Genealogiai Füzetek 1914.

TARTALOM. SÁNDOR IMRE. Kolozsvár czímeres emlékei 1 K. J. A szelniczei Bálint család — — — — — — — ___ — — — — — — — — 4 GYULAI RIKARD. Családtörténeti adatok 8 FERENCZI SÁNDOR. Fáji János naplójának családtörténeti adatai 10 Adattár. Báthory István a különben is nemes származású kidér Illyési Gáspárt, az erdélyi kanczellária írnokát és hites jegyzőjét és általa Márton és István fivéreit az er­délyi kanczellárián úgy Erdélyország, mint Báthory Kristóf és Zsigmond feje­delmek iránt évek hosszú során át tanúsított hű szolgálatáért újra nemesíti és nekik czímert adományoz. Dr. Temesváry János — — — — — — — — — 15 fokoso Előfizetési ára: egy évre 8 korona, félévre 4 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Wesselényi Miklós­ utcza 7. szám. Családtörténeti kérdezősködésekre csak előfizetőknek válaszolunk! KIADVÁNYAINK A KÖVETKEZŐ ÁRAKON RENDELHETŐK MEG A KIADÓHIVATALBAN: GENEALÓGIAI FÜZETEK I. évfolyam 1903. — 2 korona. VIII.évfolyam 1910. — 6 kor. IV. „ 1906.—6 korona. IX. „ 1911. — 8 kor. V. „ 1907. — 4 korona. X. „ 1912. — 8 kor. VI. „ 1908.—— 6 korona. XI. „ 1913. — 8 kor. VII. „ 1909. — 6 korona. I—XI. „ (teljes)—76 kor. BÁRÓ APOR PÉTER. Lusus mundi. Fordította Szász Ferencz. Ara — — — — *­­ — — — — — — —­­— 1 korona. BACZKAMADARASI KIS BÁLINT. Thurzó György nádor jog­talanul mellőzött örökösei — — — — — 1­­50 korona. SÁNDOR IMRE. A csikszentsimoni Endes család levéltára (1544—1848) 5 korona. — Czímerhasználat — — — — — — — — 1 korona. — Br. Petrichevich Horváth család — — — — 1 korona. — A kolozsv. farkas-utcai ref. templom régi sírkövei 2 korona. CZÍMERLEVELEK: I. (1551—1629). 1910. — 2 korona. II. (1626—1660). 1912. 4 korona. SOOS FERENCZ: A budai Soos család— — — — — — 1 korona.

Next