Genealogiai Füzetek 1904.

Necrolog. ásvai Jókai Mór Nyilvántartás : Születés . TARTALOM. I. Értekezések és Dr. Endes Miklós. Az úri hatóság fejlődése Ma­gyarországon 1848-ig. (Kilencz közlemény.) 17, 33 49, 66, 82, 97, 133, 145, 153 — Barcsai Ákos Erdély közjogában 115 Dr. Fekete Károly. A ny.-gálfalvi és nagyfalusi Fekete, máskép Nagy család (czímerrel) . . 35 Gyulai Rikárd: A csiktaplóczai Lázár cs. (czímerrel) 19 — — Ősfák : Br. Bánffi János (losonczi) ... 24 Gr. Bánffi Kata (losonczi) . . . 126 Barcsai Tamás (nagybarcsai) . . 120 Br. Bornemissza Eszter (kászoni) . 126 Dániel Zsuzsa (vargyasi) ... 54 Br. Diószegi Ida (deési) . . . . 102 Elekes Antal (szentkatolnai) . 37, 57 Br. Györffi Sámuel (losádi) . . 22 Kabos Anna (m.-gyerőmonostori) . 55 Majthényi Irén (kismajtényi) . . 146 Rácz Aranka (galgói) 84 Lényi László (nagy-unyomi) . 135 Török Piroska (kadicsfalvi) ... 104 Ugrón István (ábránfalvi) ... 69 Ugrón Zoltán (ábránfalvi) ... 12 önálló czikkek. Kelemen Lajos: Barcsai Ákos pihenőhelye (2 képpel) ...117 Küss. Adatok a szászfülpösi és m.-börkényi Tavaszi család történetéhez 101 Kovács István: Barcsai Ákos fejedelem érmelése (1 képpel) 118 Köblös Zoltán. Adatok az iványi Fekete család történetéhez 82 — — „Halotti beszédek" (három közle­mény) 141, 151, 157 Rácz Viktor. A kisbudaki és rettegi Rettegi család (czímerrel) 50 — — A szászczegői Balogh cs. (czímerrel) 67 Sándor Imre. A kismarjai Bocskay család (4 kép­pel és 1 czímerrel) 1 — — A Barcsaiak eredete (3 képpel) . 113 — — Maros-Torda vm. nemes családai . 135 Sebestyén József: Czímeres emlékek Beszterczén (4 képpel) 10 — Adatok a szöllőskei Szöllősi cs. tört.-hez (czímerrel) 21 — Besztercze város régi fegyverei (2 képpel) . . . . . 98 II. T­á­r­c­z­a. Házasság 61, 77 Halálozás 61, 77, 93 Helyreigazítás . . 30, 77 Rövidítések magyarázata 30, 45 III. Czímerlevelek. 1564. nov. 27. Szabó Balázs és Pál 15 1617. máj. 10. kissárosi Sárosi máskép Barabás 1571. jun. 13. nagyturi Thury Ferencz .... 26 György 73 1583. febr. 2. szinnyei Affra Máté 27 1617. máj. 15. raguzai Olasz Antal 73 1597. máj. 3. tordai Erdődy alias Szabó Demeter 28 1617. aug. 2. keserűi Dayka János 74 1600. ápr. 10. pesetneki Székely Máté .... 29 1618. ápr. 20. Ajtoni Pál 89 1602. máj. 7. Vályi György 42 1620. aug. 29. szenterzsébeti Fejérvári János . . 90 1602. máj. 10. vadasdi Dakó István 43 1621. jan. 12. Szaniszló István 91 1607. aug. 21. vécsi Szindi máskép Albertffi János 57 1624. júl. 22. szőkefalvi Szentmiklóssi, máskép Ko­ 1608. aug. 9. Balogh János 58 vács Bálint 106 1610. nov. 5. ilosvai Kovács Balázs 59 1625. márc­. 13. léczfalvi Sípos Simon .... 107 65 61

Next