Függetlenség, 1944. augusztus (12. évfolyam, 172-197. szám)

1944-08-12 / 182. szám

**■' i STÁDIUM nagysikerű kiadványai: PAPI* WHITOK nagysikerű zenei könyvel: ,ARCKÉPEK ÉLETRAJZOK 22 zeneművészeti arcképpel. Ara .................................... , 7.89 P ZENEKARI ESTEK Többszáz zenekari mű ismer­tetése, Ara , , i t i i i F Salvattore Gotta: A BARUM SZERELMES ASSZONY A hires olasz író nagyszabású társadalmi regénye. Ara , , H.— P OPERAISMErtTETESEK Ara ...................................... . ..89 F Sebenfy László: REPILGHŐSÖK Eredeti felvételekkel illusz­­trált nagysikerű könyv a re­­pülőteljeeítményekről. Ara , A— I Zubor Istvánt JAM­ES Dickensi szépségű ifjúsági re­gény Ara ..«••••• A— P ISTANBUL KULISSZÁI MÖGÖTT Érdekes könyv az Istanbuli diplomáciai életéről. Ara , , ló.— P Segesváry Izabella: A PÖTTÖM-CSALÁD Gyönyörű czi­es képek vilá­gán keresztül a legszebb ne­­vebirodalomba vezet bennü­n­­két a könyv. Ara . . , , , 9.90 F FEN­fÍR POKOL A Szovjet elleni téli hadjárat küzdelmeit hősi erőfeszítéseit m­egrázó erővel elevenítik meg előttünk kiváló haditudósítók. Ara.......................... . 70 P Kapható és megrendelhető . A­t a d­­­a­m könyvkiadóvállalatnál (VI., Rozsa-utca 111), Seidium könyvesboltja (VIII., József­ körút 5. sz.), Pfeifer Fer­dinand (Kossuth Lajos­ utca 5) és min­den könyvkereskedésben -4 —­skrr horvát tábornok Mlin Mossztárban merényletet kö­vettek el. A merényletet ismeretlen tettesek követték el. — A LEGRÉGIBB VASÚTI ko­csikat is igénybe veszik London ki­ürítése érdekében. Ezek között olyan vasúti kocsik is vannak, amelyek még a mait századból va­lók és már legalább négy évtizede nem használják őket. Ezek között van az egykori királyi vonat is.­­ NAGY KÖZLEKEDÉSI sztrájk tört ki Ecuadorban. Az országban az egész vasúti forgalom megszűnt. A sztrájkon a vasúti alkalmazottak beemelést és szociális javítást kö­vetelnek. Több miniszter lemondá­sát is sürgetik. HETVENÖT ÉVAS APA né­gyes Ikreket kapott A columbiai tartományban egy faluban négyes ikrek­ születtek. Az Ikrek apja Je­­ramilla, 75 éves és már eddig 44 gyermeke van. A columbiai sajtó ezt a rend­kívüli termékenységet mint a columbiai nép nagy egész­ségének felét üdvözli. — KIT, £ ki. BOLGÁR REGEN­S­­Jt HERC­EG megkapta a ho­rvát Zvo­­nimir-rend nagy­keresztjét A ma­gas kitüntetést a hercegnek a hor­­vát követ ny­ujtotta át. — A BAVÁLYOS BZOMBETBO­­BÉDEK újabb sikeres gyógymód­járól ad hírt egy berlini jelentés. A gyógymód lényege az, hogy a be­tegeket 110 fokos fürdőbe ültetik és a hőfokot még tovább emelik. En­nek következmény a vérnyomás emelkedése és egyúttal azoknak a baktériumoknak az elpusztulása, amelyek a szembetgeséget okozzák. _ TÚLJÁRTÁK AZ ESZJEN a múzeum tolvajának a németországi Leer község múzeumában. Ebben a néprajzi múzeumban egy tolvaj­nak különösen megtetszett egy dohányzacskó. Ellopta és rá akart gyújtani a gyanúja szerint kitűnő pipadohányból, csakhogy fűrész­­por volt benne. Viszont a dohány- zacskó régi nagy értékű múzeumi tárgy volt, amit a tolvaj nem vett figyelembe. — VESZPRÉMBEN eddig a tej Szabad forgalomban volt értékesít­hető, most Azonban annyi visszás­ságot fedeztek fel, hogy a hatóság elrendelte jegyre való árusítását. — DINAMITTAL HALÁSZOTT !akorcz Mihály muraújfaluszi gazda. Több barátjával együtt kétszáz kiló halat fogott. Robbanóanyag engedély nélküli használata és orv­halászat címén eljárás indult el­lenük. THafiSamtsma CJ polgArm­e­ Kftt. OkötörGBcön rend­kívü­li közgyűlés keretében iktatták be polgármesteri székébe vitéz dr. Simonfay Lajos volt kispesti városi tanácsnokot, aki a keresztény nem­zeti eszme és a fajvédelem terhe­­telen harcosának vallotta magát. Vitéz gróf Teleki Béla főispán, vi­téz Hunyadi László vármegyei fő­jegyző, alispánhelyettes és Dinda János MAORT-igazgató mondott üdvözlő­­beszédet. (MTI) Hinte3autót: Németországban nagy számban alkalmazzák a hűtőautókat friss élelmiszereknek szállítására. Olyan berendezés ez, amely csak a leg­utóbbi éveiében született meg. A hűtőberendezés tulajdonképen egy sűrítő, amelyet rendszerint kétütemű motor tart üzemben vagy a benzinmotor kikapcsolása esetén egy, azt helyettesítő forgó­­áramú motor, mely a helyi háló­zatba kapcsolható be. Ehhez jön még egy kondenzátor és a páro­logtató-szellőzte­tő. Kötőanyagul a difluordiehlormetánt használják, mint szagtalan és ártalmatlan szert. Éppen ezek a tulajdonságai akadályozzák meg a szállított élel­miszer romlását. Kitűnik még ég­­hetetlenségével és robbanásbizton­­ságával A tartányszállító eszközök forgalmát tanulmányozó tudomá­nyos társaság már foglalkozott ki­sebb hűtőgépkocsik szabványosítá­sával, e munkájukban természete­sen a háborús követelményekre kellett figyelemmel lenniök. Szándékuk e munkásságukat ké­sőbb nagyobb hűtőgépkocsikra is kiterjeszteni. Számítani kell azzal, hogy a jelen háború befejeztekor Dél- és Kelet-Európa nagy távolság­ra lévő gazdasági területei szüksé­gessé teszik a hűtőgépkocsik hasz­nálatát. — Balatoni ösztöndíj festőművé­szeknek. A vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter a Balatoni Intéző Bizottsággal együtt az Orsz. Iro­dalmi és Művészeti Tanács javas­lata alapján balatoni ösztön­díjban részesítette a következő festőművé­szeket: Élesdy István, Szegedy Molnár Géza, Jaski Jaskiewitz István, Kassa Gábor, Nagy Lajos, Vízkeleti Wittmann Eta, Horváth Antal István, apátfalvi Czeme Já­nos, Baranyó Sándor és Pituk Jó­zsef. — Sziks­zerű polgármestere nyu­galomba vonult. A város képviselő­testületének közgyűlése ünnepi ke­retek között búcsúztatta a nyuga­lomba vonult polgármesterét, vitéz Vendel Istvánt, aki az országban a leghosszabb időt szolgálatban eltöl­tött városvezető volt. Érdemelt jegyzőkönyvben örökítették meg. (MTI) —­0­Z ÜVEG LIBAZSÍRT Ni 7500 pengő értékű ékszert találtak a csanádmegyei Battonya község­ben dr. Sonnenfeld Dezső zsidó or­vosnál a szén alatt. Deutsch Dezső udvarán a kútból kiszivattyúzták a vizet és az iszapból több ezer pengő értékű ezüsttárgyakat emeltek ki. Elfogták Neumann Benjámin szlo­vákiai s Deutsch Endre beregszászi szökött zsidókat, akiket Szabó Béla és Nagy Pálné jó pénzért rej­tegetett. E két utóbbit is őrizetbe vették. HALÁLOZÁS Kisbiröczi R­o­z­g­h­a Károly felső­házi tag az Országos Falusi Kislakás­­építési Szövetkezet elnöke augusztus 10-én elhunyt. — Drága Karolnkáum, órák hosz­­szat tudnám simogatni lágy, sely­mes haját . . . (Berliner Illustrierte) nmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii —­ Pályázat az újvidéki Körösi Csorna Diákotthonba. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1944— 45. tanévre az újvidéki Keleti Ke­reskedelmi Főiskolával kapcsolatos Körösi Csom­a Sándor Diákotthon­ban megüresedő helyekre pályáza­tot hirdet. A kellően felszerelt fel­vételi kérvényeket a m. kir. vallás­­os közoktatásügyi miniszterhez cí­mezve a Diákotthon Igazgatóságá­hoz kell benyújtani legkésőbben augusztus 30-ig. — EGY KEDVES ÖREG halász tűnik fel minduntalan a Szamos mentén. Kedélyesen elbeszélget mindenkivel. Később kockajátékot kezdeményez. Mikor elnyerte az ál­dozat pénzét, hirtelen eltűnik. Leg­utóbb a szolnok-dobokamegyei Ret­teg községben nyert el egy pász­torlegénytől kétezerszáz pengőt, amit az eladott Juhok árából kel­lett volna a gazdájának átadnia. A csaló szerencsejátékost keresi a csendőrség. A CSÉPLŐGÉP VONTATÁSA köztien a vontatógép a falhoz szo­rította Vodinák Mihály zalavári gazdát, a kínok mellkasa összetört és azonnal meghalt.­­ A nyíregyházi vásáron eddig ismeretlen tettes elkötötte Hajdú Antal nyírpazonyi gazda öt­éves vasderes kancáját, melynek hátsó ballába kesely. A rendőrség megindította a nyomozást a betyár­világba illő lekötés ügyében. it fi­­­i tA­l*A 7 d­fí&yaR BAV/O nos ÓRA ■wmstmsasrmmatem AUGUSZTUS IS, VASÁRNAP Budapest I 7: Fohász Százat, reg­geli zene. 8.50: Hírek. 0—9.55: Unitá­rius istentisztelet. Igét hirdet Kerek­ Gábor. 10—10 55: Református isten­­tisztelet. Igét hirdet Bereczky Albert. 11—12.10: Katolikus istentisztelet. Pré­dikál P. Badalik Bertaan. 12.15: Bu­dapesti hangversenyzenekar. Kb. 12-45: Helyszíni közvetítés a hortobágyi pusz­táról 13.45: Időjelzés, hírek. 14: Mű­­vészólemezek. 15: A földmívelésügyi mi­nisztérium rádióelőadássorozata. a) Ide­jében gondoskodjunk a kötelező ipari növények termesztéséről. b) Burgonya­ültetőgumó megválasztása. 15.45: Nóta­fáink virágai. 10.40: Gáspár Jenő elbe­szélése 16-55: Hírek. 17: A rádió hang­versenydobogóján. 17.40: Könnyű zene — könnyű percek. 18.30: Hangképek a vasárnap sportjáról. 18 50: Hírek. 19: Halhatatlan zene mesterei a német bi­rodalmi rádió műsorából. ..Beethoven­­hangverseny.“ 20.05: Boldogság. 20 35: Részletek Planquette: Cornevillei ha­rangok című operettjéből. 21.40: Hírek, sport- és lóverseny eredmények. 22 10: Hírek német nyelven. 22.20: Nyáresti musika. 23.45: Hírek. — Budapest II. 8.30—9: Hírek német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelven. 1—1.30: Hírek német, román szlovák, ruszin és horvát nyelven — Kísérleti adóállomás. 15—16: Gondűző derű. A Magyar Lovaregylet augusztus 12., 13. és 15-én d. u. 3 órakor versenyt tart. ­ Szombat, f­M4 aogatt tes­ti ■■ kátran. A Takarékpénztárak, ás Bankok Egyesületébe tömörült bu­dapesti pénzintézeteik pénztárai 1944 augusztus 14-én, hétfőn, Nagy­­boldogasszony napja előtti napon — úgy mint szombati napokon — 1 9-től­­12 óráig állnak az ügy­felek rendelkezésére. — PATKOLÁT KÖZBEN agyon­rúgta a lova Wagner József 11 éves pécsi kocsist. A sebészeti klinikán sem tudtak már segíteni rajta. A­­Német Birodalom hadat üzent a hivatalos nyelvnek A­ bürokráciának az egész vilá­gon mindenütt különleges nyelve van, amelyet az összes nemzetek neves írói már sokszor figuráztak ki, de mindig — hiába. Németor­szág most teljesen ki akarja ezt a nyakatekert és legtöbbször érthe­tetlen nyelvet irtani egy rendelke­zéssel, amelyet a birodalmi belügy­miniszter bocsátott ki. A rendelet szerint mindenféle hi­vatalos közlést egyszerűen és vilá­gosan, magyarázat nélkül, meg­­érthetően, röviden és mintaszerű németséggel kell megfogalmazni. A tárgy kifejtését és a­ nyelvezet­nek olyannak kell lenniöük, hogy azt, a közlemény tárgya szempontjából minden német minden további ma­gyarázat nélkül megértse. Egy­szerű utalások törvényekre, vagy rendeletekre nem elegendőek. Vala­mely rendelkezés megváltoztatásá­nál röviden össze kell foglalnia a megváltoztatott előbbi rendelkezést is, hogy így az minden keresés nélkül mindenki számára érthető legyen. A törjengességet és a ki­fejezésekben való bizonytalanságot feltétlenül kerülni kell. A rendelet hangsúlyozza, hogy ha valami ha­tósági hirdetés jó formában és főleg érthetően jelenik meg, ez már magában is elősegíti a polgá­rok készségét a megfelelő intézke­dések követésére. A helytelen megfogalmazás nem­csak a sikert kockáztatja, hanem el is idegeníti a közhatóságokat ’ a nagyközönségtől. —)(— — A CSÁKTORNYAI porcin­kwiai búcsúra összeverődik egész Muraköz népe. Az óriási tömeg vá­­­­sárt rendez és nem egyszer vidám poharazás váltja fel a vallásos el­mélyülést. A kocsmában iszogatott Antoncsics István drávanagyfalui földmives is, akit az esti szürkü­letben, amikor ittas fejjel hazafelé baktatott, valaki hátulról megszúrt. Súlyos sérülésével a Csáktornyai kórházban ápolják.­­ KILENCVEN KILÓ ZSÍRT akart átcsempészni a határon Ko­vács Rudolf, aki Hétvezér mura­közi község legmódosabb gazdája. Most érték tetten harmadszor, te­­hát valószínűleg Internálják. A miksavári határőrök fogták el Sze­­recz Katalint is, aki 1800 darab cigarettát akart átvinni a határon. — MARKUSHÁZA vasmegyei községben megvadult a bika és el­gázolta Antalles Ferenc gazdát, majd kifutott a községből és az úton kocsin haladó Fartély Józse­fet sebesítette meg. Egyórás vias­kodás után megfékezték, de megint eltépte a láncokat. Csak úgy tud­ták megakadályozni további garáz­dálkodását, hogy lelőtték. A két súlyos sebesültet a muraszombati kórházban ápolják. FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Tel.: 189-707. 189-543) 3. 6. 7. V. V 11 órakor II: A király lovagja. (Nézők részére mo­dern óvóhely I HÍRAdÓFILMSZÍNHÁZ (T.: 222-499) • Vérben és vasban. A Jó gazda­asszony (kulturfilmek). Rajzos híradó a rakétákról. Magyar­, UFA, és külön híradók. Folyt, egyórás előadások 9—21 óráig. Hütött nézőtér! KASZINÓ FITAISZÍNHÁZ (Eskü-VIT).­­Tel. 383-102. 185-329). A színház szerel­mese 144, 146, V.8, Sz. 142, V. és 0. 11, Skor is NEMZETI APOLLO (Tél.1 m-0112). 3, 5. 7-kor V és v. 11 és 1-kor. Sz. I- kor is: A király lovagja. (Modem 800 személyes, óvóhely.) OMNI­A (Tel.: 130-125). 8. B. 7. Sz. 1, V és tt. 11, 1-kor is: Senki fia RADIUS (Tel.: 122—098, 120—864). 144, 146 V.8 s- 162. Vas és ü. d­e. II- kor is: A bíboros levele. 2. hétre prolongálva! (óvóhely van. ) SCALA (Tel.: 11-44-11). A színház­ szerelmese — Híradó. 144, 146, K.8, Sz., V. és V. %2-kor is. SZITTYA (CITY) FILMSZÍNHÁZ (Telefon 111-140). 144, 146, 148. Isme­retlen asszony. URANIA (Tel.: 146—048). 8, 8, %8. V. és 0 11-kor Is: Titanic. SZINHA7DMM0SOR m t n~itwwuru ■( JEGYRENDELŐ TELEFONOK: Stádium—Corvin 14-50-56 Kultur 1899-99 Stádium 14-00-00 MADÁCH SZÍNHÁZ 1, 97) Minden este, vasárnap és ünnepnap délután: Ártatlanok? ERZSÉ­BETVÁROSI SZÍNHÁZ (*): Cserebogár sárga cserebogár ... MARKESPARK­ SZINHÁZ (6): Saakk­­­ok magával. .NEMZETI SPORTCSARNOK CH4, 147) Minden este és vasárnap délután: Nép­­varieté­ cirkusz BEMUTATÓ MOZIK ATRIUM FILMSZÍNHÁZ (Telefon: 15130-34, 15-40-25) 1916-ig nyári szünet. BELVÁROSI HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ (T.: 181-244). Csodálatos műszerünk a szem. In­kaviadal Franciaországban (kulturfilmek) Rajzos híradó a raké­tákról. Magyar­ UFA­ és külön hír­adók. Folyt egyórás előadások 10—21 óráig. Hűtött nézőtér! CORVIN MOZGÓ (Telefon: 138-988, 339-584): 3, 5, 148. V. d. e. 11-kor is A két Rajthay. DEÁK (DfICST) FILMSZÍNHÁZ (Tel: 121-443, 125-952): 144,­­6, 148. Sz. 1 2 V . U­ti kor 13. Két Bajth­ay (Bizton­­ságos óvóhely.) 4-ik hétre prolongálva. MÁSODHETES MOZIK BARLANG (Telefon: 422—522). 3, B. 7, Sz., V„ U. 1, 3, 5, 7. Nem angyalok az asszonyok. BELEZNAY Tel.: 225—276). 144, 146, 148 V tt. 142 is- írta az élet CAPITOL FILMPALOTA (Telefon: 134-337. Hétk 3. 5 7 V„ 0. 11 és 1-kor is: őnagysága betoppan. kamara (Tel.: 42-39-01) Előadások mindennap 11,12 142 144. 146. 148-kor: Levegőből nősülök. (Modern 500 szemé­lyes óvóhely.) RÁKÓCZI (PHÖNIX) MOZGÓ (Tele­fon: 426—326) 11, 1­8. 5­7 (első mér­sékelt) : Anyámasszony katonája. PEST (PALACE) (Telefon: 221—222) 1412. 142. 144. 146. 148: Forgószél — 6-ik hétre prolongálva. ADRIA (ADMIRAL) (Tel.: 1 58—707) 8. 6, 7, V. és V. 11, 1-kor is: Hozomány­vadász AN OK­ ASSI MOZGÓ (Tel 12-41-27). 144. 146. 148, Vas es­t­. 142-kor Is: Szüts Mara házassága. BUDAI APOLLO FILMSZÍNHÁZ (Telefon: 351-500) 44. 146 148, V. u. 12-kor Is: Muzsikál a múlt. GLÓRIA (Tel.: 427-521). 144, 146. 68. V. és v. 142-kor is: Asszony és a múltja. HOMEROS MOZGÓ Chel.: 496—178). 144, 146, 148. Vas. és t­. 12-től folyt.: Áprilisi tréfa. IVÓI.A (Tel : 296-626) 144 146, 148. V. és V. 142-kor is: Eladó birtok JÓZSEFVÁROSI (T.: 121-316). 3, 6 7, V.­II. 1-kor is: üzenet a Volga partról. MESEVAR (Tel.: 114-502). %4 V46, >48 V. és V. 142-kor is: Kék álarc. PALOTA (Tel.: 156-606). 144, 146, 148, V. és V. 142-kor is: Azur expressz. l'CRAN (Tét 120-003) 'V2. 144, 146 148, V., v. 11-kor is: Péntek Rézi. reOFSA­­.AStRA) 'Telefon 154—422) . 144, 146, 148, V. és 0. %12-kor is: I Fekete hajnal, * UTÁNJÁTSZÓ MOZIK A honvédvezérkar főnöke kitüntette a Hunnia-filmgyár öt alkalmazottját Mester Miklós államtitkár, film­­kormánybiztos, a Hunnia elnöke csütörtökön délután Balogh László miniszteri tanácsos kíséretében lá­togatást tett a Hunnia-filmgyár­­ban, ahol megtekintette a gyárat, valamint az egyes osztályokat. Az államtitkár szemléje közben érkezett a telepre Nagylucskay Sándor vezérkari ezredes, aki át­nyújtotta a Hunnia öt alkalmazott­jának, vitéz Vörös János vezér­­ezredesnek, a honvéd ve­zé­rkar főnö­kének dicsérő elismerését. Az öt filmes név szerinti dr. Hankovszky Zoltán, Repsz Henrik, Habta László, Rajky Tibor és ltrateszi Ferenc a közelmúltban életük veszélyezteté­sével mentették meg a pasaréti Hunnia-filmgyárat egy váratlanul kitört tűzvész könnyen végzetessé válható pusztításától. Nagylucskay ezredes* beazéd® után Mester­ Miklós szólt az egybe­gyűltekhez. Beszédében kifejtette, hogy elsősorban azért jött ide, hogy bizalmat öntsön a magyar fam munkásainak életébe. Ez a látoga­tás azonban meggyőzte őt arról, hogy a Hunnia-filmgyárból csak bizalommal és hittel távozhatok el. Végezetül kifejtette az állam­titkár, hogy fontos feladatának tartja a magyar film színvonalá­­­nak, valamint a magyar film mun­kásai életszintjének emelését. 0-0-0 ­Magyar és német verziós háborús film készül A hó közepén érdekes elféd­felvé­telek kezdődnek, a „Vörösmarty­­film“ produkciójában vászonra ke­rül egy valóban korszerű filmtör­­ténet, a „Vállvetve“, amelyet a kö­zelmúltban felállított kormány­biz­­tosság elsőnek engedélyezett. A szereplők a keleti háború fo­­tánái, magyarok és németek. Rész­­ben a fronton, részben a Hinterp­lantiban pereg le a mese, a vállvet­ve küzdő, hazát védő német és ma­gyar ipartársak háborús élete vetül ki a nézőtér előtt. Ez lesz a első, a front életét megelevení­ő magyar fikn, amelynek külön érdekessége, hogy a magyar és német bajtársak először szerepelnek együtt egy filmtörténet keretében. A filmből két verzió készül, a tervek szerint a német verzió be­­mutatóját a magyar premierrel egyidőben tartják. A rendező Far­­kas Zoltán, a főszereplők a legis­­mertebb filmsztárok soraiból kerül­nek ki. Egyelőre Kiss Ferenc és Szvassy László szereplése biztos. 0-0-0 Folyik­ a kerdetváltás a (Víglidnházbatt A Vígsínházban már élénk tem­póban folynak a jövő szezon elő­készületei, bár a színház csak szep­tember közepére tervezi a nyitást. A közönség körében is nagy ér­deklődés nyilvánul meg a Vígszín­ház új szezonja iránt, naponta tö­megesen jelentkeznek a bérlők. Nemcsak a régiek, akik hűségesen kitartanak kedvenc színházuk mel­lett, hanem igen sok új bérlő is biztosítja a helyét az új évadra, úgyhogy rövidesen befejeződik a bérletek váltása. —H— (•) Operettszínházi tagok bala­toni turnéja. A Fővárosi Operett­­színház tagjaiból alakult együttes balatoni turnéra indul, amelynek első állomása Siófok. Vasárnap este lesz az első fellépésük, ame­lyen Kiss Manyi, Barna Anci, Gőz­­máry György, Misoga László és mások lépnek fel. ERDÉLYI JÓZSEF» örökség A magyar versirodalom örök­becsű kincseivé vált Erdélyi­­versek gyűjteménye Ara Kötve 8 . Kapható és megrendelhető Stádium Könyv kiadóvállalatnál (VI., Rózsa utca 111), Stádium könyves, loitja (Vill.. József-körút 6. ez ., s­toitei Ferdinand (Kossuth Lajos­ától) 6) és minden könyvkereskedésben

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék