Függetlenség, 1944. augusztus (12. évfolyam, 172-197. szám)

1944-08-12 / 182. szám

~6 — KÖZGAZDASÁG ■8Ba«Miaw»i£A'Mam Többmálidii in gatlan«»­»­?áll­ak fővárositan A Fővárosi Közlöny legutóbbi ■zárna közli » budapesti ingatlan­­forgalom adatait. Ezek az adatok a május 1-től június 12-ig terjedő időszak eladásait foglalják maguk­ban és érdekességü­k­, hogy több nagyobb ingatlan eladásáról szá­molnak be. A legnagyobb összegű eladás 9,5 millió pengőt tesz ki. Dr. F­riedl Gusztávné adta el ingatlanát Thom­a Albertnek ezért az összegért. Dr. risonnai Kovácsi László ingatlanát Csemere István­ vette meg 3 millió­ pengőért. Az Országos Társadalom­biztosító Intézet szintén a vásárlók között szerepel, Budapest székesfö­­▼ftrostól vett ingatlant 2,869.568 pengőért. Maglódi Wodamer Béla és birtoktársai a Magyar Nemzeti Gazdasági Banknak adtak el ingat­lant 1,640.000 pengő értékben. A négy többmilliós ingatlaneladás mellett néhány százezer pengőn fe­lüli ingatlanátírásiról is beszámol a jelentés, így a Nagybollony-Újlaki Egyesült Iparműve­l­ Rt. a Futur A. nak adott el 220.000 pengőért in­gatlant. Oelschläger Erika és bir­toktársaitól Erdélyi Dezső vett 100.000 pengőért ingatlant. Vértes Lászlóról Palucza Györgyre Írtak öt ingatlant 180.000 pengő érték­ben. Deseö ödönnétől Rei­­ha­user Róbert vett 130.000 pengőért in­gat­­lant. A dr. Székely István fiúárva­háza alapítvány és Kis Jézus Cse­csemőotthon alapítvány 200.000 pengőért adott el Kettinger János­nak és nejének­ ingatlant. A másf­élhón­apos ingatlanforgal­mi jelentés mindössze ötvenöt vé­telt foglal magában, ami az előző hónapok ingatlanforgalmával szem­ben igen lényeges visszaesést mu­tat. A felsoroltakon kívül csupán kisebb ingatlancserékről tudósít. RÖVID GAZDASÁGI KISEK­ M&Ttsmipot és «»énonTRS mér­etsz­­port juttat a­ földmívelésügyi mi­niszter a rétek és legelők meszezé­­sére a birtokosságoknak, legelte­tési társulatoknak, községeknek és az 500 holdnál kisebb területen gaz­dálkodó birtokosoknak. Rövidesen összeállívjá­k a Községi Takarékpénztár alaptőkeemelő köz­gyűlését. A 70 kilogramm és T­öM­ elért, vagy meghaladó levágásra kerülő sertés bőrét le kell fejteni. A ren­delkezés csak azokra a sertésekre vonatkozik, amelyeket közfogyasz­tásra vágnak le. A siail páros­ok szeretnék koráb­ban kezdeni a napi munkát, hogy a gyakori légiveszélyek miatt mi­előbb végezhessenek. Japánban olyan óriásre­tkeket ter­melnek, amelyeknek átmérője fél-­­ méter, súlyuk pedig gyakran meg­haladja a félmázsát is. Az ilyen retket csak főtt állapotban lehet fogyasztani. Mém­e­ tiltakozás a német hadifoglyok meggyilkolása miatt BERLIN, fWiguset»» 11.­­ A német külügyminisztérium jegyzéket intézett a svájci kül­ügyminisztériumhoz az Egyesült Államok kormányához való továb­bítás céljából. A jegyzékben eré­lyesen tiltakozik amiatt, hogy az olaszországi­ arcvonalon hadifog­ságba került német katonákat meg­gyilkoltak. A jegyzék szerint 1 84. július 5-én egy hét német katonából álló csoport Castellinti Maritimától ke­letre, miután lőszerét ellőtte és amerikai gyalogság bekerítette, megadta magát. A csoportba tar­tozó Gogge sebesült német gr­átlá­tást nemsokára egy