Gazdasági Lapok, 1867 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1867-05-08 / 19. szám

235 Zom­bor april 28. A legközelebbi hetivásárokra tete­mes gabna szállítmányok érkeztek. Piaczi gabna árak: búza 6 ft. 60 — 70 kr. Zab 2 ft. — 2 ft. 10 kr. Árpa 3 ft. 20 kr. Kukoricza 3 ft. 40—60 kr. Az időjárás a tenyészetre a lehető legkedvezőbb. Sziszek april 28. A gabnaüzlet élénk volt. A búza fo­gyasztásra, a kukoricza pedig kivitelre volt keresett. Azonban a készletek mind búzában, mind kukoriczában igen csekélyek, miért is 25 — 30 kr áremelkedéssel keltek. A zab ára szintén felszökkent 20—25 krral. A hét végén azonban az agip leszállása következté­ben a gabna árak is 10 krral csökkentek. Elkelt m. e. 10,000 mérő bánáti búza 88 ft 7 ft. 30 kr, 87 S 7 ft. 20 kr, 86 V2 O 7 ft. 5—18 kr, 85 S 6 ft. 95 kr, bosniai 5 ft. 53 krön. Kukoriczából mintegy 14,000 mérő, sirmiai 3 ft 95 kr, bánáti 3 ft. 82 kr, horvátországi 3 ft. 80 kr, bosniai 3 ft. 70—82 kr Zabból m. e. 38,500 mérő a hét elején 1 ft. 82 kr, később 2 ft. 10 krön. Köles 2 ft. 20 krön. Az időjárás enyhe, napközben igen meleg. A hét elején több íz­ben esett. Újvidék ápril 27. A múlt héten a zabüzletnél tapasztalt élénk hangulat ismét aláeszállott, míg a múlt héten 2 ft. 9­2 ft. 5 krön kelt, ma 1 ft. 94 krt is alig fizetnek érette. Piaczi gabna árak: búza 6 ft. 55— 65 kr. Kétszeres 4 ft. 90 kr — 5 ft. Kukori­ 3 ft. 50 kr. Időjárás igen meleg. Vízállás igen magas. Kaposvár april 30. A sok esőt végre szép derült napok váltották fel. A vetések állása kielégítő. A rozs már néhol a kalá­szát kezdi hányni. A gabnaüzletnél a hangulat a múlt hét elején élénk volt, a hét végefelé ellenben alábbszállott. Heti forgalom i. e. 8 —10,000 mérő. A búza készletek azonban annyira megfogy­tak, hogy az egész Somogyban alig lesz már 12—15,000 mérőnél. Piaczi gabna árak : búza 6 ft. 20—60 kr. Rozs 4 ft. 60 — 80 kr. Kukoricza 3 ft. 35—45 kr. Zab 1 ft. 70 — 80 kr. tatárka 2 ft. 40—50 kr. Nagy-Várad april 30. A búza ára a múlt hét végén 15—20 krral szállott alább. Piaczi gabna árak: búza 85 —8 5 ft. 80—86 kr. 87 ifc 5 ft. 75 kr. Rozs 4 ft. 5 — 20 kr. Árpa 3 ft. — 3 ft. 10 kr. Zab 2 ft. — 2 ft. 30 kr. Kukoricza 3 ft. 75 kr. Zab 2 ft. — 2 ft. 30 kr. Ujbecse april 28. Piaczi gabna árak: búza 6% ft. Ku­koricza 3 ft 40 kr. Árpa 3 ft. Zab 2 ft. Pancsova april 29. Piaczi gabna árak: búza 86'­— 87 & 6 ft. — 6 ft. 20 kr. Kukoricza 3 ft. 50—70 kr. Árpa 2 ft. 50 kr. Zab 2 ft. — 2 ft. 5 kr. Kendermag 2 ft. 60—80 kr. Kolozsvár april 30. Tiz nap óta szép derült meleg na­pok vannak, minek folytán a vetések megjavultak oly annyira, hogy a búzavetéseket néhol már sarlózni és legeltetni kezdik. A hetivásár igen gyenge volt. A gabna árak 15—20 krral javultak a múlt hét óta. Piaczi gabna árak : búza 87—89 & 4 ft. 90 kr. 85—87 S 4 ft. 60 kr Rozs 3 ft. 55 kr. Kukoricza 3 ft. 40 kr. Árpa 2 ft. 80 kr. Zab 1 ft. 70 kr. Lúgos april 28. A sok esőzések után beállott a tikkasztó melegség; folyó hó 25-én a hévmérő 28 % °-ot mutatott Reaumur szerint. — Másnap beköszöntek a kolumbácsi legyek is. A marha­csorda és csürhe bőgve és sivitva nyargaltak haza. A kolumbácsi légy nem nagyobb a musliczánál, csakhogy szárnyai szélesebbek és hosszabbak, azért tud 30 mértföldre is vándorolni. Ezen kelle­metlen vendégek minden évben, valahányszor szárazság uralko­dik, meglátogatnak. Most a szántóvető éjjel kénytelen munkáját végezni. A marhát éjjel kell kiterelni a közlegelőre, nappal pedig a szűk takarmány mellett is hálóztatni. Eddig óvszerül, kivált a lo­vaknál a kőolajat használták, melylyel az állatnak minden véko­nyabb testrészeit bekenték — ez tökéletes czélra nem vezetett, mert a legyek százezrei a préda orrlyukain bújnak be. Héger K. vegyész ezen legyeknek példányait szeszben épen Krassó megyé­­ből kapta és megvizsgálta. Szerinte az állatkákban semmiféle mé­reg nem létezik, s az állatkák százezerekre terjedő csípései okoz­zák a marha halálát. Én ezen állításnak hitelt nem adok, mert Hé­ger csak a szeszben kapott legyeket vette bonczolás alá, most kér­dés, hogy a mérget nem a szesz ereje szítja-e ki belőle. Eddig igen kevés áldozat esett — de félünk, ha a hőség tartós lesz, tetemes áldozat fog martalékul esni, s ha az idő nem változik, hat —hét s több napokig tart a kinzás. — Eddigelé­g legyek megsemmitését csak az időjárástól várhatjuk, t. i. ha nyomban jó esőzések, szelek és zivatarok következtek be. —0— Marosvásárhely ápril 27. Piaczi gabna árak. Alsó austriai mérő­i 2 érd. réka és 11 kupa. Tisztabuza 3 ft. 66 kr. Elegybuza 2 ft. 53 kr. Rozs 2 ft. 66 kr. Törökbuza 3 ft. Zab 1 ft. 68 kr. Pityóka 55 — 56 kr. Borsó 4 ft Paszuly 4 ft. Szalonna má­zsája 36 ft. Fagy gyű mázsája 22 ft. Hús fontja 13 kr. Fris sajt fontja 18 kr. Széna ma több volt, mint múlt héten. Egy mázsa ára 1 ft. 50 kr. Fekete bárány párja 3 ft. — 3 ft. 40 kr, és az ilyennek bőre 2 ft. 20 kr. Idegen izraeliták is vásárolták. Montliszt mázsája 7 ft. Zsemleliszt 6 ft. 50 kr. Kenyérliszt 6 ft. Losoncz april 30. Időjárásunk igen kellemes , mai nap eső is volt, mely főképen a kertekre igen hasznos, miután ezek csak most ültettettek be különféle magvakkal .A felsőbb helyek­ről naponkint érkező, gabnaár emelkedése piaczunkra nézve szinte nem marad hatás nélkül, habár a vetések állása kitűnő. A közel­múlt heti vásáron a gabnaár következő volt: búza 5 ft. 40—50 kr, rozs 4 ft. 10—20 kr, árpa 3 ft. 30—40 kr, zab 1 ft. 95 kr, kuko­ricza 3 ft. 30—40 kr mérőnként. Idegen vevők folyvást vannak itt. Marhahús ára 16, borjúhúsé 18 kr fontja. A pest-losonczi vasút megnyitása, s a közlekedésnek általánosan való átadása soká vára­koztat magára, mi a szállításra nézve, minthogy a mezei munka miatt fuvarosok nehezen kaphatók, kalamitás. BJ birodalmiak és külföldiek. Trieszt april 26. A gabnaüzlet folyvást szilárd. Búza és kukoricza ára is feljebb ment; e czikkek még mindig nagyon ke­resettek ; minden egyéb gabnanemüek változatlanok és szilárdak. — April 27. Lisztet nagy mennyiségben szállítottak. A forgalom azonban csekély maradt, miután az itteni raktárakban 50—75 krral feljebb rugtatták az árakat, sőt némely telep részéről egé­szen betiltották az eladást. Csak kisebb mennyiségű magyar liszt adatott el Alexandria, Anglia és részben a helyi fogyasztás szá­mára, a 0 számú finom liszt mázsája 15 ft 25 krjával, a 6. számú kö­zönséges 7 ft. 75 krral. Az árak még folyvást emelkedőben vannak. München ápril 27. Időjárás enyhe. Búza átlagosan 30 krral magasabb, ausztriai valamint bajorországi termelvénynek is élénk forgalma volt s mindkettő jobban fizettetett. Rozs átlagosan 10 krral magasabb , gyorsan és emelkedő árakon kelt. Árpa átla­gosan 5 krral alacsonyabb, csendes üzlet. Zab átlagosan 15 krral olcsóbb. Straubing april 27. Noha időjárásunk e héten oly szép és termékeny volt, minőt csak kivárni lehet, a mai hetivásáron, melyre kevés szállítmány, de sok vevő érkezett, az árak mégis újólag emelkedtek. Kitűnő magyarországi búza vámmázsája 7% ft. Brün april 27. A gyapjúforgalom a múlt héten csekély volt. Árak : egynyiretű középf. 140 ft. k. 125., közönséges 110 — 115 ft., timárgyapju 78—82 ft. Gabnaárak: búza 6 ft. 80 kr. Rozs 5 ft. 15 — 65 kr. Árpa 3 ft. 50 kr.—4 ft. Zab 2 ft. 18—35 kr. Bükköny 3 ft. 60 kr. — 4 ft. Kendermag 3 ft. 40 — 50 kr. Prága april 28 Az időjárás kedvező a vetésekre. A gabnaüzlet némileg felélénkült s a búza ára 30—40 krral, a rozsé 20—30 kr., az apáé 20 kr., a zabé 30 krral emelkedett. A repcze­­vetések is igen szépek. Repczepogácsa ára 2 ft 80 kr. — 3 ft. Köln ápril 27. Noha melegek voltak is a múlt hét nap­jai, mindamellett csaknem mindennap esett, mi miatt a tavaszi ve­tési munkálatok még mindig hátráltatva vannak. A vetések szé­pek, s a repczevetésekről kelt panaszok is elnémulnak lassan kint. A gabnaüzlet készáruban élénk volt. A készletek azonban úgy búzából, mint rozsból is igen megcsökkentek, miért is az árak mindkét gabnanemnél szilárdak. A szerződésileg történt eladások­nál az árak, csupán a május hó folytán átadandó készleteknél, emelkedtek; későbbi átadás mellett az árak a régiek maradtak. Stettin ápril 29. A búzaárak folyvást emelkednek, s a beérkező készletek azonnal tovább szállíttatnak. E hónap folytán az áremelkedés már m­e. 12 tallérra megy Wispelenkint. (1 Wis­­pel 24 Schäffel, 1 Schäffel 2­7/g ászt­ mérő). A rozs ára is ver­senyt emelkedett a búzáéval. Odessa april 20. A gabnaüzlet eléggé élénk, s az árak emelkedtek (1 rubelt pert Tcietwert). Ez áremelkedést azonban csak helybelinek tartjuk, mivel a fogyasztási piac­oknak az meg nem felel, s főleg a szállító hajók elmaradásának lehet tulajdonítani. London april 27. A búza ára múlt hétfő óta ismét 1 Shillinggel emelkedett. A liszt és rozs ára változatlan. Bécsapril 29. (Vágómarha vásár.) Behajtatott 1574 magyarországi, 636 galicziai, 116 belföldi, összesen 2326 darab marha. Megvétetett Bécs számára 1450, a vidék számára 781 db. marha. Becslési súly mázsánként 540—670 font. Árak : darabon­ként 125 —175 ft., mázsánként 25 — 27. ft.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék