Genealogiai Füzetek 1905.

TARTALOM. I. Értekezések és önálló czikkek. Lap Kuun család lelzár Doby Antal. Az oldolai gr­mazása 58 Dr. Endes Miklós. Az úri hatóság fejlődése Magyar­országon 1848-ig. (X­XX. közlemény) 1, 13, 25, 33, 45, 59, 65, 81, 89, 101, 103. Gyulay Ferencz. A kisenyedi és jászberényi Pallos család 114 Gyulai Rikárd. A radnótfai Nagy (Radnótfáy) csa­lád (czimerrel) 14 — Ősfák: Fantos Béla (rétyi) Bonis Sarolta (nádudvari) Fráter Emma (ippi és érkeserűi) Gál Mária (kilibi) Gyulai Ödön (Sarkantyús, nagy­váradi) Katona Ilona (magy.-sárosberkeszi) Páll Erzsébet (kézdipolyári) , Sikó Lajos (nagy-bölöni) Szabó Gábor (csíksztmártoni) Kelemen Lajos. A bikfalvi Nagy család (czím.) 4 73 108 61 82 16 . 115 . 94 27, 39 . 51 1517. Barabási Mihály és Szentpáli András szerződése 88 1520. jul. 3. Görgényi János és Bán István lófő tisztsé­güket eladják Botos Jánosnak és társainak . 11 1554. szept. 13. Kornis Mihály és Sebe Tamás peres belső öröksége ügyében vallatás . . 99 1578. okt. 1. Báthori Kristóf adománylevele Fodor Péter részére 23 1610. máj. 17. Háromszék tiltakozó irata a szá­szokhoz 30 1619. márcz. 18. Bethlen Gábor adománylevele Körössi István és neje részére . . . . . 52 1659. nov. 3. II. Rákóczi György rendelete Nagy Szabó Anna érdekében 88 1675. jan. 24. Rozsnyai Dávid török deák kérelme Apaffi Mihálynéhoz 79 Dr. Áldásy Antal: A Magy. Nemz. Múzeum könyv­tárának czímerlevelei Belügyminister újabb rendelete és az y . . . • Czímerlevelek „i" és „y" használata a belügyminister rendelete szerint Lap Kelemen Lajos. A nagyteremi Sükösd csal. (czím.) 102 R. Kiss István: A Rákóczi-család czímere (czím.) 47 Köblös Zoltán: Halotti beszédek az Erd. Orsz. Mú­zeum és a kolozsvári ref. kollé­gium könyvtárában. (IV—VII. közlemény.) . . . . 7, 18, 29, 42 — — Rákóczi Borbála 49 — — Nemesség igazoló perek. (I—­V. közlemény­ ). 77, 87, 97, 111", 118 — — A hídvégi gr. Mikó család leszár­mazása János Zsigmond czímeradománya 1568-ból (czím.) 106 Sándor Imre. II. Rákóczi Ferencz házassága . — — Gr. Kuun Géza — — Az etfalvi Halmágyi család (czim.) Sebestyén József. A késmárki és lőcsei Késmárky család (czimerrel) — — A magyar heraldica jellemző sa­játságai 91 K. Veres Sándor: A kövendi V­eress család (czím.) 93 1675. máj. 1. Apaffi Mihályné Rozsnyai Dávidnak inscribálja a fogarasföldi Ohábát .... 1675. máj. 1. Rozsnyai Dávid ohábai jószágára Apaffi Mihálytól fejedelmi beleegyezést kér . 1678. okt. 4 Székely László kérése A­paffi Mi­hályhoz a Rozsnyai Dávidtól megváltott foga­rasföldi Ohába falu iránt 1730—1747. Endes Miklós itélőmester családi fel­jegyzései 1749. decz. 1. A josinczi Josincziak és nagyváradi Inczédiek közös bárói oklevele (czimerrel) . 1799. máj. 28. Léczfalvi Sipos Sámuel és József nemesi bizonyítványa Felső-fehér vármegyétől. 1839. okt. 6. Csikmadefalvi Istvánffi Antal nemesi bizonyítványa Csikszektől 120 Magyar Nemzetségi Zsebkönyv 44 Maros Torda megye nemes családai 24 Nemesi előnév 56 Radvánszky család története 1738-ig 112 Régi Okiratok és Levelek Tára 112 Szilágy megye monographiája 11 II. Adattár. III. Szakirodalom. 11 55 32 31 35 57 67 71 79 80 80 53 53 119 1­32. lap. Melléklet.

Next