istállóban egy amerikai katona karabéllyal agyonlőtte. A többi hat fogságba került német katonát először ki­hallgatták és eközben az amerikai katonák őket minden értéktár­gyuktól megfosztották. Erre a né­met hadiifoglyokat szintén az is­tállóba vezették és ott egy fa­ mellé állították. Hét méter távol­ságból lőttek az amerikai katonák karabéllyal a német hadifoglyok­ra és nehéz kézigránátokat is dob­tak rájuk. Strobel német hadnagy szenvedéseinek megrövidítésére arra k­ért egy amerikai katonát, hogy lőjje fejbe, mire az a hadna­gyot egy fejlövéssel megölte. Wer­ner Tiet német őrvezetőnk, ak­i egy­ kézigránáttól megsebesült és azután hajlarnd holttestei elta­karták, néhány óra múlva sikerült az istállóból megszöknie és csapa­tához visszatérnie. Ez az esemény — hangoztatja a jegyzék —, amelyet az életben ma­­radt német őrvezető haditörvény­szék előtt eskü alatt tett kihallga­­ása, kétségtelenül bebizonyított a nemzetközi jog hallatlan megsér­tését jelenti az amerikai véderő részéről. A birodalmi kormány el­várja, hogy a bűnös amerikai ka­tonákat e gyilkosság miatt meg­büntetik és hogy az amerikai kor­mány intézkedéseket tesz, amelyek az igen gyilkosságok megismétlé­sét kizárják. — két község egyesítése. A m. kir. belügyminiszter Zemplén vár­megyébe bekebelezett Bodrogszent­­mária és Pálfölde község egyesíté­sét elrendelte. Az egyesített község jellege kisközség, végleges neve „Bodrogmária”. A belügyminiszter Pálfölde község nevének mint la­kott helynévnek az országos községi törzskönyvben való nyilvántartását és a helységnévtárában való felvé­telét elrendelte. (MTI) ÉLELMISZEriFXllC Baromfi: Csirke béllel 740, tyúk 620, lúd 650—720, ruca 646—700, pulyka 690, gyöngytyúk 700. Tojás: Lábádra, eredeti friss 548, ki­olvasva, friss 556, eredeti meszes 528, olvasva 536, eredeti repedt 510, ki­olvasva 518 ipari eredeti 500, kiolvasva 1. Szárazfőzelék. Lencse 148, borsó 124, bab, fehér aprósnemü 102, tarka, fürj 107. Zöldség, főzelékfélék. Burgonya, nyári, rózsa. 35.55, Gülbaba 35.55, Ella és sárga 31.35, hagyma 15—20, kelká­poszta 30—50, kalarábé 100 cs. 30—45, salarabé drb. 4—16, kevert zöldség 40— 80, fejessaláta 100 fej 30—40, karfiol le­véllel 160—340, kafiol tisztított 320—700, tök főző 16—30, paraj tisztított 110—180, zöldborsó, hazai 180—300, zöldpaprika apró, hegyes 120—240, tölteni való 150— 350, vajbab 40—90, uborka 40—90, para­dicsom, közönséges 80—160, alma para­dicsom 140—220, zöld tengeri cső 100 drb. 200—250, sárgarépa, zöldi. 100 cs. 30—150, petrezselyem zöldj. 100 cs. 30— 55, eller 100—200. Gyümölcs: Alma nyári 80—280, szőlő 400—700, ringló 130—450, kajszibarack 200—350, őszibarack 140—1100, ribizke 130—160, egres 130—160, málna 300—450, sárgadinnye 120—340, szilva 60—ISO, nem ma árvává!6. KESZEG, A TENGERÉSZ REGÉÍNY. Irta: KERTÉSZ JÓZSEF. (23) ■— Ennek fele sem tréfa — kiáltott fel Szakáll ide­­ods tántorogva, mert a szalonna elkezdett hullámozni alattunk. Néhol kipúposodott, máshol behorpadt, egyik fele felemelkedett, a másik lesüllyedt. — Ezer cápauszony! — kiáltottam fel. — Ig ez? Mintha alulról masszíroznák a hasát. — Nézz oda! — ordítja el magát Szakáll a vízre mutatva. Nézek a vízre, emberek. Nézek a vízre és nem hiszek az szememnek. Olyan volt a tenger körül­öttünk, mint egy nagy tál lencse. Ezer és ezer teknősbéka úszott benne. Az óriási teknősök­­ egymás hegyén-hátán úsztak, kavarogtak, hemzsegtek, nyüzsögtek. Mintha főtt, bugy­borékolt volna az óriási tál s a lencseszemeket dobálta volna fel a mélyből a rotyogó víz, csakhogy minden lencseszem egy-egy óriási teknős volt. — Na hát — szólja el magát Szakáll cimbora cso­dálkozva. — Ilyent még én sem láttam. Ezek vagy kép-, viselőválasztásra, vagy valami népgyűlésre igyekeznek. Közben, amíg ezt a hosszú beszédet elmondta, majd elharapta a nyelvét, mert a tutaj, amint a teknősök alulról lökdösték, felemelték, kibuktak alóla, úgy táncolt a lábunk alatt, mint az elátkozott kastély padlója az Angol-parkban. — Ezek még felfordítanak, mielőtt kiérnénk a szi­getünkre! — mondtam riadtan és mindkét karommal átöleltem az árbocot, hogy el ne essem. Szakáll megtántorodott egy hirtelen lökéstől s hasra vágódott. Szétterpesztett karokkal és lábakkal kapaszkodott a csúszós fedélzeten. — Az meglehet — dobta felém foghegyről a szót. A helyzetünk egyre tarthatatlanabbá vált. A szél már nem vitt előre, mert nem volt tenger, csak teknős. Teknőshátakon hajóztunk, de nem arra, amerre mi akar­tunk, hanem amerre a teknősök cipeltek bennünket. Néha oldalt ragadtak s elhurcoltak harminc-negyven métert, aztán ugyanannyit visszahoztak az ellenkező irányba. Elkeseredetten néztem a szigetet. Nem volt messzebb kétszáz méternél. De ez a kétszáz méter úgy volt kirakva teknősökkel, mint a macskafejjel kövezett sikátorok kővel. Soha nem érünk oda ... hacsak ... — No, megint az utolsó pillanatban támadt mentő ötletem. — Szakáll — mondom erélyesen —, ne pislogj ott azon a szalonnabőrön, mint az a béka a miskolci kocso­nyában, mert azt hiszik ezek a teknősök, hogy rokonok vagytok. — Mit akarsz ? — kérdezte a cimbora felkönyökölve. ő már tudta, hogy megérkezett nálam a mentőötlet. Ismerte jól a szokásomat, a--­ért feküdt o­lyan nyugodtan. — Elhagyjuk a tutajt, Szakáll! — feleltem ko­molyan. — Hogyan? Mivel? — kérdezte Szakáll riadtan. — Mivel ha mi nem hagyjuk el, az hagy el minket. — Azt látom — horgásztatta le a fejét Szakáll. — De hová és hogyan megyünk ? — Csakis erre a szigetre, vagy látsz közelebb egyet? — mondtam könnyedén a szigetünk felé mutatva. — Hallod-e Keszeg! — üvöltötte Szakáll s a feje olyan vörös lett, mint az eydami sajt —­., megmondod-e végre, hogy mit sütöttél ki, vagy sem? Mivel akarsz a szigetre jutni, ha elhagyjuk a tutajt?­­— A két lábunkkal! — feleltem komolyan, mert láttam, hogy a cimbora kezd méregbe jönni. " — Keszeg! — ordított Szakáll olyan hangon, hogy a környékbeli teknősök egyszerre bukkantak fel a vízből s magasra nyújtott fejjel hallgatóztak. — Látod, ezek azt hiszik, hogy hozzájuk szóltál, mert azt fel sem tételezik, hogy egy ember ilyen hangon ordítson a cimborájára — mondtam szemrehányóan. Szakáll elszégyelte magát s felém nyújtotta hatal­mas, szőrös mancsát. — Ne haragudj, pajtás, egy kissé elragadtattam magam — szólt engesztelő hangon —, de beláthatod, hogy ez a helyzet nem éppen alkalmas a tréfára. — Nem tréfáltam —mondtam egyszerűen. — Innét csak a két lábunkkal juthatunk ki. — Nem értem — rázta a fejét elkeseredve. — Szakáll, nem ugráltál te már egyik jégtábláról a másikra a zajló Dunán? — adtam fel a kérdést. — De — felelte Szakáll. — Hát folyón nem gázoltál-e át úgy, hogy egyik kiálló kőről a másikra ugráltál volna? — kérdeztem tovább. — Csak nem azt akarod mondani, hogy a teknősök hátán ugráljunk ki a szigetre? — felelt a kérdésre kér­déssel Szakáll. — fia bizony azt, cimbora — feleltem —, mert más ok­unk nincs s a szigetre ki kell jutnunk. Szakáll elgondolkozva vakar­gatta a fejét s mére­gette magában a távolságot a tutaj és a sziget között. — Tudod, hogy nem is olyan bolondság, mint az első pillanatban látszik? — mondta aztán. — No hát akkor lássunk hozzá, de ízibe, míg le nem vet magáról ez a megvadult szalonna darab —mond­tam sürgetően, azzal leengedtem az árbocról a vitorlát s szobám Szakáginak, hogy gurítsa az árboc tövébe az édesvizes hordónkat, a többi kincseinket is odahordtuk és bekötözve mindent a vitorlába, a nagy batyut jól megerősítettük az árbochoz.. — Lehet, hogy még hasznát vehetjük — helyeselt Szakáll. — Ha mi nem, esetleg más — tettem hozzá, mert a tengerész mindig gondol bajba került embertársaira is. (Folytatjuk) .lUpget&ntm­s Szombat, 1944 augusztus 12 harcok a csendesóceáni szigeteken Sanghaj, augusztus 11. Az elmúlt héten a délcsendes­­óceáni hadszíntéren a japánok 41 ellenséges repülőgépet lőttek le és egy cirkálót megrongáltak. Az amerikai flottakötelékeket nagyobb arányban vetették harcba, különö­sen a Bonin-szigeteknél, valamint a Molukkacsoporthoz tartozó Hal­­maheira szigetnél. A Marianne­­csoporthoz tartozó Guam és Tinian szigetén, valamint Ujguineián is to­vább tartottak a heves harcok. Egyelőre nem tudni, vájjon az erős amerikai flottakötelékek part­raszállást terveznek-e a Bonin­­szigeteken. E kötelékekben repülő­­gépanyahajók is vannak és az azokról felszálló repülőgépek több­ször támadásokat intéztek a Chi­­cln-szigetek­­ellen. Más szigeteket az amerikai­ hajótazárság vett tűz alá. Nimitz tengernagy az ideér­kezett jelentések szerint Saipan szigetén és a körülötte levő szige­teken új repülőtereket igyekszik létsíteni hadműveleteink támoga­tására. Guam szigetén a harc csúcspontja felé közeledik, miután a japánok megrövidítették arcvo­nalaikat az ellenállás fokozására. Az amerikai csapatokat is átcso­portosították az elkövetkezendő döntő csatához. Sang­­ajban azt hiszik, hogy az amerikaiak délest édesóceáni had­­mületei előkészületeket jelentenek a Fülöp-szigeteken tervezett ké­sőbbi partraszállási kísérlethez. Szombaton kezdődnek a lovar­egy­eti versenyek Megyeren A Magya­r Lovaregylet döntése értel­mében az augusztusi versenyeit egyelőre a megyeri versenypályán bonyolítja le. Az augusztusi mit­ing szombaton veszi kezdetét, a­­ versenyszá­m középpontjá­ban a 2000 méteres választmányi díj áll. A 15.000 pengős díjnak nem lesz nagy mezőnye, érdekességét már eleve bizto­sítja, hogy olyan jó lovak találkoznak benne, mint Nerine, Róna, Mókány le­gény, Madarász, Sofala és Pa­rtisári. Ne­rine 54 és fél kilogram­jával a verseny kima­gasló legjobb esélye, jó kilátásait csak alátámasztja, hogy előkészületeiben munkapartnereit elszórta. Róna, tavalyi legjobb 3 éves lovunk, még nem érte el miisnin!!SmnH?m?i!mnisi!tm!miminmi!mnan!!nfr9 Ferenc* kiadói­­ Dr. BArnORY-HaXTIflRB JÁNOS A fz­erkesztéstért forgat lír. ríté* KOLOS VARY -150 idCSA MIHÁLY főöztsrkesztó Swrkeerctfk­ Dr. MATOLAY Q*XA Helyettem szerkesztő: .KASS ENDRIJ Nywnatott a Stádium BajtóyáUatet kör­­forgógépein, Budapest, V1JUL kerttést József­körút 5. «2. Megjelenik hétfő ki­vét­elével mindennap Felek3»­, Győry Aladár top formáját, de már restvelődik ehhez. Tavaly is a versenyév második felében­ g futásról f­utásra emelkedett az évjárat­­ legelejére. Sofala hendikep-sorból tor­­a­nászta fel magát a legjobbak közé, ked­­­­vező súlyával — Nerine után — a má-­­­sodik esélyt jelenti. Ha­rmadsorban do­­hány legény jöhet figyelembe, amely a jún­iusi mi­ting végén egy hasonló távol­­ságpá versenyt nyert nagy stílusban. A változatosan összeállított programon há­rom kétéves verseny szerepel, valameny­­nyit 1000 méteren futják. Jelöltjeink: I. Cabaret—Duhaj—Katé*, H. (Verno­­vítos idom.—Rézkígyó—Hiú. XII. Stuka— Irbuí—Marque le Roi IV. Nerile—Sofale —M­ok­ány legény. V. Gézengü» H.—Fia- i­mára—Huba. VI. Sirdar—­Pipás—Fara­­g elés. VII. AncRica»—Santa Cruz—Frisco­­ti VIII. Hamvas—UJJA—Cserkés*. A versenyek délután 2 óra Ifi perckor « kezdődnek. A különvonatok Megyerre 13 óra itt és 13 óra 39 perckor indulnak. Ezenkívül a közvetlen villamosjáratok indulnak 5 per­­g­yénként a nyugati pályaudvarról a 90.­­ számú kocsikkal. Aikőérverés Mederen Szerdán zajlott le nagy érdeklődés mellett az aligi Tattertalban az éves telivér Cs­i­kóárverés. Az árve­rési kataló­­gusban 109 csikó szerepelt, ebből 31-et nem vezettek elő, 20-at visszavásároltak, végeredményben tehát 58 csikó cserélt gazdát. Tavalyi egészségtelenül fantasz­tikus árakról az idén szó sem volt. A csikóárverés mégis igen jó eredménnyel zárult, mert az eladott csikókért 1 millió 165.500 pengő folyt be, ami 20.005 pengős átlagárnak felel meg. Tavaly a 89 csi­kóért 2.428.000 pengő vételár folyt be, viszont ezzel a horribilis összeggel szem­ben 37.260 pengő volt az átlagár. A leg­magasabb árt a tavaly bekapcsolódott herceg Esterházy Pál fizetett — Táj­­g Akbert — Tourmaline perménért, melyet a 61.000­ pengőért vásárolt meg az Abonyi- i ménestől, utána következő legmagasabb Bj árat — 60.000 pengőt — az Erdőmajo­ri -j ménes fizette a gróf Berthold Zsigmond­­ tenyésztésből vásárolt Caissot — Dear R­isto­­peiménért. ■ TESTEDZÉS 8 UszóSfi&d­lM+k­ ­ hánnaa ünnepe tea* as «.ugusztua IS-* 14—15-iki bajnoki viad­al, melyre a ne­vezések után ítélve el akar jönni min­den olyan úszónk, akinek reménye le­het a bajnoki cím elnyerésére. 216 egyéni és 29 váltó­csapat nevezését küldték be. Vasárnap d. u. fél ötkor 200 m gyors, 200 m­ női mell, 200 m hát, 400 m női gyors, 100 m mell, 100 m if­­­­júsági gyors, műugrás és 4X100 m gyorsváltó van a tervezetben. Hétfőn fél hatkor folytatják a vetélkedéseket: s 200 m ifj. méh 400 m gyors, 200 m női gyors női műugrás, 4­0­ m ifj. gyors, vegyes váltó és 100 m női hát­úszás a sorrend, majd kedden fél ötkor 100 m ifj. hát, 100 m gyors, 100 m hát, 100 m női gyors, 200 m mell, 200 m ifj. gyors, női toronyugrás, ifjúsági torony­ugrás­ torony­ugrás. 4X200 m gyors váltó és 4X100 m női gyorsváltó fejezi be a hiatalmas viadalt, melynek színhelye a szentmargitszigeti Nemzeti Sportuszoda ICAB. T&t&CZVIU volt minden számítás, ami a legutóbbi NB I. bajnoki sorrenden alapszik — ez az ál­talános vélemény labdarúgó körökben, amikor a Szent László Serleg esélyeiről beszélgetnek. Elegendő, ha az első for­dulóra hivatkozunk. Az NB I-ből ki­esett Kinizsi SK és Elektromos TE ki­verte a további küzdelmekből a Szol­noki MÁV SE t, mely a bajnokságban 16 közül a nyolcadik, az ETE pedig a Kolozsvári AC-t, mely az előkelő har­madik helyen kötött ki. A labdarúgásá­ban mindig a bizonytalanság és a sze­rencse játéka a legvonzóbb, mely a tu­dást és felkészültséget nem egyszer megcsúfoljak. Most annyira eltolódtak az erőviszonyok, annyi új név került be a csapatokba, hogy a legbiztosabb­nak vélt lehetőség is tótágast állhat. A nyári pihenő után egyiknek több, a síknak pedig kevesebb edzésre van szüksége, hogy teljesítőképessége ren­des, fokát elérhesse, ami még újabb te­hertétel annak, aki ki akarná számítani, hogy melyik lesz a győztes? Szombat h. u, félhatkor a Megyeri-úton az Új­pest FC-nek, mely a bajnokságban ötö­dik volt, a Kinizsi lesz az élenfele, míg a Hungária-úto­n ugyanakkor a Gamma FC-nek (a negyedik volt) az Elektromos TE-vel szemben kell az NB I. tekintélyét megvédenie Mind­két erőpróba előtt ifjúsági bajnoki elő­döntők (Újpesten a Nagyváradi IAC a Csepeli GyTK-val , MOVE-pályán pe­dig az FTC a TRIMAVAG-gal) lesznek félnégyórás kezdéssel. Ecdzkts spadkraek A II. osztályú ökölvívó csapatába­j­noki verseny második, fordulójában az Erzsébeti TC (Pestszenterzsébet) 8:6-ra verte a Fegyver­gyári SK-t, a Nemzeti SC—7. Danuvia SE azonban 8:8 döntet­len eredménnyel végződött a Nemzeti Sportcsarnok edzőtermében.­­ Székes­­fehérváron a honvéd labdarúgó váloga­tott az ARAK-bal mérkőzött. 3000 néző előt­t fix ARAK 4:3 (1:3)-ra győzött. Patkóié (0:1), Szép (1:1), dr. Sárosi (1:2), Tóth H. (1:3), Szép (2:3), Sütő (3:3, és Szabados (4:3) alakította ki az eredményt. — Százötven vízile­ver­­te vesz részt szeptember 6—10 között Balaton­­bogláron a kajak evezős bajnoki via­­dalban. — A budapesti leventék ma és holnap négy- és ötórás kezdéssel vesz­nek részt a balatonfüredi országos bajnoki viadalban. — A Szent László Serlegért vasárnap: Nagyváradi AC— Kispest FC fél négykor és Ferencváros FC—Csepel FC félhatkor az üllői úti pályán. — Az Újpest FC tagja lett Sólymos­ Norbert, a NAC egykori ka­pusa, Schlosser Imre 70-szeres váloga­tott csatárunk idősebb fia, aki legutóbb Kaposváron szerepelt. — Harminc fő­nyi horvát atléta csapat érkezik­­ Buda­pestre a Zágráb—Pestvidék atlétikai viadalra, melynek színhelye a BEAC pálya lesz vasárnap d. u. négykor. — Augusztus 22-én bonyolítják le az orszá­gos teniszező csapatbajnoki viadalt MAC —BBTE és (női) BEAC—BBTE párosí­tással. — Ma d. u. fél hatkor rendezi az FTC az üllői­ úti pályán a tíz km or­szágos gyalogló bajnoki versenyt.­­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék