. hadosztályok, továbbá más csat patrészek parancsnokai. A csatatéren 4100 ellenséges­ halottat számláltak meg. Ezen­kívül 101 különböző fajtájú lö­­veget, 520 géppuskát, 8500 lő­fegyvert, valamint sok más hadi­anyagot és lőszert zsákmányol­tak a japánok. (Mti.) Sikertelen amerikai légitámadás­­ a japán anyaország ellen Tokió, augusztus 11. Mint a japán főhadiszállás pénteken közli, kereken 20 ellen­séges repülőgép péntek hajnali 1.órakor a kínai szárazföld felől érkezve elszórtan átrepülte töb­bek között Korea és Hondo anya­­sziget nyugati területét. Mint a jelentésből kitűnik, a japán légi­erő erős támadásával azonban menekülésre kény­szentette azo­kat, úgyhogy a japánok egészen jelentéktelen károkat szenved­tek. Az ellenségnek, akárcsak a megelőző két berepülésnél, most sem volt más haszna a támadás­ból, mint hogy óriási propagan­dajelentéseket adhat ki. (MTI) Hivatalos jelentés a csütörtök éjszakai zavaró repülésről A Magyar Távirati Iroda je­lenti : Folyó hó 10-én a késő esti órákban egyes ellenséges gépek északkeletről Erdélyen át dél­nyugat felé átrepülték az ország légterét. Valószínűleg ugyanezen gépek folyó hó 11-én a kora haj­nali órákban a berepülési útvo­nalon visszarepültek. A berepü­lés zavaró jellegű volt. Bombá­zásról és anyagi károkról jelen­tés nem érkezett. Roosevelt hroznapos látogatást tett Haw­ai szigeten Washington, aug. 11. Mint csütörtök délután közölték, Roosevelt elnök három napot Hawai­ s­­igetén törött. Honoluluban „csendesóceáni hadi­tanácsot” hívott egybe, amelyen Douglas Mac Arthur tábornok, a délcsendesóceáni szövetséges csapa­tok főparancsnoka, Chester W. Mill ellentengernagy, az Egyesült Államok csendesóceáni flottájának főparancsnoka, William Halsey al­­tengernagy, a délcsendesóceáni szö­vetséges flotta főparancsnoka Ro­bert Richardson tábornok, a csen­­desóceáni amerikai szárazföldi csa­patok főparancsnoka, William Llady tengernagy, és Robert Leo Ghereley altengernagy, a délcsendes óceáni szövetséges flotta főparancsnoka vett részt. E haditanáccsal kapcso­latban Roosevelt elnök megtekin­tette a pearl-sarbouri kikötőt és más katonai berendezéseket a Hawai-sz­igeteken. Hír szerint az elnök rövidesen rádióbeszédben szól e­mól be élz utazásáról és megbeszé­léseiről. Jólértesült amerikai körökb­en arra cáfolnak, hogy az elnök uta­­zása esetleg a Fülöp-szigetek elleni támadás megkezdőéit jelenti. Roo­sevelt egy cirkálón utazott Hawai­­ira. Néhány órával azután, hogy negyedszer is elnöknek jelölték, hagyta el az Egyesült Államok te­­rületét San Diego kikötőjéből. Irak arany politikája Rövid idővel ezelőtt az In­fláció, irányzat megakadályozására az, iraki bankok aranyat adtak ki a nagyközönségnek. .Úgy látszik, és az intézkedés nem érte el célját és így most az aranykiadást egysze­rűen beszüntették. Az infláció okát egyrészről a megszálló csapatok jelentős kiadásaiban, másrészről a bevitel nagymérvű visszaesésében látják. Májunk után eik­ünk végzi a legtöbbféle működést, ápolja­­i rend­­szeres fürdőzéssel. Szent Gellért-gyógyfürdő! Király­ utca 82. SZTOPKA JÁNOS bútor­üzletében olcsón, jótállás­sal, nagy választék ke­­ményfahálót, símahálót, stylhálót, ebédlőt kombi­nált berendezést, konyha­­bútort Vidékre csomagolás TELE HÁLÓT Szim­alót, ebédlőt, kombi­nált berendezést, konyha­bútort ocsón vásárolhat jótállással. Vidékre csoma­golás SZTOPKA JÁNOS bútorüzlet, Wesselényi­ u. 64 Címre ügyelni. Gyümölcsös erdő, park, kert faiskola részére OLTVÁNYOK, FÁK, CSERJÉK, SZŐLŐK ALAPANYAGOK stb. már előjegyezhet­ők Elsőrangú növényanyag­gál szolgál Vis­onteladók­­nak is Kolandi faiskola Szeged. - t—- 11 ■" Bizalmi állást elvállalnék. 70 -80.000 P garanciám van. Címem ki­adóhivatal­ban* NAGY kereseti lehetőség­gel, falazáshoz, belső és külső vakoláshoz kőmű­vesekcet, segédmunkásokat, nőket, állványozókat nagyobb ak­ar­dm­un­kára állandóan felveszünk Grock Imre és Társa építőmeste­rek fővárosi kislakás épít­kezéseknél, Magdolna vá­rosban, Budapest, XIII. Mosoly-u. és Ránki-út sa­rok, zöld barak. Használ! férfi női ruhát fehérneműt legma­gasabb áron vesz Klinkó. Tel.: 134—Sfift. CUKORC.Y­­.B­REKER gaz­dasági ismeretekkel bíró, lehetőleg cukorgyár! gya­korlattal rendelkező Ajánl-tokat eddigi műkö­dés és fizetési igény meg­jelölésével ,,Répafelügyelő 2400" jeligére Blocknerhez, Városháza u. JQ. VtildégUs kis?»­i­res szállodát vendí "Tö­ve!. vagy vendéglőt átvé­telre. Lehet vidéken is! Csak lezárt üzlet jöhet számításba. Peti vendéglő Föpineér, Újpest, Árpád­ot 100. áldó 160 m hold és bérbeadó 400 m hold föld. Értekezni x Stefány vité­znél, Mező­­csáton. h é k e á r Zolnay Endre Számológép, gyár Losonc Hirdessen a 7~£L$$et?eusegGet*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék