Gép, 1968 (20. évfolyam, 1-12. szám)

1968. évi tartalomjegyzéke A) Szerzők szerint: Szám: Old.: Szám: Old.: Andrási Győző: ,,A raktározási munkafolyamat és technológiájának korszerűsítési módozatai”............ 5 186 Artinger István—Sülé János: „A nagyteljesítményű turbina-alkatrészek gyártásának kohászati-fizikai és alkalmazott mechanikai problémái” ..................... 4 149 Arz Gusztáv: Bisztray—Steiner — Szálai „Gépészeti irodalomkutatás” c. könyvéről — KÖNYVIS­MERTETÉS ......................... 11 458 Balázs János: „Sarokgörbület nélküli kúpfenekek mé­retezése” .............................................. 12 517 Báli János: „Fogaskerék lefejtőmarók élezésének geometriai problémái” ................................................... 12 502 Barna György dr.— Pogány Tibor: „A korszerű gyors­aeéltípusok jellemzése: .................................................... 8 315 Barsi István „Külföldi kooperáció”................................. 5 191 Bárány János—Cser László: „Képlékeny alakítás erő­szükségletének meghatározása a csúszóvonalak elmélete alapján” ........................................................... 1 9 Bede István: W. Strrowiak „Új gépelemek és számítá­suk módja” c. könyvről — KÖNYVISMERTE­TÉS .............................................................................. 8 333 Berényi László: Folyóiratszemle.......................................... 8 338 Bernath, Alexandru—Havas István: „Újabb adatok a forgóhajtogató fárasztógépeken kapott kísérleti adatok összehasonlíthatóságának problémájához”. 6 235 Béres Lajos dr.: „A termithegesztés helyzete hazánk­ban” ........................................................................................ 10 415 Bogáti Dezső: Érdi Jenő — Garamszegi György —dr. Prezenszki József „Targoncák üzemeltetése és karbantartása” e. munkájáról — KÖNYVISMER­TETÉS ......................................................... 4 137 Cser László — Bárány János: „Képlékeny alakítás erő­szükségletének meghatározása a csúszóvonalak el­mélete alapján” ............................................................... 1 9 Deméruly Miklós: Dr. Tajhy Károly „Lakkok, fes­tékek tűzrobbanás- és egészségveszélyei” című könyvéről - KÖNYVISMERTETÉS ..................... 2 68 Fazakas Balázs dr.: „Forgácsoló szerszámok élgeo­metriája” ....................................... 4 143 Fáth Rezső—Haskó Ferenc: „Ón-ólom fürdő szóró­képességének befolyása a réteg egyenletességére tömeggalvanizálásnál” ................................................... 1 6 Fekete Tibor dr.: „Gumirugók polarizációs-optikai feszültségvizsgálatának módszere és elméleti ösz­szefüggései” .................................................................... 5 179 Filemon József dr.: „Menetfúrók él tartamnövelésé­nek újabb eredményei” ................................................... 2 41 Gillemot László dr.—Morzál János —ifj. Gillemot László: „Nagysebességűütőművek szerkesztése” 8 297 Gillemot László, ifj.: „Nagysebességű por tömörít és a porkohászatban” ............................................................... 5 195 Gillemot László, ifj.—dr. Gillemot László—Morzál János: „Nagysebességű ütőművek szerkesztése” 8 297 Gobi Richárdné: „Teherbírás vagy szállítóképesség?” 10 433 Győri József: „Vegyipari Gépészeti Konferencia, 'Budapest, 1968.” ............................................................ 9 386 Haskó Ferenc—Fáth Rezső: „Ón-ólomfürdő szóró­képességének befolyása a réteg egyenletességére tömeggalvanizálásnál” ................................................... 1 6 Havas István — Alexandru Bernáth: „Újabb adatok a forgó-hajtogató fárasztógépeken kapott kísérleti adatok összehasonlíthatóságának problémájához” 6 235 Horgos Gyula dr.: „Az új gazdasági mechanizmus előkészítése a gépiparban” .......................................... 1 1 Horváth László: „Új vezérlőgörbe alkalmazása sza­kaszos forgómozgásoknál” .......................................... 12 509 Huszár István dr.: „Négyszögszelvényű gyűrű fe­szültségvizsgálata” ............................................................. 1 21 Katona Jenő: „Rövid hírek külföldről” ....................... 1 39 Katona Jenő: „Rövid hírek külföldről”.......................... 2 71 К aton a J enő: „В ovid hírek külföldről”.......................... 3 112 Katona Jenő: „Rövid hírek külföldről”.......................... 4 154 Katona Jenő: „Rövid hírek külföldről”.......................... 5 206 Katona Jenő: „Rövid hírek külföldről”.......................... 6 245 Katona Jenő: „Rövidhírek külföldről”.......................... 7 289 Katona Jenő: Rövid hírek külföldről”.......................... 8 330 Katona Jenő: „Rövid hírek külföldről”.......................... 9 388 Katona Jenő: „Rövid hírek külföldről”.......................... 10 431 Katona Jenő: „Rövid hírek külföldről” .......................... 11 479 Katona Jenő: „Rövid hírek külföldről”.......................... 12 528 Kincses István—dr. Szalay Tibor—Tóth Ágnes: „Csapágygyártás és korrózióvédelem” II.................... 6 231 Kiss Lajos: Fejes Gábor: „Centrifugálás” c. könyv­ről - KÖNYVISMERTETÉS ................................... 8 334 Кondoray Egon: „Szabványosítás hírei”....................... 1 40 Kondoray Egon: „Szabványosítás hírei”....................... 3 117 Kondoray Egon: „Szabványosítás hírei”....................... 4 159 Kondoray Egon: „Szabványosítás hírei”....................... 8 334 Kondoray Egon: „Szabványosítás hírei”....................... 12 529 Konkoly Tibor dr.: „A nitrogén diffúziója a titánnal ötvözött vasban”............................................................... 1 17 Konkoly Tibor dr.: „Erő-diagramok felvétele egyszerű Charpy ütőművön az ingára szerelt nyúlásmérő­bélyegekkel” ...................................................................... 10 401 Körmendy Imre: „Nem-newtoni folyadékok csőveze­tékben történő áramlásával kapcsolatos kérdések a gépészmérnöki gyakorlatban, élelmiszeripari vo­natkozások” ......................................................................... 2 53 Körmendy Imre dr.: „A szilárd és folyadék fázist tar­talmazó anyagok préseléssel való elválasztásának alapelvei” ............................................................................. 9 380 Kröell-Dulay Imre: „Hidraulikus motorok sebes­ségvezérlése nyitott fojtásos körfolyamatokkal” 11 459 Lehofer Kornél: Hozzászólás dr. Fuchs-Kisfaludy „A roncsolás nélküli metallográfiái vizsgálat kiala­kulása és alkalmazásának lehetőségei a gépipar­ban” című cikkhez.......................................................... 2 69 Lehotzky József: Folyóiratszemle. Kivonat Dipl.-Ing. R. Schaefer „Reibschweissen von Metallen-Ma­­schinen und Anwendungsbeispiele” c. cikkéből 6 247 Lettner Ferenc dr.: „.Kedves Olvasóink!” ..................... 9 345 Ligeti György: „Új módszer a numerikus szerszám­gépek gazdasági alkalmazására” .............................. 4 152 Ligeti György: Lőcs Gyula „Az ALGOL 60 progra­mozási nyelv” c. könyvről — KÖNYVISMER­TETÉS ..................................................................... 7 B/3. Ligeti György: „Automatizálási irányzatok az 1967. évi jubileumi szerszámgépkiállításon”....................... 10 419 Litvai Elemér dr.: „A nem-newtoni folyadéksajátsá­gok közelítő figyelembevétele a vegyipari gépek tervezésekor” ....................... 9 371 Mihályi Ferenc dr.: „Gondolatok az éltartam forgá­csolósebesség görbék értékeléséhez” ............................ 4 138 Morzál János —ifj. Gillemot László—dr. Gillemot László: „Nagysebességű ütőművek szerkesztése” 8 297 Nagy Egon: „Röpítőmalmok” ..................................... 10 409 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék