Gazdasági Lapok, 1871 (23. évfolyam, 1-51. szám)

1871-03-26 / 13. szám

T­ÁR Pályázat gazdasági tanítói ösztöndíjra. A földmivelés, ipar és kereskedelemügyi m. kir. ministerium a fennálló vagy még felállítandó gazdasági tanintézetek, vinczellér­­képezdék és földmives iskoláknak jól készült tanárokkal leendő ellát­­hatása, esetleg vándortanítók kiképeztetése czéljából, a következő 187­8­-iki tanévre hat, a gazdasági tanítói pályára készülő fiatal­em­bert szándékozik egyenként nyolczszáz forintnyi államsegély mellett jeles a külföldi tanintézetek látogatására kiküldeni. Ezen hat ösztöndíj elnyerésére pályázat hirdettetek a következő módozatok mellett: 1) Pályázó tartozik kimutatni: a) korát és egészségi állapotát,­­ b) eddigi tanulmányai és erkölcsi magaviseletéről szóló bizo­nyítványokat. Felsőbb gazdasági tanintézetet sikerrel végzett egyéneknek más folyamodók felett elsőbbség adatik, c) a gazdasági gyakorlatban szerzett ismeretek, d) nyelv­ismereteit, e) tanítási vagy előadási képességét, a­mennyiben e pályán már működött vagy e tekintetben képességéről kísérletet tett, f) azon tanszakot, és tanítási kört, melyen működni különös hivatást, vagy hajlamot érez, g) esetleg irodalmi működését, vagy irályának egyéb mutat­ványait. 2) A teljesen felszerelt folyamodványok folyó­i. augustus 15-ig a földmivelés, ipar- és kereskedelemügyi magyar kir. ministeriumhoz nyújtandók be. 3) Az ösztöndijt elnyerők a jövő 187­1/2-iki teljes tanévet egy az általuk választandó szaknak leginkább megfelelő külföldi taninté­zeten, esetleg az innen adandó utasításban kijelölendő helyen és módo­zatok alatt tartoznak tölteni. 4) A kiképeztetési évet jó sikerrel végzett ifjak, gazdasági szak­tanítói állomások esetleges betöltése alkalmával az említett ministe­rium által előnyben fognak részesittetni, a nélkül azonban, hogy az az illetők alkalmazására nézve kötelezettséget vállalna*). Kelt Pesten, 1871. évi martius hó 15-én. A földmivelés, igaz és kereskedelemügyi m. kir. ministeriumtól. Közlekedési ügyek. — Vasút megnyitás. A magyar északi államvasutnak Salgó-Tarjántól Losonczig terjedő része f. é. mart. 24-én megnyittatott, a Losoncztól Zólyomig terjedő része pedig f. é. május 15-én fog megnyittatni s a közforgalomnak átadatni. A megnyitást megelőzőleg szükséges intézkedések, a személyzet kinevezése stb. már a legna­gyobb részben foganatosíttattak.­­ A kosi­ ministérium, mint a lapok írják, a Szerbiá­val, s különösen Belgráddal és a Dunával leendő vasúti összekötte­tésnek annyira fontos ügyét tovább halaszthatónak nem találván, már megtette a szükséges előintézkedéseket ezen összeköttetés tényleges s minél gyorsabb kivitelére. A Kikindától Belgrádba vezető vasút­vonalra nézve a részletes tervek a közlekedési ministériumhoz már be is nyújtattak, s e részben a tárgyalások legközelebb meg fognak indíttatni. A magyar kormány legközelebb érintkezésbe fogja magát tenni Szerbia kormányával a magyar és szerb vasutak csatlakozási pontjainak kijelölésére nézve, hogy így az összeköttetés létesítése akadálytalanul s minél előbb eszközöltethessék. Vegyesek. — Az Andréféle magyar sorvetőgép, mely legkivált a kisebb és közép földbirtokosoknak nevezetes előnyt nyújt, csak 41 t­ mázsa nehézségű lévén, majd minden vetésnemre használható, és hozzá­­ jó középerejü ló elégséges. Kapható Sigl György gépgyárában B­é­c­s­b­e­n (Alservorstadt) és annak géptárában Pesten (Akadémia­­utcza). Ára: 185 frt Bécsben, a 2 lovas befogat készülete 5 frt.­­ :E3C3^flUXr és FRülIMK. gazda­sági ügynöksége és bizományi üzlete Pesten, Fel- Dunasor (Mária Valeria­ utcza) 2-ik szám. Eszközli : mindennemű termény és egyéb áruknak a fogyasz­­ t) A részletes feltételek a Budapesti Közlöny hivatalos rovatában ol­vashatók. S­z­e­r­k. 203 C . A. tökhöz való közvetlen eladását, valamint mindennemű, a mezei gazdaságnál előforduló gépek és eszközök, s minden más szükségletek, úgymint: gépolaj, kenőcs, gyapjú- és gabna­zsák, ponyvák, szerszámok, vetőmagvak stb. legjutányosabb bevásárlását, csekély díj felszámítása mellett; továbbá közvetít kölcsönöket földbirtokokra, előlegeket ter­ményekre, birtokeladás és vételeket, valamint haszon­­bérleteket is. Szóval, a t. ez. gazdaközönség kényelmére, annak minden ügyleteiben közbenjár, s miután a bel- és külföldi fogyasztókkal, valamint a legjobb gépgyárak és egyéb iparvállalatokkal közvet­len összeköttetésben áll, azon kellemes helyzetben van, hogy a t. ez. gazdaközönség minden megbízásainak gyorsan, pontosan és szilárd üzletelvek követése mellett, legjutányosabban megfelelhet. Gazd. és kereskedelmi tudósítások. — Pest, 1871. mart. 25. A Józsefnapi vásár a gyapjúra nézve átalában kedvezően ütött ki; minden jelentékenyebb külföldi piaczról folyvást tart a kereslet, s az árak szilárd, sőt részben emel­kedő irányra mutatnak. Az itteni piaczon is kapós, különösen a közér egynyiretü, a fésűs s a kétnyiretü gyapjú, s az árak a lipótnaji vásárhoz képest 10—15 írttal javultak. A finom és legfinomabb posztógyapju kevésbé keresett, s csak egyes részletek keltek el néhány forinttal drágábban. Hogy a kereslet élénksége mellett is csak mint­egy 10.000 mázsa ment forgalomba, annak oka az, hogy az itteni piac­ készlete kevés, s ebben sem lehet nagyon válogatni. Vevők leginkább osztrák tartománybeliek voltak, a külföldet majdnem kivé­tel nélkül csak helybeli bizományosok képviselték. Az eladott meny­­nyiségben 3000 mázsa egynyiretü, 4500 m. kétnyiretü, téli és nyári gyapjú, 2500 m. tímár­, bőrről nyírott, raczka és zigaja-gyapju volt. A megmaradt készletet körülbelől 10—12.000 mázsára teszik, s a vidéken is annyira meggyérült a készlet, hogy az új nyirés előtt nevezetesebb beszállításra nem lehet számítani. A vásár alatt fizetett árak következők voltak: egynyiretű posztó-gyapjú legfinomabb 140—145 frt, finom 112—117 frt, középfülöm 105—110 frt, kö­zönséges 85—100 frt, fésüs­ gyapjú finom 105—110 frt, középfinom 95—102 frt, közönséges 83—93 frt, homoki gyapjú finom 80—85 frt, középfinom 72—75 frt, durva 65—68 frt, kétnyiretű téli gyapjú egészen finom urasági 102—105 frt, finom fehér hegyi gyapjú 95—98 frt, tiszai jobbféle 86—88 frt, alábbvaló 82—85 frt, mis­­kolcz-heves­gyöngyösi 82—86 frt, nyári, fehér hegyi gyapjú 95—98 frt, tiszai jobbféle 86—88 frt, alábbvaló 82—85 frt, miskolcz-heves­­gyöngyösi 85—91 frt, bőrről nyírott közép 80—88 frt, közönséges 75—78 frt, tímár gyapjú finom 75—78 frt, közép 66—72 frt, kö­zönséges 60—65 frt, zigaja erdélyi 91—92 frt, bánsági kézzel mosott 71—72 frt, nemesitett 74—75 frt, raczka bánsági úsztatott 58—60 frt. A külföldi gabnapiaczokon a hangulat ismét szilárdult, s az árak is javultak. Indokul szolgált erre az a hír, hogy a Rajna­­vidéken és Belgiumban az őszi vetések a fagy által szenvedtek, s hogy Francziaországban is roszak a kilátások a jövő aratásra. A magyar vidéki piac­okon az üzlet mindinkább élénkül, az utak a tartós száraz időjárás folytán megjavultak, a behozatal mindig nagyobb mérvű, s nevezetesen a vizi állomásokon a forgalom igen élénk. — Az itteni gabnapiaczon búzából már meglehetős meny­­nyiségü a behozatal s a malmok ennek folytán tartózkodóbb állást vettek s árengedést kívántak. A tulajdonosok engedtek is a finomabb minőségeknél 10—15 krt, a csekélyebbeknél 15—20 krt, de később minden további engedményt megtagadtak s kevesebbet kínáltak. A heti forgalom mintegy 130,000 mázsát tehetett, miből 30,000 esik spekuláczióra és kivitelre, 90,000 pedig az itteni malmokra. A múlt heti árakat a következőleg jegyezzük: 87 fontos 6.15—­30, 86 fon­tos 5.80—05, 84 fontos 5.65—80, 83 fontos 5.10—65, mind vám­mázsa és készpénz. Szerb búzából egy kevés 5.10-et adatott el. A határidő üzlet asance-búzában nem igen volt élénk; a hajózás meg­nyitását, vagyis a tavaszi idényt a börzebizottság március 11-ére tűzte ki, s már fordultak is elő felmondások. Az e határidei árak az első napokban 5.45-ről 5.30-ra csökkentek, de később 5.37 I­­ 2—40-re javultak. Május—­júniusi határidőre több kötés fordult elő 5.37 ||2—­ 431ji árral, őszre 5.5—10-el. — Rozs erősebb kínálat mellett szin­tén csökkenő irányzatot követett, s az árak 10 krral estek, de később némi kereslet állott be, s az árak megszilárdultak. Mintegy 20,000 **

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék